Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2056/2020
CPV Kód:79633000-0
Ajánlatkérő:Csongrád Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Szeged Rákóczi tér 1., Csongrád Justh Gyula u. 2/b, Hódmezővásárhely Ady Endre u. 14., Makó Deák Ferenc u.6., Szentes Ady Endre u. 22/b, Kisteleki Ede u.2., Mórahalom, István király út 1/a.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74070093
Postai cím: Rákóczi Tér 1
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos Tamás
Telefon: +36 305793822
E-mail: bakos.tamas@csongrad.gov.hu
Fax: +36 62511801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csmkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001287422019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001287422019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mentori szolgáltatás beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001287422019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79633000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Csongrád Megyei Kormányhivatal mentori szolgáltatás beszerzése a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia” projekt keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mentori szolgáltatás beszerzése GINOP-5.2.1
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79633000-0
További tárgyak:79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged Rákóczi tér 1., Csongrád Justh Gyula u. 2/b, Hódmezővásárhely Ady Endre u. 14., Makó Deák Ferenc u.6., Szentes Ady Endre u. 22/b, Kisteleki Ede u.2., Mórahalom, István király út 1/a.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Csongrád Megyei Kormányhivatal a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia” program keretében összesen 5.988 fő bevonását tervezi munkaerő-piaci programba. A programba vonás utolsó időpontja 2021. október 31. Az évente bevonásra kerülő ügyfelek előirányzott száma: 2020 évben 1347 fő, 2021 évben 403 fő. A programba bevonni tervezett létszám várható megoszlása Járási Hivatalonként a következő: Szegedi Járási Hivatal 807 fő, Csongrádi Járási Hivatal 138 fő, Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 175 fő, Makói Járási Hivatal 180 fő, Szentesi Járási Hivatal 190 fő, Kisteleki Járási Hivatal 97 fő, Mórahalmi Járási Hivatal 163 fő, azaz összesen 1750 fő. A mentori szolgáltatást a Csongrád Megyei Kormányhivatal előzőekben felsorolt Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályain, illetőleg az ellátandó feladattól függően Csongrád Megye közigazgatási területén kell biztosítani az 1750 fő számára.
A mentori szolgáltatás nyújtását a nyertes ajánlattevőnek legalább 4 fő, a 30/2000. (IX.15) GM rendelet mellékletének e) pontjában meghatározott végzettséggel rendelkező mentorral kell biztosítani a szerződés időtartama alatt.A GINOP-5.2.1–14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia” programrésztvevők részére legfeljebb 23.386 óra mentori szolgáltatás számolható el.
A mentori szolgáltatást nyújtó szervezet feladatai:
• A GINOP-5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia” kiemelt projekt keretében a területileg illetékes Járási Hivatal által meghatározott programrésztvevők gondozása a szerződéskötés napjától a 2021. október 31. napja közötti időszakban.
• A program teljes időtartama alatt köteles a szolgáltatást nyújtani, valamennyi, a Járási Hivatalok által kijelölt egyén részére. Mentori szolgáltatásban az egyént – a helyzettől függően – több esetben is részesíteni kell.
• A bevont személyekkel megkötött Megállapodásokban megfogalmazott tevékenységek (szolgáltatások, támogatások) teljesülésének figyelemmel kísérése. Az esetleges problémák megoldásában való közreműködés, mentális segítségnyújtás, hozzáállásuk, magatartásuk folyamatos figyelemmel kísérése. A programból történő lemorzsolódás megelőzése. Mindezek megvalósulásának érdekében rendszeresen kapcsolattartás a mentorált ügyféllel, valamint az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának irodájában lehetőség biztosítása a találkozásra.
• A térségben található munkáltatók feltérképezése, kapcsolatteremtés a programba bevont személyek elhelyezkedésének, munkában tartásának elősegítése érdekében.
• A programba bevontak támogatás utáni gondozása, a program befejezését követően az ügyfelek munkaerő-piaci helyzete alakulásának nyomon követése.
• Kapcsolattartás az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával, a programban közreműködő egyéb szervezetek (szolgáltatók, képző intézmények, munkaadók, önkormányzatok, civil szervezetek, egyéb intézmények) között. A Járási Hivatalok igénye szerint részvétel a GINOP-5.2.1–14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia” programmal kapcsolatos munkaértekezleten, rendezvényen.
• A Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályain a GINOP-5.2.1–14-2015-00001 programot megvalósító tanácsadók/projektmunkatársak munkájának segítése.
• A bevont személyekről a Csongrád Megyei Kormányhivatallal kötött szerződésben rögzített azonosításra alkalmas módon történő nyilvántartás, valamint személyi anyag vezetése a gondozottakról, minden ügyfelet érintő tevékenység rögzítése. A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatok rendeltetésszerű felhasználása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3. M.2. pontjában meghatározott 1. mentor gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 60 hónap) 5
2 A felhívás III.1.3. M.2. pontjában meghatározott 2. mentor gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 60 hónap) 5
3 A felhívás III.1.3. M.2. pontjában meghatározott 3. mentor gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 60 hónap) 5
4 A felhívás III.1.3. M.2. pontjában meghatározott 4. mentor gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 60 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A részvételre jelentkező a II.2.4) pontban megjelölt 1750 fő létszám és 23 386 óra mentori szolgáltatás tekintetében + 30 %-ként megjelölt mennyiségopciót köteles biztosítani. Az ajánlatkérő az opciós tétel igénybevételéről a szerződés megkötésétől számított 20. hónap végéig írásban köteles tájékoztatni az ajánlattevőt. Az opció lehívása ajánlatkérő döntése, amit nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozatával érvényesíthet.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia” program
II.2.14) További információ:
Részajánlat kizárva, oka: A projekt célkitűzéseinek a megye teljes területén kell teljesülniük, ez a szolgáltatás egységességét igényli.Továbbá az esélyegyenlőség biztosítása érdekében fontos, hogy a szolgáltatásban minden ügyfél azonos feltételekkel részesülhessen, értve ez alatt az időbeli elérhetőséget, valamint az azonos szakmai tartalom biztosítását is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása és alkalmassága tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, tehát a kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat nem kell az ajánlatban csatolni. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 1.§-7 §, a 8.§ a) - ia) pontjai és ic) - o) pontjai, a 10.§ (1) bekezdés a) -ga) pontjai és gc) - l) pontjai és (2) bekezdése, valamint a 12-16. § szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben alkalmasság igazoló szervezetet. Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell, csatolnia (EKR űrlap), ami a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a kizáró okok kapcsán a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3.§ (2)-(3) bekezdéseiben, 15. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak is irányadóak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakra is. Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlattevőnek szerepelnie kell a PM által vezetett Munkaerő-piaci szolgáltatók ideiglenes nyilvántartásában (szerződéskötési feltétel).(A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. §)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az ajánlattevő megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. Elegendő a IV. rész alfa szakaszának kitöltése. A Kbt. 69.§ (4) alapján felhívottaknak kell igazolnia a megfelelést az alábbiak szerint: P .1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli törvénynek megfelelő beszámolóját csatolni kell. Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges, azt az ajánlatkérő a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ honlapon ellenőrzi. Ha az ajánlattevő vagy jogelődje a P.1. pont szerinti iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó bevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) alapján, amennyiben ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó bevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő: P/1. A beszámolója alapján, az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző, három lezárt üzleti év során egynél több évben negatív volt. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján a később, illetve újonnan létrejött gazdasági szereplőnek (ezen előírás akkor alkalmazandó, ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mentori szolgáltatásból és/vagy személyes segítségnyújtást tartalmazó egyéb munkaerőpiaci szolgáltatásból) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – bevétele eléri, vagy meghaladja a nettó 10.000.000,- HUF-ot. Az utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámoló alatt a jelen felhívás feladásától számított elmúlt három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, „A számvitelről” szóló 2000 évi C. törvénynek megfelelő módon elkészített beszámolót érti az ajánlatkérő. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elég, ha egy megfelel. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a köztük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlattevőknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtaknak megfelelően kell eljárniuk. Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) és (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Rend. 19. § (7) bekezdésére. A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő/részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6: 419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt ajánlattevő/részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Rend. alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését) Az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést: M.1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett, mentori szolgáltatást és/vagy személyes segítségnyújtást tartalmazó egyéb munkaerőpiaci szolgáltatásait ismertető, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referencia nyilatkozatot vagy a 22. § (2) bekezdése szerint kiállított referencia-igazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, - a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági előírásnak való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen) - a teljesítés idejét (a kezdés és a befejezés időpontját év, hónap, nap megjelöléssel) - a szolgáltatás mennyiségét, azaz a mentori szolgáltatásban és/vagy személyes segítségnyújtást tartalmazó egyéb munkaerőpiaci szolgáltatásban részesített személyek létszámát, és a saját teljesítés szerinti mennyiséget (a saját teljesítés mennyiségét abban az esetben kell meghatározni, amennyiben a referenciaigazolás konzorciális vagy alvállalkozóként történő teljesítésről szól), - arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (amennyiben a becsatolt referenciaigazolás tárgyát képező szolgáltatás a referenciaigazolás kiállításának időpontjában még folyamatban van, úgy az információnak a szerződéskötéstől a referenciaigazolás kiállításának napjáig teljesített szolgáltatásra kell vonatkoznia). - Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ennek megfelelően közös ajánlattevőként teljesített referencia igazolásban/nyilatkozatban kérjük ezt is feltüntetni! Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. M.2./ Be kell mutatni a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket, azok képzettséget/végzettségét igazoló okiratok is csatolni kell. (amennyiben a képzettségnek a felsorolt képzettségekkel való egyenértékűségének igazolása szükséges az ajánlatban, úgy az oklevelet kiállító felsőfokú oktatási intézmény által adott, a képviseletre jogosult személy aláírásával és pecsétjével ellátott igazolást kell csatolni!), Csatolni kell továbbá az ajánlathoz a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, továbbá a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik: M.1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett, legalább 1 db, minimum hat hónapon keresztül folyamatosan végzett, mentori szolgáltatásra és/vagy személyes segítségnyújtást tartalmazó egyéb munkaerőpiaci szolgáltatásra vonatkozó referenciával (referenciákkal), amely(ek)nél a szolgáltatásban részesített személyek összlétszáma elérte a 300 főt. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a referenciamunka vonatkozásában szolgáltatásként a következő tevékenységeket bármelyikét elfogadja: a) munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása; b) munkatanácsadás; c) pályatanácsadás; d) álláskeresési tanácsadás; e) rehabilitációs tanácsadás; f) a b)–e) pont alatti tanácsadó tevékenységhez; valamint a munkaerőpiaci képzéshez kapcsolódó pszichológiai tanácsadás; g) mentori szolgáltatás. Az M.1. pontban előírt mennyiségi követelmény, vagyis az a)-g) pontokban részletezett szolgáltatásokban részesített személyek összlétszáma több megfelelő tárgyú referenciával együttesen is teljesíthető. Amennyiben az alkalmassági feltételnek való megfelelés több referencia együttes benyújtásával teljesül, akkor a referenciák közül legalább egynek minimum 6 hónapon keresztül végzett, megfelelő tárgyú szolgáltatási tevékenységről kell szólni. M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 4 fő mentor szakemberrel, akik a 30/2000 (IX.15) GM rendelet (felhívás megjelenésének napján hatályos) 1. számú melléklete e) pontjában felsorolt vagy azzal egyenértékű végzettséggel bírnak. Az ajánlatkérő - a benyújtott oklevelek alapján - jogosult a képzettségek megfelelőségéről dönteni. Abban az esetben, ha a megfelelőség nem dönthető el egyértelműen, az egyenértékűség igazolásaként ajánlatkérő az oklevelet kiállító oktatási intézmény által adott igazolást kérhet ajánlattevőtől. Az igazolásban pontosan fel kell tüntetni a felhívásban előírt képzettség pontos megjelölését, amellyel az igazolt képzettség egyenértékűnek tekinthető. Közös ajánlattétel esetén az M/1. és M/2. pontokban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9) valamint (10)-(11) bekezdésére, 321/ 2015. (X. 30.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdésére. Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 30/2000.(IX.15.)GMrend.1.sz.m.e)pont.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás megfizetése 100% az uniós projekt forrásából történik. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. A megbízási díjat Megbízó havonta, utólag, a teljesítés igazolását követően a Megbízott által szabályszerűen kiállított számla alapján átutalással egyenlíti ki a benyújtott számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a nettó megbízási díj 0,5 %-a/nap. Hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett feladatrész meghatározott időtartamára eső megbízási díjjal megegyező összeg 30 %-a, de összességében legfeljebb a szerződés szerinti teljes nettó megbízási díj 5 %-nak megfelelő összeg. A meghiúsulási kötbér összege szerződés szerinti teljes nettó megbízási díj 20 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdése és a Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1./A közbesz. dok. az. I.3. EKR helyről letölthető. 2./A nyertes(ek) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező és nem megengedett. Közös ajánlattétel esetében csatolni egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. 3./ Az ajánlatnak felolvasó lapot kell tartalmaznia (Kbt.66.§ (5) és nyilatkozni kell Kbt.66.§ (2) bekezdésére és a Kbt. 67. § (4) bekezdésére (EKR űrlapok) 4./ Hiányp. során bemutatott új gazdasági szereplő esetén max 1-szer lesz hiányp. (Kbt. 71. § (6) bek.). 5./Ajánlatkérő (a továbbiakban AK) él a Kbt.81.§(5). 6./Írásbeli kapcsolattartás: Kbt. 41§.és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szerint. 7./ IV.2.6) pont, kötöttség ideje 60 nap. 8./FAKSZ: Bakos Tamás 00949 email: bakos.tamas@csongrad.gov.hu 9./ Irányadó jog és idő: Magyarországon irányadó 10./AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t. 11./ Folyamatban lévő vált. bejegyzés esetében nyilatkozni kell (EKR űrlap) és csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált. bejegy. kérelmet és az érkezéséről az igazolást. 12./Ajánlattevő (továbbiakban AT)/alkalmasság igazolásában részt vevő, megjelölt alvállalkozó nevében aláíró cégaláírási nyilatkozatának vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-minta csatolandó. Term személy/egyéni vállal/külföldi ajánlattevő: az ennek megfeleltethető dokumentumot (pl. teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta ) 13./Az AT, a nevesített (már ismert) alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevők tekintetében, ha a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem érhető el, csatolandó határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat. 14./Ajánlati biztosíték nincs. 15./ A nyertesnek a közbesz. dok-ban előírt eszközöket és szolgáltatást kell biztosítaniuk a teljesítés megkezdésekor a mentorok részére. 17./ AK előírja, hogy az AT-nek heti 40 órában kell az igénybe vett mentorokat foglalkoztatnia. (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni). 18./ Kiosztható pontok: 0-100-ig. 1. szempont: a fordított arányosítás P= Alegjobb/Avizsgált (Pmax-Pmin) + Pmin 2. szempont: Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 19./ AT-nek szerepelnie kell a PM által vezetett Munkaerő-piaci szolgáltatók ideiglenes nyilvántartásában (szerződéskötési feltétel) (A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. §) 20./ Az AT köteles az ÁFA státuszra vonatkozóan nyilatkozni. 21./A II.2.7 pontban megadott szerződés időtartama: a szerződéskötés követő hónap 1. napjától -2021. október 31.-ig terjedő időszak. 22./ Részajánlat nem tehető: A mentori szolgáltatás koordinálását és az adminisztrációt is jóval hatékonyabban és gazdaságosabban lehet ellátni, ha minden teljesítési helyszínen ugyanazon ajánlattevő szolgáltat, végzi a feladatot.23./ A finanszírozás módja: utófinanszírozás . 24./ Ajánlatkérő nem biztosít előleget.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák