Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/226
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.20.
Iktatószám: 21457/2020
CPV Kód: 48311000-1
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Alapvetően e-mailen keresztül lesz a teljesítés: pamerj@mvmi.hu, 7030 Paks, Vasút utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: informatikai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Flóra
Telefon: +36 202306157
E-mail: kozbeszerzes@mvmi.hu
Fax: +36 75507295
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvmi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mvmi.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001192632020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001192632020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatikai szolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
OCR szoftver licenckövetés 2021
Hivatkozási szám: EKR001192632020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48311000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
OCR szoftver licenckövetés 2021. évben az alábbiak szerint:
KOMP eFlow licencek követései, ami az alábbiakat tartalmazza:
- 1db recognition licenc (100.000 db dokumentumra),
- 13 db ScanPortal licenc.
Captiva kiváltás licencek követései, ami az alábbiakat tartalmazza:
- 3 db ScanPortal licenc,
- 1 db control licenc,
- 1 db Recognition licenc,
- 1 db export licenc.
OCR szoftver licencek követései, ami az alábbiakat tartalmazza
- 2 db Recognition licenc (100.000 db dokumentumra),
- 1 db Control licenc,
- 1 db ScanPortal licenc,
- 1 db Exception licenc,
- 10 db completion licenc,
- 2 db TIS eFlow ScanPortal licenc.
TIS eFlow Server licenckövetés (1 db éles + 1 db teszt környezet), ami tartalmazza az alábbiakat:
-- 1 db FullPage OCR állomást 3 db OCR motorral,
-- 1 db Freematch állomás,
-- 1 db FreeProcess állomás,
-- 1 db Pre Export állomás,
-- 1 db Export állomás,
-- 1 db learning állomás,
-- 1 db Clean állomás,
-- 2 db administtator licenc,
-- 1 db controller licenc.
ePortál licenckövetés, ami az alábbiakat tartalmazza
-- 1 db ePortal licenc (100.000 db dokumentumra),
-- 1 db export licenc,
-- 1 db Pre excport licenc,
-- 1 db clean licenc,
-- 4 db autoRun licenc.
- 1 db NL SignAssist Cryptoserver licenckövetés.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): AK a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyaként megjelölt licencek típusai azonosak, így a licencek nem oszthatók oly módon részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
OCR szoftver licenckövetés 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48311000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Alapvetően e-mailen keresztül lesz a teljesítés:
pamerj@mvmi.hu, 7030 Paks, Vasút utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
OCR szoftver licenckövetés 2021. évben az alábbiak szerint:
KOMP eFlow licencek követései, ami az alábbiakat tartalmazza:
- 1db recognition licenc (100.000 db dok-ra),
- 13 db ScanPortal licenc.
Captiva kiváltás licencek követései, ami az alábbiakat tartalmazza:
- 3 db ScanPortal licenc,
- 1 db control licenc,
- 1 db Recognition licenc,
- 1 db export licenc.
OCR szoftver licencek követései, ami az alábbiakat tartalmazza
- 2 db Recognition licenc (100.000 db dokumentumra),
- 1 db Control licenc,
- 1 db ScanPortal licenc,
- 1 db Exception licenc,
- 10 db completion licenc,
- 2 db TIS eFlow ScanPortal licenc.
TIS eFlow Server licenckövetés (1 db éles + 1 db teszt környezet), ami tartalmazza az alábbiakat:
-- 1 db FullPage OCR állomást 3 db OCR motorral,
-- 1 db Freematch állomás,
-- 1 db FreeProcess állomás,
-- 1 db Pre Export állomás,
-- 1 db Export állomás,
-- 1 db learning állomás,
-- 1 db Clean állomás,
-- 2 db administtator licenc,
-- 1 db controller licenc.
ePortál licenckövetés, ami az alábbiakat tartalmazza
-- 1 db ePortal licenc (100.000 db dokumentumra),
-- 1 db export licenc,
-- 1 db Pre excport licenc,
-- 1 db clean licenc,
-- 4 db autoRun licenc.
- 1 db NL SignAssist Cryptoserver licenckövetés.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés a felsorolt licencek követéseinek beszerzésére irányul.
A felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Értékelés: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) szerinti legalacsonyabb ár. A beszerzendő áru olyan részletezettséggel került meghatározásra, hogy további minőségi és műszaki követelmények nem szolgálják Ajánlatkérő beszerzési igényét.
A II.2.7) pontban megadott szerződés kezdésének dátuma tervezett dátum, az a szerződés megkötésének dátumának függvényében változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („321/2015. (X.30.) Kr.”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
AK a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerű másolata (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) szükséges. Amennyiben az ajánlatkérő által kért eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás bemutatása nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdése esetén, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és AT alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából származó -általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni. Nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében, amennyiben Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevő adózott eredményéről szóló nyilatkozatát is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdésére, miszerint ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A § (1) alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 114./A. § (3) alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében, amennyiben Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevő adózott eredményéről szóló nyilatkozatát is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra, továbbá a 65.§ (6) – (8) és (11) bekezdéseire, 67.§ (3) bek.-re, valamint Kbt. 69.§ (11) és (11a) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak, alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az Ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (OCR számlaérkeztető rendszer vagy azzal egyenértékű számlaérkeztető rendszer üzemeltetéséhez szükséges licenc vagy licenckövetés szállításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 12 000 000 HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (1) alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 114/A. § (3) alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
M.1. Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pontja kifejezést. alapján, a Korm. rendelet 23.§-a szerint kell igazolnia. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét és kapcsolattartója nevét, elérhetőségét (telefonszám és/vagy e-mail cím),
- a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen),
- a szerződés mennyiségét,
- a teljesítés idejét (a teljesítés kezdete és befejezése; év, hónap, nap megadásával),
- nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek-re.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (azaz 36 hónapban) nem rendelkezik legalább 20 darab, OCR számlaérkeztető rendszer vagy azzal egyenértékű számlaérkeztető rendszer üzemeltetéséhez szükséges licenc vagy licenckövetés szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Meghiúsulási kötbér: Nem teljesítés esetén a szerződéses ár(éves licenckövetési díj) 15 %-a fizetendő.
Késedelmi kötbér: Teljesítési késedelem esetén a késedelmi kötbér mértéke 0,5 % / munkanap, amely kötbér alapja a nettó szerződéses ár (éves licenckövetési díj), de a kötbér maximuma a nettó szerződéses ár (éves licenckövetési díj) 15 %-a. A késedelmi kötbér esedékes a késedelemmel érintett minden munkanapra, minden további értesítés nélkül.
Azonnali hatályú felmondás miatt fizetendő kötbér: Azonnali hatályú felmondás esetén – egyéb kötbérfizetés kötelezettség meg nem állapítása esetén – Ajánlatkérőként szerződő fél, a felmondással egyidejűleg a szerződésben rögzített nettó éves licenckövetési díj 20%-ának megfelelő összegű kötbért jogosult az Ajánlattevőként szerződő féltől követelni.A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét egy összegben fizeti meg. Ajánlattevő 1 db számla kiállítására jogosult. Ajánlattevő a számla mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által elfogadott és aláírt teljesítési igazolást. Ajánlattevő a számlát köteles az Ajánlatkérő által kért részletezéssel kiállítani. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz Ajánlattevő számláját Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme HUF. A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései is irányadók.
Az ellenszolgáltatás megfizetésének részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/11/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/11/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. § (1b) bekezdése tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § (1b) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Kbt . 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. augusztus
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK a közbeszerzési dokumentumokat („KD”) és a megküldeni kívánt egyéb dokumentumokat elektronikus úton teszi hozzáférhetővé az EKR-ben.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66. §. (2) bek., Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is).
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti információkkal.
4. Az ajánlathoz csatolni kell: - több AT közösen is nyújthat be ajánlatot; együttműködési megállapodásukat és meghatalmazást tartalmazó iratot; ki kell terjednie arra, hogy az ATk képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat. - az AT, illetve az alk. igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró cégjegyzésre jogosult, nyíl.-ot, dok.-ot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv 9.§-a szerint aláírás mintáját. Amennyiben az AT, illetve az alk. igazolásában részt vevő szervezet egyéni vállalkozó, úgy nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében AK elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására. - adott esetben meghatalmazást (a meghatalmazott személy(ek)nek a képviseleti jogosultságra vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult által aláírt meghatalmazást), - ártáblázatot excel formátumban, - nyilatkozat a fordításról idegennyelvű irat becsatolásra esetén, - nyilatkozatot a kisadózó vállalkozás tekintetében.
4. AK a Kbt. 114. § (6) bek: a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek AK-höz.
5. Kbt. 71. § (6) bekezdés: AK újabb hiánypótlást 1 alkalommal rendel el.
6. Árfolyamok: Az ajánlatok elkészítése során a különböző devizák HUF-ra történő átszámításánál az árbevétel esetén az AT-nek az adott év utolsó munkanapján érvényes árfolyam érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Ha valamely devizát a MNB nem jegyez, az adott devizára Ajánlattevő saját központi bankja által az adott év utolsó munkanapján érvényes árfolyamon számított HUF ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén ajánlatevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot, azaz meg kell adnia az árbevétel eredeti valutanemét, az eredeti valutanem szerinti értékét, valamint azt melyik nap, melyik bank szerinti árfolyamán számította át.
7. AK a III.1.2) és III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módokat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
8. AK az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
9. AK a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a https://www.mvmi.hu/-/media/MVMI/Docs/GdprInformation/MVMI_GDPR_Ajanlattevok_20190513.pdf?la=hu-HU linken ad tájékoztatást az ajánlattevők és szerződéses partnerek, kapcsolattartóik részére.
10. Irányadó időzóna: „Magyarország, Budapest, CET, GMT+1”.
11. Jelen eljárásban FAKSZ: Nagy Flóra, lajstromszám: 01128, Tóth Richárd, lajstromszám: 00882.
12. Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen eKr.) irányadók.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges