Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:2132/2020
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU12;HU312
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18408377
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
 
Hivatalos név: Heves Megyei Vízmű Zűrtkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14460111
Postai cím: Hadnagy Utca 2
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Erzsébet
Telefon: +36 36413633
E-mail: kozbeszerzes@hmvizmurt.hu
Fax: +36 36413128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hmvizmurt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hmvizmurt.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000095042020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000095042020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia adásvétele 2021. évre
Hivatkozási szám: EKR000095042020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérők a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként teljes ellátás alapú szerződés keretében történő villamos energia adásvételére kis- és középfeszültségen vételező, a Közbeszerzési Dokumentumok szerinti telephelyek részére, 2021. január 01-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra kívánnak szerződést kötni.
Ajánlatkérők közös közbeszerzési eljárást folytatnak le a Kbt. 29. § (2) bek. alapján azzal, hogy az eljárás 1. részének nyertes ajánlattevőjével kizárólag a Fővárosi Vízművek Zrt., az eljárás 2. részének nyertes ajánlattevőjével kizárólag a Heves Megyei Vízmű Zrt. köt szerződést.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia 2021. – Fővárosi Vízművek Zrt.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: A Fővárosi Vízművek Zrt. Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglalt székhelye és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fővárosi Vízművek Zrt. ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás során teljes ellátás alapú szerződés keretében történő villamos energia adásvételére kis- és középfeszültségen vételező, a Közbeszerzési Dokumentumok szerinti telephelyek részére, 2021. január 01-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra kíván szerződést kötni.
A szerződött villamos energia alapmennyisége 1 évre: 87 000 000 kWh
Opcionális rész 1 évre (az alap villamosenergia-mennyiség felett): 30 000 000 kWh
Alap- és opcionális villamosenergia-mennyiség összesen 1 évre: 117 000 000 kWh
A Fővárosi Vízművek Zrt. idősoros és profilos telephelyeinek (fogyasztási helyek) száma összesen: 356 db.
AK a KD-ban foglaltak szerint több telephelyen napelemes kiserőművet üzemeltet, illetve tervez üzembe helyezni. A kiserőművek által termelt villamos energia elsődlegesen az AK saját célú felhasználását szolgálja, a saját felhasználást meghaladó esetleges többlet termelés elosztói hálózatba történő kitáplálásának lehetőségével. AK ezen kiserőművei által az elosztói hálózatba táplált villamos energia átvétele és elszámolása nyertes AT kötelessége (VET 13. § (9) bek.). A nyertes AT által AK-től átvett villamos energia elszámolási HUF/kWh egységára megegyezik az adásvételi szerződésben rögzített fix energiadíjjal (273/2007. Kr. 4-5. §).
További részletezés a KD részét képező Műszaki leírásban.
A közbeszerzési eljárás 1. részének nyertes ajánlattevőjével kizárólag a Fővárosi Vízművek Zrt. köt szerződést.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés hatálya - annak lejártát megelőzően - további egy évre, a KD részét képező szerződés-tervezet 10.1. pontja szerinti képlet alkalmazásával meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
az alap villamosenergia-mennyiség felett 30.000.000 kWh
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK az I.1) pontban az FV Zrt. tekintetében megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, az FV Zrt. faxkészüléket nem üzemeltet.

II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia 2021. – Heves Megyei Vízmű Zrt.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: A Heves Megyei Vízmű Zrt. Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglalt székhelye és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Heves Megyei Vízmű Zrt. ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás során teljes ellátás alapú szerződés keretében történő villamos energia adásvételére kis- és középfeszültségen vételező, a Közbeszerzési Dokumentumok szerinti telephelyek részére, 2021. január 01-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra kíván szerződést kötni.
A szerződött villamos energia alapmennyisége 1 évre: 21 000 000 kWh
Opcionális rész 1 évre (az alap villamosenergia-mennyiség felett): 6 000 000 kWh
Alap- és opcionális villamosenergia-mennyiség összesen 1 évre: 27 000 000 kWh
A Heves Megyei Vízmű Zrt. idősoros és profilos telephelyeinek (fogyasztási helyek) száma összesen: 680 db.
További részletezés a KD részét képező Műszaki leírásban.
A közbeszerzési eljárás 2. részének nyertes ajánlattevőjével kizárólag a Heves Megyei Vízmű Zrt. köt szerződést.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés hatálya - annak lejártát megelőzően - további egy évre, a KD részét képező szerződés-tervezet 10.1. pontja szerinti képlet alkalmazásával meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
az alap villamosenergia-mennyiség felett 6.000.000 kWh
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
K/1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
K/1–K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.
Öntisztázás:
A Kbt. 64. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő egyik részben sem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.
III.1.3) pont folyt.:
Referenciaigazolás benyújtása esetén a referenciát a szerződést kötő másik fél cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek kell aláírnia. Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK a Céginformációs Szolgálat honlapján elérhető cégkivonat adatai - nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a referenciaigazolásban megjelölt, szerződést kötő másik fél letelepedése szerinti ország illetékes hatóságának/hivatalos szervének/hivatalos személyének képviseleti jogosultság fennállását tartalmazó, AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a referenciaigazolással együtt benyújtandó igazolása (az igazolás alatt AK bármilyen olyan hivatalos dokumentumot ért, amely alátámasztja a képviseleti jog fennállását) - alapján ellenőrzi a referenciát aláíró képviseleti jogosultságát.
Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szállításokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti szállításra vonatkozó teljesítés. Amennyiben AT nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
III.1.7) pont folyt.:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5) - (6) és (10)-(11) bekezdései is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő egyik részben sem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1) bek.-ben, valamint a Kbt. 65. § (6) és (11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.
AT-k a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.
Amennyiben AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1./1-2. rész: A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel az AT a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek. alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.5) pontban feltüntetett napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában (teljes ellátás alapú villamos energia értékesítése) teljesített szerződéseit. A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1a) bek. alapján AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 21/A. §-ára.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
- referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím);
- a szerződést teljesítő fél megjelölése ((cég)név, székhely);
- a referencia tárgyának (a szállított áru: teljes ellátás alapú villamos energia értékesítése) ismertetése;
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év – hónap – napban megadva);
- a teljes ellátás alapú villamos energia értékesítésének mennyisége (GWh/év mértékegységben kifejezve);
- arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt.
Karakterhiány miatt folyt. a III.1.2) A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az AT (közös AT-k), amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen
M.1./1. rész: legalább 1 db, legalább 65,25 GWh/év mennyiségű, a közbeszerzés tárgya szerinti áru (teljes ellátás alapú villamos energia értékesítése) szállításáról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.
M.1./2. rész: legalább 1 db, legalább 15,00 GWh/év mennyiségű, a közbeszerzés tárgya szerinti áru (teljes ellátás alapú villamos energia értékesítése) szállításáról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával, amely tartalmaz legalább 200 db ellátott fogyasztási helyre történő értékesítést 1 év alatt. Egy referencia a két követelményt egyszerre is teljesítheti, de lehetőség van a fenti alkalmassági követelmények külön-külön referenciával igazolására is.
Közös előírások az eljárás 1. és 2. része esetén az alkalmasság igazolásával kapcsolatban:
Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5) pontjában rögzített időpont az irányadó.
Teljesített referenciamunkaként AK folyamatos teljesítést is elfogad, ez esetben azt vizsgálja, hogy az előírt időtartamon belül legalább az előírt mennyiségű közbeszerzés tárgya szerinti áru szállítása megtörtént-e. A referencia több szerződés teljesítéséből is származhat.
Amennyiben AT több részre is ajánlatot tesz, ugyanazt a referenciát több részhez is felhasználhatja, ha az alkalmas az érintett részekre vonatkozó feltételek igazolására. Ebben az esetben az ESPD-t mindegyik részre vonatkozóan ki kell tölteni.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Valamennyi rész esetén: Késedelmi és meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Kizárólag az 1. rész esetén: teljesítési biztosíték: nettó 20 millió HUF.
Az eljárás 1. részében a Kbt. 134. § (5) bek. szerint AT-nek a fent írt biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetén: AK előleget nem fizet. AT az igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. Elszámolás módja: minden hónapban az ÁFA törvény 58. § szerinti időszakos elszámolású számla kibocsátásával, külön a Profilos és külön az Idősoros fogyasztások az Elosztói Engedélyes adatai alapján. Profilos elszámolások havi részszámlázása: a MÉF alapján, és éves egyszeri elszámoló számlázással történik. Idősoros fogyasztások elszámolása havi egy elszámoló számlában történik. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz AT számláit AK a számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. AK-k az árubeszerzés ellenértékét saját forrásból teljesítik.
Karakterhiány miatt folyt. a III.1.2) A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése pontban.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Valamennyi rész esetén: AK a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén, hogy a közös AT-k a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bek.-nek, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az AT-k figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bek., valamint – üzemzavar esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Rövidítések:
AK-ajánlatkérő
AT-ajánlattevő
AV-alvállalkozó
KD-Közbeszerzési Dokumentumok
ref-referencia
KH- Közbeszerzési Hatóság
EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az EKR rendelet szabályai szerint.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
5. A KD-hoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) bek. alapján. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.
6. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §-ai, 35. § (2a) bek.-e és 65. § (12) bek.-e, valamint a KD tartalmazzák.
8. AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges az ajánlat részeként, amelyek egy részéhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó AT tudja az adott űrlap útján megtenni az előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan kell nyilatkozatot tegyen adott esetben.
9. AK konzultációt, helyszíni bejárást egyik rész esetén sem tart.
10. Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5) bek., 74. § (3) bek. és 307/2015.(X.27.) Kr. 5. §
11. A III.1.3) M.1. pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest valamennyi rész esetén szigorúbb.
12. Ajánlati biztosíték:
AK ajánlati biztosíték nyújtását írja elő az eljárás 1. része tekintetében, amelynek összege 50.000.000,- HUF. A biztosítékot a Kbt. 54.§ előírásai szerint kell az ajánlati kötöttség beálltáig rendelkezésre bocsátani. AT-nek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az AK rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Fizetési számlára történő befizetés esetén az AK K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10401000-50526680-56751006 számú számlaszámára kell utalni. Az ajánlati kötöttség beálltáig az utalásról az átutalási bizonylatot másolatban, .pdf formátumban, garancia és a kötelezvény dokumentumát pedig – a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján – olyan formában kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Karakterhiány miatt folyt. a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) pont folyt.:
Közös AT-knek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja. A biztosíték hatályának az ajánlati kötöttség végéig fenn kell állnia és a szövegezéséből megállapíthatóan ki kell terjednie a következő esetekre: az AT az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az AT érdekkörében felmerült okból hiúsul meg; az AT az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az AK felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az ESPD-be foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül. Az ajánlati biztosíték a nyertes AT szándéka szerint a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé – teljesítési biztosíték részévé – válhat. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 73. § (6) bek. b) pontjára.
13. Értékelési szempont: valamennyi rész esetén a legalacsonyabb ár (Kbt. 76. § (2) bek. a) pont), amelynek indoka: AK-k igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
AK az ajánlatokat részenként a felolvasólapon megadott, opcióval növelt mennyiségre vonatkozó egyösszegű ajánlati ár (Nettó éves összérték (HUF)) alapján értékeli. A részenkénti ajánlati árat (ellenszolgáltatás összegét) – a KD-ban rögzítetteknek megfelelően – nettó értékben kell megadni és értelmezni. Az egyösszegű ajánlati ár részenként az AK által megadott mennyiség és az AT által meghatározott egységár szorzata.
14. Valamennyi rész esetén: Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy AT csatolja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott – az ajánlattétel időpontjában hatályos – villamos energia kereskedelemre vonatkozó engedélyének másolatát.
15. Valamennyi rész esetén: AT-nek az ajánlatához csatolt, cégszerűen aláírt nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy ki a mérlegkör felelőse.
Mérlegkörfelelős AT: ajánlatához csatolja a MAVIR Zrt.-vel kötött, az ajánlattétel időpontjában hatályos, ajánlattevő nevére szóló mérlegköri szerződését egyszerű másolatban.
Mérlegkörtag kereskedő AT: ajánlatához csatolja egyszerű másolatban
- a mérlegkörtagsági szerződését, és
- a rendszerirányítóval szerződést kötött mérlegkörfelelős cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő mérlegkörtag kereskedőként rendelkezik olyan joggal, hogy a mérlegkörfelelős helyett és nevében eljárva mérlegkörtagsági megállapodást köthet, és
- a nyilatkozó mérlegkörfelelős mérlegköri szerződését.
16. AK a Kbt.75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban, annak egyik része esetén sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17. A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap - a Kbt. 81. § (11) bek.-ben foglaltakkal összhangban - 30 napként értendő.
18. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) nincsen – jogszabályban rögzített esetek kivételével – lehetőség, és az így benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!
19. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 307/2015.(X.27.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.
20. A felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak.
21. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Miklósa Mónika (00677).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák