Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2382/2020
CPV Kód:60000000-8
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anna
Telefon: +36 703908355
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000093912020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000093912020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Aszfalt és beton termékek fuvarozási feladatai
Hivatkozási szám: EKR000093912020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgy: Megrendelő által biztosított aszfalt és beton termékek fuvarozási feladatai
Keretösszeg: nettó 24.500.000 Ft
Az eljárás a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.
Az aszfalt és beton termékek fuvarozása vonatkozásában az Ajánlatkérő/Megrendelő a szállítások ütemezését a kívánt szállítást megelőzően a vállalt időintervallummal közli az Ajánlattevővel/Vállalkozóval.
A fuvarozási feladatokra vonatkozó főbb adatok:
Társaságunk közútfenntartási feladatok elvégzésével foglalkozik, mely következtében nem tervezhető, ütemezhető előre a nagyfelületű burkolat beszakadások helyreállításának helyszíne és időpontja. Az egyes fuvarozási feladatok vonatkozásában az éves várható mennyiségek:
- Éves aszfalt minimum 10.000 tonna
- Éves beton minimum 2.000 tonna
- Éves útépítési törmelék minimum 5.000 tonna
Nagyobb mennyiségű fuvarozási feladatok áprilistól november végéig várhatóak.
Aszfaltozás tekintetében átlagosan egy-egy aszfaltozási napon 3 db 18 tonnás, vagy a nagyobb volumenű munkáknál 4 db 25 tonnás teherautót vettünk igénybe, mely attól függ hogy adott napon milyen mennyiségű aszfalt bedolgozását volt szükséges elvégezni.
A költségvetés kiírás egységáralapú, mivel kivitelezői feladataink csak részben tervezhetőek, ezért pontos mennyiség nem adható meg.
Az útépítési törmelék elszállítása vonatkozásában az alábbi EWC kódú hulladék típusok fordulhatnak elő:
EWC 17 01 01 beton
EWC 17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től
EWC 17 01 07 beton, tégla cserép és kerámia frakció, vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
Budapest fő- és tömegközlekedési útvonalain végzett kivitelezési munkáink, a forgalom zavarása nélkül, éjszaka, hétvégén, vagy ünnepnapokon is végezzük, ezért előfordulhat, hogy nagyfelületű helyreállítási munkák során éjszakai, hétvégi, vagy ünnepnapi szállítás, vagy fuvarozás szükséges.
Szállítási cím: egyedi megrendelőkben megjelölt kivitelezési cím
A helyszínre szállított termékek átvevője a Megrendelő munkahelyi megbízottja.
II.1.5)
Becsült érték: 24500000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az eljárás tárgyának műszaki egysége nem teszi lehetővé az eljárás részajánlati körökre bontását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Aszfalt és beton termékek fuvarozási feladatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretösszeg: nettó 24.500.000 Ft
Az eljárás a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.
Az aszfalt és beton termékek fuvarozása vonatkozásában az Ajánlatkérő/Megrendelő a szállítások ütemezését a kívánt szállítást megelőzően a vállalt időintervallummal közli az Ajánlattevővel/Vállalkozóval.
A fuvarozási feladatokra vonatkozó főbb adatok:
Társaságunk közútfenntartási feladatok elvégzésével foglalkozik, mely következtében nem tervezhető, ütemezhető előre a nagyfelületű burkolat beszakadások helyreállításának helyszíne és időpontja. Az egyes fuvarozási feladatok vonatkozásában az éves várható mennyiségek:
- Éves aszfalt minimum 10.000 tonna
- Éves beton minimum 2.000 tonna
- Éves útépítési törmelék minimum 5.000 tonna
Nagyobb mennyiségű fuvarozási feladatok áprilistól november végéig várhatóak.
Aszfaltozás tekintetében átlagosan egy-egy aszfaltozási napon 3 db 18 tonnás, vagy a nagyobb volumenű munkáknál 4 db 25 tonnás teherautót vettünk igénybe, mely attól függ hogy adott napon milyen mennyiségű aszfalt bedolgozását volt szükséges elvégezni.
A költségvetés kiírás egységáralapú, mivel kivitelezői feladataink csak részben tervezhetőek, ezért pontos mennyiség nem adható meg.
A becsült mennyisége összesen: 2.130 fuvaróra.
Az útépítési törmelék elszállítása vonatkozásában az alábbi EWC kódú hulladék típusok fordulhatnak elő:
EWC 17 01 01 beton
EWC 17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től
EWC 17 01 07 beton, tégla cserép és kerámia frakció, vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
Budapest fő- és tömegközlekedési útvonalain végzett kivitelezési munkáink, a forgalom zavarása nélkül, éjszaka, hétvégén, vagy ünnepnapokon is végezzük, ezért előfordulhat, hogy nagyfelületű helyreállítási munkák során éjszakai, hétvégi, vagy ünnepnapi szállítás, vagy fuvarozás szükséges.
Szállítási cím: egyedi megrendelőkben megjelölt kivitelezési cím
A helyszínre szállított termékek átvevője a Megrendelő munkahelyi megbízottja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítés ütemezése – Fuvarozási feladat megrendelésének vállalt határideje (minimum 12 óra - maximum 96 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár a megadott alszempontok alapján / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A nettó ajánlati ár alszempontjai: Útépítési törmelék elszállítása lerakó helyre lerakóhelyi díjjal (súlyszám: 25) Megrendelő által
biztosított aszfalt termékek munkaterületre történő fuvarozása (súlyszám: 55) Megrendelő által biztosított beton termékek
munkaterületre történő fuvarozása (súlyszám: 10) Kiegészítés a II.2.7 ponthoz: A szerződés időtartama: aláírástól számítva 12 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kr. 8. § i) pont
ib) alpontjában foglaltak szerint a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a következővel tudja igazolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiányát: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról
, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az
ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosát szükséges megnevezni; A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 114. § (2)
bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdés, a Kbt. 67. § (4), valamint a 69. § (4) bekezdés előírásai
alkalmazandók. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az
ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015 (X.30) Korm. rend 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak; Jelen alkalmassági feltételek
tekintetében a Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó. Ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30) Korm. rend 19. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani
, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ajánlatkérő kizárólag a teljes árbevételről szóló nyilatkozat benyújtását írja elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a nettó 18.000.000,-HUF-t.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján: Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás
feladásának napját megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését cégszerű nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 22. § (2) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni, a szolgáltatás
tárgyát és mennyiségét, a teljesítés - év/hónap/nap szerint megjelölt - kezdő és befejező idejét (A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. Az ajánlatkérő a
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe) és helyét,
továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A cégszerű
nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni továbbá mindazon adatokat, amelyek abban az alkalmassági
minimumkövetelményben szerepelnek, amelynek való megfelelőség igazolásához az ajánlattevő a munkát fel kívánja használni.
Amennyiben ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie,
hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények! A cégszerű nyilatkozatban azt is szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat melyik
alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében kívánja felhasználni, továbbá a nyilatkozatban meg kell adni a szerződést kötő másik
fél nevét, székhelyét, és a referenciáról információt adó személy nevét, beosztását és telefonszámát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. alapján, ha: az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három évben a közbeszerzés tárgyából, azaz fuvarozási feladatok ellátásából származó szerződésszerűen teljesített
referencia(ák) mértéke nem érte el az 1.500 fuvaróra mennyiséget.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: AK előleget nem biztosít. Kifizetés a Kbt. 135. § (1), és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Ajánlattétel,
elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint. Az ÁFA megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik. Ajánlattevőként
szerződő fél a szolgáltatások maradéktalan elvégzése és annak Megrendelő általi szerződésszerű átvétele és teljesítésigazolása után
jogosult havonta számla kiállítására és benyújtására. A teljesítésigazolást Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
állítja ki.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem kötelező és ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bek. szerint történik. Az EKR az ajánlattételi
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Valamennyi értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás módszerével kerülnek kiosztásra a pontszámok.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat, más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat).
A gazdasági szereplőknek a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az EKR-ben történő regisztrálás során kell megtennie, ajánlatban nyilatkozni nem szükséges.
3. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat;
4. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.
5. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt . 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérő nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A hiánypótlással kapcsolatos további információkat a közbeszerzési dokumentumok I. kötete ( Segédlet) tartamaz.
6. Értékelés: Az I. értékelési szempont (Nettó ajánlati ár alszempontjai (Ft) esetében ajánlattevő ajánlatát magyar forintban köteles megadni a felolvasólapon (az EKR rendszerben rögzített elektronikus űrlap kitöltésével). Ajánlatkérő a felolvasólapon a költségvetés kiírás alszempontjai vonatkozásában meghatározott „Nettó ajánlati ár összesen” soraiban megadott összeget köteles feltüntetni. Az egységárakat úgy kell megadni, hogy az adott egység teljesítésével összefüggésben felmerült minden költséget tartalmazzon. A költségvetési kiírást beárazva csatolni kell az ajánlatban. A II. értékelési szempont [Teljesítés ütemezése – Fuvarozási feladat megrendelésének vállalt határideje (minimum 12 óra - maximum 96 óra)] esetében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy milyen rövid határidővel tudja vállalni a Közvetlen megrendelések teljesítését.
7. A Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmassági szempontok: P.1., M.1.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, és alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
9. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
10. Az eljárás a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.
Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb (vagy adott esetben az azt követő egy, vagy több) ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
11. Nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. rendelkezései irányadók.
12. Az eljárás tárgyának műszaki egysége nem teszi lehetővé az eljárás részajánlati körökre bontását.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges