Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:2201/2020
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Budapesti Corvinus Egyetem
Teljesítés helye:1092 Budapest, Kinizsi u. 2-6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Corvinus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58756641
Postai cím: Fővám Tér 8 37058
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gáll János
Telefon: +36 14827029
E-mail: kozbeszerzes@uni-corvinus.hu
Fax: +36 14827051
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-corvinus.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-corvinus.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000098102020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000098102020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egyetem
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BCE Kinizsi Kollégium TSK karbantartási feladatai
Hivatkozási szám: EKR000098102020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapesti Corvinus Egyetem Kinizsi Kollégiumában valamint Testnevelési és Sportközpontjában épület műszaki üzemeltetési, karbantartási, hibaelhárítási és javítási feladatok ellátása
(AK= Ajánlatkérő AT= Ajánlattevő KR= Kormányrendelet)
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlattétel lehetőségének biztosítása az elvégzendő szolgáltatás jellege miatt (egymásra épülő, egymástól el nem választható teljesítés) nem lehetséges. A Budapesti Corvinus Egyetem Kinizsi Kollégium valamint Testnevelési és Sportközpont egy helyrajzi számon, egy épületben található ezért a részajánlattétel biztosítása a gazdasági észszerűséggel és a közpénzek hatékony felhasználásával nem összeegyeztethető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: BCE Kinizsi Kollégium TSK karbantartási feladatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 2-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapesti Corvinus Egyetem Kinizsi Kollégiumában valamint Testnevelési és Sportközpontjában (összesen 6557nm-en) épület műszaki üzemeltetési, egyéb karbantartási, hibaelhárítási, javítási továbbá udvarosi munkák ellátása:
• villanyszerelési munkák,
• víz-, és csatornahálózati munkák,
• épületgépészeti munkák,
• lakatosipari munkák,
• asztalosipari munkák,
• háztartási gépkarbantartási munkák
• épület körüli területek gondozása (udvarosi feladatok)
• általános munkák
• gondnoki munkák
a Műszaki leírásban részletezettek szerint.
A karbantartás, hibaelhárítás, javítás éves keretösszege legfeljebb nettó 3 000 000,- Ft / év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (24 hónapra) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) a-m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114.§ (2) bekezdés és a KR 17.§-a szerint Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik jelen Felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a KR 17.§-a szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a KR 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az Ajánlati felhívás III.1.1. pontjában felsorolt nyilatkozatokkal egyidejűleg köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: a) A KR 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján jelen Felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt utolsó három (3) üzleti évi összesített teljes nettó árbevételről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az ár-bevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés a KR 19. § (3) bekezdése szerint igazolható.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) és 114. § (2) bekezdése, valamint a KR 1. § (7), 19. § (7) bekezdése és további vonatkozó rendelkezései.
A Kbt. 114.§(2) szerint, a 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kíván alkalmassági követelmények teljesülnek.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az igazolások benyújtásának előírásakor az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban be-nyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: a) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha jelen Felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt utolsó három (3) üzleti évben összesen a teljes nettó árbevétele nem éri el a harmincötmillió forintot, azaz 35 000 000 Ft-ot.
A fenti követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: a) A KR 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján jelen Felhívás feladásától visszafelé számított harminchat (36) hónapban teljesített, jelen Felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat a) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése. A KR 22.§ (1)-(2) bek. szerinti referencia nyilatkozat/igazolás(ok)nak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését (címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége), a szolgáltatás tárgyát, a szolgáltatás ellátásával érintett épület nagyságát, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap)és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
b) A KR 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján jelen Felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat b) pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozat, amely tartalmazza ezen személyek nevét, végzettségét, képzettségét és a szakmai gyakorlati idejüket. A szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, a végzettségeit igazoló iratok másolata valamint a rendelkezésre állási nyilatkozat.
A szakember által aláírt szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember nevét, születési dátumát, valamint az adott szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a szakmai tapasztalatok ismertetését, az egyes tevékenységek kezdő és befejező idejét (év, hónap, feltüntetésével).
A szakmai önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, amelyből az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Nyilatkozni kell arról, hogy a szakember ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) és a 114. § (2) bekezdései, valamint a KR 1. § (7) bekezdése, 21. § (3a) a) pontja, 21/A. §-a, 24. § (1) bekezdése és további vonatkozó rendelkezései.
A Kbt. 114.§(2) szerint, a 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kíván alkalmassági követelmények teljesülnek.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az igazolások benyújtásának előírásakor az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított harminchat (36) hónapban összesen legalább 1 db, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan fennálló, a közbeszerzés tárgya (épület műszaki üzemeltetési, karbantartási, hibaelhárítási és/ vagy javítási feladatok ellátása) szerinti referenciát, amely önmagában legalább 4.000 m2-es, folyamatos üzemű épület karbantartására vonatkozik.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, a KR 22.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.
b) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az alábbi képzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel:
ba) 1 fő, szakirányú végzettséggel, kazánkezelői szakképesítéssel, és legalább huszonnégy (24) hónapos szakmai gyakorlattal rendelkező víz-, gáz-, fűtésszerelővel;
bb.) 1 fő, szakirányú végzettséggel és legalább huszonnégy (24) hónapos szakmai gyakorlattal rendelkező villanyszerelővel
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles:
a) Késedelmi kötbér
Vállalkozó a teljesítés felelősségi körébe eső késedelme esetén a késedelmi kötbér érvényesítését elfogadja. Amennyiben vállalkozó foglalkoztatottja az ügyeleti telefonon bejelentett meghibásodások kijavítását neki felróható okból a bejelentést követő 45 percen túl kezdi meg:
alkalmanként legfeljebb harminc (30) perc késedelem esetén:
a szerződés 4.1. pontjában meghatározott nettó havi átalánydíj 1%-a
harminc (30) perc késedelmet meghaladóan minden további harminc (30) percenként:
a szerződés 4.1. pontjában meghatározott nettó havi átalánydíj 2%-a
A késedelmi kötbér legmagasabb mértéke késedelmesen teljesített hibaelhárítási esetekben a szerződés 4.1. pontjában meghatározott nettó havi vállalkozói díj 20%-a.
Amennyiben adott hónapban vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a kötbér meghaladja a maximális mértéket (20%-ot), az súlyos szerződésszegésnek minősül.
Hibás teljesítési kötbér
Amennyiben adott hónapon belül Vállalkozó folyamatos szolgáltatásként végzett feladatai esetében Megrendelő írásban dokumentáltan szolgálati idő kimaradást észrevételezett, és Vállalkozó nem tudta kimenteni magát, úgy a Vállalko-zó által elismert, Megrendelő által jogosan kiszabott hibás teljesítési kötbér legfeljebb egy (1) óra szolgálati idő kimaradás esetén a Vállalkozási szerződés 4.1. pontjában meghatározott nettó havi Vállalkozói díj 1%-a.
Amennyiben adott hónapban a hibás teljesítési kötbér mértéke meghaladja a 20%-ot, az súlyos szerződésszegésnek minősül.
b) Meghiúsulási kötbér
Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke megegyezik a szerződés 4.1. pontja szerinti havi vállalkozói díj háromszorosának összegével.
c) Felelősségbiztosítás
Vállalkozó köteles a szerződés tárgya szerinti teljes tevékenységi körre kiterjedő, teljes körű szakmai, az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő legalább nettó 15.000.000.- Ft, azaz –Tizenötmillió – forint, valamint káreseményenként legalább nettó 2.000.000,- Ft, azaz – Kétmillió – forint összegű felelősségbiztosítási szerződést kötni, illetve a meglévő biztosítási szerződését az előbbieknek megfelelően kiterjeszteni, és azt a szolgáltatás teljes időtartamára megszakítás nélkül fenntartani. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az érvényes felelősségbiztosítási szerződés megléte a szerződés hatályba lépésének előfeltétele.
A mellékkötelezettségek feltételei és részletei a Dokumentációban (szerződéstervezet) találhatók.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően a vállalkozó által kiállított és megküldött számla ellenértékét Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. §(1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint átutalással egyenlíti ki.
A karbantartási, hibaelhárítási és javítási munkák során felhasznált anyagok ellenértékét megrendelő a teljesítésigazolást követően kiállított tételes számla alapján, havonta egy összegben fizeti meg.
A számla fizetési határideje 30 nap. Megrendelő a vállalkozói díjjal szemben csak a vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155.§-ában foglaltak alapján késedelmi kamat fizetésére köteles.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a Dokumentáció (szerződéstervezet) tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a közbeszerzési eljárásban a nyertes AT-től nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: VI.3.12.PONT FOLYTATÁSA
q) Az ajánlathoz csatolni kell - a 2006.évi V. törvény 9. §-ában foglaltaknak megfelelően - az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányának másolatát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni eredeti példányban. Egyéni vállalkozónak, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével csatolnia kell a képviseletre jogosult személy által aláírt a képviseletre való jogosultság igazolására alkalmas teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, az igazolványszámát, vagy az adószámát. A képviseleti jogosultság igazolására AK nem fogadja el AT vagy alváll. által benyújtott személyes okmányok másolatát. Elektronikus aláírás esetén AK az aláírást a www.keaesz.gov.hu oldalon validálja. Amennyiben az elektronikus aláírás érvényes validációval rendelkezik és a tárolt cégkivonat tartalmazza az azonosítóját, AK eltekint az aláírási címpéldány csatolásától.
r) AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
s) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
t) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
u) Az ajánlatok benyújtása:
Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha az az EKR-ben rögzített ajánlattételi határidőn belül elektronikusan beérkezik. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII.19.) Kr 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: -
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: a) AK a Kbt. 40. § (1)) bekezdésében rögzített, a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le a tárgyi közbeszerzési eljárást.
b) Ahol AK a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában
c) AK helyszíni bejárást tart.
Találkozó időpontja: 2020. február 13. 10:00 óra
Találkozó helye: Budapesti Corvinus Egyetem Kinizsi Kollégium,
1092 Budapest, Kinizsi u. 2-6.
A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, melyet AK öt (5) napon belül valamennyi a Kbt. 56. § (5) bekezdés szerinti gazdasági szereplő részére egyidejűleg megküld.
d) A kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje körében AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „észszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti harmadik napot tekinti, és a Kbt. 56. §-a alkalmazása során ennek megfelelően jár el.
Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik napnál később érkezik be, a kiegészítő tájékoztatást AK-nek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt észszerűen lehetséges.
e) Az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) alapján előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Egyéb esetekben AK nem követeli meg elektronikus aláírás alkalmazását.
f) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
g) AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
h) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat
i) AK a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) 6:419. § alapján előírja, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti kezességvállalás esetén kifejezetten készfizető kezességet kell vállalni. Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben AK és a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Ptk. 6:416. § szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességválla-lásnak AK általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti AK. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, e-mail címét.
j) Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
k) AK jelen felhívásban AT-nek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági feltételeit és ennek igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
l) AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
m) AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, jelen Felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza árfolyamai alapján számítja át magyar forintra, árbevétel tekintetében az érintett év, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
n) AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
o) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
p) Amennyiben AT tekintetében cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolást. Ha AT tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása szükséges.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges