Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2178/2020
CPV Kód:90500000-2
Ajánlatkérő:Sásd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Sásd város közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sásd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41218530
Postai cím: Dózsa György Utca 32
Város: Sásd
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7370
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bódog Tamás
Telefon: +36 72576520
E-mail: muszak@sasd.hu
Fax: +36 72576522
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sasd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Települési hulladéksz. közszolgált. Sásd területén
Hivatkozási szám: EKR000615862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Települési hulladéksz. közszolgált. Sásd területén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Sásd város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Települési hulladékszállítás közszolgáltatás Sásd Város közigazgatási területén. A közszolgáltatási szerződés alapján közszolgáltató feladata Sásd Város Önkormányzata közigazgatási területén évente keletkező mintegy 940 tonna települési hulladék (Kommunális: 785312 kg; Szelektív: 75479 kg; Lom: 78720 kg; Üveg: 545 kg; Zöld: 0 kg) rendszeres átvétele, szállítása és kezelőnek történő átadása, az alábbiak szerint. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató gondoskodik:
a.) a háztartásokban keletkező:
i. Vegyes hulladék heti egyszer
(Üdülő és időszakosan használt ingatlanok esetében az ellátási időszak 6 hónap – áprilistól szeptemberig – ahol a Ht. 47. § (4) bekezdése alapján az ingatlanhasználók részére az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani.)
ii. Elkülönítetten gyűjtött hulladék
iii. Lom hulladék évente minimum kétszeri maximum ötszöri alkalommal (Ajánlattevő ajánlatban tett vállalása szerint.)
iv. Zöldhulladék évente maximum nyolcszori alkalommal (Ajánlattevő ajánlatában tett vállalása szerint.)
történő összegyűjtéséről, elszállításáról, és kezeléséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően Sásd Város közigazgatási területén.
Valamint a közszolgáltató gondoskodik a sásdi temetőben elhelyezett 3 db 1100 literes hulladékgyűjtő edény heti egyszeri ürítéséről, külön megállapodás alapján.
- Valamint gazdálkodó szervezeteknél keletkező háztartási hulladékhoz hasonló vegyes hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről.
- Szolgáltató köteles Sásdhoz legközelebb eső hulladékudvarban a szelektíven válogatott hasznosítható anyagok, elektronikai hulladék, autógumi, akkumulátor, zöldhulladék és építési törmelék átvételét biztosítani.
b.) Adminisztratív feladatok:
- könyvelés, számvitel, bérszámfejtés
- adminisztráció, nyilvántartás, adatbázis-kezelés
- jogi ügyvitel
Közszolgáltató köteles gondoskodni a közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálat működtetéséről a 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés h) pontja szerint. A közszolgáltatás ellátása során okozott környezeti károk, szennyezések megszüntetése a közszolgáltató feladata (Kvt. 8-9. §). A részletes műszaki-szakmai információkat és mennyiségi adatokat a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 1§ (2) bekezdése értelmében a szolgáltatás jellemzői:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba (a továbbiakban: közszolgáltatás) bevont terület települési, földrajzi és az OHKT-ben meghatározott közlekedési jellemzői: Dél-dunántúli régió Közlekedés-földrajzi szempontból több irányba is perifériális elhelyezkedésű régió. A régió településszerkezete kedvezőtlen, arra egyrészt a városhálózat fejletlensége, másrészt az aprófalvak- és kistelepülések nagy aránya jellemző. A régió településeinek több mint a fele 16 aprófalu, amelyekben a lakosság 10%-a él. Az aprófalvas településszerkezetet rendszerint kedvezőtlen gazdaságföldrajzi környezet veszi körül. A kimondottan aprófalvas Baranya megyében a községek közel 70%-a 500 lakos alatti aprófalu (ez az érték Tolna megyében 28%, Somogyban pedig 44%.) A régió városai között is inkább a kisvárosok dominálnak, jellemző a középvárosok hiánya. Kaposvár, Pécs és Szekszárd valós térségi központi funkciókat betöltő települések. Települések száma: 655
b) a közszolgáltatással érintett terület lakosságának számát (az utolsó lezárt és elérhető, Központi Statisztikai Hivatal által közölt adatokkal): 3.000 fő;
c) a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: 2019.07.01., és a közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama: 60 hónap;
d) a települési önkormányzati rendelet szerinti helyi szabályozás főbb jellemzői: a rendelet az Ajánlati dokumentáció részeként mellékelésre kerül.
A további információk karakterkorlátozás okán az ajánlati dokumentációban kerül megadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20529 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Települési hulladéksz. közszolgált. Sásd területén
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77626826
Postai cím: Siklósi Út 52.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
E-mail: paizs.jozsef@delkom.hu
Telefon: +36 72502164
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 56383712
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Sásd város közigazgatási területe.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Települési hulladékszállítás közszolgáltatás Sásd Város közigazgatási területén. A közszolgáltatási szerződés alapján közszolgáltató feladata Sásd Város Önkormányzata közigazgatási területén évente keletkező mintegy 940 tonna települési hulladék (Kommunális: 785312 kg; Szelektív: 75479 kg; Lom: 78720 kg; Üveg: 545 kg; Zöld: 0 kg) rendszeres átvétele, szállítása és kezelőnek történő átadása, az alábbiak szerint. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató gondoskodik:
a.) a háztartásokban keletkező:
i. Vegyes hulladék heti egyszer
(Üdülő és időszakosan használt ingatlanok esetében az ellátási időszak 6 hónap – áprilistól szeptemberig – ahol a Ht. 47. § (4) bekezdése alapján az ingatlanhasználók részére az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani.)
ii. Elkülönítetten gyűjtött hulladék
iii. Lom hulladék évente minimum kétszeri maximum ötszöri alkalommal (Ajánlattevő ajánlatban tett vállalása szerint.)
iv. Zöldhulladék évente maximum nyolcszori alkalommal (Ajánlattevő ajánlatában tett vállalása szerint.)
történő összegyűjtéséről, elszállításáról, és kezeléséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően Sásd Város közigazgatási területén.
Valamint a közszolgáltató gondoskodik a sásdi temetőben elhelyezett 3 db 1100 literes hulladékgyűjtő edény heti egyszeri ürítéséről, külön megállapodás alapján.
- Valamint gazdálkodó szervezeteknél keletkező háztartási hulladékhoz hasonló vegyes hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről.
- Szolgáltató köteles Sásdhoz legközelebb eső hulladékudvarban a szelektíven válogatott hasznosítható anyagok, elektronikai hulladék, autógumi, akkumulátor, zöldhulladék és építési törmelék átvételét biztosítani.
b.) Adminisztratív feladatok:
- könyvelés, számvitel, bérszámfejtés
- adminisztráció, nyilvántartás, adatbázis-kezelés
- jogi ügyvitel
Közszolgáltató köteles gondoskodni a közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálat működtetéséről a 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés h) pontja szerint. A közszolgáltatás ellátása során okozott környezeti károk, szennyezések megszüntetése a közszolgáltató feladata (Kvt. 8-9. §). A részletes műszaki-szakmai információkat és mennyiségi adatokat a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 1§ (2) bekezdése értelmében a szolgáltatás jellemzői:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba (a továbbiakban: közszolgáltatás) bevont terület települési, földrajzi és az OHKT-ben meghatározott közlekedési jellemzői: Dél-dunántúli régió Közlekedés-földrajzi szempontból több irányba is perifériális elhelyezkedésű régió. A régió településszerkezete kedvezőtlen, arra egyrészt a városhálózat fejletlensége, másrészt az aprófalvak- és kistelepülések nagy aránya jellemző. A régió településeinek több mint a fele 16 aprófalu, amelyekben a lakosság 10%-a él. Az aprófalvas településszerkezetet rendszerint kedvezőtlen gazdaságföldrajzi környezet veszi körül. A kimondottan aprófalvas Baranya megyében a községek közel 70%-a 500 lakos alatti aprófalu (ez az érték Tolna megyében 28%, Somogyban pedig 44%.) A régió városai között is inkább a kisvárosok dominálnak, jellemző a középvárosok hiánya. Kaposvár, Pécs és Szekszárd valós térségi központi funkciókat betöltő települések. Települések száma: 655
b) a közszolgáltatással érintett terület lakosságának számát (az utolsó lezárt és elérhető, Központi Statisztikai Hivatal által közölt adatokkal): 3.000 fő;
c) a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: 2019.07.01., és a közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama: 60 hónap;
d) a települési önkormányzati rendelet szerinti helyi szabályozás főbb jellemzői: a rendelet az Ajánlati dokumentáció részeként mellékelésre kerül.
A további információk karakterkorlátozás okán az ajánlati dokumentációban kerül megadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 56383712
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77626826
Postai cím: Siklósi Út 52.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
E-mail: paizs.jozsef@delkom.hu
Telefon: +36 72502164
Internetcím(ek): (URL) http://new.delkom.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek egymással 2019. október 09. napján, 2019. november 01. napjától 2024. október 31. napjáig, határozott időre közszolgáltatási szerződést kötöttek Sásd Város közigazgatási területén az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére fennálló közszolgáltatással kapcsolatban.
2. Felek az 1. pontban írt szerződésüket 2020. január 27. napjával, közös megegyezéssel a következőképpen módosítják:
2.1. Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót az alább meghatározott feladatok elvégzésével:
Sásd Város közigazgatási területén a települési hulladék begyűjtésével és elhelyezés céljából történő rendszeres elszállításával a szerződésben rögzített időtartamban, valamint kezelésével és ártalmatlanításával a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt által kijelölt eszközök és létesítmények igénybevételével, közszolgáltatási szerződés keretében:
- vegyes hulladék szállítása heti 1 alkalommal
- elkülönített /szelektív/ hulladékgyűjtés (házhoz menő és gyűjtőszigetes módon)
- lomtalanítás házhoz menő jelleggel évente 2 alkalommal
- zöldhulladék gyűjtés évente tíz alkalommal
Valamint a Közszolgáltató gondoskodik a sásdi temetőben elhelyezett 3 db 1100 literes hulladékgyűjtő edény heti egyszeri ürítéséről, külön megállapodás alapján.
4.1. a) A közszolgáltató gondoskodik
- A háztartásban keletkező:
i. Vegyes hulladék heti egyszer
(Üdülő és időszakosan használt ingatlanok esetében az ellátási időszak 6 hónap – áprilistól szeptemberig – ahol a Ht. 47.§ (4) bekezdése alapján az ingatlanhasználók részére az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani.)
ii. Elkülönítetten gyűjtött hulladék
iii. Lom hulladék évente két alkalommal
iv. Zöldhulladék évente tíz alkalommal
történő összegyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően Sásd Város közigazgatási területén.
Valamint a közszolgáltató gondoskodik a sásdi temetőben elhelyezett 3 db 1100 literes hulladékgyűjtő edény heti egyszeri ürítéséről, külön megállapodás alapján.
- A gazdálkodó szervezeteknél keletkező háztartási hulladékhoz hasonló vegyes hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről.
- Az általa üzemeltetett, Sásdhoz legközelebb eső hulladékudvarban a szelektíven válogatott hasznosítható anyagok, elektronikai hulladék, autógumi, akkumulátor, zöldhulladék és építési törmelék átvételét biztosítja.
3. A közszolgáltatási szerződés jelen okirattal nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak.
4. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat, mint az ellátásért felelős, valamint a Közszolgáltató eseti adatszolgáltatási kötelezettsége körében, a közszolgáltatási szerződés-módosítást elektronikus úton megküldi a Koordináló szerv részére.
***
A szerződésmódosítás vonatkozásában a Kbt. 141. § (8) bekezdésben rögzített tilalmi korlát nem áll fenn, így a szerződés módosítása jogszabályba nem ütközik.
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet alapján a közszolgáltatást csak a kijelölt szervezet végezheti. A Kbt. 141. § (4) ba) bekezdésének megfelelően az eredeti szerződő féltől további szolgáltatás beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, a szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő szolgáltatásokkal való együttműködés miatt.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ajánlatkérő a zöld hulladék évente történő elszállítását bírálati szemponttá tette.
Az ezzel kapcsolatos lehetséges Ajánlattevői megajánlások nem voltak előre láthatóak.
A közbeszerzési eljárás alapján megkötötte Ajánlatkérő a szerződést, a teljesítés közben felmerült a lakossági igény a zöld hulladék szállítás szolgáltatásra is.
Mivel ebben a formában a lakossági elvárások figyelemebvételével nem volt működőképes a szerződés, Felek a szerződés módosítása mellett döntöttek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 56383712 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 56383712 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás nem okozza a közszolgáltatási díj így a számított szerződésérték változását.
A szolgáltatási díj rögzített mértéke a Ht. 88. § (3) bekezdés c) pont szerinti miniszteri rendeletben előírtak szerinti.
A szerződés értéke a igénybe vett szolgáltatás tényleges mértéke alapján a hirdetményben megadottól eltérő lehet.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben