Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0207/2020
CPV Kód:44612000-3
Ajánlatkérő:MAHART Magyar Hajózási Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:alacsony emissziójú üzemanyag szállítása úszóművön
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAHART Magyar Hajózási Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51057475
Postai cím: Weiss Manfréd Út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztilkovics Szávó
Telefon: +36 12783505
E-mail: sztilkovics.szavo@mahart.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mahart.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mahart.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: alacsony emissziójú üzemanyag szállítása úszóművön

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fix LNG – CNG töltőlétesítmények beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001321472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44612000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"PAN-LNG-4-DANUBE Projekt – LNG belvízi infrastruktúra magyarországi kiépítésének előkészítése, az első fix és mozgó töltőpont megvalósítása” Projekt (PL4D Projekt) keretében LNG – CNG töltő létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) megvalósítása a Csepeli szabadkikötőben trimodális (hajó,kamion,vonat) felhasználásra.Ezen Projektből a jelen eljárás keretében egy vízi létesítményből - ajánlattevő által megajánlani kívánt műszaki/technológiai megoldás a vízi létesítmény vagy úszó terminál megvalósítása vonatkozásában biztosítható bárka vagy horgonyzott bárka leszállításával vagy egyéb, ezzel funkcionálisan egyenértékű (egyené.) de nem bárkán elhelyezett hanem egyéb módon biztosított vízi töltő infrastruktúra kialakításával és megvalósításával - és egy parti létesítményből, valamint a vízi létesítmény és parti összeköttetésből álló fix LNG-CNG töltőállomás - parti és vízi létesítmény elemekkel - berendezései beszerzése a feladat. Folyt. a III.1.3. pontban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1480000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fix LNG – CNG töltőlétesítmény beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44612000-3
További tárgyak:35100000-5
42120000-6
44162000-3
45223800-4
45231110-9
45232000-2
45233127-5
45312000-7
45312100-8
45312310-3
45316000-5
45317000-2
45343200-5
45350000-5
51210000-7
51220000-0
51500000-7
51800000-0
51900000-1
71300000-1
79632000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Parti tároló és töltőállomás: Budapest, XXI. ker. belter. 210023,210034/1,210034/2 hrsz
Úszó terminál: Duna MAHART Szabadkikötő területén,1640fkm balparti Duna-ágon Bp. XXI. ker. belter. 210034/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 (egy) darab -a PAN-LNG-4-DANUBE Projekt(PL4D) keretében megvalósítandó- fix töltőállomás -parti és vízi létesítmény elemekkel- berendezései beszerzése, a létesítmény komplett telepítése (ideértve II.1.4. pontban).A komplett projekt a Duna Régiós LNG infrastruktúra hazai első Duna melletti része,amely alkalmas a nemzetközi közlekedésben az LNG tárolására és elosztására multimodális módon.A projekt keretében megvalósítandó létesítmény két részből áll:egy vízi létesítményből és egy parti létesítményből.A két rész összeköttetését is meg kell valósítani.
A létesítendő Létesítménynek két objektumból kell állnia:
• Horgonyzott vízi létesítmény vagy azzal egyenértékű technológiai megoldás. Jelen projektben csak kikötőhelyként szolgál. A cél az LNG tankhajóból történő lefejtés parti tartályba és LNG mint üzemanyag töltése vízi járműbe.
• Parti objektum, amelyben 1*100m3, (későbbi további 2*100 m3 és 4*150 m3 tároló bővítési lehetőséggel) LNG tárolása biztosítható helyi lefejtéssel, vagy a bárkáról átadott közvetlen csővezetéken, amely így kétirányú áramlásra is alternatív megoldást ad (a parti objektumnál ugyancsak biztosított további tározók elhelyezése,
A parti létesítmény már jelenleg is közvetlen sínpárral rendelkezik az üzemanyag fogadására – jelen felhívásnak a vasúti kapcsolat megteremtése nem része, későbbi fejlesztési ütemben történik annak megteremtése. A projekt megvalósításánál figyelembe kell venni, hogy a sínpárnak a jelenlegi helyén kell maradnia.
A Létesítmény egy komplett állomás kútoszloppal és tároló tartályokkal együtt. A projekt megvalósítását követően az alapvető folyamat az alábbi: az LNG -t szükséges tartályban tárolni és tölteni LNG kútoszlopon keresztül. Az LNG-ből elpárologtatással kerül majd előállításra CNG, amelyet CNG kútoszlopon keresztül kell majd tölteni ugyanazon tartályból. Közbeiktatva kell elhelyezni egy elpárologtatót és egy szivattyút. Az LCNG nem vezetékes hálózatból kerül előállításra sűrítéssel. Egy köztes technológiai puffer tároló kerül elhelyezésre, ami csak átmeneti a sűrített gáz részére.
A feladat részletes bemutatását az ajánlati dokumentáció (AD) tartalmazza,különösen az annak részét képező műszaki specifikáció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 I.1. M/1.1. alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli szakemberek száma (fő)  7
2 I.2. M/1.2. alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli szakemberek száma (fő)  7
3 I.3. M/1.3. alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli szakemberek száma (fő)  7
4 I.4. M/1.4. alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli szakemberek száma (fő)  7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 72
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF 2015-HU-TM-0349-M
II.2.14) További információ:
AK a beszerzés becsült értékét a felhívásban nem kívánja közzétenni.
A II.2.5. Értékelési szempontok pontban megadott minőségi értékelési szempontok rövidítve szerepelnek, teljes terjedelemben ld: VI.4.3) pontban és az AD-ban.
II.2.3) folyt: A parti tároló és a töltő a fenti 210023 hrsz-en kerüljön elhelyezésre,a fenti 210034/2 hrsz-ú ingatlanon pedig a töltő-átfejtő vezeték haladjon keresztül.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Jelen közbeszerzési eljárást eredménytelen közbeszerzési eljárás előzte meg, majd ezt követően lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő a szerződéskötést megtagadta. A finanszírozó CEF 2015-HU-TM-0349-M Projekt határidői tarthatósága miatt szükséges gyorsított nyílt eljárás lefolytatása.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 204 - 495874
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fix LNG – CNG töltőlétesítmény beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11252782
Postai cím: Klapka Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: ger.sarkany@gmail.com
Telefon: +36 207797416
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1499062500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1480000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tervek, engedélyek összeállítása, gépésztechnológiai összeszerelése, csőszerelés és más acálszerkezeti munkálatok, gépésztechnológia szállítása, informatikiai tevékenység, mélyépítéssel kapcsolatos tevékenység, tervezési feladatok, gázipari tervek és kivitelezés ellenőrzése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt., 1134 Budapest, Klapka Utca 11., 13719069441,
VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8600 Siófok, Fő Útca 260, 10484830214
Turbo Tech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, 6767 Ópusztaszer, Komócsin Zoltán Utca 32., 23538324206
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)