Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2346/2020
CPV Kód:60640000-6
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A Duna folyam budapesti vonalszakasza, a Kopaszi-gát– Rómaifürdő hajóállomások között (kiadott menetrend alapján)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000102672020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000102672020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Menetrendszerinti hajóüzemeltetés I.
Hivatkozási szám: EKR000102672020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60640000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közszolgáltatási célú menetrendszerinti hajóüzemeltetés a Lágymányos és a Lánchíd nevű hajókkal vállalkozási szerződés keretében. (TB-26/20.)
A Lágymányos és Lánchíd hajók menetrendszerinti üzemeltetését a BKK Zrt. által kiadott menetrend alapján kell elvégezni tervezetten 2020. március 15. üzemkezdettel 2020. augusztus 31. napjáig, tervezetten legfeljebb napi 10-11 üzemórában, a keretszerződésben meghatározott keretösszeg erejéig. További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét megvizsgálta és az eljárásban nem biztosítja. A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése nem írja elő közszolgáltatóknak az indokolási kötelezettséget.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Menetrendszerinti hajóüzemeltetés I.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60640000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A Duna folyam budapesti vonalszakasza, a Kopaszi-gát– Rómaifürdő hajóállomások között (kiadott menetrend alapján)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyiség: Lágymányos és Lánchíd hajók menetrendszerinti járatként történő üzemeltetése, a BKK Zrt. által kiadott (a Megrendelő által biztosított) menetrend és egyeztetett hajóbeosztás szerint, tervezetten 2020. március 15. üzemkezdettel 2020. augusztus 31. napjáig, tervezetten legfeljebb napi 10-11 üzemórában, a keretszerződésben meghatározott keretösszeg erejéig.
Ajánlattevőnek az üzemeltetést az eljárás műszaki leírásában, illetve annak mellékleteiben meghatározottak alapján kell végeznie – az érvényességi területre (két darab hajó és időszak) vonatkoztatva. Ajánlattevőnek az esetleges meghibásodás idejére tartalék/cserehajót szükséges biztosítania, mely befogadóképessége legalább 100 fő, életkora legfeljebb 60 év. A Lágymányos és Lánchíd hajók műszaki karbantartását Megrendelővel egyeztetve kell elvégezni és azok tartalmát bizonylatolni. A hajó személyzetének (elsősorban a hajó vezetőjének) rendelkeznie kell működőképes mobiltelefonnal, amelyen a Megrendelő kijelölt képviselője számára elérhető.
Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő, hogy nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig rendelkezzen vízijármű baleset, valamint a személyszállító hajók utasainak okozott károk tekintetében érvényes felelősségbiztosítással, továbbá vagyon- és utasbiztosítással.
Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként továbbá előírja, hogy a III.1.3. pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2 pontjában megnevezett, teljesítésbe bevonni kívánt szakember legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig szerepeljen az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Hajózási szakterületen vonatkozó szakértői névjegyzékében.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nyertességük esetén, amennyiben a szerződés megkötéséig nem rendelkeznek a fenti felelősség- vagyon- és utasbiztosítással, vagy a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem szerepel a névjegyzékben, ezen körülmény(eke)t ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül a vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól, a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• nyertessége esetén a Lágymányos és Lánchíd hajókat a Hajózási Hatóság által előírt követelményeknek megfelelő személyzettel látja el;
• nyertessége esetén, a Lágymányos vagy a Lánchíd hajó valamelyikének meghibásodása esetén cserehajót von be a teljesítésbe, melynek befogadóképessége legalább 100 fő, életkora legfeljebb 60 év;
• nyertessége esetén a Lágymányos és Lánchíd hajók műszaki karbantartását Megrendelővel egyeztetve fogja elvégezni és azok tartalmát bizonylatolni fogja.
• nyertessége esetén vállalja, hogy a szerződés megkötését követően, legkésőbb az üzemkezdet napjáig a BKK Zrt-vel menetjegy árusításról szóló Viszonteladói Szerződést köt;
• nyertessége esetén vállalja, hogy a szerződéskötést követően haladéktalanul intézkedik az üzemeltetői bejegyzés végett a Hajózási Hatóságnál;
• a teljesítésbe bevonni kívánt és az ajánlatban megjelölt szakember legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig szerepelni fog az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Hajózási szakterületen vonatkozó szakértői névjegyzékében;
• nyertessége esetén a szerződés megkötéséig rendelkezni fog vízijármű baleset, valamint a személyszállító hajók utasainak okozott károk tekintetében érvényes felelősségbiztosítással, továbbá vagyon- és utasbiztosítással.
• nyertessége esetén biztosítja, hogy a hajó személyzete (elsősorban a hajó vezetője) rendelkezni fog működőképes mobiltelefonnal;
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
• nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
• tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mailcímre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
• ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban az foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;
• az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlettapasztalata (0-48 hónap) 4
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Menetrendszerinti hajójárat üzemóradíja / Súlyszám: 96
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/03/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A felhívás II.2.5) pontja alapján az értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi szempontok:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10. Az értékelés módszere:
1. szempont esetén: egyenes arányosítás
2. szempont esetén: fordított arányosítás
A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.
- A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely
* a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
* részéről a Kbt. 62.§-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Igazolási mód (az ajánlatban):
- Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (5) bekezdése alapján és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában meghatározottak szerint egyszerű nyilatkozatot kell ajánlatával benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. A nyilatkozatok a megfelelő EKR űrlapok költésével és benyújtásával teljesíthetők.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek ajánlatával nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A nyilatkozatot a megfelelő EKR űrlap kitöltésével kell teljesíteni.
- Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114/A. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
- A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltakra.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.
- Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 51. § (1) bekezdése szerinti hajózási engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Igazolási mód (az ajánlatban):
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 2000. évi XLII. törvény 51. § (1) bekezdése szerinti hajózási engedély másolati példányát kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése szerint.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Igazolási mód (az ajánlatban):
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):
M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb szolgáltatásait a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szolgáltatás tárgya, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap), az ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított összege, a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
M2: csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nevét tartalmazó dokumentumot, továbbá a szakember végzettségét/ képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát, továbbá a szakmai tapasztalatát alátámasztó saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatát;
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.
- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. (A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap kitöltésével és benyújtásával teljesíthető.) Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap során teljesített, összesen legalább – általános forgalmi adó nélkül számított – 12 millió forint összértékű, menetrendszerinti hajó- és/vagy kompjárat üzemeltetésére vonatkozó referenciával.
A referenciát több szerződésből is lehet teljesíteni.
Ajánlatkérő a felhívás megküldését megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjának megfelelően legalább 1 fő hajózási technikus (OKJ 5484101) végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább egy megfelel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbér:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.
Késedelmi kötbér mértéke: a vállalkozói díj késedelmesen teljesített értékére vetített napi 0,5%-a, de maximum összesen 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a vállalkozói díj hibás teljesítéssel érintett részének napi 0,5%-a, de legfeljebb 15%-a
Meghiúsulási kötbér mértéke: a vállalkozói díj meghiúsulással érintett részének 15%-a.
További kötbértételek: A BKV Zrt. és a BKK Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés kötbérekre vonatkozó előírásai alapján további kötbérek kiszabása kerül alkalmazásra, részletezésüket a műszaki leírás tartalmazza.
Szavatosság:
Amennyiben a szerződés tárgyát képező feladatok ellátása nem felel meg a műszaki leírásban, valamint a szerződésben foglalt követelményeknek, úgy ajánlatkérő a szavatossági jogait (Ptk. 6:159. §) megfelelően gyakorolja.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.
Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján nem követeli meg közös ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet alapítását és nem is teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2000. évi XLII. tv.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A nyertes Ajánlattevőnek:
Teljesítenie kell a Műszaki leírásban meghatározottak szerint, kiemelten:
• a Lágymányos és Lánchíd hajókat a Hajózási Hatóság által előírt követelményeknek megfelelő képzettségű és számú személyzettel kell ellátnia;
• a Lágymányos és Lánchíd hajókat az Ajánlatkérő által kiadott érvényes menetrend alapján kell üzemeltetnie;
• a Lágymányos és Lánchíd hajók előírás szerinti karbantartásait és javításait, valamint ezek bizonylatolásait kell elvégeznie;
• a Lágymányos vagy a Lánchíd hajó valamelyikének meghibásodása esetén cserehajót kell bevonnia a teljesítésbe, melynek befogadóképessége legalább 100 fő, életkora legfeljebb 60 év;
• a BKK Zrt-vel menetjegy árusításról szóló Viszonteladói Szerződést kell kötnie;
• a szerződés megkötéséig illetve a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell vízijármű baleset, valamint a személyszállító hajók utasainak okozott károk tekintetében érvényes felelősségbiztosítással, továbbá vagyon- és utasbiztosítással.
A teljesítésbe bevonni kívánt és az ajánlatban megjelölt szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig szerepelnie kell az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Hajózási szakterületen vonatkozó szakértői névjegyzékében.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az értékelés módszere: 1. szempont esetén: egyenes arányosítás 2. szempont esetén: fordított arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.
2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai, valamint a III.1.1) pontjában meghatározott szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról, a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
4. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 41/A. §-ban foglaltakra.
6. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.
7. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.
8. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.
9. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.
10. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.
13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.
14. Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati ár alacsonyabb.
15. A II.2.7) pontban megjelölt szerződés kezdő időpontja nem fix időpont, a közbeszerzési eljárás befejezésétől függ.
16. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.
17. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.
18. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket a közbeszerzési útmutató tartalmazza.
19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges