Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2311/2020
CPV Kód:45213311-6
Ajánlatkérő:Komló Város Önkormányzat VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57398844
Postai cím: Városház tér 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murber Zoltán
Telefon: +36 72584020
E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81559343
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyarcsik Tamás
Telefon: +36 82506168
E-mail: magyarcsikt@ddkk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Komlói buszpályaudvar fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001641392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213311-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A komlói buszpályadvar fejlesztése, több ütemben megvalósuló, ideiglenes forgalmi rend biztosítása mellett, az alábbi főbb mennyiségek szerint:
2340 m2 aszfaltburkolat készítése
795 m3 bazaltbeton pályaburkolat készítése
350 m2 össz. alapterületű épület építése
967 m2 tér- vagy járdaburkolat készítése
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§-a alapján,amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra,műszaki engedélyre,műszaki előírásokra,műszaki ajánlásra,illetve gyártmányra,eredetű vagy típusú
dologra,eljárásra,tevékenységre,személyre,szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik,úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell,mely alapján az AK.köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
AK az egyenértékűség igazolása körében - szükség szerint - a dokumentációban,illetve a feltételek fennállása esetén kiegészítő tájékoztatás útján határozza meg azon minimális elvárást,legfontosabb jellemzőket,amelyeket AK.az egyenértékűség vizsgálata körében ellenőriz.AT.- amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,megoldást,stb.kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.AK.felhívja az AT.k figyelmét,hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan)a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független,szakmailag elismert szervezet minősítése.Az egyenértékűség körében AK.jogosult dönteni az ajánlatok bírálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00987 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2020/02/11
Helyesen:
2020/02/24
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A felhívás módosításának indoka: Ajánlattételi határidő hosszabbítás a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben