Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2060/2020
CPV Kód:45260000-7
Ajánlatkérő:Közép-Pesti Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Ajánlatkérő kezelésébe tartozó Budapest XIII.kerületi intézmények, a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák a helyszínek felsorolását karakterkorlát miatt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Czetu Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közép-Pesti Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43995547
Postai cím: Mogyoródi Út 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Annamária
Telefon: +36 18960778
E-mail: uzemeltetes@kptk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/kozeppest
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Karbantartás a KPTK XIII. kerületi ingatlanaiban
Hivatkozási szám: EKR001016512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgyát képező feladatok alapvetően két nagy csoportba sorolhatók. Az egyik csoport a korábbi tapasztalatok, felmérések alapján előre tervezhető felújítási – karbantartási feladatok, a másik az előre nem tervezhető, napi karbantartási, illetve gyorsszolgálati feladatok ellátása.
1) A karbantartási és javítási munkák során ellátandó feladatok
1.1. Hibajavítás - gyorsszolgálat:
A hibajavítás - gyorsszolgálati feladatok általában az épület állagát károsító és rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan, eseti megszüntetése: víz-csatornavezeték törése, pincei szivattyúzás, áramszünet, zárlat, elektromos vezeték égés megszüntetése, gázszivárgás ideiglenes megszüntetése, viharkár ideiglenes megszüntetése és az ehhez kapcsolódó gyorsszolgálati munkák ellátása.
A gyorsszolgálati feladatok minden esetben az azonnali beavatkozást igénylő munkák elvégzését jelentik, és nem terjednek ki a helyreállítási munkálatokra.
Ezeknél a feladatoknál, amikor az épület állagát, biztonságát kell megvédeni, élet-, vagy balesetveszélyt kell elhárítani, azonnali beavatkozás szükséges, ezért a Vállalkozó a Beszerezési és üzemeltetési osztály jelzése után köteles azonnal beavatkozni, és a veszélyt elhárítani a szerződésben vállalt gyorsszolgálati kiérkezési határidőn belül. Kisebb, azonnali javíthatóság esetén teljes körű javítást kell végeznie a Vállalkozónak. Amennyiben komolyabb mértékű karbantartás, vagy felújítás szükséges, a közvetlen veszély elhárítása után a Megrendelővel ismételt egyeztetés szükséges, amelynek során előzetes árajánlat alapján rendeli meg Ajánlatkérő a további munkálatokat.
Ez az ügyintézési módszer vonatkozik az előre nem tervezhető napi karbantartási feladatokra is. A munkát mindig csak előzetes egyeztetés után lehet elvégezni.
Gyorsszolgálati feladatok általában az alábbi szakmákban jelentkeznek: víz-csatornaszerelés, villanyszerelés.
A hibajavítás folyamata:
• A hibák felderítéséhez és a hibajavítások elvégzéséhez készenlét biztosítása a hibabejelentések fogadására.
- készenléti idő: 24 óra
- hibajavítási idő: azonnali hibaelhárítást igénylő munkák esetén folyamatosan biztosítjuk az épületekben a munkavégzést.
- rendkívüli esetben: éjszaka is végezhető a javítás.
• munkák megrendelése: a hibajavítási igény telefonon történik
• javítási munka megkezdése 24 órán belül (sürgős esetben 4 órán belül),
• javítási munka befejezése a megadott határidőn belül,
1.2. Karbantartási – javítási munkák:
A karbantartás vagy nagyobb javítási munkák lehetnek komplex jellegűek.
Az épület állagát közvetlenül veszélyeztető, de a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák és hiányosságok eseti javítása, illetve karbantartással, helyi javítással, ha rendeltetésszerű állapot nem biztosítható. Ilyen például az épületszerkezeti, vagy épületgépészeti rendszer behatárolható részének cseréje. Ebben az esetben munkavégzés kizárólag a Megrendelő írásos megrendelése után, az elfogadott árajánlat alapján történhet.

2) A karbantartási, javítási munkák részletezése
2.1. Gépészet
Épületgépészeti rendszerek, szerelvények és berendezések, víz-csatorna, gáz, központi hőenergia, elosztó és fűtő rendszerek, légcserélő berendezések hibaelhárítása, karbantartása.
- Szennyvízcsatorna-, és vízvezetéktörés gerincvezetéken, ágvezetéken,
- szennyvízcsatorna, vízvezeték és ezek szerelvényeinek, cseréje, hibaelhárítása
- központi fűtés, meleg víz csőhálózaton keletkező hibák elhárítása
- szerelvények, berendezési tárgyak cseréje
- vízátfolyások, dugulások elhárítása
- gázvezeték, berendezési tárgyak, szerelvények hibaelhárítása
- légcserélő berendezések javítása.
2.2. Épületvillamosság
Elektromos hálózat, épületvillamossági erősáramú és gyengeáramú rendszerek, szerelvények és berendezések hibaelhárítása, karbantartása.
Épületek, építmények villamos csatlakozásának (csatlakoztatásának) kiépítése.
Épületek, építmények villamos hálózatának kialakítása villamos szerelvények, berendezések csatlakoztatásával, felszerelésével.
Nyomvonalas erős- és gyengeáramú hálózatok hatóságok által engedélyezett részének kiépítése, a meglévő hálózat (ok) hoz való csatlakoztatása.
Villamos hálózatok, berendezések, gépek szakszerű karbantartása és javítása.
Elosztó-berendezést szerelése.
Csatlakozó vezetéket kiépítése.
Villamos szerelvényeket elhelyezése és szerelése.
Fogyasztói berendezések részére csatlakozóhelyek kialakítása.
Épületvillamos-berendezés javítása, karbantartása.
Beltéri világítási berendezés szerelése.
Kültéri világítási berendezés szerelése.
Kapcsoló-berendezés szerelése.
Minden villamos üzemű termék mely az épületbe beépítésre kerül, elégítse ki a zavarkibocsátásra és a zavarérzékenységre vonatkozó hazai és nemzetközi előírásokat és rendelkezzen ezt dokumentáló minősítéssel. A hálózatra csatlakozó rendszerek elemei feleljenek meg az EN 61000 valamint az EN 50082 szabványoknak. Olyan elosztórendszer ajánlható csak meg, melyik rendelkezik hazai típusvizsgálati minősítéssel, ill. jegyzőkönyvvel. Elosztókról gyártmány tervet kell készíteni, melyet a tervezőnek jóváhagyásra be kell nyújtani. A Jóváhagyásra 4 munkanapot kell biztosítani. Jóváhagyás nélkül a gyártás nem kezdhető el!
A létesítmény egyes helyiségeinek üzemi világítása a vonatkozó szabvány előírásoknak megfelelően, az egyes helyiségek funkciójának ismeretében kerül meghatározásra. Általános cél, hogy a világítástechnikai berendezések a helyiségek felhasználhatóságát maximálisan kiszolgálják. Fontos, hogy a megajánlandó lámpatesteket a Megrendelőnek be kell mutatni, a megrendelés csak a jóváhagyás után történhet.
A munkák befejezése után villanyszerelői nyilatkozat készítése kötelező. A munka akkor tekinthető befejezettnek, ha a megfelelősségről a pozitív nyilatkozat rendelkezésre áll.
2.3. Festési munkák
Az intézmények helyiségeinek tisztasági festése – mázolási munkák elvégzése.
Festési munkák, további információ a műszaki leírásban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 250000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Karbantartás a XIII. ker. intézményekben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:31300000-9
45440000-3
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő kezelésébe tartozó Budapest XIII.kerületi intézmények, a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák a helyszínek felsorolását karakterkorlát miatt.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgyát képező feladatok alapvetően két nagy csoportba sorolhatók. Az egyik csoport a korábbi tapasztalatok, felmérések alapján előre tervezhető felújítási – karbantartási feladatok, a másik az előre nem tervezhető, napi karbantartási, illetve gyorsszolgálati feladatok ellátása.
1) A karbantartási és javítási munkák során ellátandó feladatok
1.1. Hibajavítás - gyorsszolgálat:
A hibajavítás - gyorsszolgálati feladatok általában az épület állagát károsító és rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan, eseti megszüntetése: víz-csatornavezeték törése, pincei szivattyúzás, áramszünet, zárlat, elektromos vezeték égés megszüntetése, gázszivárgás ideiglenes megszüntetése, viharkár ideiglenes megszüntetése és az ehhez kapcsolódó gyorsszolgálati munkák ellátása.
A gyorsszolgálati feladatok minden esetben az azonnali beavatkozást igénylő munkák elvégzését jelentik, és nem terjednek ki a helyreállítási munkálatokra.
Ezeknél a feladatoknál, amikor az épület állagát, biztonságát kell megvédeni, élet-, vagy balesetveszélyt kell elhárítani, azonnali beavatkozás szükséges, ezért a Vállalkozó a Beszerezési és üzemeltetési osztály jelzése után köteles azonnal beavatkozni, és a veszélyt elhárítani a szerződésben vállalt gyorsszolgálati kiérkezési határidőn belül. Kisebb, azonnali javíthatóság esetén teljes körű javítást kell végeznie a Vállalkozónak. Amennyiben komolyabb mértékű karbantartás, vagy felújítás szükséges, a közvetlen veszély elhárítása után a Megrendelővel ismételt egyeztetés szükséges, amelynek során előzetes árajánlat alapján rendeli meg Ajánlatkérő a további munkálatokat.
Ez az ügyintézési módszer vonatkozik az előre nem tervezhető napi karbantartási feladatokra is. A munkát mindig csak előzetes egyeztetés után lehet elvégezni.
Gyorsszolgálati feladatok általában az alábbi szakmákban jelentkeznek: víz-csatornaszerelés, villanyszerelés.
A hibajavítás folyamata:
• A hibák felderítéséhez és a hibajavítások elvégzéséhez készenlét biztosítása a hibabejelentések fogadására.
- készenléti idő: 24 óra
- hibajavítási idő: azonnali hibaelhárítást igénylő munkák esetén folyamatosan biztosítjuk az épületekben a munkavégzést.
- rendkívüli esetben: éjszaka is végezhető a javítás.
• munkák megrendelése: a hibajavítási igény telefonon történik
• javítási munka megkezdése 24 órán belül (sürgős esetben 4 órán belül),
• javítási munka befejezése a megadott határidőn belül,
1.2. Karbantartási – javítási munkák:
A karbantartás vagy nagyobb javítási munkák lehetnek komplex jellegűek.
Az épület állagát közvetlenül veszélyeztető, de a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák és hiányosságok eseti javítása, illetve karbantartással, helyi javítással, ha rendeltetésszerű állapot nem biztosítható. Ilyen például az épületszerkezeti, vagy épületgépészeti rendszer behatárolható részének cseréje. Ebben az esetben munkavégzés kizárólag a Megrendelő írásos megrendelése után, az elfogadott árajánlat alapján történhet.

2) A karbantartási, javítási munkák részletezése
2.1. Gépészet
Épületgépészeti rendszerek, szerelvények és berendezések, víz-csatorna, gáz, központi hőenergia, elosztó és fűtő rendszerek, légcserélő berendezések hibaelhárítása, karbantartása.
- Szennyvízcsatorna-, és vízvezetéktörés gerincvezetéken, ágvezetéken,
- szennyvízcsatorna, vízvezeték és ezek szerelvényeinek, cseréje, hibaelhárítása
- központi fűtés, meleg víz csőhálózaton keletkező hibák elhárítása
- szerelvények, berendezési tárgyak cseréje
- vízátfolyások, dugulások elhárítása
- gázvezeték, berendezési tárgyak, szerelvények hibaelhárítása
- légcserélő berendezések javítása.
2.2. Épületvillamosság
Elektromos hálózat, épületvillamossági erősáramú és gyengeáramú rendszerek, szerelvények és berendezések hibaelhárítása, karbantartása.
Épületek, építmények villamos csatlakozásának (csatlakoztatásának) kiépítése.
Épületek, építmények villamos hálózatának kialakítása villamos szerelvények, berendezések csatlakoztatásával, felszerelésével.
Nyomvonalas erős- és gyengeáramú hálózatok hatóságok által engedélyezett részének kiépítése, a meglévő hálózat (ok) hoz való csatlakoztatása.
Villamos hálózatok, berendezések, gépek szakszerű karbantartása és javítása.
Elosztó-berendezést szerelése.
Csatlakozó vezetéket kiépítése.
Villamos szerelvényeket elhelyezése és szerelése.
Fogyasztói berendezések részére csatlakozóhelyek kialakítása.
Épületvillamos-berendezés javítása, karbantartása.
Beltéri világítási berendezés szerelése.
Kültéri világítási berendezés szerelése.
Kapcsoló-berendezés szerelése.
Minden villamos üzemű termék mely az épületbe beépítésre kerül, elégítse ki a zavarkibocsátásra és a zavarérzékenységre vonatkozó hazai és nemzetközi előírásokat és rendelkezzen ezt dokumentáló minősítéssel. A hálózatra csatlakozó rendszerek elemei feleljenek meg az EN 61000 valamint az EN 50082 szabványoknak. Olyan elosztórendszer ajánlható csak meg, melyik rendelkezik hazai típusvizsgálati minősítéssel, ill. jegyzőkönyvvel. Elosztókról gyártmány tervet kell készíteni, melyet a tervezőnek jóváhagyásra be kell nyújtani. A Jóváhagyásra 4 munkanapot kell biztosítani. Jóváhagyás nélkül a gyártás nem kezdhető el!
A létesítmény egyes helyiségeinek üzemi világítása a vonatkozó szabvány előírásoknak megfelelően, az egyes helyiségek funkciójának ismeretében kerül meghatározásra. Általános cél, hogy a világítástechnikai berendezések a helyiségek felhasználhatóságát maximálisan kiszolgálják. Fontos, hogy a megajánlandó lámpatesteket a Megrendelőnek be kell mutatni, a megrendelés csak a jóváhagyás után történhet.
A munkák befejezése után villanyszerelői nyilatkozat készítése kötelező. A munka akkor tekinthető befejezettnek, ha a megfelelősségről a pozitív nyilatkozat rendelkezésre áll.
2.3. Festési munkák
Az intézmények helyiségeinek tisztasági festése – mázolási munkák elvégzése.
Festési munkák, további információ a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (min.12-max.36 hónap) hónapokban 10
2 Reakcióidő sürgős javítás esetén (min.1-max.4 óra) órában 10
3 Reakcióidő nem sürgős javítás esetén (min.12-max.24 óra) órában 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) + rezsióradíj (Ft/óra) Súlyszám - 70 (50+20)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Karbantartás a XIII. ker. intézményekben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Czetu Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24120337
Postai cím: Csömöri Út 137
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1161
Ország: Magyarország
E-mail: czetukft@vipmail.hu
Telefon: +36 309313203
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12784095242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 250000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66775696
Postai cím: Mártírok Útja 75.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1205
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12913095243

Hivatalos név: 4 Pillér Szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81149922
Postai cím: Csömöri Út 137.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1161
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10633429242

Hivatalos név: Czetu Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24120337
Postai cím: Csömöri Út 137
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1161
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12784095242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges