Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2307/2020
CPV Kód:45251141-1
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sódar Anita ügyvezető, Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36 66241781
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MVP - Geotermia kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001578582019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251141-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Modern Városok Program keretében a „Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán” tárgyú projekt (Iktatószám: GF/SZKF/1118/8/2017.) megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MVP - Geotermia kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251141-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békéscsaba, 808, 817, 820, 821, 822, 869/1,1280,1282, 1285, 1380/1, 1380/2, 1382/3, 1382/5, 1382/7, 1382/9, 1385/7, 1385/8, 1385/11, 1490/2, 1491, 1492/1, 1493/3, 1493/13, 1498/31,1506/1,1506/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az építési-kivitelezési feladat a tervezett kutak, közmű építés, valamint geotermikus hőhasznosítás rendszer kivitelezése, melynek célja a fenntarthatóság és az energiahatékonyság szempontjainak erőteljesebb érvényesítése Békéscsaba városában a következő létesítmények megvalósításával:
- Geotermikus termelőkút létesítése, EPH és villámvédelemmel 1db
- Visszasajtoló kutak létesítése, szükség esetén EPH és villámvédelemmel 2 db
- Primer távhővezeték építése, aknákkal
- Geotermikus távhővezeték építése, aknákkal
- Geotermikus hőközpont kiépítés, épület felújítással, EPH és villámvédelemmel 1 klt
- Fogyasztói hőközpontok kiépítése 14 klt
- Tűzvédelmi berendezések telepítése
- Új földfeletti tűzcsapok létesítése
- Tűzvédelemi rendszer kiépítés
- Földmunkákkal érintett területeken régészeti megfigyelés
- Kezelői hozzájárulásokban, engedélyekben foglaltak előírások betartása
- A termelőkút víz- és gázanalitikai eredményei alapján gázhasznosítás műszaki megoldás tervezése és kivitelezése. Kivitelező feladata a kitermelő kút víz- és gázanalitikai eredményeinek ismeretében a termálvízzel kinyert gázok kezelésére, hasznosítására egzakt műszaki megoldás tervezése és megvalósítása.
- Valamennyi elkészült létesítményhez szükséges üzemeltetési/használatbavételi engedélyének megszerzése.
A kivitelezés során elvégzendő főbb feladatok:
A geotermikus rendszer 1 kitermelő (2450 m talpmélységű) és 2 visszasajtoló kút (2450 m talpmélységű) létesítésével valósul meg Békéscsabán. A geotermikus kutakat geotermikus csővezeték köti össze. A kitermelt termálvíz geotermikus hőközponton keresztül adja át a hőenergiáját a primer körnek, azaz a fogyasztókat ellátó távhőrendszernek.
A kivitelezési munkálatok első lépése a geotermikus termelőkút kialakítása. A kút kialakítását és tesztelését követően a víz- és gázanalitikai eredmények függvényében az érintett tervek felülvizsgálata, szükség esetén módosítása. A termelőkút kivitelezésénél nyert információkat fel kell használni a visszasajtoló kutak kiképzésénél.
Az első visszasajtoló kút kialakítása, az első visszasajtoló kút fúrási adatai alapján a második visszasajtoló kút kiviteli tervei felülvizsgálata, szükség esetén módosítása és a második visszasajtoló kút kialakítása.
A kutak kialakítása után a vízkémia ismeretében a kiviteli tervek felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, a kutak kivitelezése a korrekció szerint. A felszínre hozott termálvíz első lépésben gáztalanító tartályon halad keresztül, ahonnan szűrőkön keresztül, nyomásfokozó szivattyú segítségével jut el a geotermikus hőközpontba. A geotermikus csővezeték előreszigetelt (KPE köpenycső, PUR-hab szigetelés, szénacél haszoncső) vezeték, mely mentén KPE védőcsőbe húzott optikai szál is lefektetésre kerül, ami a rendszer szabályozásának jeleit továbbítja. Valamennyi vezeték felszín alatti fektetéssel kerül kialakításra.
A geotermikus hőközpont a Sportcsarnok szomszédságában meglévő, használaton kívüli épületben kerül kialakításra lemezes hőcserélők, csővezeték rendszerek, szerelvények, szivattyúk, valamint a primer rendszer vízkezeléséhez szükséges berendezések kapnak helyet. Az épületen állagmegóvási munka végzendő.
Az egyes fogyasztóknál a távhő fogadásához fogyasztói hőközpontok kialakítása. A meglévő hőközpontokban lévő berendezések megmaradnak, azok mellé lemezes fűtési és használati melegvíz hőcserélők kerülnek letelepítésre soros kapcsolásban a meglévő kazánokkal. A gázleválasztó tartályban üzemszerűen gázok válnak ki. Ennek hasznosítására gázfáklya és gázhasznosító rendszer kerül majd kiépítésre.
Feladat a kivitelezésre kerülő teljes rendszer üzembehelyezése, használatbavételi eljárás lefolytatása, használatbavételi engedély megszerzése, a geotermikus hőhasznosítási rendszer kiépítése, rendszerüzemeltetés oktatás, 1 hónap próbaüzemmel.
A beruházás részletes műszaki leírását és mennyiségét a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson (24 hónap) túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (a 24 hónap vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot kap)  5
2 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége, szakmai tapasztalata 15
3 2.1. A III.1.3) M2.A) alkalmassági feltételhez megnevezett szakember többlet tapasztalatának időtartama (hónapban, a 36 hónap vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot kap)  5
4 2.2. A III.1.3) M2.B) alkalmassági feltételhez megnevezett szakember többlet tapasztalatának időtartama (hónapban, a 36 hónap vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot kap) 5
5 2.3. A III.1.3) M2.C) alkalmassági feltételhez megnevezett szakember többlet tapasztalatának időtartama (hónapban, a 36 hónap vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot kap) 5
6 3. Szakmai ajánlat minősége 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlat tételének kizárásának indokai:
A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük alapján – szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amely nem teszi lehetővé azok részekre elkülönítését.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 245 - 601842
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: MVP - Geotermia kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 024281 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:
A rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel (Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont).
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 6762 Sándorfalva Sövényházi út 1., 10263806-2-06
Porció Műszaki Fejlesztési és Vállalkozási Kft. - MODIVI-Aqua Korlátolt Felelősségű Társaság, 1021 Budapest Övös János utca 3., 2700 Cegléd Mátyás király Utca 1., 10563876-2-41, 14282654-2-13
MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország, 7633 Pécs Esztergár Lajos Utca 19., 11563192-2-02
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)