Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2401/2020
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ
Teljesítés helye:Budapest XIII. kerület közigazgatási területén 14 ingatlan, a dokumentációban szereplő tételes lista szerint (telephelyek listája)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tim-Baumont Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81280984
Postai cím: Tüzér Utca 56-58
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://prevencio.bp13.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001017782018/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ingatlan karbantartási munkák
Hivatkozási szám: EKR001017782018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Ajánlatkérő által működtetett intézmények (a dokumentációban szereplő címlistán szereplő működtetési helyek) tervezett karbantartási feladatainak ellátása az alább felsorolt tevékenységek körében, mely kiegészül ezen intézményekben felmerülő és szükség szerinti, de karbantartási tevékenységgel egyenértékű javítások elvégzésével:
• Épületgépészet, fűtésszerelés és járulékos munkái
• Nyílászárók cseréje és járulékos munkái
• Villanyszerelés és járulékos munkái
• Építőmesteri munkák és járulékos munkái:
- asztalos
- burkoló
- kőműves
- festő
- lakatos.
Ajánlatevőknek a munkák teljes körű megvalósítására kell ajánlatot tennie; az OTÉK, az MSZ és a hatósági előírások és a
vonatkozó jogszabályok valamint az Ajánlatkérőre vonatkozó jogszabályok betartásával, beleértve az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését is (pl. területfoglalási, behajtási, közmű, műemlékvédelmi engedély). Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt és elvégzett feladatok alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott óradíj alkalmazásával, a szerződéshez megadott keretösszeg erejéig. (Esetlegesen építésügyi hatósági engedélyhez kötött feladatok is felmerülhetnek. Ekkor az engedélyeztetés az Ajánlatkérő feladata.)
Jelen közbeszerzés becsült értéke: az adott évre meghatározott költségvetési keretösszeg (nettó 30.000.000 Ft/év), valamint a meghatározott opciós rész (10 M Ft/év) együttes értéke, azaz 40.000.000 Ft/év, összesen 80 M Ft.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 80000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ingatlan karbantartási munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45300000-0
45310000-3
45330000-9
45350000-5
45420000-7
45430000-0
45440000-3
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIII. kerület közigazgatási területén 14 ingatlan, a dokumentációban szereplő tételes lista szerint (telephelyek listája)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlatkérő által működtetett intézmények (a dokumentációban szereplő címlistán szereplő működtetési helyek) tervezett karbantartási feladatainak ellátása az alább felsorolt tevékenységek körében, mely kiegészül ezen intézményekben felmerülő és szükség szerinti, de karbantartási tevékenységgel egyenértékű javítások elvégzésével:
• Épületgépészet, fűtésszerelés és járulékos munkái
• Nyílászárók cseréje és járulékos munkái
• Villanyszerelés és járulékos munkái
• Építőmesteri munkák és járulékos munkái:
- asztalos
- burkoló
- kőműves
- festő
- lakatos.
Ajánlatevőknek a munkák teljes körű megvalósítására kell ajánlatot tennie; az OTÉK, az MSZ és a hatósági előírások és a
vonatkozó jogszabályok valamint az Ajánlatkérőre vonatkozó jogszabályok betartásával, beleértve az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését is (pl. területfoglalási, behajtási, közmű, műemlékvédelmi engedély). Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt és elvégzett feladatok alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott óradíj alkalmazásával, a szerződéshez megadott keretösszeg erejéig. (Esetlegesen építésügyi hatósági engedélyhez kötött feladatok is felmerülhetnek. Ekkor az engedélyeztetés az Ajánlatkérő feladata.)
Jelen közbeszerzés becsült értéke: az adott évre meghatározott költségvetési keretösszeg (nettó 30.000.000 Ft/év), valamint a meghatározott opciós rész (10 M Ft/év) együttes értéke, azaz 40.000.000 Ft/év, összesen 80 M Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (hónapban) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás (vállalkozói óradíj; nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a költségvetési keretösszegen felül további nettó 10 M Ft/év erejéig vételi opciót köt ki, melynek igénybe vétele (lehívása) a megrendelni kívánt feladatok felmerülésének, és a költségvetési fedezet meglétének a függvénye.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződésben kötbér kerül kikötésre a késedelmes és hibás teljesítésre, valamint a teljesítés meghiúsulására. Részletes
kötbér-szabályok az ajánlati dokumentációban. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 20/2019. Rész száma: Elnevezés: Ingatlan karbantartási munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tim-Baumont Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26285706
Postai cím: Frangepán Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@timbaumont.hu
Telefon: +36 204028988
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14181326241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 80000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villanyszerelés, épületgépészet, hideg- és melegburkolás, festés-mázolás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Proker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49129326
Postai cím: Nomád Part 14/10
Város: Délegyháza
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2337
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10637942213

Hivatalos név: Tim-Baumont Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26285706
Postai cím: Frangepán Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14181326241

Hivatalos név: Lakó-Ház Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87996731
Postai cím: Dévai Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13597388241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges