Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2083/2020
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt
Teljesítés helye:1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. szám alatt található irodaház.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Art 'N Bau Beruházó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:közfeladatot ellátó szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kereskedelem fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65240283
Postai cím: Ipar Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 10000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hepa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hepa.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: közfeladatot ellátó szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kereskedelem fejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Irodaház 1. emelet fit out kialakítás 1626,34m2-en
Hivatkozási szám: EKR001586842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő új központi irodájának megvalósulásához kapcsolódó kivitelezési feladatok végrehajtása a 1027 Budapest, Kacsa utca 15-27 szám alatti irodaház ELSŐ EMELETÉN összesen nettó 1626,34m2 –en a jelen ajánlatkérésben meghatározott tartalommal és feltételek szerint.
Irodaház 1. emelet fit out kialakítás 1626,34m2-en.
Ajánlatkérő hosszú távú bérleti szerződést kötött a 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. szám alatt található irodaház (Irodaház) több, földszintjén és első emeletén található irodaterületeire. Az Ajánlatkérő és az Irodaház tulajdonosa közötti megállapodás alapján az első emeleten található irodák (továbbiakban létesítmény) Ajánlatkérő igényeinek megfelelő fit-out kialakítása, átalakítása Ajánlatkérő feladata. A létesítmény nettó alapterülete 1626,34m2.
A létesítmény fentieknek megfelelő, hatóságok elvárásait és Ajánlatkérő igényeit magába foglaló kiviteli tervei (Tervek) korábban elkészültek, amely alapján történik a létesítmény teljes körű, kulcsrakész kivitelezése (Kivitelezés). Nyertes ajánlattevő (továbbiakban Vállalkozó) feladata minden olyan, Kivitelezés részét képező építési-, szerelési, illetve ezekhez kapcsolódó egyéb feladat végrehajtása, melyet Ajánlatkérő nem zár ki (Beruházás).
Ajánlatkérő külön eljárás alapján adja vállalkozásba a Kivitelezés részét képező, de a Beruházásból kizárt kivitelezési feladatokat (Kizárás). Beruházás részét képezi a Kizárásba tartozó feladatokat végző vállalkozókkal (Társvállalkozó) történő fokozott együttműködés, részükre az organizációs feltételek térítés ellenében történő biztosítása és munkavégzésükhöz szükséges munkaterület megfelelő időben és készültségben történő rendelkezésre állása.
A Beruházást tervezetten 2020. február 3. – 2020. április 25. között kell végrehajtani.
Kizárás: Iroda biztonságtechnikai és IT rendszerének kiépítése, beépített bútorok készítése, helyszíni beszerelése
A Vállalkozó a kivitelezés során folyamatosan, legalább heti egy alkalommal, azonos időpontban, kivitelezői kooperációt hív össze, amely során konzultál Ajánlatkérővel, és az általa bevont közreműködőkkel.
Vállalkozó köteles együttműködni a Beruházás érdekében a közreműködőkkel, így különösen Ajánlatkérő képviselőivel, az Ajánlatkérő által megjelölt kapcsolattartókkal, az Ajánlatkérő által megjelölt megbízott harmadik személyekkel és szervezetekkel, illetve a Beruházás érdekében eljáró egyéb szervezetekkel.
A Munkaterület közvetlenül Vállalkozó részére kerül átadásra, és Vállalkozó a Munkaterület birtokában marad folyamatosan, egészen a Beruházás Megbízónak történő átadásáig. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés bizonyos időszakaiban a munkaterületen Társvállalkozók is munkát végeznek. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Társvállalkozó munkavégzése nem feltétlenül határolható el területileg a saját kivitelezési tevékenysége által érintett területtől.
Társvállalkozók szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkaterületet és munkafeltételeket (ide nem értve a Társvállalkozók által bevitt anyagok és eszközök biztonságos tárolását) Vállalkozó feladata biztosítani. A fokozott együttműködési kötelezettség kiterjed arra, hogy a Vállalkozó köteles a saját organizációját olyan módon megszervezni, hogy az ne akadályozza Társvállalkozót a teljesítésben.
Beruházás Ajánlatkérő részéről meghatározott színvonalának elérése és tanúsítása érdekében szükséges a közösen meghatározott anyagok és berendezések, kivitelezési felületek (Együttesen: Anyagok) mintáztatása. Felek a kivitelezési szerződés aláírását követő 15 napon belül meghatározzák Anyagok körét, melyekre vonatkozóan Vállalkozónak a beépítést megelőzően mintát szükséges bemutatnia az Ajánlatkérőnek. Anyagok csak azt követően kerülhetnek beépítésre, ha a megfelelően elkészített és bemutatott mintát (Minta) Ajánlatkérő írásban jóváhagyta Vállalkozónak.
A bemutatásért Vállalkozónak külön díjazás nem jár.
A kivitelezés nem építési engedély köteles tevékenység de a tűzjelző rendszert a tervezői nyilatkozat alapján külön engedélyeztetni szükséges.
További a megvalósításhoz kapcsolódó előírások a közbeszerzési dokumentációban külön szerepeltetve.
A közbeszerzési dokumentációban meghatározott kivitelezési feladatokon túl a Vállalkozó feladata valamennyi, a létesítmény megvalósításához illetve annak Tervek szerinti, rendeltetésszerű használatához szükséges engedélyezési, hatósági egyeztetési feladat ellátása, valamint bármilyen egyéb, szükséges dokumentáció beszerzése. Vállalkozó feladata továbbá a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott Átadási Dokumentáció elkészítése, Ajánlatkérő részére történő átadása legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig. Mindkét fent írt feladat hibátlan és hiánytalan elvégzése a szerződésszerű teljesítés feltétele.
45262700-8 Épületátalakítási munka
45262500-6 Kőműves és falazási munka
45262600-7 Különféle különleges szakipari munkák
45262650-2 Burkolómunkák
45310000-3 Villamos szerelési munka
45312100-8 Tűzriasztó rendszer szerelése
45320000-6 Szigetelési munka
45323000-7 Hangszigetelési munka
45324000-4 Gipszkartonozás
45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45331000-6 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45432100-5 Padlólerakás és –burkolás
45442100-8 Festés

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299965731 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Irodaház 1. emelet fit out kialakítás 1626,34m2-en
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. szám alatt található irodaház.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő új központi irodájának megvalósulásához kapcsolódó kivitelezési feladatok végrehajtása a 1027 Budapest, Kacsa utca 15-27 szám alatti irodaház ELSŐ EMELETÉN összesen nettó 1626,34m2 –en a jelen ajánlatkérésben meghatározott tartalommal és feltételek szerint.
Irodaház 1. emelet fit out kialakítás 1626,34m2-en.
Ajánlatkérő hosszú távú bérleti szerződést kötött a 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. szám alatt található irodaház (Irodaház) több, földszintjén és első emeletén található irodaterületeire. Az Ajánlatkérő és az Irodaház tulajdonosa közötti megállapodás alapján az első emeleten található irodák (továbbiakban létesítmény) Ajánlatkérő igényeinek megfelelő fit-out kialakítása, átalakítása Ajánlatkérő feladata. A létesítmény nettó alapterülete 1626,34m2.
A létesítmény fentieknek megfelelő, hatóságok elvárásait és Ajánlatkérő igényeit magába foglaló kiviteli tervei (Tervek) korábban elkészültek, amely alapján történik a létesítmény teljes körű, kulcsrakész kivitelezése (Kivitelezés). Nyertes ajánlattevő (továbbiakban Vállalkozó) feladata minden olyan, Kivitelezés részét képező építési-, szerelési, illetve ezekhez kapcsolódó egyéb feladat végrehajtása, melyet Ajánlatkérő nem zár ki (Beruházás).
Ajánlatkérő külön eljárás alapján adja vállalkozásba a Kivitelezés részét képező, de a Beruházásból kizárt kivitelezési feladatokat (Kizárás). Beruházás részét képezi a Kizárásba tartozó feladatokat végző vállalkozókkal (Társvállalkozó) történő fokozott együttműködés, részükre az organizációs feltételek térítés ellenében történő biztosítása és munkavégzésükhöz szükséges munkaterület megfelelő időben és készültségben történő rendelkezésre állása.
A Beruházást tervezetten 2020. február 3. – 2020. április 25. között kell végrehajtani.
Kizárás: Iroda biztonságtechnikai és IT rendszerének kiépítése, beépített bútorok készítése, helyszíni beszerelése
A Vállalkozó a kivitelezés során folyamatosan, legalább heti egy alkalommal, azonos időpontban, kivitelezői kooperációt hív össze, amely során konzultál Ajánlatkérővel, és az általa bevont közreműködőkkel.
Vállalkozó köteles együttműködni a Beruházás érdekében a közreműködőkkel, így különösen Ajánlatkérő képviselőivel, az Ajánlatkérő által megjelölt kapcsolattartókkal, az Ajánlatkérő által megjelölt megbízott harmadik személyekkel és szervezetekkel, illetve a Beruházás érdekében eljáró egyéb szervezetekkel.
A Munkaterület közvetlenül Vállalkozó részére kerül átadásra, és Vállalkozó a Munkaterület birtokában marad folyamatosan, egészen a Beruházás Megbízónak történő átadásáig. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés bizonyos időszakaiban a munkaterületen Társvállalkozók is munkát végeznek. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Társvállalkozó munkavégzése nem feltétlenül határolható el területileg a saját kivitelezési tevékenysége által érintett területtől.
Társvállalkozók szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkaterületet és munkafeltételeket (ide nem értve a Társvállalkozók által bevitt anyagok és eszközök biztonságos tárolását) Vállalkozó feladata biztosítani. A fokozott együttműködési kötelezettség kiterjed arra, hogy a Vállalkozó köteles a saját organizációját olyan módon megszervezni, hogy az ne akadályozza Társvállalkozót a teljesítésben.
Beruházás Ajánlatkérő részéről meghatározott színvonalának elérése és tanúsítása érdekében szükséges a közösen meghatározott anyagok és berendezések, kivitelezési felületek (Együttesen: Anyagok) mintáztatása. Felek a kivitelezési szerződés aláírását követő 15 napon belül meghatározzák Anyagok körét, melyekre vonatkozóan Vállalkozónak a beépítést megelőzően mintát szükséges bemutatnia az Ajánlatkérőnek. Anyagok csak azt követően kerülhetnek beépítésre, ha a megfelelően elkészített és bemutatott mintát (Minta) Ajánlatkérő írásban jóváhagyta Vállalkozónak.
A bemutatásért Vállalkozónak külön díjazás nem jár.
A kivitelezés nem építési engedély köteles tevékenység de a tűzjelző rendszert a tervezői nyilatkozat alapján külön engedélyeztetni szükséges.
További a megvalósításhoz kapcsolódó előírások a közbeszerzési dokumentációban külön szerepeltetve.
A közbeszerzési dokumentációban meghatározott kivitelezési feladatokon túl a Vállalkozó feladata valamennyi, a létesítmény megvalósításához illetve annak Tervek szerinti, rendeltetésszerű használatához szükséges engedélyezési, hatósági egyeztetési feladat ellátása, valamint bármilyen egyéb, szükséges dokumentáció beszerzése. Vállalkozó feladata továbbá a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott Átadási Dokumentáció elkészítése, Ajánlatkérő részére történő átadása legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig. Mindkét fent írt feladat hibátlan és hiánytalan elvégzése a szerződésszerű teljesítés feltétele.
45262700-8 Épületátalakítási munka
45262500-6 Kőműves és falazási munka
45262600-7 Különféle különleges szakipari munkák
45262650-2 Burkolómunkák
45310000-3 Villamos szerelési munka
45312100-8 Tűzriasztó rendszer szerelése
45320000-6 Szigetelési munka
45323000-7 Hangszigetelési munka
45324000-4 Gipszkartonozás
45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45331000-6 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45432100-5 Padlólerakás és –burkolás
45442100-8 Festés

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő vállalása (hónap) 15
2 Rövidebb teljesítési határidő vállalása (nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Vállalkozói díj nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a figyelmet, hogy Ajánlatkérőt 2020. május 15. napjától a kialakítandó terület vonatkozásában akkor is terheli a bérleti díj fizetési kötelezettség, ha a kialakítás elhúzódik. Amennyiben a határidő be nem tartása az Ajánlattevő felelősségi körébe esik, úgy Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő részére a határidő be nem tartása miatt, a határnapot követő naptól a teljesítés napjáig felmerülő többletköltségek megfizetésére.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Irodaház 1. emelet fit out kialakítás 1626,34m2-en
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Art 'N Bau Beruházó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89492707
Postai cím: Széchenyi Utca 92
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: artnbau2019@gmail.com
Telefon: +36 204359640
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13502753207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 299980000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 299965731
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészet, villanyszerelés, építészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: FITOUT Befejező Építő-Szakipari Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61994694
Postai cím: LOMB UTCA 37-39.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: takacs.vilmos@fitout.hu
Telefon: +36 17001730
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17001731
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25358733241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 299957631 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FITOUT Befejező Építő-Szakipari Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61994694
Postai cím: LOMB UTCA 37-39.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25358733241

Hivatalos név: Art 'N Bau Beruházó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89492707
Postai cím: Széchenyi Utca 92
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13502753207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges