Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:2160/2020
CPV Kód:79621000-3
Ajánlatkérő:Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
Teljesítés helye:1062 Budapest, Bajza u. 52. (székhely) és a cégkivonat 7. rovatában meghatározott 21 db fióktelep.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STARJOBS Magyarország Humánszolgáltató Kft.;MELÓ-DIÁK Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet;Pesti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:fordítási és fordításhitelesítési szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12934285
Postai cím: Bajza Utca 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Somogyi Ildikó
Telefon: +36 14289692
E-mail: somogyi.ildiko@offi.hu
Fax: +36 14289611
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.offi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: fordítási és fordításhitelesítési szolgáltatások
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Munkaerő-kölcsönzés 2020
Hivatkozási szám: EKR001466072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79621000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Munkaerő-kölcsönzési keretszerződés [atipikus szerződés megbízási és vállalkozási elemekkel vegyesen a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény Munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó XVI. fejezete különös szabályai alapján és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVI. Cím XXXIX. Fejezet, valamint a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint. A közbeszerzés eljárás eredményeképpen kötendő keretszerződés tárgya munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások nyújtása a kölcsönvevőként szerződő ajánlatkérő részére. A szerződés határozott időre, a hatályba lépéstől (előreláthatólag 2020. január 1-től) számított 12 hónapos időtartamra kerül megkötésre. A szerződés megszűnik a szerződésben meghatározott megszűnési okok bekövetkezése, vagy gyakorlása miatt, illetőleg a kölcsönzési díj (mennyiség) elérése, vagy a határozott idő lejárata esetén (amelyik esemény korábban következik be). Az ajánlatkérő a szerződés időbeli hatálya alatt egyedi megrendelést ad a nyertes ajánlattevő számára, amelyben rögzíti a munkavállaló személyi alapbérét és egyéb juttatásait, az igényelt munka jellegét, az elvégzendő konkrét feladatokat, a munka és a feladat ellátásához szükséges képzettséget, képességet és esetleges szakmai tapasztalatot, készségeket, valamint – adott esetben – a munka, feladat, vagy munkakör ellátásához kapcsolódó kötelező jogszabályi előírásokat. Az egyedi megrendelésben foglalt igény írásbeli vállalása (visszaigazolása) esetén a nyertes ajánlattevő kihelyezi az ajánlatkérő által a fentiek szerinti módon meghatározott munkakör ellátására alkalmas munkavállalót az ajánlatkérő operatív irányítása és felügyelete alatt történő munkavégzés céljából. A felek az egyedi megrendelésben és a visszaigazolásban rögzítik a kikölcsönzés időtartamát, amely nem haladhatja meg a szerződésből hátralévő időtartamot. A kölcsönzés mennyisége 30.000.000,- Ft. + ÁFA keretkölcsönzési díj / 12 hónap erejéig szól. A Kölcsönbeadó a keretszerződés megkötésével és hatálybalépésével egyidejűleg (előreláthatólag 2020. január 1-től) köteles a kölcsönvevő részére - akár az Mt. szerinti munkaerő-kölcsönzéssel, akár a Szövetkezetekről szóló 2066. évi X. törvény szerinti nappali tagozatos hallgató, vagy nyugdíjas szövetkezeti tag útján - biztosítani az alábbi munkaerőt. 1 fő nappali tagozatos diák, vagy más munkavállaló, aki felsőfokú végzettséggel, bármilyen nyelvből középfokú nyelvtudással és legalább 0,5 év ügyfélszolgálati szakmai tapasztalattal rendelkezik (munkavégzés helye Miskolcon), 1 fő nappali tagozatos diák, vagy más munkavállaló, aki középfokú végzettséggel, bármilyen nyelvből középfokú nyelvtudással, legalább 0,5 év ügyfélszolgálati szakmai tapasztalattal rendelkezik (munkavégzés helye Tatabányán), 1 fő nappali tagozatos diák, vagy más munkavállaló, aki érettségi végzettséggel, legalább 11 év ügyfélszolgálati szakmai tapasztalattal, bármilyen nyelvből középfokú nyelvtudással rendelkezik (munkavégzés helye Budapesten), 1 fő nappali tagozatos diák, vagy más munkavállaló, aki középfokú végzettséggel, legalább 1 év ügyfélszolgálati szakmai tapasztalattal, bármilyen nyelvből középfokú nyelvtudással rendelkezik (munkavégzés helye Budapesten), 1 fő nappali tagozatos diák, vagy más munkavállaló, aki felsőfokú végzettséggel, bármilyen nyelvből középfokú nyelvtudással, legalább 5 év ügyfélszolgálati szakmai tapasztalattal rendelkezik (munkavégzés helye Budapesten), 1 fő nappali tagozatos diák, vagy más munkavállaló, aki legalább középfokú végzettséggel, legalább 1,5 év ügyfélszolgálati szakmai tapasztalattal, bármilyen nyelvből középfokú nyelvtudással rendelkezik (munkavégzés helye Budapesten), 7 fő nappali tagozatos diák, vagy más munkavállaló, aki alapfokú végzettséggel, bármilyen nyelvből középfokú
nyelvtudással, legalább 0,5 éves ügyfélszolgálati szakmai tapasztalattal rendelkezik (munkavégzés helye Budapesten) Az ügyfélszolgálati tevékenység fogalma magában foglalja bármilyen szervezet által bármilyen szolgáltatás, tevékenység nyújtása
eredményeképpen, a szolgáltatást, tevékenységet igénybevevő személyekkel (ügyfelekkel) létrejövő kapcsolatok kezelése, kommunikáció, közvetlen kapcsolattartás a szolgáltatást, tevékenységet igénybevevőkkel. A keretszerződés időtartama alatt
előreláthatólag megrendelésre kerül 7 fő nyugdíjas, vagy más munkavállaló középfokú végzettséggel, bármilyen alapfokú nyelvtudással (munkavégzés helye a Kölcsönvevő bármely vidéki telephelye). Erre a megrendelésre a Kölcsönvevő nem vállal
kötelezettséget, így annak elmaradása miatt a Kölcsönbeadó elmaradt haszon, vagy más jogcímen igényt nem támaszthat a
Kölcsönvevővel szemben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Munkaerőkölcsönzés 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79621000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés helye: 1062 Budapest, Bajza u. 52. (székhely) és a cégkivonat 7. rovatában meghatározott 21 db fióktelep.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Munkaerő-kölcsönzési keretszerződés [atipikus szerződés megbízási és vállalkozási elemekkel vegyesen a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény Munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó XVI. fejezete különös szabályai alapján és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVI. Cím XXXIX. Fejezet, valamint a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint. A közbeszerzés eljárás eredményeképpen kötendő keretszerződés tárgya munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások nyújtása a kölcsönvevőként szerződő ajánlatkérő részére. A szerződés határozott időre, a hatályba lépéstől (előreláthatólag 2020. január 1-től) számított 12 hónapos időtartamra kerül megkötésre. A szerződés megszűnik a szerződésben meghatározott megszűnési okok bekövetkezése, vagy gyakorlása miatt, illetőleg a kölcsönzési díj (mennyiség) elérése, vagy a határozott idő lejárata esetén (amelyik esemény korábban következik be). Az ajánlatkérő a szerződés időbeli hatálya alatt egyedi megrendelést ad a nyertes ajánlattevő számára, amelyben rögzíti a munkavállaló személyi alapbérét és egyéb juttatásait, az igényelt munka jellegét, az elvégzendő konkrét feladatokat, a munka és a feladat ellátásához szükséges képzettséget, képességet és esetleges szakmai tapasztalatot, készségeket, valamint – adott esetben – a munka, feladat, vagy munkakör ellátásához kapcsolódó kötelező jogszabályi előírásokat. Az egyedi megrendelésben foglalt igény írásbeli vállalása (visszaigazolása) esetén a nyertes ajánlattevő kihelyezi az ajánlatkérő által a fentiek szerinti módon meghatározott munkakör ellátására alkalmas munkavállalót az ajánlatkérő operatív irányítása és felügyelete alatt történő munkavégzés céljából. A felek az egyedi megrendelésben és a visszaigazolásban rögzítik a kikölcsönzés időtartamát, amely nem haladhatja meg a szerződésből hátralévő időtartamot. A kölcsönzés mennyisége 30.000.000,- Ft. + ÁFA keretkölcsönzési díj / 12 hónap erejéig szól. A Kölcsönbeadó a keretszerződés megkötésével és hatálybalépésével egyidejűleg (előreláthatólag 2020. január 1-től) köteles a kölcsönvevő részére - akár az Mt. szerinti munkaerő-kölcsönzéssel, akár a Szövetkezetekről szóló 2066. évi X. törvény szerinti nappali tagozatos hallgató, vagy nyugdíjas szövetkezeti tag útján - biztosítani az alábbi munkaerőt. 1 fő nappali tagozatos diák, vagy más munkavállaló, aki felsőfokú végzettséggel, bármilyen nyelvből középfokú nyelvtudással és legalább 0,5 év ügyfélszolgálati szakmai tapasztalattal rendelkezik (munkavégzés helye Miskolcon), 1 fő nappali tagozatos diák, vagy más munkavállaló, aki középfokú végzettséggel, bármilyen nyelvből középfokú nyelvtudással, legalább 0,5 év ügyfélszolgálati szakmai tapasztalattal rendelkezik (munkavégzés helye Tatabányán), 1 fő nappali tagozatos diák, vagy más munkavállaló, aki érettségi végzettséggel, legalább 11 év ügyfélszolgálati szakmai tapasztalattal, bármilyen nyelvből középfokú nyelvtudással rendelkezik (munkavégzés helye Budapesten), 1 fő nappali tagozatos diák, vagy más munkavállaló, aki középfokú végzettséggel, legalább 1 év ügyfélszolgálati szakmai tapasztalattal, bármilyen nyelvből középfokú nyelvtudással rendelkezik (munkavégzés helye Budapesten), 1 fő nappali tagozatos diák, vagy más munkavállaló, aki felsőfokú végzettséggel, bármilyen nyelvből középfokú nyelvtudással, legalább 5 év ügyfélszolgálati szakmai tapasztalattal rendelkezik (munkavégzés helye Budapesten), 1 fő nappali tagozatos diák, vagy más munkavállaló, aki legalább középfokú végzettséggel, legalább 1,5 év ügyfélszolgálati szakmai tapasztalattal, bármilyen nyelvből középfokú nyelvtudással rendelkezik (munkavégzés helye Budapesten), 7 fő nappali tagozatos diák, vagy más munkavállaló, aki alapfokú végzettséggel, bármilyen nyelvből középfokú
nyelvtudással, legalább 0,5 éves ügyfélszolgálati szakmai tapasztalattal rendelkezik (munkavégzés helye Budapesten) Az ügyfélszolgálati tevékenység fogalma magában foglalja bármilyen szervezet által bármilyen szolgáltatás, tevékenység nyújtása
eredményeképpen, a szolgáltatást, tevékenységet igénybevevő személyekkel (ügyfelekkel) létrejövő kapcsolatok kezelése, kommunikáció, közvetlen kapcsolattartás a szolgáltatást, tevékenységet igénybevevőkkel. A keretszerződés időtartama alatt
előreláthatólag megrendelésre kerül 7 fő nyugdíjas, vagy más munkavállaló középfokú végzettséggel, bármilyen alapfokú nyelvtudással (munkavégzés helye a Kölcsönvevő bármely vidéki telephelye). Erre a megrendelésre a Kölcsönvevő nem vállal
kötelezettséget, így annak elmaradása miatt a Kölcsönbeadó elmaradt haszon, vagy más jogcímen igényt nem támaszthat a
Kölcsönvevővel szemben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 toborzási határidő (nap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – kölcsönzési jutalék (személyi alapbér %-ában) Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Kölcsönvevő évente visszatérően munkaerő-kölcsönzési keretszerződéssel elégíti ki munkaerő szükségletének egy részét. Amennyiben a 2021. évre szóló munkaerő-kölcsönzési keretszerződés - a közbeszerzési eljárás előkészítésének, vagy lefolytatásának elhúzódása miatt - nem kerül megkötésre és az nem lép hatályba legkésőbb 2021. január 1-én, akkor a felek a Kbt. 141. §-a alapján a közbeszerzési eljárás alapján kötendő, 2020 évre szóló keretszerződést legfeljebb hat hónappal meghosszabíthatják. A nyertes ajánlattevő (kölcsönbeadó) a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti - illetékes kormányhivatal általi - nyilvántartásba vétellel (engedéllyel), valamint a kölcsönzési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételekkel kell rendelkeznie. Az engedély a megkötendő szerződés mellékletét képezi.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Munkaerőkölcsönzés 2019
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STARJOBS Magyarország Humánszolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51078704
Postai cím: Kossuth Utca 138.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: info@starjobs.hu
Telefon: +36 14560700
Internetcím(ek): (URL) www.starjobs.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12642870213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: MELÓ-DIÁK Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70908617
Postai cím: Kossuth Utca 136.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: info@melodiak.hu
Telefon: +36 13232133
Internetcím(ek): (URL) www.melodiak.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11915214213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Pesti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96425712
Postai cím: Kossuth Utca 138.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: info@melodiak.hu
Telefon: +36 13232133
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26157229213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Schönherz Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90617807
Postai cím: Jávorka Sándor Utca 18.
Város: Göd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2131
Ország: Magyarország
E-mail: baross.levente@schonherz.hu
Telefon: +36 309437941
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12047244213
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 30000000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Biztos Kész Munkaerő-közvetítő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40122957
Postai cím: Attila Utca 3.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14943524206

Hivatalos név: EU-JOBS Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83721672
Postai cím: Határ Út 12.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13567116213

Hivatalos név: Pannon-Work Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42710154
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13577634208

Hivatalos név: Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77580634
Postai cím: Győri Utca 22
Város: Tényő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9111
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26120225208

Hivatalos név: Schönherz Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90617807
Postai cím: Jávorka Sándor Utca 18.
Város: Göd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2131
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12047244213

Hivatalos név: HR Park Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36415296
Postai cím: Márvány Utca 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26104991241

Hivatalos név: STARJOBS Magyarország Humánszolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51078704
Postai cím: Kossuth Utca 138.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12642870213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Ajánlattevő neve: Biztos Kész Munkaerő-közvetítő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 6722 Szeged Attila Utca 3.
kölcsönzési jutalék (személyi alapbér %-ában): 1,43
toborzási határidő (nap): 3
2. Ajánlattevő neve: Nyugdíjtöbblet Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Székhelye: 1137 Budapest Katona József Utca 15.
Ajánlattevő neve: EU-DiákOK Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Székhelye: 7184 Lengyel Petőfi Utca 15.
Ajánlattevő neve: EU-JOBS Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2724 Újlengyel Határ Út 12.
kölcsönzési jutalék (személyi alapbér %-ában): 0,36
toborzási határidő (nap): 1
3. Ajánlattevő neve: HR Park Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1012 Budapest Márvány Utca 17.
kölcsönzési jutalék (személyi alapbér %-ában): 0,41
toborzási határidő (nap): 4
4. Ajánlattevő neve: Pannon-Work Iskolaszövetkezet
Székhelye: 9026 Győr Egyetem Tér 1
kölcsönzési jutalék (személyi alapbér %-ában): 0,23
toborzási határidő (nap): 5
5. Ajánlattevő neve: Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Székhelye: 9111 Tényő Győri Utca 22
kölcsönzési jutalék (személyi alapbér %-ában): 0,23
toborzási határidő (nap): 5
6. Ajánlattevő neve: Schönherz Iskolaszövetkezet
Székhelye: 2131 Göd Jávorka Sándor Utca 18.
kölcsönzési jutalék (személyi alapbér %-ában): 0,33
toborzási határidő (nap): 4
7. Ajánlattevő neve: Pesti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Székhelye: 2724 Újlengyel Kossuth Utca 138.
Ajánlattevő neve: MELÓ-DIÁK Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Székhelye: 2724 Újlengyel Kossuth Utca 136.
Ajánlattevő neve: STARJOBS Magyarország Humánszolgáltató Kft.
Székhelye: 2724 Újlengyel Kossuth Utca 138.
kölcsönzési jutalék (személyi alapbér %-ában): 0,27
toborzási határidő (nap): 0,34
8. A Nyugdíjtöbblet Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (1137 Budapest Katona József Utca 15.) és az EU-DiákOK Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Iskolaszövetkezet (7184 Lengyel Petőfi Utca 15.) és az EU-JOBS Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2724 Újlengyel Határ Út 12.) közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlat nem felel meg a jogszabályokban foglalt feltételeknek.
9. A Pannon-Work Iskolaszövetkezet (9026 Győr Egyetem Tér 1.) ajánlattevő a 2019. december 13-án kiküldött hiánypótlást megfelelően teljesítette, de a 2020. január 6-án kiküldött felvilágosítás kérésre nem válaszolt. Az ajánlatkérő a felvilágosítás kérésben - több ajánlattevőtől is - arra kívánt felvilágosítást kapni, hogy iskolaszövetkezetként miként képes jogszerűen nyugdíjas, vagy munkavállaló kölcsönzésére (alvállalkozók nélkül), illetve nyugdíjas szövekezetként miként képes jogszerűen diák, vagy munkavállaló kölcsönzésére (alvállalkozók nélkül). Arra figyelmmel, hogy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatot nem nyújtott be, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
10. A Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (9111 Tényő Győri Utca 22.) ajánlattevő a 2019. december 13-án kiküldött hiánypótlást megfelelően teljesítette, de a 2020. január 6-án kiküldött felvilágosítás kérésre nem válaszolt. Az ajánlatkérő a felvilágosítás kérésben - több ajánlattevőtől is - arra kívánt felvilágosítást kapni, hogy iskolaszövetkezetként miként képes jogszerűen nyugdíjas, vagy munkavállaló kölcsönzésére (alvállalkozók nélkül), illetve nyugdíjas szövekezetként miként képes jogszerűen diák, vagy munkavállaló kölcsönzésére (alvállalkozók nélkül). Arra figyelmmel, hogy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatot nem nyújtott be, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges