Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:2187/2020
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Pest megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001518762019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001518762019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Farmos 311.út és 120.sz. vasútv. csp. fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001518762019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Farmos 311. sz. út és a 120. sz. vasútvonal csomópontjának fejlesztése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Farmos 311.út és 120.sz. vasútv. csp. fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45234100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120
A teljesítés helye: Magyarország, Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 311. sz. főút 1000 m egybefüggő hosszon új nyomvonalra történő helyezése, új vasúti átjáró, vasúti megállóhelynél járda, buszforduló, vízelvezetés építése, biztosító berendezés és közvilágítás telepítése.
Útátjáró és útkorrekció:
- 311.sz. főút új nyomvonalra helyezése kb. 1000 m egybefüggő hosszon, 2x1 forgalmi sávval, 7,5 m burkolat- és 11 m koronaszélességgel a közút vasúti átjárója új helye miatt
- burkolt egyoldali járda építése a Vasút utca egyenes szakasza mentén 350 m hosszban, folyókával, növénysorral
- külső-belső elemes, 2*12 mezős, integrált gumi útátjáró rendszer (pontiSTRAIL, vagy azzal egyenértékű elemek) átjáróba telepítése
- 9 db kétéltű átjáró
- 19 burkolt kapubehajtó, 6 telekbejáró, 6 útcsatlakozás
- belterületi szakaszon, kiemelt szegély mellett víznyelős, zárt csapadék csatorna és közvilágítás kiépítése
- felhagyásra kerülő út nyomvonalának rekultivációja 6156 négyzetméteren mezőgazdasági termelésre alkalmasan, 3878 négyzetméteren füvesítéssel
Buszforduló és környezete:
- az új nyomvonal 52 m hosszú szakasza mellett 94 m körbejárású buszforduló, benne megállóhely kialakítása
- közúti gyalogátkelőhely kialakítása a 311. főúton a buszfordulónál a vasúti megállóhely irányába, járdákkal 92 m hosszban
- csapadékvíz gyűjtő, szikkasztó-párologtató medence kialakítása
Vasút- és biztosítóberendezési munkák:
- új, félsorompóval kiegészített kétoldali fénysorompó biztosítású közúti vasúti átjáró kialakítása, a jelenlegi átjáró bontása
- bal vágányban az 558+50- 565+00, a jobb vágányban az 559+00- 564+00 szelvények közötti vágányszakaszon fekszint és irányszabályozás,
- 20 cm vastag talajjavító réteg beépítés, mindkét vágányban, 24 m hosszon földmunkás felépítménycsere, külső oldalon felépítményi szivárgó építéssel
- a keresztezési úttengelybe eső, jelenlegi felsővezetéki tartóoszlopok két másik párral kerülnek kiváltásra
A feladat részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. AF III.1.3. M/2.1. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott projektvezető szakember 36 hó feletti, az alk.köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hó)  15
2 2. AF III.1.3. M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott építésvezető szakember 36 hó feletti, az alk.köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hó)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15-2017-00040
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy
amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és (a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdései alapján) az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8.§ i) pont ib) alpontjában/a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek - figyelemmel a Kr. 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolandó.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a Kr. 12. § előírásait irányadónak tekinti.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot, valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentumokat is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban (az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében) szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bek. c) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya (közútépítés és/vagy vasútépítés) szerinti árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bekezdés)
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (6)-(7) bek. megfelelően irányadó.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 65.§ (12) bek. alapján az alk. igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak- a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (közútépítés és/vagy vasútépítés) származó árbevétele nem érte el összesen a 800.000.000 Ft-ot.

Közút építése alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.
Ajánlatkérő „közút” alatt „országos-„ és „helyi közutakat” érti.
„Országos közút” és „helyi közút” alatt Ajánlatkérő a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek-ben foglaltakat érti.
Vasút építése alatt a vasúti létesítmények, építmények, berendezések (vasúti építmények), eszközök létesítése, korszerűsítése, átalakítása tevékenységei értendők az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet 1. melléklete 1.1. pontja alapján.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2b) bek-re figyelemmel a 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 év (azaz 8 év alatt befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett) legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését és a referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását.
A referenciákat a Kr. 23.§-a alapján a 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmazni kell:
- a szerződést (szerz.) kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az elvégzett munkák nevesítését és mennyiségét (az alk. minimum-köv-nek megfelelően részletezett tartalommal),
- szerződés teljesítésének idejét (a kezdő és a befejező időpontját év-hónap-nap
pontossággal megjelölve) és helyét,
- a referencia igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette.
Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges, amennyiben a referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével.
A Kr. 22. § (5) bek., valamint a Kbt. 140. § (9) bek. is irányadó.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okirat, valamint a saját kezűleg aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat egyszerű másolati példányát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Amennyiben az adott szakember által ellátott munkakör/feladat tekintetében a felhívás/dokumentáció fogalommeghatározást tartalmaz, úgy annak minden eleme meg kell jelenjen a szakember által ellátott feladat bemutatása során.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerz. teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja.
Ajánlattevő a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 65.§ (12) bek. alapján az alk. igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak – tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 év alatt befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett) sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített alábbi referenciával:
1. egybefüggően legalább 700 m hosszú, legalább 2x1 forgalmi sávos közút új nyomvonalon történt építése, vagy meglévő nyomvonalon történt fejlesztése vagy felújítása vagy kapacitásbővítése vagy rekonstrukciója.

2. legalább egy, jelzőberendezéssel biztosított, új gyalogos- vagy közúti vasúti átjáró építése vagy meglévő átjáró felújítása vagy átépítése.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági követelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
Fejlesztés vagy felújítás vagy rekonstrukció alatt a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. § szerinti beavatkozások értendők.
2x1 forgalmi sávos közút alatt Ajánlatkérő 2x1 forgalmi sávos „Országos közutat” és „helyi közutat” ért. 2x1 forgalmi sávos „Országos közút” és „helyi közút” alatt Ajánlatkérő a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek. a), b) és c) pontjában, valamint a (2) bek. a) és b) pontjában foglaltakat érti.
A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 8 évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

1. legalább 1 fő projekt irányításért felelős személy (projektvezető), aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
- közúti és/vagy vasúti közlekedési infrastruktúra építése és/vagy rekonstrukciója területén szerzett minimum 36 hónap projektvezetői vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.
2. legalább 1 fő építésvezető szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
- közúti és/vagy vasúti közlekedési infrastruktúra építése és/vagy rekonstrukciója területén szerzett minimum 36 hónap építésvezetői szakmai tapasztalattal.
Az előírt szakemberek vonatkozásában Ajánlatkérő elfogadja az átfedést, azaz egy szakember mindkét pozícióra bemutatható.
Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a felelős műszaki vezető munkáját, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
Projektvezető-helyettes alatt azt a szakembert kell érteni, aki egy projekt vezetője mellett, annak távollétében, tartós helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet.
Építésvezető alatt azt a szakembert kell érteni, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja, vagy a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezető.
Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő a szakember esetén előírt szakmai tapasztalat meglétét a végzettség megszerzésétől kezdve számítja.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték:5%
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér
Jótállási idő:36 hónap
Jótállási biztosíték: 5 %.
Szavatossági idő: 60 hónap
Vetítési alap a nettó vállalkozási díj.
Részleteiben a szerződéstervezetben foglaltak alapján.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A vállalkozási díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (2)-(3), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti eltérésekkel kerül kifizetésre. A Kbt. 27/A. § megfelelően irányadó.
Részszámlázásra vonatkozó részletes rendelkezések a vállalkozási szerződés tervezetben
találhatók. (SZF 10. pont)
A tartalékkeret 2 %.
A finanszírozás forrása: IKOP-2.1.0-15-2017-00040
A szerződés utófinanszírozású. A támogatás intenzitása 100%.
Ajánlatkérő 30% előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 1.
melléklet 134/B.1 és 134/B.2. pontban foglaltak alapján azzal, hogy 10 % feletti
előlegigénylés esetén biztosítékot kell nyújtani az igényelt előleg 10%-ot meghaladó részére. Az
igényelhető előleg mértékére a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az
irányadó.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A) Késedelmi kötbér:
Kivitelezési hibák kijavítására, a hiányok pótlására, a műszaki átadás-átvételi eljárás, illetve a műszaki bejárási/utóellenőrzési eljárás során rögzített határidők be nem tartása esetén a kötbér mértéke: 2 % minden késedelmes napra számítva. Alapja: a hibakijavítás és hiánypótlás jegyzőkönyvben vagy utólagos költségbecslés alapján megállapított nettó ellenértéke.
A késedelmi kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a Vállalkozói Díj 15 %-át.
B) Hibás teljesítési kötbér:
Mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 15 %-a. összesített mértéke nem haladhatja meg a Vállalkozói Díj 20 %-át.
C) Meghiúsulási kötbér:
Mértéke: a Vállalkozói Díj, illetve az adott Építési Szakasz/Projektelem/Rész Vállalkozói Díja 20 %-a; adott munkarészt esetében az el nem végzett munka nettó értékének 20%-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2020/03/12 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2019/227. sz., 2019.11.26.) Minőségi kritérium esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 10.000.000,- Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-20609931-49020322
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.3.4 )
További információk: 1.Ajánlatkérő(AK)az eljárást a Kbt.117.§ alapján folytatja le, azaz a Kbt.112.§(1)bek.a)pontja szerint jár el a Kbt. 113. § (6), 114. § (2)-(3), (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel, illetve
az alábbiak szerint:
-A Kbt.113.§(6)bek.a felhívás visszavonására is alkalmazandó.
-AK a Kbt.117.§(4)bek.figyelembe vételével a Kbt.XI.fejezetét a Kbt.114.§(1)bek.szerinti eltérésekkel megfelelően alkalmazza.
-AK a Kbt.69.§(4)-(9)bek-eiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlat részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül.
2.A dok-okat AK a Kbt.39.§(1)bek-re tekintettel korlátlanul,teljes körűen,közvetlenül,díjmentesen az I.3)pontban megjelölt címen,elektr.úton hozzáférhetővé teszi:https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
3.AK legkésőbb a szerz.kötés időpontjára min. 500 millió Ft/év és 200 millió Ft/káresemény építési szerelési biztosítási szerződés meglétét írja elő.
4.A szerz.kötés feltétele,hogy a felhívás III.1.3)M/2.pontja szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013.(VII.11.)Kr.szerinti „MV-KÉ” (vagy azokkal egyenértékű) érvényes műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében érvényes, aktív jogosultsággal szerepeljenek.
5.Valamennyi alk. feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
6.AK nem alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek. e) pontját.
7.Az ajánlat részeként benyújtandó:
-felolvasólap, elektronikus űrlapként;
-Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyilatkozat elektronikus űrlapként;
-Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat;
-adott esetben a közös AT-k közötti megállapodás a Kbt.35.§, 41/A.§ (5) bek, valamint a közbesz. dokumentumok előírásai szerint;
-Kbt.44.§ szerint az üzleti titok elkülönítetten,és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rend.11.§(4)bek.szerint;
-aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd,vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája.
8.Hiánypótlásra,ill.az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés,nyilatkozat,igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására AK a Kbt.71.§-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal,hogy ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás,akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni(Kbt.71.§(6)bek.).AK a Kbt.71.§(4)bek.t az alábbi eltéréssel alkalmazza: Ha az AK megállapítja,hogy az AT az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik,vagy olyan alvállalkozót nevezett meg,amely a jelen eljárásban előírt kiz.okok hatálya alatt áll,a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az AT-t a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.
9.Az EKR használati útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/. Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.)MvM rend.alapján a NEKSZT Kft.végzi http://nekszt.hu. A rendszer működése,használata vonatkozásában AK kieg.tájékoztatást nem nyújt.
10.A közbesz.dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak,tekintettel a hird.feladó rendszer kitöltési szabályaira.
11.AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.
12.257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr.Kiss Balázs 01037.
13.Részajánlattétel kizárásának indoka: a beruházás egyetlen műszaki-gazdasági egységet alkot, az egyes építőipari kivitelezési munkafolyamatok egymással összefüggő egységet alkotnak. A két projektrészt a szükséges, készültséget és koordinációt igénylő, de korlátozottan rendelkezésre álló vágányzári idők és az átalakítással, bővítéssel érintett közös biztosítóberendezési rendszer kapcsolják össze műszakilag elválaszthatatlanul.
14.AK az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indítja meg.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges