Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/225
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.19.
Iktatószám: 20958/2020
CPV Kód: 72212500-4
Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110,HU120,HU232,HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács-Demény Rita
Telefon: +36 305757841
E-mail: demenyr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K2070 Vezetékes telefónia megújítása
Hivatkozási szám: EKR000798202020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212500-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Ajánlatkérő 36 hónap időtartamra kívánja a vezetékes telefónia szolgáltatást beszerezni. A szolgáltatásnak legkésőbb 2021. január 1-én éles üzemben rendelkezésre kell állnia. Havi díjat csak a szolgáltatás élesbe állásának időpontjától számíthat fel az Ajánlattevő.
Ajánlatkérő a készülékek mennyiségét 480 db fix mennyiség és 144 db opciós mennyiségben határozza meg.
A szolgáltatásban használt IP telefonokat az Ajánlattevőnek havi bérleti konstrukció keretében kell biztosítania.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 32234544 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vezetékes telefónia megújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212500-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120,HU232,HU321 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Pest, Somogy, Hajdú-Bihar
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő 36 hónap időtartamra kívánja a vezetékes telefónia szolgáltatást beszerezni. A szolgáltatásnak legkésőbb 2021. január 1-én éles üzemben rendelkezésre kell állnia. Havi díjat csak a szolgáltatás élesbe állásának időpontjától számíthat fel de legkorábban 2021.01.01-től az Ajánlattevő.
Ajánlatkérő a készülékek (végpontok) mennyiségét 480 db fix és 144 db opciós mennyiségben határozza meg.
A szolgáltatásban használt IP telefonokat az Ajánlattevőnek havi bérleti konstrukció keretében kell biztosítania.
Az alap és vezetői készülékek műszaki elvárásait az ajánlatkérési dokumentáció részeként csatolt műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a szolgáltatást virtuális telefonközpont által szolgáltatott IP telefonhálózat keretében kívánja igénybe venni, ennek biztosítását várja el az Ajánlattevők részéről.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben a megkötendő szerződés hatálya alatt az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában meghatározott készülékek (végpontok) mennyisége kimerítésre kerül abban az esetben Ajánlatkérőnek lehetősége van további, maximum 144 db készülék igénybevételére.
Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni, illetve nem köteles teljes mértékben kimeríteni.
Ajánlatkérő rendelési kötelezettséget a fix mennyiségként megadott mennyiség erejéig vállal.
Az opciós rész szerinti lehívás felmerülése esetén is csak az eljárás tárgyát képező tevékenységre vonatkozóan adható ki megrendelés.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 157 - 382881
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 31471 Rész száma: Elnevezés: Vezetékes telefónia megújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89991624
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: projektiroda@invitech.hu
Telefon: +36 18883888
Internetcím(ek): (URL) www.invitech.hu
Fax: +36 18011501
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 72000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32234544
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes Ajánlattevő: OPENNETWORKS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Fehérvári Út 50-52. II. em. asz.:13213343243
Ajánlattevő neve: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2040 Budaörs Edison Utca 4. asz.: 25836965-2-13
Érvénytelen Ajánlattevő:
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Magyarország 1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36. asz:10773381244
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek az alábbi indokok miatt:
A 2020.09.23. napján megküldött árindokolás kérés tárgyú levélben foglaltaknak Ajánlattevő nem megfelelően tett eleget az
alábbiakban részletezettek alapján.
Ajánlattevő nem indokolta a Kbt. 72. §-a alapján – az ott meghatározottak figyelembe vételével - az árképzést megalapozó
adatok megadásával írásban és számszerűen részletesen a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethetően, hogy a közbeszerzési
eljárás tárgyát képező árubeszerzést a megajánlott nettó 56 508 120,- Ft ajánlati ár vállalásával teljesíteni tudja!
Ajánlattevő objektív indokolással, konkrét adatokkal nem igazolta, hogy a vállalásai teljesíthetőek, és az ajánlatában megajánlott
egységárak a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi ajánlattevői feladat ellátására és ezeknek a
feladatoknak az ellátásához kapcsolódó valamennyi költség tekintetében megfelelő fedezetet biztosít.
Az indokolásban nem tüntette fel egyértelműen, hogy milyen összeggel kalkuláltak az egyes tételek vonatkozásában,
amennyiben az alább felsoroltak felmerültek azok kapcsán:
- a termékek bérleti ára, költsége;
- a megajánlott termékek szállítási, telepítési, üzemeltetési költsége;
- szállítási költséggel kapcsolatos munkadíj, ráfordított költség, egyéb szállítással kapcsolatos költségek;
- a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi jellegű ráfordítások költségei, különös tekintettel a teljesítésben részt vevő
személyek bérköltségeire (minimálisan szükséges az üzemeltetés, rendelkezésre állás biztosításához kapcsolódó erőforrás igény
megadása, továbbá amennyiben releváns tüntessék fel legalább az egyéb közreműködőket (pl. adminisztrátor, ügyfélszolgálat)
és a részükre kalkulált bérköltséget is), ennek keretében kitérve arra is, hogy a rezsiköltség milyen mértékben tartalmaz
személyek bérköltségeire vonatkozó költségeket;
- adott esetben szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb anyagi jellegű ráfordítások költségei (pl. rezsi, gépjármű egyéb
költségek);
- alvállalkozó(k) költsége,
- kiszállással, helyszíni munkavégzéssel kapcsolatos költségek
- valamennyi egyéb, a teljesítéshez szükséges költség
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-nak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)