Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2358/2020
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:F & F Takarító, Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53367787
Postai cím: Mészáros Lázár Utca 19-21.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Taukerné dr. Pusztai Erika
Telefon: +36 74501152
E-mail: taukerned@tolna.police.hu
Fax: +36 74501145
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TMRFK objektumainak takarítása
Hivatkozási szám: EKR000537612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Rendőr- főkapitányság objektumainak takarítására
A részletes műszaki leírást, valamint a vállalkozási szerződés részletes szabályait a kiegészítő
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 122148000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: TMRFK objektumainak takarítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: A Tolna Megyei Rendőr- főkapitányság 14 objektuma
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság objektumainak takarítása (rendszeres és eseti takarítás) 14 helyszínen összesen 17.667,64 m2 területen a közbeszerzési dokumentum „Műszaki leírás” fejezetében részletezettek szerint.
Jelenleg az alábbi bontásban (tájékoztató jelleggel):
1. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, Központi objektum (7100 Szekszárd, Mészáros Lázár u. 19-21.)
2. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, III. objektum (7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 2.)
3. Rendőrkapitányság Szekszárd (7100 Szekszárd, Várköz 4.)
4. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bátaszék Autópálya Alosztály, Rendőrőrs Bátaszék (7140 Bátaszék külterület)
5. Rendőrkapitányság Bonyhád (7150 Bonyhád, Kossuth Lajos u. 1.)
6. Rendőrkapitányság Dombóvár (7200 Dombóvár, Dombó P. u. 10.)
7. Rendőrőrs Dunaföldvár (7020 Dunaföldvár, Jókai Mór u. 2.)
8. Rendőrőrs Hőgyész (7191 Hőgyész, Kossuth Lajos tér 6.)
9. Rendőrőrs Nagydorog (7044 Nagydorog, Kossuth Lajos u. 37/B.)
10. Rendőrkapitányság Paks (7030 Paks, Dózsa György. u. 52-54.)
11. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Paks Autópálya Alosztály (7030 Paks, Gesztenyés u. 20.)
12. Rendőrőrs Simontornya (7081 Simontornya, Gyár u.37.)
13. Rendőrkapitányság Tamási (7090 Tamási, Kossuth Lajos u. 1-4.)
14. Rendőrőrs Tolna (7130 Tolna, Bajcsy Zs. u. 10-11.)
A Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pontja szerinti indokolás: A takarítandó objektumok mérete és tagoltsága miatt mind az Ajánlatkérő, mind az Ajánlattevő számára gazdaságtalan lenne a részekre történő ajánlattétel lehetősége. A takarítási terület elosztása mind földrajzilag, mind méretben az Ajánlattevők számára logisztikailag és munkaszervezésileg gazdaságtalanná tenné a részekre történő bontást. Az épületek két részre oszthatók. A nagyobb alapterülettel rendelkezők max. napi 8-13 munkaóra (napi 1 fő 8, plusz 1 fő 2-5 órás), míg a kisebb objektumok takarítása (14-ből 7 objektum) napi 1, max. 2 munkaórában oldható meg. A nagy földrajzi távolság miatt a kisebb objektumok takarítása az arányosan lényegesen magasabb logisztikai költség miatt az Ajánlattevők számára gazdaságilag előnytelen lenne, ezért a részekre történő ajánlattételi lehetőség biztosítása összességében jelentős árfelhajtó hatással bírna. A teljesítésigazolás a költségvetési szerv központi egységénél, a gazdálkodó szerv pénzügyi szervénél történik valamennyi objektum vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevont 2 fő szakember M2.1 pontban előírt alkalmassági követelményén felüli maximum 36 hónap többlettapasztalata (min.0- max.36 hónap)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
VI.3) További információk folytatása:
v) Ajánlattevő nyújtsa be a szakmai ajánlat részeként a "Vállalási díj" táblázatot, mely a Felolvasólapon rögzített ajánlati ár alátámasztására szolgál.
z) Ajánlattevő szakmai ajánlat részeként nyújtsa be nyilatkozatát a felhasználni kívánt tisztítószerekről.
x) Az adható pontszám alsó és felső határa:0-10 pont.Módszerek:fordított illetve egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 150 - 369906
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TMRFK objektumainak takarítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: F & F Takarító, Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18566857
Postai cím: Széchenyi Utca 30/B.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: fesfkft@t-online.hu
Telefon: +36 74511750
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74511752
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 122148000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtó ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. Ajánlattevő neve: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32
Adószám: 13939683242
2. Ajánlattevő neve: DUNACOM Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 7100 Szekszárd, Obsitos utca 2.
Adószám: 23912940217
3. Ajánlattevő neve: F & F Takarító, Szolgáltató Kft.
Székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 30/B.
Adószám: 10486382217
4. Ajánlattevő neve: Ki- Takarít Kft
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Ungvár Sétány 2
Adószám: 12902875215
5. Ajánlattevő neve: TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7200 Dombóvár, Gárdonyi utca 5
Adószám: 11366407217
6. Ajánlattevő neve: T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26.
Adószám: 14883664241
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)