Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:2234/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Győr, Jókai utca (Zechmeister u. - Szent István út között)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21314713
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wéberné Csonka Amanda
Telefon: +36 96500252
E-mail: csonka.amanda@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gyor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001617342019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001617342019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jókai u. felújítása, Győr (feltételes)
Hivatkozási szám: EKR001617342019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Győr, Jókai utca (Zechmeister u. és a Szent István út között) felújításának kivitelezési munkái (TOP-6.1.5-16) feltételes közbeszerzés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Jókai u. felújítása, Győr (feltételes)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak:45000000-7
45233000-9
45233120-6
45233220-7
45233140-2
45233221-4
45233228-3
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr, Jókai utca (Zechmeister u. - Szent István út között)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az elvégzendő munkák köre jellemzően, de nem kizárólagosan, kiterjed a 130 ezer lakosú Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül található alábbi feladatok elvégzésére: jellemzően helyi közúton végzett útépítés, útfelújítás, járdaépítés.
A konkrét munkára vonatkozó műszaki tartalom:
- felújítandó útburkolat hossza 257,5 m
- tervezett új burkolat szélesség 8,00 m
- AC 11/F jelű aszfalt kopóréteg készítés (1385,3 m2) 55,40 m3
- PA 11 jelű aszfalt kopóréteg készítése BAUMIT injektálással (BITUCEM 667,2 m2 26,70 m3
- AC 22 kötő (F) aszfalt kötőréteg készítése 205,30 m3
- egységes térkő burkolatú járdaépítés 1320 m2
- kiemelt, süllyesztett szegélyépítés 1165 fm
- közúti jelzőtáblák oszlopainak elhelyezése 26 db
- közúti jelzőtáblák elhelyezése oszlopra 33 db
- Útburkolati jel felfestése aszfalt burkolatra fehér színű Plastiroute festékkel 150 m2
- Új közvilágítási oszlop + lámpa kihelyezése 20db
- közvilágítási lámpák bontása új közvilágítása tervezése és kivitelezése
Szennyvízcsatorna, ivóvíz és elektromos hálózat felújítása (gáz) zajlik párhuzamosan, mely munkálatokat a közműszolgáltatók végzik.
Egyesített szennyvízhálózat.
Részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. 1 fő szakemb.,aki művez./építésvez./főépítésvez./ projektvez.ként útépítési/útfelújítási munkát végzett projekteken (0-3db projekt) 10
2 3. M.2. alkalmassági követelmény körében előírt szakember szakterületnek megfelelő építőipari kivitelezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban kifejezve 0-36 hó) 10
3 4. Az ajánlatkérő által kötelezően előírt min.12 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva (az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban meghatározott időtartamot Ajánlatkérő 75 naptári napban határozza meg. (Az EKR -ben történő javításra nincs lehetőség.)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) igazolásában olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2)eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Kbt.74.§(1)bek.a) és b)pontjai irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az EKR-ben a közbeszerzési dok-ok között elektronikus űrlapként létrehozott egységes európai közbeszerzési dok-mal (EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt.67.§(1)bek. alapján AT – vmint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (KR.) II. fejezetében foglaltak szerint.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az EEKD-t a KR.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni.
Kbt.64.§ és a KR.4.§(3)bek. irányadó.
Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában a Kbt.67.§(4) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.
A Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8, 10,12-16.§ szerint kell igazolnia, h. nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a KR. 1. § (7) bek.-re.
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – AK kéri a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) - részletes nyilatkozatát. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján.
Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:
NY.1.)
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az EV-k nyilvántartásának, ill. az építőipari kiv-i tev-et végzők névjegyzékének adatai alapján,nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9), 69.§(11) bek. és 69. § (11a) bek is irányadók.
NY.1.) Alkalmatlan AT, ha valamely építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Korm.rend.) 21. § (1) bek.,321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.(1) bek. a) pontja és 26. §(2)bek.szerint.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A KR. 1.§ (1) bek. alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a KR 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján –az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (útépítés és/vagy útfelújítás) – áfa nélkül számított- árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a KR 19. § (3) bekezdése. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 19. § (7) bekezdésére és a Kbt. 65. §-ra is.
A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett P1) alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az EEKD IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § (1) bekezdésére, valamint a 3. §-ára.

II.1.6. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése alapján a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. AK a részajánlattételt nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgya olyan összetett közbeszerzési igény, amely időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítását igényli. A kivitelezéssel érintett területre tekintettel a teljesítések szakszerű és organizáció szempontjából optimális megvalósítása indokolja, hogy egy felelősségi körbe tartozó részvételre jelentkező végezze. Több vállalkozó egyidőben történő teljesítése esetén a vállalkozók részére önálló munkaterület a munkaterület megosztásával az esetek döntő többségében nem biztosítható, illetve AK részéről a különböző vállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása jelentős többlet feladatokkal és többlet kiadással járna.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan ajánlattevő, ha:
P/1. jelen felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy útfelújítás) származó árbevétele összesen nem érte el a nettó 150 millió Ft-ot.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
AK jelzi, hogy a KR 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (P1)
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65.§(7) bek. szerint, a 65.§(8) és a Kbt. 65.§(12) bek. figyelembevételével. A Kbt. 65.§(11) bek. szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.


A II.2.5. pontban lévő karakterkorlát miatt az egyértelműség kedvéért az alábbiakban közöljük az értékelési szempontokat:
Ár kritérium:
1. Ajánlati ár (nettó HUF-ban kifejezve, tartalékkeret nélkül) / súlyszám 70
Minőségi kritériumok:
2. Legalább 1 fő szakember, aki művezetőként és/vagy, építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy projektvezetőként útépítési és/vagy útfelújítási munkát végzett projekteken (ajánlati elem minimum értéke 0 db projekt, legkedvezőbb szintje 3 db projekt) súlyszám: 10
3. M.2. alkalmassági követelmény körében előírt szakember szakterületnek megfelelő építőipari kivitelezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap)- súlyszám: 10
4. Az ajánlatkérő által kötelezően előírt min.12 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva (az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) - súlyszám 10
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A KR 1.§ (1) alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között – elektronikus űrlapként - rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

A Kbt.69.§(4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott AjT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a KR 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített építési beruházásainak (útépítés és/vagy útfelúíjtás) ismertetése a KR 22. § (3) bekezdései alapján AT, illetve az alk.gazolásában részt vevő szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, a sikeres műszaki átadás-átvétel idejét (év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megjelölését, a megrendelő részéről a referenciával kapcsolatban felvilágosítást adó személy nevét és telefonos elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK figyelemmel a KR. 21.§(2a)a) pontjában foglaltak szerint vizsgált időszak (5 év) alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe.Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös AT-ként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt, figyelemmel kell lenni a Rendelet 22. § (5) bekezdésére is. AK az alk. feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), valamint a KR 24.§(1)bek. foglalt lehetőségekre továbbá a Kbt.65.§(7) bek. foglaltakkal összefüggésben a (9)bek. foglaltakra.Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65.§(11 –(12) bek. is.
M/2. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ szerinti felhívására a KR 21.§(2) bek. b) pontja alapján AT-nek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről(SZK), akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt SZK(ek) saját kezűleg aláírt, a szakmai tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását, illetve rendelkezésre állási nyilatkozatukat.Az M.2. pont esetében a képzettség/végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai tapasztalat a SZK által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama és tárgya) egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év/hónap megjelöléssel kell tartalmaznia. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nyertes AT által az M.2. alkalmassági követelmény során bemutatott SZK nem rendelkezik szakmai többlettapasztalattal, úgy szakmai önéletrajz benyújtása az értékelési résszempont alátámasztására nem szükséges, csupán a rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. Ha a megajánlott SZK(ek) tekintetében a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban AK által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatában az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, városi környezetben forgalom részleges fenntartása mellett végzett útépítésre és/vagy útfelújításra vonatkozó referenciát, mely tartalmaz legalább 215 m3 aszfaltburkolatépítést, valamint félmerev vagy félkemény burkolat építését.
Több szerződéssel történő megfelelés megengedett.
M/2. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
legalább 1 fő, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 3. pontja szerinti „Közlekedési építmények szakterület részszakterülete” MV-KÉ-R kategóriájú vagy ezzel egyenértékű MV-KÉ jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot elfogadja, mely jelen esetben a MV-KÉ kategóriájú szakembert is jelenti egyben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M/2. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember nem vonható be a 2. értékelési szempont körébe.

Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. A nem magyarországi referencia esetén a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet által előírt tartalmat kell igazolni.
Folytatás karakterkorlát miatt: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Ha a jogosultságot – amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, ténye ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az Ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani, melyre a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is irányadó.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: (folyt. karakterkorlát miatt:
átutalással a Kbt. 135.§ (1)-(3), (5)-(6) bek., továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint. A számlák fizetési határideje a kézhezvételétől számított 30 nap. AV igénybevétele esetén a Korm.rend. 32/A.§-ában foglalt rendelkezések irányadók. AK a kifizetés során a Korm.rend. 32/B. §-ában foglaltakat alkalmazza. Az ellenszolgáltatás megfizetése körében a Korm. rendelet 30.§ és 31.§ -ban foglaltakra is figyelemmel kell lenni. Szerződés biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér (naptári naponként a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, max. a nettó vállalkozói díj 10%-a) és meghiúsulási kötbér (a nettó vállalkozói díj 20%-a), teljesítési (nettó vállalkozói díj 5%-a) és jólteljesítési biztosíték sikeres műszaki átadás-átvételtől számított minimum 12 hónapos időtartamra (ajánlattevői vállalás szerint kerül meghatározásra a szerződéskötéskor; mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a). Részletek a szerződéstervezetben.. Jótállás időtartama: AT vállalása alapján, de minimum a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónap.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint HUF). AjK az elszámolható költségek fedezetét a TOP-6.1.5-16 sz. pályázati konstrukciókból kívánja biztosítani, utófinanszírozással. Benyújtható számlák: 1 db rész- és 1 db végszámla,
Tartalékkeret: Korm.rend. 20. § teljes nettó vállalkozói díj 5%-a. A Kbt. 135.§ (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK biztosítja a teljes nettó ellenszolg. 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét. Az előleg a részszámlából kerül elszámolásra. Az előleg fizetését AK nem teszi függővé biztosíték nyújtásától. AK a Kbt. 27/A.§ alapján befogadja az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. AK a vállalkozói díjat a közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben) meghatározott számlázási rend figyelembevételével kiállított számlák alapján fizeti meg
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Értékelési szempont: A Kbt. 76.§(2) bek.c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10, Ért. módszere: 1. – ár esetében fordított arányosítás. 2.,,3. arányosítás,4. egyenes arányosítás
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel AK megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) útmutatója és a Miniszterelnökség 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, ill. legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerint
2. AK jelen eljárásban a Kbt. 54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 1.250.000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben meghatározott módokon. Ajánlatkérő bankszámlaszáma: 11737007-15466004-00000000 Részletek a Dokumentációban.
3.Formai információk a Dokumentációban.
4.Helyszíni bejárást AK nem tart.
5. AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg
6. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia.
7. AK a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése alapján a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. AK a részajánlattételt nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgya olyan összetett közbeszerzési igény, amely időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítását igényli. A kivitelezéssel érintett területre tekintettel a teljesítések szakszerű és organizáció szempontjából optimális megvalósítása indokolja, hogy egy felelősségi körbe tartozó részvételre jelentkező végezze. Több vállalkozó egyidőben történő teljesítése esetén a vállalkozók részére önálló munkaterület a munkaterület megosztásával az esetek döntő többségében nem biztosítható, illetve AK részéről a különböző vállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása jelentős többlet feladatokkal és többlet kiadással járna AK részére.
Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
8. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71.§ (1)-(10) bek.szerint biztosítja.
9. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66.§(6) és a 67.§(4) bekezdései szerinti nyilatkozatokat
10. AK a Korm.rend. 26.§-a alapján előírja nyertes AT részére felelősségbizt. megkötését, vagy meglévő felelősségbizt. kiterjesztését legalább 150 millió HUF/év és legalább 50 millió HUF/kár mértékben, amelynek megléte a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele.
11. A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap
12. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
13. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
14. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza érvénytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltakat.
Folytatás karakterkorlát miatt VI.4.3) pont alatt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.3) További információk (folytatás karakterkorlát miatt):
15. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AKnem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
16. A szerződéstervezetben előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az AT-nek a Kbt. 134.§(5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
17. A Kbt. 35.§(8) alapján AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
18. FAKSZ: dr.Laczkó Katalin, lajstromszám:00094. (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu) (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/...)
19. AT köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a Közbesz.Dok-ban foglaltak szerint. Továbbá szakmai ajánlatként köteles az ajánlathoz csatolni az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását.
20. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján a feltételesként kerül megindításra az alábbi indokok alapján:
A becsült érték meghatározása alapján a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez. Jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladó ajánlat esetén a fedezet biztosításához szükséges Támogatási Szerződés módosítási igény az Irányító Hatóság (mint támogató szervezet) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága (mint közreműködő szervezet) által elfogadásra kerüljön vagy a kivitelezés tárgyában összeállított új támogatási kérelem benyújtását követően a Közreműködő Szervezet részéről a pozitív támogatói döntés rendelkezésre álljon.
AK az előzőek szerinti feltételek teljesülését olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint. Továbbá AK eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, azaz a szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatási szerződés-módosítási igény vagy az új támogatási kérelem elfogadásra kerül.
21.AK városi környezet és forgalom részleges fenntartása alatt a következőket érti:
- Városi környezet alatt az adott város közigazgatási határain belül található környezetet értjük, ahol a beruházással érintett útszakaszon helyi tömegközlekedés zajlik, valamint lakóingatlanok és közintézmények helyezkednek el, azokat az érintett útszakaszról közvetlenül ki kell szolgálni és megközelítésüket folyamatosan biztosítani kell.
- Forgalom részleges fenntartása alatt azt értjük, hogy a munkaterületen a gépjármű-, gyalogos- és kerékpáros forgalmat részlegesen fent kell tartani a beruházás teljes időszaka alatt, tehát nem zárhatja le a kivitelező a teljes munkaterületet. A szakmai feladat részét képezi, hogy a munkavégzés olyan organizáció alapján történjen, mely az ipari- és egyéb fent részletezett forgalmat elviselhető minőségben, folyamatosan fenn tudja tartani az útépítésből adódó korlátozások minimalizálásával.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák