Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:2076/2020
CPV Kód:79530000-8
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:Nyertes ajánlattevő szék- vagy telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szituációs Nyelviskola Korlátolt Felelősségű Társaság;PROMAXX Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Éva
Telefon: +36 142826001830
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Jegybanki kiadványok fordítása 2020-2022
Hivatkozási szám: EKR001535002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79530000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jegybanki kiadványok fordítása 2020-2022
A Magyar Nemzeti Bank kiadványaival és egyéb dokumentumaival kapcsolatos szakfordítási feladatok magas színvonalú elvégzése 60 000 000 Ft keretösszeg eléréséig vagy a szerződéskötéstől számított 36 hónap időtartam alatt.
Fordítási célnyelvek a magyar és az angol, valamint esetenként egyéb idegen nyelvek (pl. német, francia, spanyol, orosz, kínai, japán, stb.)
A fordítási feladatok a jegybanki tevékenység és működés tág körére terjednek ki, így különösen – de nem kizárólagosan – a következő részterületekre:
– monetáris politika,
– pénzügyi stabilitás,
– fizetési mérleg,
– bankrendszer,
– pénz- és fizetési forgalom,
– bankműveletek,
– elszámolási rendszerek,
– bankjegy- és érmekibocsátás,
– makrostatisztika,
– bankjog,
– bankbiztonság,
– banküzem,
– számítástechnika,
– pénzügyi fogyasztóvédelem,
– lakossági pénzügyi ismeretterjesztés,
– pénzügyi felügyeleti tevékenység,
– egyéb, előre nem meghatározható részterület.
Esetenként (időszakonként) az egyidejű fordítási feladatok száma szükségessé teheti 10 vagy akár több fordító egyidejű munkavégzését.
A teljesítés minden esetben eseti megrendelés alapján történik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Jegybanki kiadványok fordítása 2020-2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZ A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő szék- vagy telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jegybanki kiadványok fordítása 2020-2022
A Magyar Nemzeti Bank kiadványaival és egyéb dokumentumaival kapcsolatos szakfordítási feladatok magas színvonalú elvégzése 60 000 000 Ft keretösszeg eléréséig vagy a szerződéskötéstől számított 36 hónap időtartam alatt.
Fordítási célnyelvek a magyar és az angol, valamint esetenként egyéb idegen nyelvek (pl. német, francia, spanyol, orosz, kínai, japán, stb.)
A fordítási feladatok a jegybanki tevékenység és működés tág körére terjednek ki, így különösen – de nem kizárólagosan – a következő részterületekre:
– monetáris politika,
– pénzügyi stabilitás,
– fizetési mérleg,
– bankrendszer,
– pénz- és fizetési forgalom,
– bankműveletek,
– elszámolási rendszerek,
– bankjegy- és érmekibocsátás,
– makrostatisztika,
– bankjog,
– bankbiztonság,
– banküzem,
– számítástechnika,
– pénzügyi fogyasztóvédelem,
– lakossági pénzügyi ismeretterjesztés,
– pénzügyi felügyeleti tevékenység,
– egyéb, előre nem meghatározható részterület.
Esetenként (időszakonként) az egyidejű fordítási feladatok száma szükségessé teheti 10 vagy akár több fordító egyidejű munkavégzését.
A teljesítés minden esetben eseti megrendelés alapján történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen összehasonlító ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Jegybanki kiadványok fordítása 2020-2022
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szituációs Nyelviskola Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49084056
Postai cím: Váci Út 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: info@szituaciosnyelviskola.hu
Telefon: +36 17811926
Internetcím(ek): (URL) www.szituaciosnyelviskola.hu
Fax: +36 17811927
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12315899241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: PROMAXX Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57922766
Postai cím: Raoul Wallenberg Utca 14. fsz. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: mail@promaxxiroda.hu
Telefon: +36 307151709
Internetcím(ek): (URL) http://promaxxiroda.hu
Fax: +36 12301361
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23565146241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: angol-magyar / magyar-angol szakfordítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46618643
Postai cím: Lónyay Utca 29
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13297844243

Hivatalos név: ILS Nemzetközi Fordító Szolgálat Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72603691
Postai cím: Móricz Zsigmond Körtér 3/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10224856243

Hivatalos név: Szituációs Nyelviskola Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49084056
Postai cím: Váci Út 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12315899241

Hivatalos név: FORDuna Fordító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15982452
Postai cím: Bartók Béla Út 86
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12390607243

Hivatalos név: Intercontact Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46576794
Postai cím: Hold Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10578447241

Hivatalos név: APT Hungária Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18107665
Postai cím: Thököly Út 25. III/21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13210302242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges