Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2381/2020
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A teljesítés helyszíne a közvetlen megrendelés(ek)ben, illetve a konzultációs felhívás(ok)ban, és az ezt esetlegesen követő megrendelés(ek)en kerül feltüntetésre.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RoaData Consulting Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Kinga
Telefon: +36 305000175
E-mail: kinga.kovacs@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Riegl eszközök karbantartása és egyéb szolg.
Hivatkozási szám: EKR001439962019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Riegl eszközök karbantartása és egyéb szolg.
A Vállalkozási Keretmegállapodás keretösszege: nettó 22.000.000,- Ft. A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. A felmerülő igények függvényében kerül sor (a Kbt. 104. § (3) bek. alapján kapott felhatalmazás alapján) a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre vagy a Kbt. 105. § (1) bek. c) pont szerinti megrendelésekre. Amennyiben az adott beszerzési igényre vonatkozó egységárakat az Árazott Költségvetés tartalmazza, ajánlatkérő közvetlen megrendelést küld az ajánlattevő részére. Abban az esetben, ha az Árazott Költségvetésben nem szereplő tételre vonatkozó beszerzési igény merül fel, ajánlatkérő a szerződéstervezetben ismertetett módon konzultációt folytat le az ajánlattevővel és adott esetben, megfelelő egyedi ajánlat alapján megrendeléssel élhet az egyedi ajánlat vonatkozásában. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem meríti ki a szerződés teljes keretösszegét.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Riegl eszközök karbantartása és egyéb szolg.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38296000-6
További tárgyak:50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne a közvetlen megrendelés(ek)ben, illetve a konzultációs felhívás(ok)ban, és az
ezt esetlegesen követő megrendelés(ek)en kerül feltüntetésre.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szolgáltatás-megrendelés
Riegl eszközök karbantartása és egyéb szolg.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 22.000.000,- Ft. A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg.
A tárgyi közbeszerzési eljárással potenciálisan érintett teljes mennyiségi adatok az alábbiakban kerülnek meghatározásra:
Karbantartási feladatok köre:
- 1 db Riegl VMX-450 típusú, 800 méter hatótávolságú, 8 mm pontosságú, 5 mm szabatosságú, 1.100.000 db/sec pontmérő képességű mobil lézerszkenner (Mobil Lézerszkenner) 1x-szeri nagyszerviz karbantartása (állapotfelmérés, melynek eredményeként eseti jelleggel kiegészítő szervizelések merülhetnek fel) és 2x-szeri kisszerviz karbantartása,
- 1 db Riegl VZ-400 típusú, 400 méter hatótávolságú, 5 mm pontosságú, 3 mm szabatosságú, 122.000 db/sec pontmérő képességű statikus lézerszkenner (Statikus Lézerszkenner) 1x-szeri nagyszerviz karbantartása (állapotfelmérés, melynek eredményeként eseti jelleggel kiegészítő szervizelések merülhetnek fel) és 2x-szeri kisszerviz karbantartása,
- Mérőműszerekhez tartozó periféria eszközök beszerzése (Közvetlen megrendelés útján: a Polytec LSV-2000 típusú optikai DMI (Distance Measurement Indicator) eszköz, valamint az Optikai DMI-t és a Riegl VMX-450 lézerszkennert összekötő kábel szett. Konzultációt követő egyedi megrendelés útján: a fenti mobil- és statikus mérőműszerekhez tartozó kiegészítő periféria eszközök).
Mobil lézerszkenner nagyszervíz szolgáltatás tartalma: javítás esetére vonatkozó bevizsgálás, szervizdokumentáció elkészítése, teszt mérések végzése, firmware frissítés (amennyiben rendelkezésre áll újabb változat), a környezeti kamra tesztelése különböző hőmérsékleteken, szkenner újra kalibrációja, a maximális szkennelési távolság vizsgálata, a szkennelési pontosság vizsgálata, a lézer kimeneti erősségének ellenőrzése, a GNSS interfész tesztelése, a párátlanító patron cseréje, száraz nitrogén újra töltése, végső elektronikai működési jellemzők: tesztek futtatása, a teljes szkenner paraméter-beállításaink ellenőrzése, minőségellenőrzés és teljes tisztítás, kalibrációs és vizsgálati bizonyítványok kiállítása.
Statikus lézerszkenner nagyszervíz szolgáltatás tartalma: szkenner és a hozzá tartozó kamera javítás esetére vonatkozó bevizsgálás, műszer kicsomagolása és tisztítása, szervizdokumentáció elkészítése, első működési ellenőrzés, a sugár kilépési ablakának tisztítása, firmware frissítés (amennyiben rendelkezésre áll újabb változat), újra kalibrálása a távolságmérő (range-finder) egységnek, a szkenner újra kalibrálása, az orientációs érzékelők újra kalibrálása, a lézer kimeneti teljesítményének mérése, az érzékelési tartomány tesztelése, az optikai függőző újra kalibrálása, a párátlanító patron cseréje, száraz nitrogén újra töltése, kalibrációs és vizsgálati bizonyítványok kiállítása, a műszer újra csomagolása a szállításhoz, szkennerhez tartozó kamera ellenőrzése, kalibrációja.
A felmerülő igények függvényében kerül sor a Kbt. 104. § (3) bek.-ben adott felhatalmazás alapján) a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre vagy a Kbt. 105. § (1) bek. c) pont szerinti megrendelésekre.
Amennyiben az adott beszerzési igényre vonatkozó egységárakat az Árazott Költségvetés tartalmazza, ajánlatkérő közvetlen megrendelést küld az ajánlattevő részére.
Abban az esetben, ha az Árazott Költségvetésben nem szereplő tételre vonatkozó beszerzési igény merül fel, ajánlatkérő a szerződéstervezetben ismertetett módon konzultációt folytat le az ajánlattevővel és adott esetben, megfelelő egyedi ajánlat alapján megrendeléssel élhet az egyedi ajánlat vonatkozásában.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem meríti ki a szerződés teljes keretösszegét.
A további részletkövetelményeket és az Ajánlatkérő elvárásait a Műszaki Leírás (Ajánlattételi Dokumentáció III. kötet) rögzíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Mobil és statikus lézerszkenner nagyszervizére vonatkozó közvetlen megrendelés közlésétől számított teljesítési határidő (naptári nap) (min. 30 naptári nap, max 90 naptári nap)  7
2 Mobil és statikus lézerszkenner kisszervizére vonatkozó konzultációt követő megrendelés közlésétől számított teljesítési határidő (naptári nap) (min. 30 naptári nap, max 90 naptári nap) 2
3 Periféria eszköz beszerzésére vonatkozó közvetlen megrendelés közlésétől számított szállítási határidő (naptári nap) (min. 30 naptári nap, max 90 naptári nap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az AF II.2.7) pontjában megjelölt Kezdési időpont becsült dátum, amely a tényleges szerz.kötés napjához fog igazodni.
Az összesített nettó ár értékelési szempont alszempontjai és súlyszámai:
- Mobil lézerszkenner nagyszerviz átalánydíja (nettó HUF), súlyszám: 40,
- Statikus lézerszkenner nagyszerviz átalánydíja (nettó HUF), súlyszám: 20,
- Periféria eszközök ajánlati ára (nettó HUF), súlyszám: 30.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22294 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Riegl eszközök karbantartása és egyéb szolg.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RoaData Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81538553
Postai cím: Perényi Út 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: office@roadata.hu
Telefon: +36 30311738
Internetcím(ek): (URL) www.roadata.hu
Fax: +36 17001654
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14483817241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: RoaData Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81538553
Postai cím: Perényi Út 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14483817241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pontjában foglaltak alapján az Ajánlatkérő az alábbiakban közli a tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtó egyetlen ajánlattevő (azaz a nyertes ajánlattevő) nevét, címét és adószámát:
RoaData Consulting Korlátolt Felelőségű Társaság, székhely: 1037 Budapest, Perényi út 24., adószám: 14483817-2-41
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges