Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:2215/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mikepércs Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:4271 Mikepércs Hrsz:878/3; 271/1; 210; 201/1; 201/2; 213; 191; 226; 235; 745; 658/6; 664/1; 771; 810;837; 866/143; 862/1; 864; 865/3; 866/1; 866/113; 866/143; 745; 734; 720/3; 334; 335; 322; 303; 366
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mikepércs Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55650513
Postai cím: Kossuth Utca 1
Város: Mikepércs
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4271
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vántus Tamás
Telefon: +36 52398111
E-mail: onkormanyzat@mikepercs.hu
Fax: +36 52569006
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mikepercs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000004332020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000004332020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mikepércs csapadékvíz-elv. csatorna fejlesztése 4.
Hivatkozási szám: EKR000004332020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Mikepércs település csapadékvíz- elvezető csatornahálózatának fejlesztése - TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú projekt - a műszaki dokumentációban és a vízjogi létesítési engedélyben részletezettek szerint. Megvalósítani tervezett főművek:
• 451 m nyílt földmedrű árok jó karba helyezése
• 72 m áteresz és nyílt földmedrű árok tisztítása
• 318,6 m nyílt burkolt szikkasztó/levezető árok
• 804,2 m nyílt burkolt árok
• 503,5 m zárt csatorna
• 449,9 m DN 90 KPE PE100-SDR17 nyomóvezeték
• 72 m DN 110 KPE PE100-SDR17 nyomóvezeték
• 5 db D=1,2 m-es csapadékvíz átemelő, szerelvényezve
• 5 db D=1,0 m-es kútakna
A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a kivitelezés során minimum 6 fő hátrányos helyzetű lakost alkalmaz.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Mikepércs csapadékvíz-elv. csatorna fejlesztése 4.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4271 Mikepércs Hrsz:878/3; 271/1; 210; 201/1; 201/2; 213; 191; 226; 235; 745; 658/6; 664/1; 771; 810;837; 866/143; 862/1; 864; 865/3; 866/1; 866/113; 866/143; 745; 734; 720/3; 334; 335; 322; 303; 366
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Mikepércs település csapadékvíz- elvezető csatornahálózatának fejlesztése - TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú projekt - a műszaki dokumentációban és a vízjogi létesítési engedélyben részletezettek szerint.
Megvalósítani tervezett főművek:
• 451 m nyílt földmedrű árok jó karba helyezése
• 72 m áteresz és nyílt földmedrű árok tisztítása
• 318,6 m nyílt burkolt szikkasztó/levezető árok
• 804,2 m nyílt burkolt árok
• 503,5 m zárt csatorna
• 449,9 m DN 90 KPE PE100-SDR17 nyomóvezeték
• 72 m DN 110 KPE PE100-SDR17 nyomóvezeték
• 5 db D=1,2 m-es csapadékvíz átemelő, szerelvényezve
• 5 db D=1,0 m-es kútakna
A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a kivitelezés során minimum 6 fő hátrányos helyzetű lakost alkalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt jótállási időtartam (min.0 hónap, max. 36 hónap)  10
2 3. Jelen kivitelezésben résztvevő MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje(hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú projek
II.2.13) További információ Ajánlatkérő rész-ajánlattételre nem ad lehetőséget, melynek indokai:
A beszerzés tárgya és jellege, célszerűségi és gazdasági szempontok nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy egymással összeköttetésben lévő csapadékvíz- elvezető csatornahálózatának fejlesztéséről szól a beruházás. Részajánlattétel esetén mind a megfelelő munkavégzésben, mind a deponálásban és anyagmozgatásban egymást akadályoznák a kivitelezők, ezzel is veszélyeztetve többek közt a szerződésszerű teljesítést. Több kivitelező esetén a balesetvédelmi szabályok betartása is nehezebb. Ilyen körülmények között történő kivitelezés plusz terhet róna mind a kivitelezőre, mind a megrendelőre, mely gazdaságilag értelmetlen. Több kivitelező általi munkavégzés estén a beruházás komplexitása miatt Ajánlatkérő esetleges szavatossági, jótállási igényeit nehezebben érvényesítheti.
Felhívjuk ajánlattevők fegyelmét arra, hogy a kezdési időpont változhat (pl. közbeszerzési eljárás elhúzódására tekintettel), de Ajánlattevőnek ebben az esetben is el kell végeznie a kivitelezési feladatokat a befejezési határidőre, 2020. október 31. napjára.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontban felsorolt kizáró okok állnak fenn. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontban felsorolt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bek.). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek az ajánlatban arról is nyilatkozni kell, ha nincs folyamatban változásbejelentés. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek.). Öntisztázás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a
közbeszerzési eljárásból, amennyiben a közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő kizáró
okokkal kapcsolatos nyilatkozattal egyidejűleg köteles benyújtani.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját igazolnia kell. Ajánlatkérő a kizáró okok hiányát ellenőrzi továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek). Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. alapján nyilatkoznia kell
arról, hogy az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő –
ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia: M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolásban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját /év, hónap, nap bontásban/) és helyét, valamint
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. Az egyes (összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági
minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben Ajánlattevő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként
teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést – konzorciumi vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia-igazolást bármelyik a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített csatornahálózat építési referenciával, melynek keretében megvalósult összesen minimum:
• 250 m zárt csatorna
• 200 m nyomóvezeték
Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több referencia bemutatásával is teljesíthető.
Az M.1.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, melyek kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt. 65. § (6) bekezdés) A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (11) bekezdés alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani ajánlattevő választása szerint. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre
bocsátani és a jótállási idő végéig kell rendelkezésre állnia. A jótállási idő kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. - Jótállási idő: Ajánlattevő vállalása szerint, de minimum 12 hónapot ír elő ajánlatkérő. Az ajánlattevők által ezen felül vállalt hosszabb jótállási idő (12 hónap+max. 36 hónap) az ajánlatok értékelésének részszempontját képezi. A jótállás a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően kezdődik.
- Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból származik, amelyért ajánlattevő felelős. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ár 1%-a/késedelmes nap. A szerződés szerinti nettó ár 20%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti és megilletheti a szerződés felmondásának joga.
- Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért az Ajánlattevő felelős, Ajánlattevőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére . Mértéke a nettó szerződéses ár 10%-a. Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Ajánlatkérő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől.
- Előleg visszafizetési biztosíték:
1. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékaként a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján az eljárás eredményeként megkötött szerződés – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetének mértékére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét írja elő.
vagy
2. Nem nyújt biztosítékot, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. §. (2.a) bekezdés b) pontja szerint jár el, de ha a jogosulatlan igénybevétel az ajánlattevő szándékos magatartására vezethető vissza, és az ajánlattevő nem nyújtott biztosítékot, Ajánlatkérő felszólítja az ajánlattevőt az előleg visszafizetésére. Ha az ajánlattevő a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot. Behajthatatlanság esetén az irányító hatóság kezdeményezi az állami adóhatóságnál az ajánlattevő és az ajánlattevőben többségi befolyással rendelkező szervezet adószámának törlését.
Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint köteles a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatában nyilatkozni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (9) bek. alapján a szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül számított elszámolható ellenszolgáltatás 30 %-ig biztosít előleget a nyertes ajánlattevőnek, amennyiben erre ajánlattevő igényt tart. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az előleg igénylésének lehetőségével élni kíván, Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Az előleg, a rész-számlákban és a végszámlában arányosan kerül elszámolásra.
Ajánlattevőnek adott esetben az előlegszámla, 3 db részszámla és a végszámla benyújtására van lehetősége. Rész-számlák benyújtására, a szerződéses ár maximum 75 % -ig van lehetősége, a teljesítéssel arányosan. A szerződés finanszírozása TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú pályázati forrásából kerül finanszírozásra. A támogatás mértéke 100%. Ajánlatkérő a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlákat a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bek., illetve a Kbt. 135. § (3) bek. szerint szállítói finanszírozás formájában, átutalással teljesíti. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján, ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéstől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-ban foglalt szabályok szerint köteles eljárni. A kifizetés forintban történik. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
A fizetési feltételekkel kapcsolatos vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2020/02/26 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontás az EKR rendszerben történik az ajánlattételi határidő lejártát követő két óra elteltével.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2-3. részszempont: egyenes arányosítás. Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. és a kapcsolódó rendeletek által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
4) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során, a Kbt. 81.§. (4) és (5) bek. alkalmazza.
5) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.
7) Az ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a Kbt. 66. § (2) bek. alapján nyilatkoznia kell.
6) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján.
7) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
8) Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ban
foglaltaknak megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhet. Ajánlatkérő nevében eljáró a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint adja meg.
9) Ajánlattevőnek elektronikus úton az EKR rendszerben kell benyújtaniuk ajánlatukat az Ajánlattételi felhívásban foglalt időpontig. Ajánlattevők az ajánlatuk elkészítésénél a Kbt. 66. §-ban foglaltaknak megfelelően járjanak el, azzal a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása nem szükséges. Az árazott ajánlati költségvetést (.xls) form. is be kell nyújtani!
10) AK felhívja AT figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az AT köteles -legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - meglévő építés-szerelési biztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új építés-szerelési biztosítást kötni legalább az alábbi mértékben és terjedelemben: legalább 20.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 5.000.000 Ft/káresemény.
11) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a felhívásfeladásának időpontjában hatályos Kbt. (2015. évi CXLIII. törvény) és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, az irányadó.
12)Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Pálóczy András, lajstromszáma: 00508.
13)A Kbt. 117. § (2) bek. alapján az Ajánlatkérő által önállóan kialakított eljárási szabályok az alábbiak:
Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdésének a) pontja szerint nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint a következő eltérésekkel:
Ajánlatkérő a Kbt. 72. §-t, valamint a 73. § (2) bekezdését nem alkalmazza.
Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról. A közbeszerzési dokumentumok módosítását az Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé és hozzáférhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról Ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesít valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) - (9) bekezdését nem alkalmazza. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és szükség esetén hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumok az ajánlat részeként benyújtandóak az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek keretében Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő a bírálat során biztosítja, hogy az összegezésben megnevezett nyertes – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett – ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljes körűen elbírálja.
14) AK a műszaki, ill. szakmai alkal. felt. és ig. a minősített ajánlattevők jegyz. képest szigorúbban határozza meg.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges