Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2383/2020
CPV Kód:33945000-6
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Lásd: II.2.4) pont. Az opciós rész esetében az ÁEEK által fenntartott intézmények.;Lásd: II.2.11) pont. Az opciós rész esetében az ÁEEK által fenntartott intézmények.;Lásd: II.2.11) pont. Az opciós rész esetében az ÁEEK által fenntartott intézmények.;Lásd: II.2.11) pont. Az opciós rész esetében az ÁEEK által fenntartott intézmények.;Lásd: II.2.11) pont. Az opciós rész esetében az ÁEEK által fenntartott intézmények.;Lásd: II.2.4) pont. Az opciós rész esetében az ÁEEK által fenntartott intézmények.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000095112020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000095112020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tetemhűtő rendszerek korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000095112020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33945000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EFOP-2.2.0-16-2016-00007 azonosítószámú „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása” című projekt keretében tetemhűtő rendszerek korszerűsítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szállítókocsi
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33942000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213,HU223,HU231,HU232,HU233,HU313,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Lásd: II.2.4) pont. Az opciós rész esetében az ÁEEK által fenntartott intézmények.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 10 db tetemek szállítására alkalmas szállítókocsit kíván beszerezni. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo termék ajánlható meg.
A teljesítés folyamatosan működő egészségügyi intézményben, a betegellátás zavarása nélkül történhet.
Teljesítési helyszínek: Mohácsi Kórház (7700 Mohács, Szepessy tér 7.), Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.), Szigetvári Kórház (7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7.), Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.), Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.), Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház – Vásárosnaményi Kórház (4800 Vásárosnamény, Ady Endre u. 5.), Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi Frigyes út 1.), Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet (8582 Farkasgyepű, HRSZ 049/2), Állami Szívkórház Balatonfüred (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.), Keszthelyi Kórház (8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.)
Az ajánlati ár tartalmát a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutató tartalmazza. A megajánlott termékek a Kbt. 3.§37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) előírt minimumfeltételeknek.
Valamennyi termék esetében az ajánlatban be kell nyújtani: a termék és tartozékai gyártóját, típusát, származási helyét, 93/42 EEC szerinti osztályba sorolását (amennyiben releváns), CE tanúsítvány számát (amennyiben releváns); adatlapot a termék paramétereivel kitöltve.
Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az általa megajánlott termékekre vonatkozóan amennyiben az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009.(III. 17.) EüM. rendelet vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsítószervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.
Jótállási idő: legalább 12 hónap. A jótállás értékelési szempont. Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőbb szint: 24 hónap, a kötelező 12 hónapon felül. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ATnek kell biztosítania.
Szerviz(partner) feltétel, melyre ajánlattevő nyilatkozatot köteles csatolni, termékenként feltüntetve a szerviz megnevezését és elérhetőségét.
Részletek a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás (0-24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A teljes mennyiséghez képest Vevő +30 % mértékben (3 db) rendelhet meg a szerződés tárgyát képező eszközök közül, a szerződés hatálya alatt, a Vevő fenntartása alatt lévő magyarországi intézmény(ek)be. Vevő köteles a szerződés határozott időtartamának letelte előtti 60. naptári napig nyilatkozni, hogy kíván-e élni a +30 %-os opciós mennyiség lehívásával és amennyiben igen, mekkora mennyiségben és melyik teljesítési helyszínre. Az opciós mennyiséget is – annak megrendelése esetén – a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési határidőig leszállítani szükséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33945000-6
További tárgyak:33947000-0
33948000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU213,HU221,HU222,HU223,HU232,HU233,HU311,HU322,HU323,HU331,HU332 A teljesítés fő helyszíne: Lásd: II.2.11) pont. Az opciós rész esetében az ÁEEK által fenntartott intézmények.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő eszközöket kíván beszerezni: 1 db 16 férőhelyes teremhűtőt; 1 db 20 férőhelyes teremhűtőt; 1 db 4 szintes állványt tálcával (kadáver tárolóba); 1 db 4 szintes konzolos állványzatot tálcával; 54 db rozsdamentes tálcát; 7 db 4 szintes görgősoros állványzatot tálcával; 5 db elektrohidraulikus működtetésű emelőkocsit normál emelési magassággal; 1 db elektrohidraulikus működtetésű emelőkocsit extra emelési magassággal; 9 db hűtőgépészet cserét (rendszerre értendő - több aggregát esetén egy egységként kezelendő); 4 db láb működtetésű hidraulikus emelőkocsit normál emelési magassággal; 2 db rozsdamentes, görgősoros állványzatot tálcával. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz ajánlható meg.
Nyertes AT az eszköz telepítésével kapcsolatos alábbi feladatokat is köteles elvégezni:
• az eszközök gyártása előtt helyszíni méretvétel szükséges (a kórházzal egyeztetve), mely ismeretében történhet az eszközök gyártása, telepítése és üzembe helyezése.
• szükség szerint köteles gondoskodni arról, hogy a kieső kapacitás idején is biztosított legyen a folyamatos halott hűtés az intézmény számára, továbbá a cserélendő készülékek kibontási és elszállítási és az új készülék telepítési munkáit az osztállyal egyeztetve a legkisebb akadályoztatást okozva kell elvégezni.
• a cserélendő eszközök bontása, valamint azok elszállítása és veszélyes anyagként történő megsemmisíttetése.
• az eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, próbaüzem elvégzése (min. 48 óra) és a szükséges oktatások lebonyolítása (teljesítési helyszínenként max. 10 fő, legalább 2 órában).
• split rendszerű hűtőgépészet telepítésénél beltéri és kültéri egység közti hűtőközeg csövezés és villamos vezeték kiépítése, valamint olvadékvíz elvezetésének megoldása (amennyiben a hűtőaggregát nem párologtatja el az olvadékvizet). A beltéri és kültéri egység közötti maximum 25 méter távolságig terheli a nyertes AT-t a rendszer kiépítésének költsége.
• feladata a régi eszközök bontásakor és az új eszközök telepítésekor megsérült burkolatok javítása ill. szükség szerint a fal és hűtők közötti hézagok takarása rozsdamentes lemezzel.
A teljesítés folyamatosan működő egészségügyi intézményben, a betegellátás zavarása nélkül történhet.
Az ajánlati ár tartalmát a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutató tartalmazza. A megajánlott termékek a Kbt.3.§37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) előírt minimumfeltételeknek.
Valamennyi termék esetében az ajánlatban be kell nyújtani: a termék és tartozékai gyártóját, típusát, származási helyét, 93/42 EEC szerinti osztályba sorolását (amennyiben releváns), CE tanúsítvány számát (amennyiben releváns); adatlapot a termék paramétereivel kitöltve. At-nek az ajánlatban csatolnia kell az általa megajánlott termékekre vonatkozóan amennyiben az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009.(III. 17.)EüM.rendelet vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003.(III.13.)ESzCsM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsítószervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. Részletek a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás (0-24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő opciós mennyiségként a szerződés tárgyát képező alábbi eszközök közül rendelhet meg a szerződés hatálya alatt, a Vevő fenntartása alatt lévő magyarországi intézmény(ek)be:
1 db 16 férőhelyes teremhűtő, 1 db 20 férőhelyes teremhűtő; 1 db lábműködtetésű hidraulikus emelőkocsi, normál emelési magassággal, 1 db elektrohidraulikus működtetésű emelőkocsi, normál emelési magassággal, 1 db elektrohidraulikus működtetésű emelőkocsi, extra emelési magassággal.
Vevő köteles a szerződés határozott időtartamának letelte előtti 60. naptári napig nyilatkozni, hogy kíván-e élni az opció lehívásával és amennyiben igen, mely termékek tekintetében, mekkora mennyiségben és melyik teljesítési helyszínre. Az opciós mennyiséget is – annak megrendelése esetén – a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési határidőig leszállítani szükséges.
II.2.3) Teljesítési helyszínek: Bács-Kiskun Megyei Kórház kiskunfélegyházi telephelye (6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz János utca 4.), Kiskunhalasi Semmelweis Kórház (6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.), Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.), Siófoki Kórház-Rendelőintézet (8600 Siófok, Semmelweis utca 1.), Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.), Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. (3700 Kazincbarcika, Május 1. u. 56.), Jászberényi Szent Erzsébet Kórház (5100 Jászberény, Szelei út 2.), Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház – Vásárosnaményi Kórház (4800 Vásárosnamény, Ady Endre u. 5.), Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi Frigyes út 1.), Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), Karolina Kórház-Rendelőintézet (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.), Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszy utca 5.), Zala Megyei Kórház (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 2.)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007
II.2.14) További információ:
Jótállási idő: legalább 12 hónap. A többletjótállás értékelési szempont. Kbt.77.§ (1)bek. szerinti legkedvezőbb szint: 24 hónap, a kötelező 12 hónapon felül. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ATnek kell biztosítania. Szerviz(partner) feltétel, melyre AT nyilatkozatot köteles csatolni, termékenként feltüntetve a szerviz megnevezését és elérhetőségét.

II.2.1)
Elnevezés: 3. rész
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33945000-6
További tárgyak:33947000-0
33948000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212,HU213,HU221,HU223,HU233,HU311,HU312,HU313,HU322,HU323,HU332 A teljesítés fő helyszíne: Lásd: II.2.11) pont. Az opciós rész esetében az ÁEEK által fenntartott intézmények.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő eszközöket kíván beszerezni: 4 db 2 férőhelyes fakkos hűtőt; 3 db 3 férőhelyes fakkos hűtőt; 1 db 3 szintes széles állványt tálcával (fakkos hűtőbe); 7 db 4 férőhelyes fakkos hűtőt; 5 db elektrohidraulikus működtetésű emelőkocsit, normál emelési magassággal; 6 db hűtőgépészet cserét (rendszerre értendő - több aggregát esetén egy egységként kezelendő); 11 db lábműködtetésű hidraulikus emelőkocsit normál emelési magassággal. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz ajánlható meg.
Nyertes AT az eszköz telepítésével kapcsolatos alábbi feladatokat is köteles elvégezni:
• az eszközök gyártása előtt helyszíni méretvétel szükséges (a kórházzal egyeztetve), mely ismeretében történhet az eszközök gyártása, telepítése és üzembe helyezése.
• szükség szerint köteles gondoskodni arról, hogy a kieső kapacitás idején is biztosított legyen a folyamatos halott hűtés az intézmény számára, továbbá a cserélendő készülékek kibontási és elszállítási és az új készülék telepítési munkáit az osztállyal egyeztetve a legkisebb akadályoztatást okozva kell elvégezni.
• a cserélendő eszközök bontása, valamint azok elszállítása és veszélyes anyagként történő megsemmisíttetése.
• az eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, próbaüzem elvégzése (min. 48 óra) és a szükséges oktatások lebonyolítása (teljesítési helyszínenként max. 10 fő, legalább 2 órában).
• split rendszerű hűtőgépészet telepítésénél beltéri és kültéri egység közti hűtőközeg csövezés és villamos vezeték kiépítése, valamint olvadékvíz elvezetésének megoldása (amennyiben a hűtőaggregát nem párologtatja el az olvadékvizet). A beltéri és kültéri egység közötti maximum 25 méter távolságig terheli a nyertes AT-t a rendszer kiépítésének költsége.
• feladata a régi eszközök bontásakor és az új eszközök telepítésekor megsérült burkolatok javítása ill. szükség szerint a fal és hűtők közötti hézagok takarása rozsdamentes lemezzel.
A teljesítés folyamatosan működő egészségügyi intézményben, a betegellátás zavarása nélkül történhet.
Az ajánlati ár tartalmát a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutató tartalmazza. A megajánlott termékek a Kbt.3.§37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) előírt minimumfeltételeknek.
Valamennyi termék esetében az ajánlatban be kell nyújtani: a termék és tartozékai gyártóját, típusát, származási helyét, 93/42 EEC szerinti osztályba sorolását (amennyiben releváns), CE tanúsítvány számát (amennyiben releváns); adatlapot a termék paramétereivel kitöltve. At-nek az ajánlatban csatolnia kell az általa megajánlott termékekre vonatkozóan amennyiben az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009.(III. 17.)EüM.rendelet vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003.(III.13.)ESzCsM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsítószervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. Részletek a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás (0-24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő opciós mennyiségként a szerződés tárgyát képező alábbi eszközök közül rendelhet meg a szerződés hatálya alatt:
1 db 3 férőhelyes fakkos hűtő, 4 db 4 férőhelyes fakkos hűtő, 4 db lábműködtetésű hidraulikus emelőkocsi, normál emelési magassággal, 1 db elektrohidraulikus működtetésű emelőkocsi, normál emelési magassággal, 1 db 3 szintes széles állvány.
Vevő köteles a szerződés határozott időtartamának letelte előtti 60. naptári napig nyilatkozni, hogy kíván-e élni az opció lehívásával és amennyiben igen, mely termékek tekintetében, mekkora mennyiségben és melyik teljesítési helyszínre. Az opciós mennyiséget is – annak megrendelése esetén – a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési határidőig leszállítani szükséges.
II.2.3) Teljesítési helyszínek: Békés Megyei Központi Kórház - Pándy Kálmán Tagkórház (5700 Gyula, Semmelweis utca 1.), Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.), Dombóvári Szent Lukács Kórház (7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.), Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.), Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (korábban Semmelweis) (3526 Miskolc, Csabai kapu 9-11.), Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (3300 Eger, Knézich Károly u. 1.), Szent Lázár Megyei Kórház (3100 Salgótarján, Füleki út.54-56.), Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet (5400 Mezőtúr, Kossuth utca 9-11.), Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház - Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő (4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.), Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. (EH Zrt.)) (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.), Batthyány Kázmér Szakkórház (2870 Kisbér, Iskola u. 11.), Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház utca 1.), Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet (8582 Farkasgyepű, HRSZ 049/2), Állami Szívkórház Balatonfüred (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.), Keszthelyi Kórház (8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.), Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8.), Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri út 15.)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007
II.2.14) További információ:
Jótállási idő: legalább 12 hónap. A többletjótállás értékelési szempont. Kbt.77.§ (1)bek. szerinti legkedvezőbb szint: 24 hónap, a kötelező 12 hónapon felül. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ATnek kell biztosítania. Szerviz(partner) feltétel, melyre AT nyilatkozatot köteles csatolni, termékenként feltüntetve a szerviz megnevezését és elérhetőségét.

II.2.1)
Elnevezés: 4. rész
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33945000-6
További tárgyak:33948000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU222,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU332 A teljesítés fő helyszíne: Lásd: II.2.11) pont. Az opciós rész esetében az ÁEEK által fenntartott intézmények.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő eszközöket kíván beszerezni: 6 db 6 férőhelyes fakkos hűtőt; 8 db 8 férőhelyes fakkos hűtőt; 1 db elektrohidraulikus működtetésű emelőkocsit, normál emelési magassággal; 1 db elektrohidraulikus működtetésű emelőkocsit, extra emelési magassággal; 2 db hűtőgépészet cserét (rendszerre értendő - több aggregát esetén egy egységként kezelendő); 12 db lábműködtetésű hidraulikus emelőkocsit normál emelési magassággal; 1 db lábműködtetésű hidraulikus emelőkocsit extra emelési magassággal.
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz ajánlható meg.
Nyertes AT az eszköz telepítésével kapcsolatos alábbi feladatokat is köteles elvégezni:
• az eszközök gyártása előtt helyszíni méretvétel szükséges (a kórházzal egyeztetve), mely ismeretében történhet az eszközök gyártása, telepítése és üzembe helyezése.
• szükség szerint köteles gondoskodni arról, hogy a kieső kapacitás idején is biztosított legyen a folyamatos halott hűtés az intézmény számára, továbbá a cserélendő készülékek kibontási és elszállítási és az új készülék telepítési munkáit az osztállyal egyeztetve a legkisebb akadályoztatást okozva kell elvégezni.
• a cserélendő eszközök bontása, valamint azok elszállítása és veszélyes anyagként történő megsemmisíttetése.
• az eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, próbaüzem elvégzése (min. 48 óra) és a szükséges oktatások lebonyolítása (teljesítési helyszínenként max. 10 fő, legalább 2 órában).
• split rendszerű hűtőgépészet telepítésénél beltéri és kültéri egység közti hűtőközeg csövezés és villamos vezeték kiépítése, valamint olvadékvíz elvezetésének megoldása (amennyiben a hűtőaggregát nem párologtatja el az olvadékvizet). A beltéri és kültéri egység közötti maximum 25 méter távolságig terheli a nyertes AT-t a rendszer kiépítésének költsége.
• feladata a régi eszközök bontásakor és az új eszközök telepítésekor megsérült burkolatok javítása ill. szükség szerint a fal és hűtők közötti hézagok takarása rozsdamentes lemezzel.
A teljesítés folyamatosan működő egészségügyi intézményben, a betegellátás zavarása nélkül történhet.
Az ajánlati ár tartalmát a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutató tartalmazza. A megajánlott termékek a Kbt.3.§37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) előírt minimumfeltételeknek.
Valamennyi termék esetében az ajánlatban be kell nyújtani: a termék és tartozékai gyártóját, típusát, származási helyét, 93/42 EEC szerinti osztályba sorolását (amennyiben releváns), CE tanúsítvány számát (amennyiben releváns); adatlapot a termék paramétereivel kitöltve. At-nek az ajánlatban csatolnia kell az általa megajánlott termékekre vonatkozóan amennyiben az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009.(III. 17.)EüM.rendelet vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003.(III.13.)ESzCsM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsítószervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. Részletek a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás (0-24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő opciós mennyiségként a szerződés tárgyát képező alábbi eszközök közül rendelhet meg a szerződés hatálya alatt:
4 db 8 férőhelyes fakkos hűtő, 1 db elektrohidraulikus működtetésű emelőkocsi, extra emelési magassággal, 1 db elektrohidraulikus működtetésű emelőkocsi, normál emelési magassággal, 2 db lábműködtetésű hidraulikus emelőkocsi, normál emelési magassággal.
Vevő köteles a szerződés határozott időtartamának letelte előtti 60. naptári napig nyilatkozni, hogy kíván-e élni az opció lehívásával és amennyiben igen, mely termékek tekintetében, mekkora mennyiségben és melyik teljesítési helyszínre. Az opciós mennyiséget is – annak megrendelése esetén – a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési határidőig leszállítani szükséges.
II.2.3) Teljesítési helyszínek: Pándy Kálmán Megyei Kórház - Szeghalmi Fekvő- és Járóbeteg Ellátó Egysége (5520 Szeghalom, Szabolcs Vezér utca 9.), Dombóvári Szent Lukács Kórház- Pincehelyi telephely (7084 Pincehely, Széchenyi István u. 92.), Nagyatádi Kórház (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.), Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.), Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke utca 1-3.), Bugát Pál Kórház (3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22.), Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.), Margit Kórház Pásztó (3060 Pásztó, Semmelweis utca 15-17.), Gróf Tisza István Kórház (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.), MÁV Kórház és Rendelőintézet (5000 Szolnok, Verseghy út 6-8.), Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28.), Gróf Eszterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5-9.), Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - Mór telephely (Mór, 8060 Kórház utca 21.), Szent László Kórház Sárvár (9600 Sárvár, Rákóczi u. 30.)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007
II.2.14) További információ:
Jótállási idő: legalább 12 hónap. A többletjótállás értékelési szempont. Kbt.77.§ (1)bek. szerinti legkedvezőbb szint: 24 hónap, a kötelező 12 hónapon felül. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ATnek kell biztosítania. Szerviz(partner) feltétel, melyre AT nyilatkozatot köteles csatolni, termékenként feltüntetve a szerviz megnevezését és elérhetőségét.

II.2.1)
Elnevezés: 5. rész
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33945000-6
További tárgyak:33948000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU221,HU231,HU232,HU311,HU323,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Lásd: II.2.11) pont. Az opciós rész esetében az ÁEEK által fenntartott intézmények.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő eszközöket kíván beszerezni: 6 db 12 férőhelyes fakkos hűtőt; 2 db 16 férőhelyes fakkos hűtőt; 1 db 9 férőhelyes fakkos hűtőt; 2 db elektrohidraulikus működtetésű emelőkocsit, normál emelési magassággal; 8 db lábműködtetésű hidraulikus emelőkocsit normál emelési magassággal.
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz ajánlható meg.
Nyertes AT az eszköz telepítésével kapcsolatos alábbi feladatokat is köteles elvégezni:
• az eszközök gyártása előtt helyszíni méretvétel szükséges (a kórházzal egyeztetve), mely ismeretében történhet az eszközök gyártása, telepítése és üzembe helyezése.
• szükség szerint köteles gondoskodni arról, hogy a kieső kapacitás idején is biztosított legyen a folyamatos halott hűtés az intézmény számára, továbbá a cserélendő készülékek kibontási és elszállítási és az új készülék telepítési munkáit az osztállyal egyeztetve a legkisebb akadályoztatást okozva kell elvégezni.
• a cserélendő eszközök bontása, valamint azok elszállítása és veszélyes anyagként történő megsemmisíttetése.
• az eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, próbaüzem elvégzése (min. 48 óra) és a szükséges oktatások lebonyolítása (teljesítési helyszínenként max. 10 fő, legalább 2 órában).
• split rendszerű hűtőgépészet telepítésénél beltéri és kültéri egység közti hűtőközeg csövezés és villamos vezeték kiépítése, valamint olvadékvíz elvezetésének megoldása (amennyiben a hűtőaggregát nem párologtatja el az olvadékvizet). A beltéri és kültéri egység közötti maximum 25 méter távolságig terheli a nyertes AT-t a rendszer kiépítésének költsége.
• feladata a régi eszközök bontásakor és az új eszközök telepítésekor megsérült burkolatok javítása ill. szükség szerint a fal és hűtők közötti hézagok takarása rozsdamentes lemezzel.
A teljesítés folyamatosan működő egészségügyi intézményben, a betegellátás zavarása nélkül történhet.
Az ajánlati ár tartalmát a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutató tartalmazza. A megajánlott termékek a Kbt.3.§37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) előírt minimumfeltételeknek.
Valamennyi termék esetében az ajánlatban be kell nyújtani: a termék és tartozékai gyártóját, típusát, származási helyét, 93/42 EEC szerinti osztályba sorolását (amennyiben releváns), CE tanúsítvány számát (amennyiben releváns); adatlapot a termék paramétereivel kitöltve. At-nek az ajánlatban csatolnia kell az általa megajánlott termékekre vonatkozóan amennyiben az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009.(III. 17.)EüM.rendelet vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003.(III.13.)ESzCsM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsítószervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. Részletek a műszaki leírásban.
Jótállási idő: legalább 12 hónap. A többletjótállás értékelési szempont. Kbt.77.§ (1)bek. szerinti legkedvezőbb szint: 24 hónap, a kötelező 12 hónapon felül. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ATnek kell biztosítania. Szerviz(partner) feltétel, melyre AT nyilatkozatot köteles csatolni, termékenként feltüntetve a szerviz megnevezését és elérhetőségét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás (0-24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő opciós mennyiségként a szerződés tárgyát képező alábbi eszközök közül rendelhet meg a szerződés hatálya alatt:
3 db 12 férőhelyes fakkos hűtő, 2 db lábműködtetésű hidraulikus emelőkocsi normál emelési magassággal, 1 db elektrohidraulikus működtetésű emelőkocsi, normál emelési magassággal.
Vevő köteles a szerződés határozott időtartamának letelte előtti 60. naptári napig nyilatkozni, hogy kíván-e élni az opció lehívásával és amennyiben igen, mely termékek tekintetében, mekkora mennyiségben és melyik teljesítési helyszínre. Az opciós mennyiséget is – annak megrendelése esetén – a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési határidőig leszállítani szükséges.
II.2.3) Teljesítési helyszínek: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhely-Makó telephely (6900 Makó, Kórház u. 2.), Mohácsi Kórház (7700 Mohács, Szepessy tér 7.), Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár - Marcali telephely (8700 Marcali, Széchenyi utca 17-21.), Szigetvári Kórház (7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7.), Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.), Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház – Vásárosnaményi Kórház (4800 Vásárosnamény, Ady Endre u. 5.), Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - Csákvári telephely (8083 Csákvár, Kastélypark 1.), Csornai Szent Margit Kórház (9300 Csorna, Sopron utca 64.), Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (9023 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 6. rész
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33945000-6
További tárgyak:33948000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212,HU331 A teljesítés fő helyszíne: Lásd: II.2.4) pont. Az opciós rész esetében az ÁEEK által fenntartott intézmények.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő eszközöket kíván beszerezni: 1 db 24 férőhelyes fakkos hűtőt; 1 db 57 férőhelyes fakkos hűtőt; 1 db elektrohidraulikus működtetésű emelőkocsit, extra emelési magassággal; 2 db lábműködtetésű hidraulikus emelőkocsit extra emelési magassággal.
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz ajánlható meg.
Nyertes AT az eszköz telepítésével kapcsolatos alábbi feladatokat is köteles elvégezni:
• az eszközök gyártása előtt helyszíni méretvétel szükséges (a kórházzal egyeztetve), mely ismeretében történhet az eszközök gyártása, telepítése és üzembe helyezése.
• szükség szerint köteles gondoskodni arról, hogy a kieső kapacitás idején is biztosított legyen a folyamatos halott hűtés az intézmény számára, továbbá a cserélendő készülékek kibontási és elszállítási és az új készülék telepítési munkáit az osztállyal egyeztetve a legkisebb akadályoztatást okozva kell elvégezni.
• a cserélendő eszközök bontása, valamint azok elszállítása és veszélyes anyagként történő megsemmisíttetése.
• az eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, próbaüzem elvégzése (min. 48 óra) és a szükséges oktatások lebonyolítása (teljesítési helyszínenként max. 10 fő, legalább 2 órában).
• split rendszerű hűtőgépészet telepítésénél beltéri és kültéri egység közti hűtőközeg csövezés és villamos vezeték kiépítése, valamint olvadékvíz elvezetésének megoldása (amennyiben a hűtőaggregát nem párologtatja el az olvadékvizet). A beltéri és kültéri egység közötti maximum 25 méter távolságig terheli a nyertes AT-t a rendszer kiépítésének költsége.
• feladata a régi eszközök bontásakor és az új eszközök telepítésekor megsérült burkolatok javítása ill. szükség szerint a fal és hűtők közötti hézagok takarása rozsdamentes lemezzel.
A teljesítés folyamatosan működő egészségügyi intézményben, a betegellátás zavarása nélkül történhet.
Az ajánlati ár tartalmát a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutató tartalmazza. A megajánlott termékek a Kbt.3.§37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) előírt minimumfeltételeknek.
Valamennyi termék esetében az ajánlatban be kell nyújtani: a termék és tartozékai gyártóját, típusát, származási helyét, 93/42 EEC szerinti osztályba sorolását (amennyiben releváns), CE tanúsítvány számát (amennyiben releváns); adatlapot a termék paramétereivel kitöltve. At-nek az ajánlatban csatolnia kell az általa megajánlott termékekre vonatkozóan amennyiben az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009.(III. 17.)EüM.rendelet vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003.(III.13.)ESzCsM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsítószervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. Részletek a műszaki leírásban.
Teljesítési helyszínek: Bács-Kiskun Megyei Kórház kalocsai telephelye (6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36.), Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás (0-24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés hatálya alatt, a Vevő fenntartása alatt lévő magyarországi intézménybe a II.2.4) pontban foglalt alapmennyiségen felül további 1 db 24 férőhelyes fakkos hűtőt rendelhet opcióként.
Vevő köteles a szerződés határozott időtartamának letelte előtti 60. naptári napig nyilatkozni, hogy kíván-e élni az opció lehívásával és amennyiben igen, melyik teljesítési helyszínre. Az opciós mennyiséget is – annak megrendelése esetén – a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési határidőig leszállítani szükséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007
II.2.14) További információ:
Jótállási idő: legalább 12 hónap. A többletjótállás értékelési szempont. Kbt.77.§ (1)bek. szerinti legkedvezőbb szint: 24 hónap, a kötelező 12 hónapon felül. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ATnek kell biztosítania. Szerviz(partner) feltétel, melyre AT nyilatkozatot köteles csatolni, termékenként feltüntetve a szerviz megnevezését és elérhetőségét.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi közbeszerzési rész esetében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el.
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet (Kr.) 1.§(1) és 3.§(1) vagy (2)bek.e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4) bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §).
Ajánlatkérő Kbt.69.§(4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8.§, 10.§, 12.§-16.§ szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a Kr.1. § (7)-(8) bek. szerint. Ajánlatkérő a Kbt.64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt.41/A.§ Kr.3.§(3)-(6) és a Kbt.69.§(11a) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67.§(4) bekezdés, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD. Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga, valamint a konzorciumi tagok vonatkozásában nyújtja be. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a 41/A. § (5)bek. szerinti meghatalmazás.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi közbeszerzési rész esetében ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában az EEKD-t az ajánlatot benyújtónak kell kitöltenie. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kr. 22. § (5) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok: M/1. Ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladásának napját megelőző 6 évben (72 hónapban) teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetésére vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát a Kr.22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdési és befejezési idő év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (a kapcsolattartó telefonos és / vagy e-mailes elérhetőségével), a szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen), a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Közös ajánlattétel esetén – a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján – az M/1. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek, továbbá a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő elfogadja azon referenciák teljesítését is, amelyek során a teljesítés építési beruházás keretében valósult meg, de a referenciából kiolvasható, hogy az Ajánlatkérő által előírt szállítókocsit / 12 férőhelyes tetemhűtőt tartalmazta a teljesítés.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet, ha nem rendelkezik közbeszerzési részenként külön-külön a felhívás feladásának napját megelőző 6 évben (72 hónapban), szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek során sor került legalább
1. rész: tetem szállítására alkalmas összesen 2 darab szállítókocsi eladására és / vagy szállítására.
2. - 6. rész: összességében 12 férőhelynyi tetemhűtő szállítására és / vagy kialakítására.
Az előírt referencia mennyiség valamennyi rész esetében több szerződésből is teljesíthető. Ajánlatkérő tetemhűtő elnevezés helyett elfogadja, amennyiben a referencia tárgya teremhűtő és/vagy fakkos hűtő.
Amennyiben ajánlattevő a 2. – 6. részek közül egyszerre több részre is kíván ajánlatot tenni, úgy elegendő, ha a 2. – 6. részek tekintetében előírt követelménynek egyszer megfelel, nem szükséges a 2. – 6. részek esetében különböző referenciák bemutatása. AK a vizsgált időszakot a 321/2015. Korm.rendelet 21.§.(1a) bek. b) pontjában foglaltak szerint veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész: 30% előleg igényelhető. Az esetlegesen igénybe vett előleg összege teljesítésarányosan kerül levonásra a rész-, valamint végteljesítésből.A 272/2014.(XI. 5.)Korm.rendelet 118/A.§(2a) bek. alapján AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a biztosítékról. Az ellenszolgáltatás teljesítése Kbt.135.§(1),(4),(5)-(6),(11)bek., Ptk.6:130.§(1)-(2)bek. alapján történik 30 naptári napon belül. 1 db rész- és 1 db végszámla nyújtható be. Részszámla 50% teljesítését követően nyújtható be. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint. Fedezet az EFOP-2.2.0-16-2016-00007 projekt alapján, intenzitás: 100 %. A finanszírozás módja: a 272/2014.(XI.5.)Korm.rendelet szerinti szállítói finanszírozás. Kötbér: késedelemmel érintett termékre eső nettó vételár 1 %-a naptári naponta, max: 20 naptári nap; kötbérmaximum elérése esetén: elállás vagy felmondás; teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: a teljes nettó vételár 30 %-a. Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1),(1b),(1c) (4), (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész: Az ért. szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0-10 pont. Pontsz. kiosztásának módsz: Többletjótállás: egyenes arányosítás; Összesített nettó ajánlati ár esetében: fordított arányosítás. Az értékelés rendszerét részletesen az Útmutató tartalmazza. Az ajánlati kötöttség 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az ajánlatba a Kbt.66.§(5) és 424/2017.(XII. 19.)Korm.rendelet11.§(1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. AT-nek(közös ATk-nek) az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt 66.§ (2), (5), (6) szerint, a 66.§ (6) esetében nemlegesen is. Részenként részletes árajánlatot kell benyújtani. AT-nek adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatában. Az eljárás során a kommunikáció a Kbt.41/A.§ és 41/C.§ szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy- amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja. AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt.81.§(5)bek.]. AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontját. FAKSZ: Kaffka Diána OO603. Közös ajánlattétel esetén amennyiben az EKR rendszer által kötelezően használandó űrlapok nem tartalmazzák az adott ajánlattevő nevének kitöltésének lehetőségét, erre az estre AK saját űrlapokat készített a nyilatkozatösszeállító segítségével. Közös ajánlattétel esetén kérjük, szíveskedjenek szükség esetén az AK által készített űrlapmintákat is használni annak érdekében, hogy megállapítható legyen kire vonatkozik az adott nyilatkozat. Ajánlatkérő a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek az Útmutatóban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66.§(1)). Valamennyi közbeszerzési rész tekintetében a Kbt134.§(2) és (3) szerinti biztosítékot ír elő AK. A Kbt134.§(2) és (3) szerinti biztosíték mértéke a szerződés szerinti teljes nettó vételár 5%-a. A biztosítékot a Kbt.134.§(6)a) szerint kell biztosítani. Az ajánlatban a 134.§(5) szerint kell nyilatkozni. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke az előleg összege, csökkentve az alapmennyiségre vonatkozó nettó vételár ellenértékre eső elszámolható költség 10 %-ával. Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pont esetében a bontás helyszíne: Csendes Consulting Zrt. 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. B. ép. IV.em. és a bontásra vonatkozó információk: Kbt. 68. § (1), (1a), (2)-(4), (6) bek. szerint. AK a Kbt. 53. § (6) bek. szerinti feltételes közbeszerzési eljárást indít, AK támogatási szerződés-módosítást nyújtott be és AK a támogatási szerződés-módosításra irányuló igény el nem fogadását, vagy a módosítás igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Amennyiben AK a támogatási szerződés-módosítás elfogadása nélkül eredményesnek nyilvánítja az eljárást, úgy a szerződés a támogatási szerződés-módosítás aláírását követően lép hatályba. Amennyiben az összegezés megküldését követő 6 hónapon belül a támogatási szerződés-módosítás aláírása nem történik meg, úgy Felek a szerződéstől elállhatnak. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák