Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2317/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Fót Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU- 2151 Fót: Németh Kálmán út és Hegyalja utca közötti terület, 3346 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fót Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79450960
Postai cím: Vörösmarty Tér 1
Város: Fót
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polonkai Andrea
Telefon: +36 27535365
E-mail: polonkai.andrea@fot.hu
Fax: +36 27358232
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fot.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fot.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001645312019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001645312019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fót, Tóth Árpád utca csapadékvíz elvezetés
Hivatkozási szám: EKR001645312019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Fót, Tóth Árpád utca felső szakaszán csapadékvíz elvezetése"
Érintett terület: Németh Kálmán út és Hegyalja utca közötti terület, 3346 hrsz. (részletesen a műszaki leírás tartalmazza)
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés szakmai tartalma egymással szorosan összefügg, Ajánlatkérő gazdaságilag ésszerű működése a beszerzés egységes bonyolítása esetén biztosított.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Fót, Tóth Árpád utca csapadékvíz elvezetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: HU- 2151 Fót: Németh Kálmán út és Hegyalja utca közötti terület, 3346 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Fót, Tóth Árpád utca felső szakaszán csapadékvíz elvezetése"
Érintett terület: Németh Kálmán út és Hegyalja utca közötti terület, 3346 hrsz. (részletesen a műszaki leírás tartalmazza)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő által vállalt előteljesítés mértéke (napokban, min. 1 - max. 20 nap) 10
2 Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,1 - max. 2 %) 10
3 Teljes körű jótállás (hónapokban, min. 12 - max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
AK az 1. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a KH által kiadott útmutató (KÉ 2019. évi 227. szám) 1. számú melléklet A.1.aa) pont szerint pontozza. A 2-4. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket AK a KH által kiadott útmutató (KÉ 2019. évi 227. szám) 1. számú melléklet A.1.ab) pont szerint pontozza. Pontszámok: 1-10. Módszer részletezve az AD-ben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor csak nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés vonatkozó pontjai hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot nyújt be. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Egyebekben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésében és a 62. § (1) bekezdés (i) pontjában, a 74. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 64. §-ban foglaltakra is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A közbeszerzés tekintetében Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A 321/2015. (X. 30.) Korm 19. § (6) szerint amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a dokumentumok benyújtása helyett. Az ajánlatban az ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) alapján a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatában, valamint a kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozatában (Kbt. 67. (3) bek.) arról köteles nyilatkozni, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, csak az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására (előzetes igazolás). A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolni kell az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (3) és a 114. § (2), valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen eléri a nettó 32.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) b) pontja és Korm. rendelet) 21. § (2) a) pontja alapján csatolni kell az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc évben megkezdett legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetését, valamint a szerződést kötő másik fél által írásban kiadott referenciaigazolás/referencianyilatkozat másolati példányát. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az alkalmasságot a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét (kezdő ésbefejező időpontját), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (3) és a 114. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik a vizsgált öt évben befejezett, legfeljebb nyolc évben megkezdett, a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásra vonatkozó referenciával, mely ellenszolgáltatása összesen eléri a legalább nettó 32.000.000,- Ft összeget. Az előírásnak maximum 3 db referenciával lehetséges megfelelni. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P/1., M/1. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit és az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre szolgáló igazolások jogszerű felhasználását bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték:Ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki.A teljesítési biztosíték mértéke a teljes nettó (tartalékkeret nélküli) szerződéses ellenérték 5 %-a.A teljesítési biztosítékot a nyertes Ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátania, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga Ajánlatkérőnek ettől az időponttól kezdődően a szerződés időbeli hatálya alatt + 60 napig biztosított legyen.Az előírt tartalmú biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.Jótállási biztosíték:Ajánlatkérő a szavatossági és jótállási kötelezettségek elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként jótállási biztosítékot köt ki.A jótállási biztosítékot a (vég)számla benyújtásának időpontjában kell a nyertes Ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga az Ajánlatkérőnek a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, azaz az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától (teljesítési véghatárideje) a Szerződés szerinti jótállási időszak lejárta + 60 napig biztosított legyen.Az előírt tartalmú jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítési biztosíték jótállási biztosíték összegének megfelelő mértékű felszabadítását eredményezi.A jótállási biztosíték mértéke a szerződés ellenértékének 5 %-a.A biztosítékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthetőek.Ennek alapján biztosíték a nyertes Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 banki munkanap alatt igénybe vehető bankgarancia biztosításával vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 biztosítói munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosítékot befizetés esetén Ajánlatkérő OTP Bank 11784009-15731096 számú számlájára kell teljesíteni.A befizetés jogcímeként fel kell tüntetni: „Fót, Tóth Árpád utca felső szakaszán csapadékvíz elvezetése”.A biztosítékok kedvezményezettje Ajánlatkérő.A teljesítés befizetés esetén visszavonhatatlan átutalási megbízás és a bankszámlakivonat eredeti vagy hiteles másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvény vagy a bankgarancia eredeti példányával igazolható.Ajánlattevő köteles ajánlata részeként benyújtani a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a nyertes AT a késedelem első napjától számítva a késedelemmel érintett napok után az ajánlatában szereplő, tartalékkeret nélkül számított nettó ellenérték min 0,1%-át kitevő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma a nettó vállalkozói díj 20 %-át nem haladhatja meg. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a teljesítés a nyertes Ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból kifolyólag nem szerződésszerű, a nyertes Ajánlattevő hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. Hibás teljesítés esetén a kötbér a hiba kijavításáig eltelt időszakra vonatkozik.Mértéke és maximuma megegyezik a késedelmi kötbér mértékével. Megrendelő a kötbérmaximum elérését követően, ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes Ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból, illetve a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása miatt ellehetetlenül vagy meghiúsul, vagy a kötbérmaximum elérését követően, ha Ajánlatkérő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, az Ajánlatkérő jogosult a szerződést egyoldalúan megszüntetni.Ebben az esetben a nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.A meghiúsulási kötbér összege a szerződés nettó ellenértékének 10 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az eljárás tárgyát képező építési beruházás fedezete – a szerződés teljesítéséhez igazodó ütemezésben – Ajánlatkérő rendelkezésére áll . Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eljárás eredményeként kötendő Vállalkozási szerződésben szereplő vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül számított) 5%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. A nyertes ajánlattevő egy darab részszámla (50 %-os készültségi foknál, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig) és egy végszámla (100 %-os készültségi foknál) benyújtására jogosult a közbeszerzési dokumentumok részét képező Szerződéstervezetben foglaltak szerint. Tartalékkeret: nettó vállalási ár 8 %-a. Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint – átutalással fizeti meg, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint a teljesítés igazolását követően benyújtott számlabefogadását követő 15 napon belül, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek is megfelelően. AK felhívja a figyelmet a 322/2015. Korm. rend. 30. § - 32/B. §-ra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: II.2.13) szerint
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. FAKSZ:Dr. Sándor Sz. Zsolt 00388. A nyertes AT – az építési
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) kormányrendelet 26. §-ában foglaltak szerint – köteles a szerződés teljes időtartamára összkockázatú (allrisks típusú) építés- és szerelés biztosítást kötni vagy a meglévő vagyon és felelősségbiztosítását kiterjeszteni minimum 10.000.000 forint/káresemény és minimum 25.000.000 forint/éves felelősségbiztosítási kártérítési limittel.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges