Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2416/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Kiskőrösi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:6200 Kiskőrös, Vasvári Pál utca 2., 1580 helyrajzi szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskőrösi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91211367
Postai cím: Petőfi Tér 2
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Ferencné
Telefon: +36 303999117
E-mail: ferencne.vago@kk.gov.hu
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000078322020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000078322020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bem EFOP412 kivitelezés 2020.
Hivatkozási szám: EKR000078322020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bem EFOP412 kivitelezés 2020.
Vállalkozási szerződés magasépítési, felújítási munkák elvégzésére kiskőrösi Bem József Általános Iskola Kiskőrös, Vasvári Pál utca 2. szám alatti épületének 8 tanteremmel történő bővítése tekintetében.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne.
A fejlesztés egy iskola tekintetében valósul meg azonban a fejlesztést egyszerre, egy időben, az oktatás folyamatosságának biztosítása mellett szükséges megvalósítani tekintettel a pályázati projekt határidejére. Amennyiben valamennyi kivitelezési feladat koordinációja egy kivitelezőnél valósul meg, abban az esetben ez az organizáció megoldható.
Gazdasági szempontból előnyösebb egy kivitelező koordinációjával megvalósítani a kivitelezést, mivel így az általános költségek, melyek a kivitelezőt terhelik nem oszlanak meg és költséghatékonyabbá válhat a munkavégzés.
Továbbá mindezek mellett nagy mértékben kockáztatja a projekt megvalósíthatóságát részekre bontás esetén, amennyiben egy rész eredménytelen lesz, vagy elhúzódik a bírálata. A pályázat során elnyert forrás összességében biztosít fedezetet a teljes kivitelezési feladatra.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Bem EFOP412 kivitelezés 2020.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6200 Kiskőrös, Vasvári Pál utca 2., 1580 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az iskola a fejlesztéssel 8 tanteremmel bővül.
Először a teljes tartószerkezet, külső burkolattal, nyílászárókkal, valamint a belső̋ kialakítás a földszinten, az emeleti szaktantermeken, a hozzá tartozó szertárakban alakul ki, majd a jobb oldali szárnyban található 6 db tanterem kialakítása történik.
A földszinten létesül új építésű iroda és akadálymentes wc. Az új aula padló́-, oldalfal- és mennyezetburkolata úgy lett kialakítva, hogy többcélú tevekénységekre legyen alkalmas. A földszinten helyet kap még a gépészeti helyiség és egy belső̋ gyerek játszótér. 13 férőhelyes parkoló kerül a meglevő tornacsarnok elé, 8 parkoló́ az udvarba, ebből 1 akadálymentes. A kerékpártárolót áthelyezzük a fejépület mellé. A meglevő̋ épületszárnyba vezető lépcsőnél 1 db korlátlift kerül elhelyezésre.
Az emeleten összesen 8 darab tanterem kerül kialakításra, melyből egy természettudományi és egy idegennyelvi szaktanterem, hozzá tartozó szertárakkal. Ezen kívül egy tetőterasz és egy vizesblokk kap helyet.
A tantermek meghaladják az 52 m2-t. A természettudományi szaktanterem területe nagyobb, mint 69 m2, saját szertárral.
Szintenként, nemenként legalább egy illemhelycsoport található az épületben. A helyiségek mesterséges szellőztetéssel és megvilágítással rendelkeznek, akadálymentes wc kialakítandó.
A leány mosdóban 4 db falba rejtett nyomógombos tartályt és konzolos wc kagylót tartalmazó szerelt paraván fülke kapott helyet.
A fiú mosdóban 2 db acélszerkezetű falba rejtett nyomógombos tartályt és konzolos wc kagylót tartalmazó szerelt paraván fülke és 4 db hidegvíz öblítésű, falra szerelt intim paravánelemekkel elválasztott kézi nyomógombos piszoár kapott helyet.
Az épület vasbetonvázas, az emeleten acél keretekre szerelt könnyűszerkezetes térelhatárolású bővítésének alapozása pontalapozás és mikrocölöp alapozás. Cölöpalapozás 6 m mélységig mikró cölöpökkel (mélyalapozás) mennyisége összesen: 960 m
Az alaptestekre monolit vb lemez kerül 12 cm vastagságban, mely hordja a terheket az alapok között, ill. összefogja az épületet. Az épület födéme monolit vasbeton lemezfödém. A lemezek vastagsága a földszint fölött 20 cm. Betonozási munkák (beton és vasbeton munka) mennyisége összesen: 388,78 m3
Az épület földszintjén kör keresztmetszetű monolit vasbeton pillérek készülnek 30-50 cm átmérővel a terhelés és fesztáv függvényében. Az emelet tartószerkezete könnyűszerkezetes építésű rendszerrel készül. A fő tartószerkezetek acél keretállások.
A tetőszerkezet szendvicspanel burkolatú lesz. Szendvicspanel beépítés IPN- vagy PIR-hab töltettel mennyisége összesen: 2706 m2
Nyílászárók: A külső nyílászárók esetében műanyag ajtók, ablakok kerülnek beépítésre, 3 rétegű üvegezéssel. 2 darab hő- és füst elvezető és 4 darab bevilágító kupola kerül beépítésre. A belső nyílászárók: egyedi asztalos minőségű felületkezelt belső ajtók. A földszinti és emeleti tűzszakasz határon 60 perces tűzállóságú tűzgátló ajtó. Két helyen készül rejtett bordás alumínium függönyfal 3 rtg hőszigetelő üvegezéssel összesen 140 m2 területen.
Megvilágítás általában LED paneles, illetve kompakt fénycsöves kivitelű. LED-lámpa beépítésének mennyisége összesen 185 db.
Az építéssel és felújítással érintett alapterület összesen 988,26 m2, melegburkolat készítése 486,26 m2 alapterületen, 83 db fa és műanyag nyílászáró beépítése, 740 m2 térburkolat kivitelezés.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott MV-É szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata, (hónap, minimum 0 hónap, maximum 18 hónap) 10
2 A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott MV-ÉG szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 18 hónap)] 10
3 A III.1.3-M.2.3 pontban meghatározott MV-ÉV szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 18 hónap)] 5
4 Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (fő, minimum 0 fő, maximum 3 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00128
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerződés 100,000000 % Európai Uniós támogatásból és 00,000000 % önerőből valósul meg, szállítói finanszírozás útján. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ajánlattevőnek az előírt kizáró okok tekintetében egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és / vagy a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás során
- a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
- a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő ezen nyilatkozatában köteles kitérni az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetre is (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését).
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő az igazolási módok tekintetében hivatkozik a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8., 10., 12 – 16. §-aira.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: K.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve
(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a, szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdésének előírásait.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek – tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkozik arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, ugyanakkor részletes adatokat nem köteles megadni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § -a szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkozik arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, ugyanakkor részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerinti utólagos igazolás keretében köteles csatolni a vizsgált időszakra vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (épület építése és / vagy rekonstrukciója és/vagy felújítása és / vagy magasépítési kivitelezési munka elvégzése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak
Az igazolási módok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 280.000.000,- Ft közbeszerzés tárgya szerinti (épület építése és / vagy rekonstrukciója és/vagy felújítása és / vagy, magasépítési kivitelezési munka elvégzése) árbevétellel a felhívás megküldésének napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) és b) pontjai, továbbá 22-24. § -ainak a Kbt. harmadik része szerinti lefolytatott közbeszerzési eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkozik arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, ugyanakkor részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
M.1.
Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerinti utólagos igazolás keretében köteles csatolni a felhívás közvetlen megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább:
(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését,
(ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen
(iii) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és/hónap/nap pontossággal),
(iv) helyét, továbbá
(v) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.1. – M.2.2.
Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerinti utólagos igazolás keretében köteles ismertetni nyilatkozatban azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét, végzettségét/képzettségét, szakmai tapasztalatát, cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség/képzettség az iskolai vagy nem iskolai képzésről készült oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó,
Az önéletrajzokban a szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak-e állni.
Az igazolási módok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben szerződésszerűen teljesített: minimum nettó 700 m2 alapterületet érintő épület építése és / vagy rekonstrukciója és/vagy felújítása és / vagy magasépítési kivitelezési munka elvégzésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával, mely tartalmazta az alábbi munkákat:
- Korlát-vagy lépcsőlift beépítése 1 db
- Cölöpalapozás készítése min. 4 m mély mikrocölöpökkel, legalább 700 m mennyiségben
- Szendvicspanel beépítése IPN- vagy PIR-hab (vagy ezzel egyenértékű) töltettel minimum 1.700 m2 mennyiségben
- Alumínium-szerkezetű nyílászárók beépítése legalább 100 m2 mennyiségben
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését maximum 3 db szerződéssel igazolhatja.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M.2.1. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-É jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.2. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉG jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.3. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.4. 1 fő kőműves mestervizsgával vagy azzal egyenértékű vizsgával rendelkező szakemberrel.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
 Késedelmi kötbér (0,1%/nap, maximuma egyenlő a meghiúsulási kötbér felső összeghatárával)
 Meghiúsulási kötbér (15%)
 Kellékszavatosság (a Ptk. 6:159. §-ában foglaltak, valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok szerint)
 Előleg-visszafizetési biztosíték (Igényelhető előleg mértéke: 30 % amellyel kapcsolatosan ajánlattevő a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint meghatározott módon biztosítékot nyújtani)
 Teljesítési biztosíték (Mértéke: 2 %, a teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb a szerződés aláírásakor kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok valamelyikén)
 Jóteljesítési biztosíték (Mértéke: 2 %, a jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb a szerződés aláírásakor kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok valamelyikén)
 Jótállás (36 hónap)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
Fizetési feltételek kivonatos bemutatása:
Tartalékkeret:
Ajánlatkérő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít.
Előleg:
Tekintettel arra, hogy a jelen eljárás alapján megkötött szerződés szerinti kifizetések szállítói finanszírozás útján történnek Ajánlatkérő a 272/2014. (XI.05.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdés a) pontjára való tekintettel a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 30 % -ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Nyertes ajánlattevő a 272/2014. (XI.05.) Kormányrendelet 118/A. § (2a) bekezdés
a) pontja értelmében: biztosítékot nyújt a 272/2014. (XI.05.) Kormányrendelet 118/A. § (2) bekezdés szerinti szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése vagy a 83. § (1) bekezdése szerint, vagy
b) pontja értelmében: nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben a 272/2014. (XI.05.) Kormányrendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
Nyertes ajánlattevő fentieken túl az előleg-visszafizetési biztosítékot a 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet 83. § (1) bekezdése szerinti formában is rendelkezésre bocsáthatja.
Az előleg igénybevételének esetére az Ajánlatkérő által kikötött biztosíték mértéke egyenlő a szerződés elszámolható összegének 10 % -a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékkel.
Az előleg-visszafizetési biztosítékot / dokumentumot az előlegbekérő dokumentummal (számlával) együtt kell rendelkezésre bocsátani.
Az előlegbekérő dokumentumot (számlát) a szerződés aláírását követő 15 napon belül kell átadni az Ajánlatkérő részére.
Az előlegbekérő dokumentum (számla) kifizetésének feltétele a megfelelő biztosíték / dokumentum átadása az Ajánlatkérő részére.
Előleggel való elszámolás:
Az előleg összege az egyes számlákban arányosan kerül elszámolásra, azaz a számláknak az előleg összegével arányosan csökkentett összege kerül ténylegesen kifizetésre.
A 272/2014. (XI.05.) Kormányrendelet 118/A. § (5a) bekezdése alapján szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni a fennmaradó résszel pedig arányosan a kell elszámolni a további számlákban (azaz a számláknak az előleg összegével arányosan csökkentett összege kerül ténylegesen kifizetésre), azzal, hogy az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70 % -ánál.
FOLYTATÁS A III.1.8.) PONTBAN
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
FOLYTATÁS A III.1.7.) PONTBÓL:
Számlázás:
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32. § -ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően - a hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződés esetén - részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő 1 db előlegszámla, 5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtását teszi lehetővé a szerződés időtartama alatt, az Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés százalékos arányának megfelelően azzal, hogy:
- a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32. § (4) bekezdése alapján az első részszámla kibocsátására a szerződés áfa nélkül számított értékének a 25 % -át elérő teljesítés esetén kerül sor;
- a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32. § (5) bekezdése értelmében az előlegszámla, valamint a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70 % -ánál; továbbá
- a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32. § (6) bekezdése alapján a részszámla összegét az Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Fizetési határidő:
A számla fizetési határideje:
A számla fizetési határideje a Kbt. 135. § (3) bekezdése értelmében a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdéseiben rögzítettek szerint alakul, leszámítva, ha a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó kerül bevonásra, amely esetben a szerződés szerinti kifizetések a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. § -ában rögzítetteknek megfelelően történnek.
Az előlegszámla fizetési határideje:
Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30. § -ában foglalt rendelkezéseket tekintik irányadónak.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: AK a többletforrás elnyerése érdekében pályázatot nyújtott be, a támogatás meg nem ítélését olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Részletek KD. 1. kötet 17. pont.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2000000
A befizetés helye: ajánlatkérő fizetési számlaszáma
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10025004-00336437
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalással
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az eljárást megindító felhívás VI.3.12. pontjában meghatározottak szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Ponthatárok: 0-10
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 227. számában; 2019. november 26. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 2-5. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).
3. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
4. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti információk ajánlatban történő megjelölését (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!).
5. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.
6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart NEM konzultációs jelleggel, melynek időpontja 2020. február 20 napja 10:00 óra, találkozási helyszín: 6200 Kiskőrös, Vasvári Pál utca 2.
8. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés kezdő időpontja a tárgyi közbeszerzési eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel változhat.
9. Nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a alapján köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni amennyiben nem rendelkezik egy a megkötésre kerülő szerződés szerinti valamennyi magasépítési és / vagy felújítási feladatára kiterjedő minimum 50.000.000,- Ft/kár, valamint 150.000.000,- Ft/év összegű felelősségbiztosítási szerződéssel.
10. Ajánlattevő köteles a teljesítés során figyelembe venni, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak: Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
11. Ajánlatérő a II.2.5) pontban a „hátrányos helyzetű munkavállaló” fogalma alatt a 272/2014 (XI.5.) számú Korm. rendeletben szereplő fogalmat érti.
12. Ajánlattevő a hátrányos helyzetű munkavállalókat a szerződés teljesítésével összhangban köteles foglalkoztatni.
13. A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatását, és a beruházás során a kivitelezési tevékenységben történő aktív részvételüket Ajánlatkérő folyamatosan ellenőrzi, a tevékenységben történő részvételüket – létszám feltüntetésével – az építési napolóban minden esetben pontosan rögzíti.
14. Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az alábbi minőségbiztosítási rendszerekkel: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
15. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges