Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:2222/2020
CPV Kód:77300000-3
Ajánlatkérő:Lenti Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Lenti város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lenti Városgazdálkodási Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28214474
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 4
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Mónika
Telefon: +36 92553951
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Fax: +36 92553957
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.lenti.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közterületek tisztítása és parkfenntartás_2020
Hivatkozási szám: EKR001523892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77300000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Közterületek tisztításával, karbantartásával kapcsolatos feladatok:
A közutak, hozzájuk kapcsolódóan kiépített személygépkocsi parkolók, valamint járdák padkáinál és kiépített szegélyeknél első kaszálását minden év április 30-ig el kell végezni, majd azt követően olyan rendszerességgel kell kaszálni, hogy a fű átlagos magassága a 15 cm-t ne haladja meg. A kaszálással egyidejűleg el kell végezni a közutak, parkolók, járdák kézi, ill. gépi seprését. Amennyiben a nyári hónapokban a napi átlaghőmérséklet legalább 7 napig folyamatosan eléri a +30 Cº-ot, úgy gondoskodni kell napi egy alkalommal a burkolt felületek locsolásáról.
A locsoláshoz szükséges vizet a kijelölt tűzcsapról az önkormányzat biztosítja.
A kiemelt és „K” típusú szegélyezéssel ellátott utak rendszeres sarabolását a közbeszerzési dokumentumokban feltüntetett hosszban és helyeken kell elvégezni.
A térburkolatok gyommentesítését, gyomirtását is folyamatosan a seprést megelőzően el kell végezni.
A sarabolásból és egyéb munkálatokból keletkező hulladékot el kell szállítani.
A kiépített útszegélyek hossza: 16515fm
Kézi seprés: 9850m2
Gépi seprés: 77495 m²
2. Közparkok fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok:
Lenti város intenzíven és külterjesen kezelt közterületei zöldfelületeinek, parkjainak, gyalogutak melletti padka szükség szerinti kaszálása, a kaszálék összegyűjtése és elszállítása.
Lenti Város Önkormányzat kezelésében lévő kerékpárutak melletti padka szükség szerinti kaszálása a kaszálék összegyűjtése és elszállítása.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság kezelésébe átadott külterületi kerékpárutak esetében, a kerékpárutak melletti padka a kezelő által elvégzett évi 2 alkalmon felül további 3 alkalommal történő kaszálása, a kaszálék összegyűjtése és elszállítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulásának beszerzését követően.
Az első kaszálást minden év április 30-ig el kell végezni, majd azt követően olyan rendszerességgel kell kaszálni, hogy a fű átlagos magassága a 15 cm-t ne haladja meg.
A parkok és játszótereken lévő burkolt közlekedő felületek havi egy alkalommal történő gépi seprése, karbantartása.
Az eddigiek során kialakított virágágyak palántákkal való beültetésének, ápolásának, öntözésének, gondozásának rendszeres elvégzése. Ősszel az elszáradt növényzet eltávolítása, a virággal beültetett területek talajmunkáinak elvégzése.
A város közterületein lévő fák, bokrok, díszcserjék rendszeres gondozása, évi legalább két alkalommal való nyírása, a nyesedék elszállítása április 30-ig, ill. szeptember 15-ig.
A fákról lehullott lombozat szükség szerinti összetakarítása és elszállítása.
A kaszálandó terület nagysága: 526.492 m2
Lenti Város Önkormányzatának kezelésében lévő kerékpárutak melletti kaszálás: 13 695 m2
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatósága kezelésében lévő kerékpárutak melletti kaszálás: 7830 m2
A virágágyak területe: 2 615 m2
Virágkompozíciók:
Páva (Dózsa Gy. u.)
Autó (Kossuth út 1.)
Róka (Templom tér 8.)
„ARC” (Táncsics u.)
Pillangó (Kossuth út 1.)
„Thomas a gőzmozdony” (Táncsics u.)
„Szívecske”
Virágtartók:
Beton virágtartó 33 db
Betontalpas virágtartó 24 db
Virágkosarak:
Függesztett virágkosarak 11 db
3 cserepes 6 db
6 cserepes 53 db
„Fagyitölcsér” 8 db
A virágágyak és cserjeágyak területi felsorolását a 2/B. számú melléklet tartalmazza.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 54500400 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közterületek tisztítása és parkfenntartás_2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77300000-3
További tárgyak:77310000-6
77312000-0
77312100-1
77313000-7
77340000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Lenti város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Közterületek tisztításával, karbantartásával kapcsolatos feladatok:
A közutak, hozzájuk kapcsolódóan kiépített személygépkocsi parkolók, valamint járdák padkáinál és kiépített szegélyeknél első kaszálását minden év április 30-ig el kell végezni, majd azt követően olyan rendszerességgel kell kaszálni, hogy a fű átlagos magassága a 15 cm-t ne haladja meg. A kaszálással egyidejűleg el kell végezni a közutak, parkolók, járdák kézi, ill. gépi seprését. Amennyiben a nyári hónapokban a napi átlaghőmérséklet legalább 7 napig folyamatosan eléri a +30 Cº-ot, úgy gondoskodni kell napi egy alkalommal a burkolt felületek locsolásáról.
A locsoláshoz szükséges vizet a kijelölt tűzcsapról az önkormányzat biztosítja.
A kiemelt és „K” típusú szegélyezéssel ellátott utak rendszeres sarabolását a közbeszerzési dokumentumokban feltüntetett hosszban és helyeken kell elvégezni.
A térburkolatok gyommentesítését, gyomirtását is folyamatosan a seprést megelőzően el kell végezni.
A sarabolásból és egyéb munkálatokból keletkező hulladékot el kell szállítani.
A kiépített útszegélyek hossza: 16515fm
Kézi seprés: 9850m2
Gépi seprés: 77495 m²
2. Közparkok fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok:
Lenti város intenzíven és külterjesen kezelt közterületei zöldfelületeinek, parkjainak, gyalogutak melletti padka szükség szerinti kaszálása, a kaszálék összegyűjtése és elszállítása.
Lenti Város Önkormányzat kezelésében lévő kerékpárutak melletti padka szükség szerinti kaszálása a kaszálék összegyűjtése és elszállítása.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság kezelésébe átadott külterületi kerékpárutak esetében, a kerékpárutak melletti padka a kezelő által elvégzett évi 2 alkalmon felül további 3 alkalommal történő kaszálása, a kaszálék összegyűjtése és elszállítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulásának beszerzését követően.
Az első kaszálást minden év április 30-ig el kell végezni, majd azt követően olyan rendszerességgel kell kaszálni, hogy a fű átlagos magassága a 15 cm-t ne haladja meg.
A parkok és játszótereken lévő burkolt közlekedő felületek havi egy alkalommal történő gépi seprése, karbantartása.
Az eddigiek során kialakított virágágyak palántákkal való beültetésének, ápolásának, öntözésének, gondozásának rendszeres elvégzése. Ősszel az elszáradt növényzet eltávolítása, a virággal beültetett területek talajmunkáinak elvégzése.
A város közterületein lévő fák, bokrok, díszcserjék rendszeres gondozása, évi legalább két alkalommal való nyírása, a nyesedék elszállítása április 30-ig, ill. szeptember 15-ig.
A fákról lehullott lombozat szükség szerinti összetakarítása és elszállítása.
A kaszálandó terület nagysága: 526.492 m2
Lenti Város Önkormányzatának kezelésében lévő kerékpárutak melletti kaszálás: 13 695 m2
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatósága kezelésében lévő kerékpárutak melletti kaszálás: 7830 m2
A virágágyak területe: 2 615 m2
Virágkompozíciók:
Páva (Dózsa Gy. u.)
Autó (Kossuth út 1.)
Róka (Templom tér 8.)
„ARC” (Táncsics u.)
Pillangó (Kossuth út 1.)
„Thomas a gőzmozdony” (Táncsics u.)
„Szívecske”
Virágtartók:
Beton virágtartó 33 db
Betontalpas virágtartó 24 db
Virágkosarak:
Függesztett virágkosarak 11 db
3 cserepes 6 db
6 cserepes 53 db
„Fagyitölcsér” 8 db
A virágágyak és cserjeágyak területi felsorolását a 2/B. számú melléklet tartalmazza.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ellenszolgáltatásra vonatkozó előírások és szabályok: Az Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás összegét a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására rögzített havi vállalkozói díjként kell megadnia, magyar forintban.
Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő a megajánlott ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.
Ezen szemponton belül az Ajánlatkérő a közterületek tisztításával, karbantartásával, és közparkok fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos valamennyi feladat ellátásáért kért, a teljes mennyiségre havonta felszámítandó nettó ajánlati árakat veti össze, és a Kbt. szabályai szerint a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) választja. A megajánlott ajánlati árat egy összegben kell meghatározni, nem fogadható el százalékos megajánlás.
Az ajánlatban szereplő megajánlott ajánlati árnak rögzített árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó vállalási árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Ebbe beleértendő minden a feladat elvégzésével együtt járó érvényesíteni kívánt járulékos költség függetlenül azok formájától és forrásától, illetve mindazok a költségek, amelyek a szerződés tárgyát képező munkák teljes körű megvalósításához, az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához, a szerződésben rögzített feltételek betartásához szükségesek. A díjnak minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét tartalmaznia kell, amely az ajánlattételi felhívás bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a szerződés teljesítéséhez szükséges.
Az ajánlati ár tekintetében az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot, a szerződéskötés és az elszámolás valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. A számlázására és a pénzügyi teljesítésre a teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % alapján kerülhet sor.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23419 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közterületek tisztítása és parkfenntartás_2020
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lenti Városgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29126062
Postai cím: Petőfi Sándor Út 32.
Város: Lenti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
E-mail: lvgkft08@gmail.com
Telefon: +36 92551240
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14339550220
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55200000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54500400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Lenti Városgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29126062
Postai cím: Petőfi Sándor Út 32.
Város: Lenti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14339550220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges