Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2180/2020
CPV Kód:77310000-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság;VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39791016
Postai cím: Bocskai Út 39-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Büki László
Telefon: +36 13724511
E-mail: buki.laszlo@ujbuda.hu
Fax: +36 13811308
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujbuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkák
Hivatkozási szám: EKR001086272019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzés tárgya: „Keretmegállapodás keretében parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzése Újbuda Önkormányzata részére”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 18743093407 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További tárgyak:45233142-6
50870000-4
71354300-7
77211500-7
77310000-6
77313000-7
90610000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közigazgatási területe (a konkrét teljesítési helyszínek a keretmegállapodásos eljárás második részében kerülnek rögzítésre)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: „Keretmegállapodás keretében parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzése Újbuda Önkormányzata részére”
I. Parkfenntartási munkálatok:
1) Zöldterületek fenntartása
2) Hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák, burkolat takarítási munkák
3) Növényültetési munkák
4) Növényvédelmi munkák, aknázómolyok elleni védekezés
5) Játszószerek karbantartása
6) Parkfelszerelés javítása
7) Balesetveszélyes helyek megszüntetése
8) Szökőkutak és automata öntözőrendszerek üzemeltetése, karbantartása
9) Muskátli kihelyezése kandeláberekre és gondozása, lakossági virágosztás
10) Parkfák, fasori fák fenntartása
11) Zöldhulladék aprítékolás
12) Zöldterület kataszter készítése
II. Felújítási, fejlesztési munkálatok:
1) Zöldfelület felújítási, fejlesztési munkák
2) Játszószerek, sport- és fitnesz eszközök kihelyezése
3) Aszfaltozási munkák, térburkolatok, járdák, utak elkészítése és/vagy javítása
4) Kátyúzás jellegű munkák, kátyúzás
5) Közmű építési munkák
6) Csapadékvíz elvezetési munkák
7) Forgalomtechnikai munkák
8) Elektromos hálózatok és közvilágítás
9) Távközlési hálózatok
A beszerzés tárgya a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadásra kerülő árazatlan mintaköltségvetés szerint kerül részletesen meghatározásra.
Ajánlatkérő az eljárás második részében a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárásokat fog lefolytatni.
A részletes és konkrét feladatok a keretmegállapodás második részeként lefolytatásra kerülő Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárások során kerülnek meghatározásra, így a jelen pontban ismertetett elvégzendő feladatok tájékoztató jellegűek, és a mennyiségek becsült mennyiségek.
Az Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések tartalmazzák. Az egyedi szerződésekben foglalt határidőket a vállalkozó köteles betartani.
Ajánlattevőnek az egyedi szerződésekben meghatározott munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő minőségben kell elvégeznie.
A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések tartalma, továbbá a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező árazatlan mintaköltségvetésben meghatározott feladatok képezik a közbeszerzés tárgyát.
A parkfenntartási munkálatok az önkormányzati kezelésben lévő mintegy 1.100.000 m2 zöldterületen kerülnek elvégzésre.
Parkfenntartási munkálatok körében elvégzendő főbb feladatok vonatkozásában az alábbi hozzávetőleges mennyiségek irányadóak:
- évente hozzávetőlegesen 43.000.- db egy- és/vagy kétnyári növény kiültetési és gondozási munkái
- évente 321 db kandeláber oszlopra szerelt virágtartóba történő muskátli kihelyezés és azok gondozási munkái
- 29.000 db sorfa és/vagy 13.000 db parkfa fenntartási munkái
- 485 db játszóeszköz karbantartása, felülvizsgálata
- 6 darab szökőkút és 23 darab automata öntözőhálózat üzemeltetése
- évente hozzávetőlegesen 1.000.000 m2 járdafelület gépi úttisztítása
- 653 m2 kiterjedésű biotó fenntartási munkáinak elvégzése
- évente 150 db minimum 12/14 cm törzskörméretű sorfa és parkfa ültetése
- évente hozzávetőlegesen: 3000 m2 térkő burkolatú parkoló építése, 3000 m2 járdaépítése, 3000 m2 út építése
- évente hozzávetőlegesen 300 darab utcabútor kihelyezése, illetve forgalomirányító lámpa áthelyezése, illetve parkoló automata áthelyezése, illetve közvilágítási oszlop cseréje, illetve támfal építése, illetve csapadékcsatorna építése
- zöldterület felmérése és sor és/vagy parkfa integrált térképkezelő szoftverrel történő szakmai felmérése
A közbeszerzés mennyisége a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő árazatlan mintaköltségvetés szerint kerül részletesen meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Környezetvédelmi és fenntarthatósági terv: 20
2 3.A felhívás III.1.3) M.3 c) pontja tekintetében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 5
3 4.A felhívás III.1.3) M.3 a) pontja tekintetében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 5
4 5. Munka megkezdésének időtartama a munkaterület átadásától számítva (1-5 munkanap): 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 195 - 474121
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49937585
Postai cím: Anna Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
E-mail: info@pannonpark.hu
Telefon: +36 302745607
Internetcím(ek): (URL) www.pannonpark.hu
Fax: +36 12195383
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL) http://www.vianova.hu
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14573736
Postai cím: Lomb Utca 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: parkfenntartokft@gmail.com
Telefon: +36 209647558
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12512860
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5826771654
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18743093407
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: zöldterületek fenntartása részfeladatok hótakarítási és síkosságmentesítési munkák, burkolat takarítási munkák részfeladatok növényültetési munkák részfeladatok parkfelszerelés javítása részfeladatok parkfák, fasori fák fenntartása részfeladatok fiatal fák fenntartása részfeladatok*

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
* V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk pont folytatása: zöldterület kataszter készítése- minimum 36 hónap zöldterület és sorfa és/vagy parkfa felmérési gyakorlattal rendelkező kertészmérnök szakember biztosítása (AF. III.1.3. M/3 d) pont szerinti alkalmassági feltétel zöldterület felújítási, fejlesztési munkák részfeladatok Játszószerek, sport és fitnesz eszközök kihelyezése részfeladatok térburkolatok, járdák, utak elkészítése és javítása részfeladatok növényvédelmi munkák, aknázómoly elleni védekezés játszószerek karbantartása balesetveszélyes helyek megszüntetése részfeladatok szökőkutak és automata öntözőrendszerek üzemeltetése, karbantartása muskátli kihelyezése és gondozása részfeladatok zöldhulladék aprítékolása részfeladatok parkfenntartási feladatok szakmai irányítása részfeladatok - minimum 36 hónap parkfenntartási gyakorlat teljesítésével, vagy teljesítés irányításában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező kertészmérnök szakember biztosítása (AF. III.1.3. M/3 c) pont szerinti alkalmassági feltétel) minőségmenedzsmenti feladatok - Minőségmenedzsment és/vagy minőségbiztosítási szakmérnöki képzettséggel rendelkező szakember biztosítása (AF. III. 1.3. M/3 g) pontja szerinti alkalmassági feltétel) fuvarozás, szállítás 17 03 02 EWC kódszámú bitumenkeverékre vonatkozó szállítási tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedély biztosítása (AF.III.1.2. SZ/1. pont szerind alkalamssági feltétel) gépbérlet munkavédelmi feladatok -felsőfokú munkavédelmi képzettséggel és legalább 24 hónap munkavédelmi gyakorlattal rendelkező szakember biztosítása (AF. III.1.3 M/3 f) pont szerinti alkalmassági feltétel) mélyépítési részfeladatok egyes burkolatépítési munkák részfeladatok hengerelt aszfalt bedolgozási szakmunkák forgalomtechnikai eszközök szakipari munkái burkolatjel festés munkaterület őrzése minősítések, laborvizsgálatok elektromos szerelési szakmunkák távközlési hálózat építésének szakmunkái
**Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka: Nem releváns.
A nyertes ajánlattevő(k) adószáma:
Zöld Újbuda Konzorcium Közös Ajánlattevők
Közös ajánlattevő neve, székhelye, adószáma: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Anna utca 9-11.) 11630979-2-43
Közös ajánlattevő neve, székhelye, adószáma: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Lomb utca 35.) 12252091-2-41 Közös ajánlattevő neve, székhelye, adószáma: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1215 Budapest, Vasas utca 65-67.) 13839129-2-43
*Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. Zöld Újbuda Konzorcium Közös Ajánlattevők
Közös ajánlattevő neve, székhelye, adószáma: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Anna utca 9-11.) 11630979-2-43
Közös ajánlattevő neve, székhelye, adószáma: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Lomb utca 35.) 12252091-2-41 Közös ajánlattevő neve, székhelye, adószáma: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1215 Budapest, Vasas utca 65-67.) 13839129-2-43
*****Ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezése:
Környezetvédelmi és fenntarthatósági terv (értékelési szempont)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)