Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2274/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Csurgó Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Csurgó közigazgatási területe, hrsz-ek: Csurgó 0301, 0300/1, 0300/2, 1171/1, 1172/1, 1845/7, 1239/2, 1216, 1151/1, 947/3, 1130, 1137, 991 hrsz.-ú ingatlanok, vagy ami ezen helyrajzi számokból képződik
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Novics és Társa Közműépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csurgó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84599061
Postai cím: Széchenyi tér 2.
Város: Csurgó
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8840
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füstös János
Telefon: +36 82471388
E-mail: polgarmester@csurgo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csurgo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpáros turizmus fejlesztése Csurgó településen
Hivatkozási szám: EKR001137002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpáros turizmus fejlesztése Csurgó településen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233162-2
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Csurgó közigazgatási területe, hrsz-ek: Csurgó 0301, 0300/1, 0300/2, 1171/1, 1172/1, 1845/7, 1239/2, 1216, 1151/1, 947/3, 1130, 1137, 991 hrsz.-ú ingatlanok, vagy ami ezen helyrajzi számokból képződik
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Kerékpáros turizmus fejlesztése Csurgó településen” című, TOP-1.2.1-16-SO1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében
Az építés célja a település déli határa (Fenyőfarm) és a sportcsarnok között a fenntartható közlekedési forma, a kerékpározás biztonságos lefolyásának biztosítása. A tervezett kerékpáros létesítmény hossza 3311 méter, mely hat szakaszon három különböző típussal a soraiban megszakítás nélkül tudja majd biztosítani a kerékpárosok célba vezetését. Első szakasz: egy oldali, kétirányú, lakott területen kívüli kerékpárút (344 méter). Második szakasz: kétoldali, irányhelyes nyompár (1060 méter). Harmadik szakasz: elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (950 méter). Negyedik szakasz: egy oldali, kétirányú, lakott területi kerékpárút (293 méter). Ötödik szakasz: kétoldali, irányhelyes nyompár (430 méter). Hatodik szakasz: kisforgalmú, kerékpározható utca (234 méter).
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokol-ja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű do-logra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyúj-tott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érte-ni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszer-zési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely eu-rópai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szol-gáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költség-vetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 220
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-SO1-2017-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23593 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpáros turizmus fejlesztése Csurgó településen
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Novics és Társa Közműépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29845602
Postai cím: Tallián Andor Utca 11/A
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
E-mail: novicspeter@novicskft.hu
Telefon: +36 309297391
Internetcím(ek): (URL) www.novicskft.hu
Fax: +36 82553592
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 169919958
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233162-2
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Csurgó város közigazgatási területe, különösen a következő hrsz-ek: Csurgó 0301, 0300/1, 0300/2, 1771/1, 1772/1, 1845/7, 1239/2, 1216, 1151/1, 947/3, 1130, 1137, 991 hrsz.-ú ingatlanok, vagy ami ezen helyrajzi számokból képződik.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Kerékpáros turizmus fejlesztése Csurgó településen” című, TOP-1.2.1-16-SO1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében
Az építés célja a település déli határa (Fenyőfarm) és a sportcsarnok között a fenntartható közlekedési forma, a kerékpározás biztonságos lefolyásának biztosítása. A tervezett kerékpáros létesítmény hossza 3311 méter, mely hat szakaszon három különböző típussal a soraiban megszakítás nélkül tudja majd biztosítani a kerékpárosok célba vezetését. Első szakasz: egy oldali, kétirányú, lakott területen kívüli kerékpárút (344 méter). Második szakasz: kétoldali, irányhelyes nyompár (1060 méter). Harmadik szakasz: elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (950 méter). Negyedik szakasz: egy oldali, kétirányú, lakott területi kerékpárút (293 méter). Ötödik szakasz: kétoldali, irányhelyes nyompár (430 méter). Hatodik szakasz: kisforgalmú, kerékpározható utca (234 méter).
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokol-ja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű do-logra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyúj-tott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érte-ni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszer-zési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely eu-rópai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szol-gáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költség-vetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 220
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 169919958
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Novics és Társa Közműépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29845602
Postai cím: Tallián Andor Utca 11/A
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
E-mail: novicspeter@novicskft.hu
Telefon: +36 309297391
Internetcím(ek): (URL) www.novicskft.hu
Fax: +36 82553592
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A teljesítés helye: Csurgó város közigazgatási területe, különösen a következő hrsz-ek: Csurgó 0301, 0300/1, 0300/2, 1771/1, 1772/1, 1845/7, 1239/2, 1216, 1151/1, 947/3, 1130, 1137, 991 hrsz.-ú ingatlanok, vagy ami ezen helyrajzi számokból képződik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kiadott tervdokumentációban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban (Ajánlattételi felhívás, Vállalkozási szerződés tervezet) a teljesítés helyszínei között feltüntetett helyrajzi számokban elírás történt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 169919958 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 169919958 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben