Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0239/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Kiskőrös Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kiskőrös Város Önkormányzatának közigazgatási területe Kőrisfa utca 3963/34. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Schlosser-Bau Építőipari, Beruházó- és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskőrös Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81549735
Postai cím: Petőfi Sándor Tér 1.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Domonyi László
Telefon: +36 78513120
E-mail: polgarmester@kiskoros.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új, hat csoportszobás óvoda építése Kiskőrösön
Hivatkozási szám: EKR000055622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00027 azonosítószámú „Kiskőrösön új, hat csoportszobás óvoda építése” című pályázat keretében megvalósuló új hat csoportszobás óvoda kivitelezői feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 686000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Új, hat csoportszobás óvoda építése Kiskőrösön
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kiskőrös Város Önkormányzatának közigazgatási területe
Kőrisfa utca 3963/34. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00027 azonosítószámú „Kiskőrösön új, hat csoportszobás óvoda építése” című pályázat keretében megvalósuló új hat csoportszobás óvoda kivitelezői feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében
Mennyisége:
1) 6 csoportszobás (földszint, 1. emelet) óvoda épület
A tervezett óvoda épület összes hasznos alapterülete: 1889,69 m2
- Földszint nettó alapterület: 1692,9 m2
- Az 1. emelet nettó alapterülete: 196,79 m2
2) 2. db játéktároló épület építése
A 2. db önálló könnyűszerkezetes játéktároló épület hasznos alapterülete:33,96 m2
Fő munkanem mennyiségek:
- Betonszerkezetek: 173,5 m3
- Falazat: 2594,2 m2
- Melegburkolat: 454,8 m2
- Aluminimum nyílászárók: 197,4 m2 42 db.
- Felülvilágító kupola: 21 db
- Lapostető szigetelés: 2159,7 m2
- Külső lamellás árnyékolók: 161,5 m2
- mikrocölöpözés: 5200m
- térburkolat + szegély: 115,48 m2 + 162,5m
- kerítés építése kétoldali falzsaluzással, 3 méter magasságig: 1065,6 m2
- csapadékvíz elvezetés: 338 m
- fűtés: 4db hőszivattyú. padlófűtés szerelése: 5770,2 m
- víz nyomócső fektetése: 1235 m
- csővezetékek fertőtlenítése: 1345 m
- meglévő út bontása: 525 m2
- út építése: 158 m3
- parkoló építése térkőből: 464 m2
- járda építése térkőből: 188 m2
- növény és cserje telepítése: 625 db
- kerti bútorok/eszközök: 43 db
- füvesítés: 4600 m2
- csapadékcsatorna építés: 615,2 m
- parkettafektetés: 454,8 m2
- konyhatechnológia beépítése (1 db komplett konyhatechnológia 40 db eszköz-berendezésből)
- közmű kiépítése (A közműcsatlakozások kiépítéséhez/tervezéséhez a kivitelezőnek az érintett közműszolgáltatókat kell megkeresnie.):
- Gáz: 4 m
- Ivóvíz: 5.40 m
- Szennyvíz: 65.70 m
- Áram: 30 m
A telek közművesítetlen, emiatt a kivitelező feladata:
- kivitelezéshez szükséges ideiglenes közmű kiépítése
- a közmű rákötése, teljes körű kiépítése
A kivitelező köteles a kivitelezés következtében közterületeken, zöldfelületeken, járdákon, utakon keletkező sérülések, kijavítására, az eredeti állapotra visszaállításával.
A kivitelező feladata a használatba vételi engedélyezési eljárás lefolytatása és a hatályos használatba vételi engedély megszerzése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza, de felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatát az ajánlatkéréskor hatályos vonatkozó jogszabály figyelembevételével tegye meg. Az ajánlattevőnek vizsgálnia szükséges, hogy a 2016. november hónapban lezárt kiviteli tervdokumentációhoz képest van-e olyan jogszabályváltozás, melyet a kivitelezés során figyelembe kell venni (pl OTSZ Országos tűzvédelmi szabályzat, vagy aktuális Hőtechnika-energetikai előírások stb…..)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) pontjának M/2. pontjában meghatározott szakembernek a magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (max. 36 hónap) 10
2 A felhívás III.1.3) pontjának M/4. pontjában meghatározott szakembernek a magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (max. 36 hónap) 10
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min: 0 fő, max 6 fő) 5
4 Környezetvédelmi szempontok érvényesülése (min. 0 db – max. 6 db) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) ( tartalékkeret nélkül) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00027
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempontokhoz kapcsolódó részletes értékelési módszerek, illetve pontszámítás a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő felhívásban VI.3.9) pontjában kerülnek részletesen kifejtésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02791 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új, hat csoportszobás óvoda építése Kiskőrösön
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Schlosser-Bau Építőipari, Beruházó- és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14982202
Postai cím: Vöröskereszt Utca 14
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: schlosserbau@gmail.com
Telefon: +36 704305768
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14868623206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 690070835
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 686000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: 686000000 Pénznem: HUF
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-É, MV-ÉV és MV-ÉG felelős műszaki vezetés, nyílászáró beépítés, száraz építés, burkolás, épületgépészet, villamos szerelés,
gyengeáramú szerelés, közműépítés, útépítés, kertészeti munkák
Gubán Imre (8397553428), Gátfalvi Kristóf (8348763309), Sebestyén Márk (841780056)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23596427
Postai cím: Vasút Utca
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13044866217

Hivatalos név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81647497
Postai cím: Kossuth Utca 21.
Város: Hajós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6344
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10459340203

Hivatalos név: Schlosser-Bau Építőipari, Beruházó- és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14982202
Postai cím: Vöröskereszt Utca 14
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14868623206

Hivatalos név: Modus Vivendi Építőipari Beruházó- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45250912
Postai cím: Kossuth 13
Város: Imrehegy
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6238
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10482254203

Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján el nem bírált ajánlatok: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlati ár (nettó HUF) (tartalékkeret nélkül): 965.940.676 1. minőségi szempont: A felhívás III.1.3) pontjának M/2. pontjában meghat.
szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli, magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó műszaki
vezetői szakmai többlet tapasztalata (max. 36 hónap): 36 2. minőségi szempont: A felhívás III.1.3) pontjának M/4. pontjában meghat.
szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli, magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó műszaki
vezetői szakmai többlet tapasztalata (max. 36 hónap): 36 3. minőségi szempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min:
0 fő, max 6 fő): 6 4. minőségi szempont: Környezetvédelmi szempontok érvényesülése (min. 0 db – max. 6 db): 6 Értékelési szempontok
Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft. Ajánlati ár (nettó HUF) (tartalékkeret nélkül): 982 377 087 1. minőségi szempont: A
felhívás III.1.3) pontjának M/2. pontjában meghat. szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli
, magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (max. 36 hónap): 36 2. minőségi szempont: A
felhívás III.1.3) pontjának M/4. pontjában meghat. szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli
, magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (max. 36 hónap): 36 3. minőségi szempont:
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min: 0 fő, max 6 fő): 6 4. minőségi szempont: Környezetvédelmi szempontok
érvényesülése (min. 0 db – max. 6 db): 6
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges