Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2218/2020
CPV Kód:44114000-2
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározott helyszínen és Budapest területén.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krezinger György
Telefon: +36 704569169
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000096072020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000096072020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Különböző betontípusok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000096072020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44114000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Adásvételi keretmegállapodás különböző beton típusok beszerzésére.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Különböző betontípusok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44114000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Magyarország, nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározott helyszínen és Budapest területén.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A keretmegállapodás keretösszege: 65.000.000,- Ft.
A közbeszerzés a Kbt. 105. § (1) a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. Megrendelésre közvetlen megrendeléssel kerül sor.
Az Adásvételi keretmegállapodás keretében különböző útépítési betonalapok, valamint bazaltbeton burkolatú buszmegállók kivitelezési munkáinak végrehajtásához, a nagyfelületű útburkolat helyreállítási munkák kivitelezéséhez, illetve a közszolgáltatói szerződésen belüli fenntartási, karbantartási és felújítási munkák elvégzéséhez szükséges beton termékek kerülnek megrendelésre.
A beszerzésre kerülő beton termékek előirányzott összmennyisége: 2.860 m3
A betonnal kapcsolatos minőségi követelmények:
- MSZ EN 12350-2, MSZ EN 12350-5, MSZ EN 12350-6, MSZ EN 12350-7, MSZ EN 12390-3, MSZ EN 12390-5, MSZ EN 12390-6, MSZ EN 480-11
MSZ 4798:2016, MSZ 4798:2016/1M:2017
- A mennyiségi átvétel az Ajánlattevő/Eladó telephelyén lévő hitelesített hídmérlegen mért tömeg alapján történik. A keverőtelepről beszerzésre kerülő, megrendelt betonról az Ajánlattevő/Eladó megfelelőségi nyilatkozattal igazolja a megrendelt anyag minőségét. Ajánlattevő/Eladó köteles gondoskodni a szállítandó áru felrakodásáról.
- Amennyiben az Ajánlattevő/Eladó szállítja a megrendelt betontermékeket, úgy az Ajánlattevő/Eladó fuvareszköze rendelkezzen Budapest területére érvényes behajtási engedéllyel.
- Az Ajánlattevő/Eladó a megrendelt betonkeveréket a kért ütemezés szerint biztosítja.
- A helyszínre szállított betonkeverék átvevője az Ajánlatkérő/Vevő munkahelyi megbízottja.
- Az Ajánlattevő/Eladó vállalja, hogy pihenőnapokon Ajánlatkérő/Vevő rendelkezésére áll, azaz az eseti megrendelésben foglaltakat munkaszüneti napokon is teljesíti, amennyiben az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidő ilyen napra esik. Ajánlattevő/Eladó szavatol azért, hogy a Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt a teljesítés helye az ajánlatában megjelölt telephely, amely alkalmas 25 tonna teherbírású tehergépjárművek kiszolgálására is.
A megrendelésre kerülő betontípusok az alábbiakban kerülnek felsorolásra, a bazaltbeton kivételével valamennyi betontípus az Ajánlatkérő/Vevő szállítóeszközével kerül elszállításra.
s.sz Tétel megnevezése
1. CKT-4
2. C 8/10-8 F1
3. C 8/10-16 F1
4. C 8/10-24 F1
5. C 8/10-16 F2
6. C 12/15-8 F1
7. C 12/15-16 F1
8. C 12/15-24 F1
9. C 12/15-32 F1
10. C 12/15-24 F2
11. C 16/20-8 F1
12. C 16/20-16 F1
13. C 16/20-24 F1
14. C 16/20-16 F2
15. C 20/25-8 F1
16. C 20/25-16 F1
17. C 20/25-24 F1
18. C 20/25-32 F1
19. C 20/25-32 F2
20. C 25/30-16 F1
21. C 25/30-32 F1
22. C 25/30-24 F2
23. C 30/37-16 F1
24. C 30/37-32 F1
25. C 30/37-16 F2
26. C 30/37-32 F2
27. C 35/45-XC4-24-F3
28. C 35/45-XF4-24-F3
29. CP 4/2,7-XF4-22-F2 bazaltbeton, szállítással
30. CP 3,5/2,5-22 F2 szállítással
31. Szállítási felár mixer autóval

Az elmúlt évek beszerzései alapján, a kivitelezéseink során leggyakrabban beépített betontípusok az alábbiak:
CKT-4, C 8/10-24 F1, C 12/15-24 F1, C 16/20-24 F1, C 20/25-32 F1, CP 4/2,7-XF4-22-F2 bazaltbeton, szállítással
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Betonkeverő telep helyszínének távolsága közúton km-ben egy tizedes pontossággal Ajánlatkérő Budapest, Bihari út 2-4. szám alatti telephelyétől 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár mindösszesen / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja
és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kr. 8. § i) pont
ib) alpontjában foglaltak szerint a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a következővel tudja igazolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiányát: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról
, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az
ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosát szükséges megnevezni; A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 114. § (2)
bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdés, a Kbt. 67. § (4), valamint a 69. § (4) bekezdés előírásai
alkalmazandók. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az
ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: (P.1.) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak; Jelen alkalmassági feltételek
tekintetében a Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt.
65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg. Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései
alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a Kbt.
67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt
alkalmassági követelmények teljesülnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: (P.1.) az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes általános forgalmi
adó nélkül számított árbevétele nem érte el a nettó 48.750.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Előzetes igazolás (az ajánlat részeként benyújtott nyilatkozattal): Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1)
bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági
követelmények teljesülnek (ezen nyilatkozatban az Ajánlattevő az M.1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
nem köteles megadni). Utólagos igazolás a bírálat során (Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentum): Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetését cégszerű nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szállítás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés - év/hónap/nap szerint megjelölt - idejét (kezdő és befejező időpontja) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni továbbá mindazon adatokat, amelyek abban az alkalmassági minimumkövetelményben szerepelnek, amelynek való megfelelőség igazolásához az ajánlattevő a referenciát fel kívánja használni.
Amennyiben ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A cégszerű nyilatkozatban azt is szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat melyik alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében kívánja felhasználni, továbbá a nyilatkozatban meg kell adni a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, és a referenciáról információt adó személy nevét, beosztását és telefonszámát.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: (M.1.) az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három évben a közbeszerzés tárgyából, azaz
beton értékesítéséből származó szerződésszerűen teljesített referencia(ák) mennyisége nem érte el a 2.145 m3 mennyiséget.
A referenciák csak akkor kerülnek elfogadásra, ha az ajánlatban megjelölt telep kiszolgálásából származnak.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi,- hibás,- és meghiúsulási kötbér, valamint jótállási kötelezettség a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenérték teljesítésére a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a teljesítés ajánlatkérői teljesítés igazolását
követően benyújtott számla ellenében, az ajánlatkérő által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, banki átutalással
kerül sor, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésére valamint a 6:42-45. §-aira is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/02/18 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: A bontás az EKR rendszerben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bek. szerint történik. Az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Mindkettő értékelési szempont esetében a fordított arányosítás elve alapján kerülnek meghatározásra a pontszámok.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: A KBT 117. § SZERINTI ELJÁRÁSI SZABÁLYOK ISMERTETÉSE:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 10 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt.
- Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelően igazolja az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
- A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletnek a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó szabályai szerint írja elő.
- Az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
- Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti Ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
- Tekintettel a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra, Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy lehetőség szerint már az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okokat, valamint az alkalmassági követelményeket alátámasztó igazolásokat. Amennyiben már az ajánlatban benyújtásra kerülnek a hivatkozott dokumentumok, releváns esetben a Kbt. 69. § (4) bekezdésében megjelölt határidő követelményétől eltekinthet Ajánlatkérő.
1. Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki
nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
2. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat).
3. Ajánlatkérő jelen eljárásban
előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell
jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az
ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat;
4. A Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmassági szempontok: P.1., M.1.
5. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt.
76. § (2) bek. c) pont szerinti, legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli. 1) Ár (a költségvetési kiírás” sorával megegyezően) ( súlyszáma: 85; pontszámítás módszere: fordított arányosítás); 2) Betonkeverő telep helyszínének távolsága közúton km-ben egy tizedes pontossággal Ajánlatkérő Budapest, Bihari út 2-4. szám alatti telephelyétől (súlyszáma: 15; pontszámítás módszere: fordított arányosítás). Ajánlatkérő az egyes értékelési szempontok tekintetében 1-től 100-ig ad pontot a Közbeszerzési Dokumentumokban részletesen meghatározott módszerek szerint. A legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat minősül a legjobbnak az 1. értékelési szempont alszempontjai szerint. A közúton legkisebb távolságra fekvő betonkeverő telepi kiszolgálás minősül a legjobbnak a 2. értékelési szempont szerint. A közúton mért távolságot az
ajánlattevőnek km-ben egy tizedes pontossággal szükséges megadnia Google Maps, vagy más hasonló, ellenőrizhető térképi
szolgáltatás használatával. A távolság számítását megalapozó dokumentumot az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, és alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat. 7. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez,
amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
8. A közbeszerzés a Kbt. 105. § (1) a ) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. Megrendelésre közvetlen megrendeléssel kerül sor.
9. Nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. rendelkezései irányadók.
10. Az eljárás tárgyának műszaki egysége nem teszi lehetővé az eljárás részajánlati körökre bontását.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges