Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2116/2020
CPV Kód:80412000-5
Ajánlatkérő:Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57838595
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Matkovics Andrea
Telefon: +36 14632900
E-mail: matkovics.andrea@mail.bme.hu
Fax: +36 14633380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bme.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.bme.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001105012019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001105012019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pilótaképzés gyakorlati képzési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001105012019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80412000-5
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási Keretszerződés "Pilótaképzés gyakorlati képzési szolgáltatásának beszerzése a BME részére"
KARAKTER KORLÁT MIATT III. 1.4.) PONT FOLYT.: Az alkalmassági igazolások megkövetelt igazolási módja a Kr. 21.§ (3) bek. a) pontja, Kr.21.§(3) bek b) pontja és Kr. 21. § (3) bek. i) pontja alapján.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Pilótaképzés gyakorlati képzési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80412000-5
További tárgyak:80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az Ajánlattevő által megjelölt repülőtér és szimulátor központ.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pilótaképzéssel kapcsolatos gyakorlati képzési szolgáltatás biztosítása - légügyi hivatal által jóváhagyott integrált ATPL tematikával - a szerződéskötéstől számítva 6 képzési féléven keresztül. A képzési szolgáltatást évfolyamonként max 30 fő részére szükséges biztosítani a keretszerződés 36 havi teljesítési időtartama alatt, de legfeljebb nettó 1.260.000.000,- HUF keretösszeg erejéig, egyedi szerződések alapján. A képzés folyamatosan, évente indul, mely képzési alapideje: 4 félév. Gyakorlati képzés: 235,5 óra gyakorlati repülés, mely tartalmazza a szükséges szimulátor gyakorlatokat (68 óra szimulátoron) és a szükséges vizsgarepüléseket, illetve a repülés előtti és utáni felkészülő elméleti órákat. Megszerzendő képesítések megnevezései: gyakorlati képzés első szakaszában PPL magánpilóta szakszolgálati engedély, gyakorlati képzés végén CPL kereskedelmi pilóta engedély ATPL frozen légitársasági pilóta elmélettel, illete MCC és JOT képzés. A gyakorlati programban az Ajánlattevő (továbbiakban: AT) biztosítja a képzéshez szükséges repülőgépeket, üzemanyaggal, oktatói felügyelettel, és leszállási/reptérhasználati költségek viselésével. A gyakorlati képzési program magába foglalja az összes, a szakszolgálati engedélyhez szükséges elméleti, és gyakorlati vizsga lebonyolítását annak összes költségelemének viselésével, beleértve a szóbeli ICAO angol nyelvvizsga, PPL és ATPL elméleti vizsgák, hatósági gyakorlati vizsgák véghezvitelét. A gyakorlati képzési program alatt az Ajánlattevő biztosítja a hallgatók felkészüléséhez és előrehaladásához szükséges dokumentációk, felkészülő anyagok, térképek és gyakorló program folyamatos rendelkezésre állását.
AT-nek rendelkeznie kell angol nyelven oktatóképes oktatói jogosításokkal rendelkező pilótákkal. A képzés lefolytatásához szükséges: Min. 5, Max. 8 db korszerű, legfeljebb 20 éves alsószárnyas kiképző repülőgép, amelyekkel az ugyancsak alsószárnyas utasszállító repülőgépek kezelésére felkészíthetőek a képzésben résztvevők. Éjszakai és műszerrepülések lefolytatására alkalmas egy, illetve kétmotoros repülőgép. A szimulátor gyakorlatok lefolytatásához egy eljárásgyakorló szimulátor berendezés.
I. félév: PPL gyakorlati képzés óraszáma46,5 óra; II. félév: PIC időgyűjtés, új típus, éjszakai és nemzetközi repülésgyakorlat óra száma 47 óra, III. félév: egymotoros műszerrepülés és kétmotoros komplex repülőgép gyakorlat óra száma 61 óra, IV. félév: kétmotoros műszerrepülési szakasz szimulátor gyakorlat feladatokkal, illetve JOT és MCC képzés óra száma 81 óra.
Az Ajánlattevő által teljesítendő légiközlekedési specifikus szakmai tantárgyakat és azok részletes óraszámait a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazza.

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Bírálati módszer: 1.értékelési részsz:fordítot arányosítás; 2.,3.,4.értékelési réssz: egyenes arányosítás, 5. értékelési részsz: abszolút értékelés. Adható pontszám minden értékelési részsz esetén:alsó és felső határa:0-10, ahol a " 0"pont a legrosszabb, a 10pont a legjobb érték. Az értékelésre vonatkozó részletes útmutatót, az értékeléshez használt képleteket és módszert a KD tartalmazza.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:Kbt62§(1) bek. g-k),m) és q) pont szerint, ill. aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt.74.§(1)bek. b) pontja). Igazolási mód:Kbt.114§(2) bek,Kr 17§(1) és (2)bek, Kbt.69.§(4)bek szerint. Kbt.62§(1)bek.k)pont kb) alpontjára vonatkozóan az AT nyilatkozatát kell csatolni(EKR űrlap) a Kr.III.Fej.10§gb) pontja szerint.Kbt62.§(1)bek.k)pont kc) alpontjára vonatkozóan az AT nyilatkozatát kell csatolni (EKR űrlap) Kr.III.Fej.10§ gc) pontja szerint.TOVÁBBI INF KD-ban). Alkalmassági feltételek:M/1) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben(36 hó) befejezett, de legfeljebb 6 éven(72 hó)belül megkezdett legalább 4 fő hallgató sikeres-felsőoktatási képzés keretében-integrált ATPL képzési tematika vizsgájával zárult képzési szolgáltatásra vonatkozó referenciával.Az alkalmassági követelményeknek való megfelelést 1 vagy több (max:a 4 főt 2 db szerződésből lehet igazolni)referenciával lehet igazolni. FOLYT VI.4.3.)PONTBAN
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130.§(1)-(2) foglalt szabályoknak megfelelően történik.AK előleget nem biztosít. AK nyertes AT-t megillető ellenértéket havonta utólag, félévente 5 egyenlő részletben a számla és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30(harminc) naptári napon belül utalja át a nyertes AT számláján megjelölt bankszámlaszámra. AK a szerződés teljesítése során alkalmazza a Kbt. 135. § (1), (5) és (6)bek-t.Részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint. AK alkalmazza a Ptk. 6:155. §-ában foglaltakat. Meghiúsulási kötbér mértéke az az egyedi megbízási szerződésben az adott tanév őszi vagy tavaszi félévére meghatározott nettó megbízási díj 20%-a.AK fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat,amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az EB által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: www.njt.hu (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Kbt.76.§ (2) bek.c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt alkalmazza.Értékelési résszempontok:1.Ajánlati ár 1-4 féléves képzésre 1 főre vonatkozóan (nettó HUF)-Súlyszám:70;2. M/2 alkalmassági követelményben előírt gyakorlati képzési oktatásban résztvevő magyarul és angolul is oktatóképes oktató számán felüli oktató biztosítása(min:0 fő,max:10 fő)-Súlyszám:10; FOLYT VI.4.3) PONTBAN
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)AK ajánlattétel elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátja KD-t. 2)Jelen eljárásban előírt kizáró okok,megkövetelt igazolási módok a KD-ban kerülnek kifejtésre.3)AK eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához. 4)Ajánlattal szemben támasztott formai követelményeket KD tartalmazza.5)Az ajánlatot írásban, elektronikusan,az EKR rendszeren keresztül, AF IV.2.2) pontjában meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.AK amennyiben az ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén a Kbt.52.§(4)-(5) bek-i, illetve szükség esetén 424/2017.Kr 16.§ (2)-(3) bek-i szerint jár el. Ajánlat benyújtásának helye:https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap internetcím. 6)AT-nek nyilatkoznia kell–EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével -atekintetben, hogy van-e folyamatban AT-vel szemben cégügyben el nem bírált módosítás. Kr. 13.§ értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot kell csatolni. 7)AK Kbt. 73.§(4)bek. szerint előírja, hogy AT-k tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről. 8)Abban az esetben, ha a nyertes AT visszalép, az AK – amennyiben az összegezésben megjelölésre került – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.9)Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő AV-k és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját.10)Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.11)AK M/2 követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ által bemutatott szakemberek önéletrajzát, M/3/1 és M/3/2 követelményekre a repülőgépekre vonatkozó adatokat, min. tartalmat a KD tartalmazza.12)Ajánlatban lévő minden szkennelt és feltöltött nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, kivétel EKR űrlapok.13)AK az ajánlatok értékelését a KD-ban meghatározott módszerrel végzi. AK felhívja az AT-k figyelmét a Kbt. 35. § (1)-(7) bek.-ben,Kbt.36.§ban foglaltakra.14)AT-nek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a KD részét képező ajánlati árazatlan táblázatot beárazott formában! Minden az árazatlan táblázatban szereplő tételt be kell árazni, kiegészítő tétel szerepeltetésére nincs lehetőség. A táblázat beárazása során azokban minden tételhez meg kell adni a 0-tól különböző ajánlati árat. 15) AK Kr 30.§(4) bek.-re figyelemmel tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg a minősített AT-k jegyzékébe kerülés követelményeihez képest. 16)Kbt.66.§(2) bek. alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen AT kifejezett nyilatkozatát az AF feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.EKR űrlap kitöltésével kell megtenni.17)Kbt. 66.§(5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt.68.§(4) bek. szerinti összes adatot.18)Ajánlati kötöttség minimális időtartama:60 nap.19)Ajánlatok felbontásának feltételei: Ideje: 2020.03.02.14:00 óra. Ajánlatok bontása 424/2017.(XII. 20.)Kr.15. §-ának (2)bek.alapján az EKR-ben történik. Információk a jogosultakról és bontási eljárásról:Elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében Kbt. 68.§(4)-(5)bek. szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan –azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek–az AT részére elérhetővé teszi. 21)AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.22)AK nem biztosít lehetőséget a többváltozatú ajánlattételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148-149.§-ai szerint, különös tekintettel a Kbt.148.§. (3),(5)és(7) bek. foglaltakra.IV.1.11)PONT FOLYT:3.M/3/1-ben előírt repülési engedéllyel rendelkező éjszakai és műszerrepülésre alkalmas 2motoros oktató gépen felül további 2motoros oktató gép biztosítása,20évnél régebbi gyártmányú elfogadott(min:0 db,max:2 db)–Súlyszám:8; 4. M/3/2-ben előírt repülési engedéllyel rendelkező alsószárnyas 2üléses oktatógépen felül további alsószárnyas 2üléses oktatógép biztosítása, gyártási éve 20évnél nem régebbi(min:0 db, max:3 db)-Súlyszám:8; 5.Rendelkezik-e JOT(JOC) képzési tematikával (igen/nem)-Súlyszám:4.;(P min:"0",P max:10).III.1.4)PONT FOLYT: M/2)Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik legalább15 fő magyarul és angolul is oktatóképes repülőoktató szakemberrel - aki egy EU ország hatósága által (EASA Part-FCL résszel összhangban) kiadott repülőoktatói jogosítvánnyal,- ICAO nyelvvizsga igazolással (szakszolgálatai engedélyben lévő angol nyelvi bejegyzés is elfogadott),és–aki legalább 5 éves repülőoktatói tapasztalattal rendelkezik. M/3/1)Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik repülési engedéllyel rendelkező legalább 1db éjszakai és műszerrepülésre alkalmas kétmotoros oktató repülőgéppel, melynél 20évnél régebbi is elfogadott. M/3/2 Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik repülési engedéllyel rendelkező legalább 5db alsószárnyas kétüléses oktató repülőgéppel, amelyeknek a gyártási éve 20évnél nem régebbi. M/4 Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik olyan az oktatásra használni kívánt Mo. területén található bázisrepülőttérrel, amely közúton 50 km-en belül az AK székhelyétől elérhető,továbbá mindkét pályaszárny esetén rendelkezik kényszerleszálló területtel a repülőtéren kívül. M/5)Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik Budapest közigazgatási területén minimum 1db eljárásgyakorló szimulátor berendezéssel. M/6 Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik repülési engedéllyel rendelkező legalább 2db műszerrepülésre is alkalmas egymotoros oktató repülőgéppel. Az alkalmassági igazolások megkövetelt igazolási módja a KD-ban kerülnek kifejtésre KARAKTER KORLÁT MIATT. VI.3)PONT FOLYT.:23)AT értékelési részszempont alapján az M/2, M/3/1, M/3/2 alkalmassági követelményeken felüli megajánlásokat alátámasztó dokumentumokat, és a vonatkozó igazolásokat, továbbá az M/2, M/3/1, M/3/2 követelményeket alátámasztó nyilatkozatokat, M/2 alkalmassági követelményre a szakemberek önéletrajzait is az ajánlattal együtt köteles benyújtani. 24)A nyertes AT-nek rendelkeznie kell a szerződés teljes időtartama alatt a 2004. április 21-i 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,valamint a 39/2001.(III. 5.)Kr. szerinti felelősségbiztosítással, mely minimálisan 250.000,-SDR/hallgató (special drawing right-különleges lehívási jog). 25)Kiegészítő tájékoztatása nyújtására a Kbt.56.§-ban foglaltak az irányadóak.26)AK Kbt.71. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja a hiánypótlást, felvilágosítás kérés az EKR-en keresztül.27)Kbt.75.§(2)bek.e) pontja szerinti eredménytelenségi ok nem kerül alkalmazásra.28)AK nem alkalmazza a Kbt. 33.§(1)bek.,114.§ (11). 29)Ajánlatok értékelése vonatkozásában AK Kbt.70.§(1)-(2)bek foglaltak szerint jár el. 30)Ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli. 31)AF-ben,KD-ban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). 32)AK a Kbt. 41.§(2)bek. c) pontja, és (3)bek. alapján az eljárást elektronikus úton az EKR-ben bonyolítja le a 424/2017 (XII.19.) Kr. szerint. 33)AF-ben,KD-ban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt., 321/2015.(X. 30.) Kr, a 424/2017.(XII.19.) Kr. és Ptk. előírásai irányadóak. 34)FAKSZ: dr. Mohácsi Ildikó (lajstromszám: 00282).35)AK részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, mivel a beszerzés tárgyának jellege olyan komplex egységes képzési szolgáltatás megrendelésére irányul, melynek részfeladatai egymásra épülnek, párhuzamos feladat ellátást is igényelve. Kr.-321/2015(X.30.) Kormányrendelet
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)