Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/226
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.20.
Iktatószám: 20942/2020
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1036 Budapest, Lajos utca 103), illetve Magyarország közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22738547
Postai cím: Lajos Utca 103
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hunya István
Telefon: +36 703990526
E-mail: istvan.hunya@nhkv.hu
Fax: +36 703990526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nhkv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001141032020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001141032020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Közjogi szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NHKV Zrt. Számlázó rendszer üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR001141032020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
NHKV Zrt. Számlázó rendszer üzemeltetése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NHKV Zrt. Számlázó rendszer üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 72260000-5
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1036 Budapest, Lajos utca 103), illetve Magyarország közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NHKV Zrt. jelen közbeszerzési eljárás keretében a következő tevékenységek elvégzésére keres Ajánlattevőt. Az NHKV Zrt. RPG programnyelven készült DB2 adatbázismotort használó Tömeges számlázó rendszerével kapcsolatos hardver (kiterjesztett gyártói támogatás is), hálózat, IT biztonság, virtualizáció, operációs rendszer (szoftverkövetés is), adatbázis üzemeltetés, alkalmazás támogatás, valamint paraméterezési, számlázáshoz kapcsolódó műszaki-informatikai feladatok elvégzése. A rendszer eseti igények alapján történő továbbfejlesztése. Ezen kívül bérelt vonali, valamint szerver hoszting szolgáltatás nyújtása 7*24 órás hozzáférés biztosításával.
A szerverteremmel kapcsolatos elvárások összefoglalása (részletesen a műszaki leírás tartalmazza): Az áramellátó rendszernek két független ágon kell tudni ellátni a szerverek elhelyezésére szolgáló rack szekrényeket. Tartalmazni kell a szerver üzemeltetéséhez megfelelő teljesítményű szünetmentes áramellátást. Hálózat kimaradás esetén generátoros tápellátás (automatikus indulással hálózat kimaradás esetén). A szerverterem eléréséhez szükséges távközlési vonalak technológiai és topológiai szempontból is redundáns összeköttetéssel kell megvalósítani (azonos technológia esetén teljes hosszában eltérő nyomvonal biztosítása mellett),
A szerverek elhelyezésére szolgáló ingatlanon 7*24 órás élő erős őrzést (műszaki leírásban előírtak szerint) kell biztosítani. Az Ajánlatkérő szakembereinek, felügyelet mellett, biztosítani kell, hogy bármikor (a nap 24 órájában) hozzáférjenek fizikailag is a szerverekhez. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján az Af III.1.3./M2/b pontjában előírt szakemberek és az M2/c pontjában előírt szakember által elvégzendő feladatokat alapvető fontosságúnak tekinti, ekként ezen szakemberekkel Ajánlattevőnek vagy a közös ajánlattevők egyikének kell rendelkeznie.
Ajánlattevőnek két, különálló, egymástól legalább légvonalban 5 km távolságra lévő (úgynevezett georedundáns) szerverteremben kell biztosítania a hoszting szolgáltatást. A két telephely között a szolgáltató két független pont-pont összeköttetést biztosít, 2x5 Gigabit sávszélességgel. Publikus internet kijárat: a bérelt vonali szolgáltatás körében az elsődleges elérés sávszélessége le és feltöltési irányban egyaránt garantált 4 Gbit/s (2 végponton irányonként). Ajánlattevőnek SLA (rendelkezésre állási szint) mérésére és bemutatására alkalmas monitoring rendszert kell üzemeltetni (például: Zabbix, Cacti, Nagios). Felhasználási helyek (kezelt ügyfelek): ~ 4 millió, Ajánlatkérő által kiállítandó számlák: ~11 millió db/év. A részletes műszaki leírást, követelmény rendszert a közbeszerzési dokumentum és annak mellékletei tartalmazzák.
Fejlesztési keret: 15 000 mérnökóra keret, jogszabálykövetés 300 mérnökóra keret. Hardver és szoftverüzemeltetéshez kapcsolódó keret: 400 üzemeltetési mérnökóraóra keret. Ajánlatkérő a meghatározott mérnökóra keretek legalább 70%-ának lehívására kötelezettséget vállal a szerződés teljes időtartama alatt. A fennmaradó 30 % opciót Ajánlatkérő jogosult egy vagy több részletben a szerződés időtartama alatt egyoldalú nyilatkozattal lehívni. Részletek a szerződéstervezetben.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlathoz – a dokumentációban meghatározottak szerint csatolni kell szakmai (ár-) ajánlatot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány többlet szakmai tapasztalata: Az eljárást megindító felhívás M.2.1) pontjában előírt szakember alkalmassági követelmény feletti többlet, hoszting szolgáltatás területen szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (maximum 36 hónap) 8
2 A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány többlet szakmai tapasztalata: Az eljárást megindító felhívás M.2.2) pontjában előírt egyik szakember alkalmassági követelmény feletti többlet, RPG programnyelven készült és DB2 adatbázist használó szoftver üzemeltetésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (maximum 36 hónap) 8
3 A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány többlet szakmai tapasztalata: Az eljárást megindító felhívás M.2.3) pontjában előírt másik szakember alkalmassági követelmény feletti többlet, számlázási és/vagy folyószámla kezelési és/vagy kintlévőség kezelési rendszer üzemeltetésében szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (maximum 36 hónap) 8
4 A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány többlet szakmai tapasztalata: Az eljárást megindító felhívás M.2.4) pontjában előírt szakember alkalmassági követelmény feletti többlet, RPG programnyelven készült és DB2 adatbázist használó szoftver fejlesztésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (maximum 36 hónap) 8
5 A bérelt vonalak a backup vonallal növelt vállalt éves rendelkezésre állása a szerződés teljesítésének időtartama alatt (SLA) (%-ban, 3 tizedes jegyig megadva). (legkedvezőbb: 100,000 % - legkedvezőtlenebb: 99,700 %) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Fejlesztési keret: 15 000 mérnökóra keret, jogszabálykövetés 300 mérnökóra keret. Hardver és szoftverüzemeltetéshez kapcsolódó keret: 400 üzemeltetési mérnökóraóra keret. Ajánlatkérő a meghatározott mérnökóra keretek legalább 70%-ának lehívására kötelezettséget vállal a szerződés teljes időtartama alatt. A fennmaradó 30 % opciót Ajánlatkérő jogosult egy vagy több részletben a szerződés időtartama alatt egyoldalú nyilatkozattal lehívni. Részletek a szerződéstervezetben.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
- Az „Összesített ajánlati ár (HUF)” részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás;
- Az „A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány többlet szakmai tapasztalata” részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás;
Az eljárást megindító felhívás III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.2.1) – M.2.4) alpontjaiban szereplő és a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata egész hónapban meghatározva.
Amennyiben Ajánlattevő az adott pozícióra több szakembert jelöl, a felolvasó lap mellékleteként becsatolandó a szakemberek többlettapasztalatát alátámasztó dokumentum, amelyben egyértelműen rögzíteni szükséges, mely szakember vonatkozásában kívánják bemutatni a többlettapasztalatot!
Szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő az alkalmassági feltételben nevesített gyakorlatot fogadja el. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tapasztalatok vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe;
Az ajánlattevőknek 0 vagy annál nagyobb számot kell megajánlaniuk. A 0 hónap megajánlás kapja a minimálisan adható 0 pontot.
A szakemberek szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott legtöbb többlettapasztalat 36 hónap, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja. Az ennél nagyobb érték esetén is 36 hónappal értékeli ajánlatkérő ezen értékelési részszempontot.
Ajánlattevőnek a megajánlott érték alátámasztására az ajánlathoz csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:
1. szakember neve;
2. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;
3. szakember gyakorlata:
- beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett,
- a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése,
- a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal;
4. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi, hogy ezen nyilatkozattal összhangban köteles az alkalmasság igazolásaként benyújtani a szakember önéletrajzát a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint.
- Az „A bérelt vonalak a backup vonallal növelt vállalt éves rendelkezésre állása a szerződés teljesítésének időtartama alatt (SLA)” részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.
Az ajánlattevőknek 99.700 % vagy annál nagyobb számot kell megajánlaniuk.
„A bérelt vonalak a backup vonallal növelt vállalt éves rendelkezésre állása a szerződés teljesítésének időtartama alatt (SLA)” értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott érték 100,000 %, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja. Az ennél kedvezőbb érték esetén is 100,000 %-val értékeli ajánlatkérő ezen értékelési részszempontot.
Amennyiben Ajánlattevő 99,700 %-nál rosszabb megajánlást tesz, ajánlata érvénytelen.
A megadottól eltérő mértékegységben (%) kifejezett érték esetén, az ajánlat érvénytelen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő köteles az ajánlatában – az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával – előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására, amelyet ajánlattevő(k) nek az alábbiak szerinti kell igazolni: a Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8–9. §-ban foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10–11. §-ban foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 8–16. §-ban foglaltak megfelelően irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
A kizáró okok vonatkozásában irányadóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-ában rögzített rendelkezések.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 2. § (5) bekezdése szerint elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát is. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)–(7), (9) és (11) bekezdése. Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (1) bekezdése szerint is. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P.l.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (számlázási és/vagy folyószámlakezelési és/vagy kintlevőség-kezelési rendszer és kapcsolódó informatikai rendszer üzemeltetés) származó árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.l.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (számlázási és/vagy folyószámlakezelési és/vagy kintlevőség-kezelési rendszer és kapcsolódó informatikai rendszer üzemeltetés) származó árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a nettó 250 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 2. § (5) bekezdése szerint elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát is. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)–(7), (9) és (11) bekezdése. Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (1) bekezdése szerint is. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
M.l.
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított - a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett - legjelentősebb szállításainak ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontjának esetét az alábbiak szerint kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontjában foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával kell igazolni.
Az igazolásban, illetve nyilatkozatban meg kell adni a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél nevét, a szállítás tárgyát, valamint a mennyiséget, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (3a) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat éven belül befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az M.1. pontban meghatározott követelmény tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
M.2.
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevét, végzettségének és szakmai tapasztalatának ismertetését, gyakorlati idejének bemutatását és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolásával a következők szerint:
A szakemberek önéletrajzát olyan részletességgel szükséges összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az alkalmassági követelményeknek való megfelelés az elvárt szakmai tapasztalatot illetően.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek/személynek a megjelölését, amellyel/akivel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A végzettség/képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.l.
Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
M.1.1) összesen legalább 1 db olyan referenciával, amely folyamatosan és megszakítás nélkül legalább 24 egymást követő naptári hónapon keresztül, minimum 2.000.000 db aktív ügyfelet kezelő ügyfélkezelési, és éves szinten legalább 5 millió számlát kiállító számlázási rendszer üzemeltetésére vonatkozott;
M.1.2) összesen legalább 8.000 mérnökóra RPG programnyelven DB2 adatbázis környezetben végzett fejlesztési referenciával;
M.1.3) összesen legalább 1 db olyan referenciával, amely folyamatosan és megszakítás nélkül legalább 24 egymást követő naptári hónapon keresztül 7*24 órás hozzáférést biztosító szerver hoszting szolgáltatás ellátására vonatkozott;
M.1.4) összesen 1 darab olyan referenciával, amely folyamatosan és megszakítás nélkül legalább 24 egymást követő naptári hónapon keresztül, minimum 2 végponton irányonként minimum 1 Gbit/s sávszélességű bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozott.
M.2.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) min. 1 fő min. középfokú végzettségű szakemberrel, aki hoszting szolgáltatás területen legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
M.2.2) min. 1 fő informatikai felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik IT biztonság területen szerzett min. 24 hónap szakmai tapasztalattal.
M.2.3) min. 2 fő informatikai felsőfokú végzettségű szoftver üzemeltetési szakemberrel, akik egyenként min. 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkeznek számlázási és/vagy folyószámla kezelési és/vagy kintlévőség kezelési rendszer üzemeltetés területen;
M.2.4) min. 1 fő szakirányú (mérnök informatikus vagy gazdasági informatikus vagy programozó matematikus) felsőfokú végzettségű fejlesztő szakemberrel, aki min. 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik számlázási és ügyfélkezelési rendszer fejlesztési területen;
Szakemberek között átfedés nem megengedett.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján az M.2.3) és az M.2.4) pontban előírt szakemberek által elvégzendő feladatokat alapvető fontosságúnak tekinti, ekként ezen szakemberekkel Ajánlattevőnek vagy a közös Ajánlattevők egyikének kell rendelkeznie, Ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 6:155. §, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. alapján történik. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet rögzíti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §-a szerint.
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdése alapkán az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja alapján rögzíti, hogy a támogatási időablakon kívüli mérnök óradíj nem haladhatja meg 24.500 Ft összeget. Ezen összeget meghaladó óradíj esetén, Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
2. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
3. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseivel.
4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
5. Az eljárást megindító felhívás III.1.2) és a III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
6. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 15.000.000,- Ft ajánlati biztosíték adáshoz köti, amit az Ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek MKB Nyrt Banknál vezetett 10300002-10654068-49020012 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A részletszabályokat a Közbeszerzési dokumentum 2. kötete tartalmazza.
7. A Kbt.75.§ (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi ok nem kerül alkalmazásra.
8. Hiánypótlás a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozással biztosított.
9. Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.
10. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget vállalnak. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot.
11. Az ajánlatot „PDF” formátumban kell benyújtani egy vagy több file-ban.
12. Ajánlattevőnek – arra vonatkozó űrlap kitöltésével - nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
13. Az ajánlatnak – arra vonatkozó űrlap kitöltésével - felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
14. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
15. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
16. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
17. Ajánlattevő köteles szakmai ajánlatot (ártáblázatot) benyújtani ajánlatában.
18. Üzemeltetés alatt Ajánlatkérő a következőt érti: az adott rendszer teljes hardver és szoftverkörnyezetének rendszeradminisztrátori és informatikai szintű üzemeltetését és karbantartását értjük, mely magában foglalja a szükséges hardverelemek felügyeletét, karbantartását, szükséges frissítések elvégzését, kapcsolódó szoftverelemek (különös tekintettel az applikációs szerver és adatbázis szerver, valamint mentési és visszaállítási megoldás, továbbá felügyeleti és monitoring szoftver) felügyeletét, karbantartását, biztonsági és egyéb frissítését, információbiztonsági felügyeletét, incidenskezelését, valamint menedzselését, továbbá a kapcsolódó távközlési hálózat felügyeletét, menedzselését, incidenskezelését és hibaelhárítását.
19. A Kbt.98. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő előírja a következőket: Az ajánlatkérő jelzi, hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan hasonló új szolgáltatás megrendelése esetében a Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban, amely a jelen eljárás tárgyával összhangban van, ajánlatkérő a becsült érték meghatározása során erre is figyelemmel járt el. A lehetséges további szolgáltatások tárgya és azok beszerzésének feltételei: A jelen pont alkalmazására ajánlatkérő által megvalósított új informatikai modul, ajánlatkérő által beszerzett új hardware esetén kerülhet sor, amely Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti beszerzés irányulhat Ajánlatkérő által megvalósított, tömeges számlázó rendszerhez (dokumentáció fogalmi rendszere szerinti: Rendszerhez) kapcsolódó, illetve azzal integrált szoftver üzemeltetés, alkalmazás támogatás, bérelt vonali szolgáltatás, szerver hoszting, hardware üzemeltetés feladatokra.
20. Speciális szerződésteljesítési feltételek:
Nyertes Ajánlattevő a rendszerek elhelyezéséhez szükséges saját tulajdonában álló vagy bérelt ingatlanon működtetett szerver termet köteles biztosítani szerver hoszting szolgáltatással, rendelkezni fog szerződést követően legfeljebb 15 naptári napon belül.
A szerver teremmel szembeni minimális elvárások: a) Kettős hálózati áramellátás (független betáplálással), b) Hálózat kimaradás esetén generátoros tápellátás (automatikus indulással hálózat kimaradás esetén), c) Szünetmentes tápellátás, d) A szerver terem eléréséhez szükséges távközlési vonalak technológiai és topológiai szempontból is redundáns összeköttetéssel kell megvalósítani (azonos technológia esetén teljes hosszában eltérő nyomvonal biztosítása mellett), a redundánsan kiépített távközlési elérési útvonalnak együttes rendelkezésreállása (SLA) minimum 99,700%; e) A szerverek elhelyezésére szolgáló ingatlanon 7*24 órás élő erős őrzést kell biztosítani, f) Az Ajánlatkérő szakembereinek, felügyelet mellett, biztosítani kell, hogy bármikor (a nap 24 órájában) hozzáférjenek fizikailag is a szerverekhez. g) A rackszekrények hűtését szekrényklímák, vagy LCP egységek alkalmazásával kell megoldani. h) A szerverterem hűtését redundáns klímarendszer biztosítja. i) A gépteremnek rendelkeznie kell önálló korai tűzjelző- és oltóberendezéssel. j) A szerverterem rendelkezésre állása (SLA) minimum 99,700% (értékelési szempont szerint).
Folytatás a VI.4.3. pontban a karakterkorlátra tekintettel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Folytatás a Vi.3. pont vonatkozásában:
21. A szerződés teljesítése során nyertes Ajánlattevőnek, közös Ajánlattevők mindegyikének rendelkeznie kell ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel.
22. Nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell 1 fő adatvédelmi tisztviselővel.
23. Nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell továbbá 1 fő – teljes munkaidőben foglalkoztatott – érvényes RED HAT CERTIFIED SYSTEM ADMINISTRATION (RHCSA) vizsgával rendelkező szakemberrel kell rendelkezni.
24. Nyertes Ajánlattevőnek, vagy közös ajánlattétel esetén a nyertes közös Ajánlattevők egyikének szerződéskötésig rendelkeznie kell a rendszer üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez szükséges Minősített Cosmoss partner tanúsítvánnyal.
25. A műszaki leírásban foglaltak szerint a teljesítéséhez nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell magyarországi telephellyel. A 22-24. pontos feltételt AT szerződéskötésig nem igazolja, úgy az a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
26. FAKSZ: dr. Fejér Bernát (00144).
27. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001141032020/reszletek; ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ: EKR001141032020
28. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő beszerzési igénye egy homogén, a különböző alkalmazásokat futtató szoftverrendszer üzemeltetése. Ajánlatkérő hatékony működése szempontjából alapvető fontosságú, az üzemeltetés homogén technikai megoldásokat tartalmazzanak, amely csak azzal biztosítható, hogy valamennyi alkalmazást azonos ajánlattevő üzemeltet. Ez biztosítja, hogy Ajánlatkérő alapfeladatait biztonságosan, hatékonyan tudja elvégezni, és nem ró indokolatlanul nagy anyagi és adminisztrációs terhet Ajánlatkérőre.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák