Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2065/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagykanizsai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Z-PANNON Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Intézményfenntartó
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykanizsai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76377402
Postai cím: Vécsey Út. 6.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Ferenc
Telefon: +36 93795203
E-mail: nagykanizsa@kk.gov.hu
Fax: +36 93795203
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Intézményfenntartó
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Iskola bővítési, felújítási munkái Zalaapátiban
Hivatkozási szám: EKR000864552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola bővítési, felújítási munkái vállalkozási szerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 644931023 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Iskola bővítési, felújítási munkái Zalaapátiban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaapáti, Deák Ferenc utca 2., hrsz. 142/2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt megvalósítása két elemből áll, ahol az egyik feladat egy új tornacsarnok létrehozása, a másik a meglévő iskolaépület átalakítása és bővítése tantermekkel, szertárakkal stb. A két épület egy nyaktagon keresztül átjárhatóvá válik, ahol az új tűzszakaszt ki kell alakítani.
Az új tornaterem bővítése összesen 802,73 m2, míg a tervezett iskolabővítés 432.20m2 építést jelent.
Az új tornacsarnok építése 18*30 m2 sportpálya alapterülettel, melyet a meglévő épülettel „nyaktag” köt össze. A tornaterem az alábbi műszaki tartalommal készül:
a) új szertár létesítése, a meglévő a mostani tornatermet szolgálja ki, helyszükséglet 30 m2, b) öltözők, mosdók és WC-k kialakítása nemenként 25-30 m2, c) mozgáskorlátozott WC kialakítása 6 m2, d) testnevelő tanári szoba kialakítása 10 m2, e) kazánház és gépészeti tér 16 m2. Az oktatási funkció bővítése: a) természettudományos labor építése (69 m2), melyhez tartozzon szertár is, b) új informatikai és nyelvi labor építése (69 m2 – 69 m2), a jelenlegi szaktantermek általános tanteremként működjenek tovább, c) rajz szaktanterem építése (69 m2), melyhez szertár is kapcsolódjon, d) a meglévő zsúfolt emeleti könyvtár kiváltására új könyvtár helyiség kialakítása. A meglévő helyiségek átalakításával új technika szaktanterem létesítése. A második emeleti természettudományi szaktanterem és a melletti lévő két szertár átalakítása. A zene, tánc és dráma szaktanterem kialakítása a jelenlegi kistanári vagy az irattár/raktár átalakításával. A tanári szoba átalakítása, a kapcsolódó helyiségekkel együtt történő újra osztása (tanári, irodák,irattár, iskolatitkári helyiség, igazgatói és igazgatóhelyettesi iroda, tárgyaló).
Szerkezeti ismertetés:
Alapozás: az iskolabővítménynél sávalap, míg a tornateremnél vasalt pontalap készül. A bővítmény függőleges tartószerkezete zsalukő 30 cm vtg, valamint 30 N+F falazat + 12 cm vtg. grafitos hőszigetelés. A válaszfalak 10 cm vtg. falazatok.
Tornateremnél 6.0m-es tengelytávolságokkal HEA acélvázas keretállások készülnek külső oldali szendvicspanelozással.
A bővítmény födémszerkezete monolit vasbeton a statikai tervek alapján, ami szálas hőszigetelést kap.
Tetőszerkezete nyeregtetős szigetelt fémlemezfedés.
A tornaterem födéme a 18,85 m fesztávú acél rácsos tartóra épített 606 m2 magas-trapézlemez, amire hőszigetelt rétegrendben kialakított PVC fólia tetőszigetelés épül.
Az iskolaépület tantermekkel bővített részén és az összekötő nyaktagon, a statikai tervek szerinti 20cm vastag vasbeton födém készül.
A falazott szerkezetek vakolattal, gletteléssel, festéssel vannak ellátva.
Vizes helyiségek csúszásgátló kerámia burkolatot kapnak, Tornateremben PVC sportpadló készül 627,4 m2 mennyiségben, míg a tantermekben magas kopásállóságú PVC padlóburkolat készül 354,7 m2 mennyiségben.
Nyílászárók többkamrás műanyag szerkezetűek.
Homlokzatképzés a lábazaton mozaikvakolat, az oldalfala dörzsölt színvakolatot kap, a csarnokrészen hőszigetelt acéllemez borítás készül.
Fűtés az új kazánházra csatlakozik, ahova 2db 60kW-os kondenzációs gázkazán kerül beépítésre.
Szellőzés mesterségesen van megoldva gépi szellőző berendezéssel.
Tornaterembe a beépített sporttechnológiát is meg kell valósítani (pl.: kosárállvány, röplabda állvány, mászókötél, stb.)
Az épület körül beton térkő burkolat készül, és el kell helyezni egy 150 m3-es tűzi víztárolót is. A terület körülkerítése is része a projektnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) 10
2 A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) 10
3 A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017 -00106
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 162 - 397528
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Iskola bővítési, felújítási munkái Zalaapátiban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Z-PANNON Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21534537
Postai cím: Vár Út 6
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.ildiko@z-pannon.hu
Telefon: +36 305392775
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 30504131
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 486237584
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 644931023
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villamos felelős műszaki vezetés, további szakipari munkák az A.11 nyilatkozatnak megfelelően

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevők adatai:
I. (nyertes ajánlattevő) Z-PANNON Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. (Székhelye: 8800 Nagykanizsa Vár Út 6.) Adószám:13211884220.
II. (ajánlattevő) Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1112 Budapest Németvölgyi Út 146.) Adószám:11266101243.
III. (ajánlattevő) CONSTRUCT-TWO Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8330 Sümeg, Csányi L. u 1. B. ép.) Adószám:11524805219.
2. Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (támogatási szerződés módosítást, vagy változás bejelentést) nyújt be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre ajánlatkérő a Szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bek. és a Ptk. 6:116.§(1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentés nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. 3. Az eljárás a Kbt.
53. § (6) bekezdése alapján feltételesen eredményes a felhívásban megjelölt feltétel bekövetkezésétől függően, a szerződés a szerződéskötési moratórium lejárta után (összegzés megküldése + 10 nap) a Z-PANNON Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. (Székhelye: 8800 Nagykanizsa Vár Út 6.) megköthető. A szerződésben ajánlatkérő kiköti a felhívásban meghatározott feltételt a szerződés hatálybalépésének feltételeként a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)