Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0244/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Tiszakécske Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6060 Tiszakécske, Arany János utca 2. hrsz.: 1941.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BAUPIKTOR Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszakécske Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84527161
Postai cím: Kőrösi Utca 2
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth János
Telefon: +36 76441355
E-mail: polh@tiszakecske.hu
Fax: +36 76441078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.tiszakecske.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Arany János utcai óvoda felújítása
Hivatkozási szám: EKR001344312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Arany János utcai óvoda energetikai korszerűsítése”

CPV: 45453100-8 (Felújítás)
Nyertes ajánlattevő feladata a 6060 Tiszakécske, Arany János utca 2. hrsz.: 1941. alatti meglévő Arany János utcai óvoda felújítása, energetikai korszerűsítése.
A projekt helyszín rövid ismertetése:
Az ingatlan a földhivatali nyilvántartás szerint kivett óvoda. A telek területe 1422 m2. Az eredeti épületet a bal oldali telekhatáron, a hátsó telekhatár irányában, eltérő szerkezeti kialakítással (38 cm kisméretű tégla falazat) bővítették. Az épület a telken utcavonalon és oldalhatáron álló beépítéssel elhelyezett. A jelenleg érvényben lévő építési előírásoknak az épület nem felel meg, az oldalhatáron álló falazatban nagyméretű, (150×150 cm) nyílászárók kerültek elhelyezésre, melyek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek (csoportszobák) természetes megvilágítását és szellőzést biztosítják. (OTÉK 37.§ (4) Az épületnek a telek oldalhatárán, vagy attól 3 m-en belül álló és a telekhatárral 60º-nál kisebb szöget bezáró homlokzati falában és a vízszintessel 30ºnál nagyobb szöget bezáró, a telekhatár felé lejtő tetőfelületén csak tároló-, közlekedő-, tisztálkodó-, főzőhelyiség és illemhely, legalább 1,80 m-es mellvédmagasságú és helyiségenként legfeljebb 1 db 0,40 m2 nyílófelületű szellőzőablaka, szellőzőnyílása lehet. Az utcai kapubejárón keresztül közelíthető meg az épület udvara, ahonnan az óvoda épület előtere nyílik. A bejárat részben akadálymentesített (rámpa készült), de sem a rámpa, sem az érkező pihenő nem felel meg az érvényben levő előírásoknak. A bővítmény épületrész udvari bejáratán keresztül közelíthető meg a melegítő konyha. A melegítő konyha gazdasági bejárata alkalmatlan, lépcső hidalja át a szintkülönbséget. Az eredeti régi épületrész, és a toldalék épületrész is részben kontyolt magas tetővel (udvari hátsó homlokzatnál oromfal van) fedett. Az épületet nemrégiben részben korszerűsítették, felújították. A felújítás korszerűsítés során érintett szerkezetek azonban nem felelnek meg a 7/2006.(V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 5. melléklet (Költségoptimalizált követelményszint) előírásainak. Ennek megfelelően, az utcai homlokzat hőszigetelés (jelenleg 5 cm) kiegészítendő, illetve a már kicserélt, 2 rétegű üvegezésű műanyag ablakokat 3 rétegű üvegezésűre kell cserélni. Összefoglalóan kijelenthető, hogy az épület elsőrendű (tartó) szerkezetei megfelelő állapotúak, a külső térelhatároló szerkezetek energetikai szempontból korszerűtlenek. A külső térelhatároló falazatokon, az épület valamennyi homlokzatán, az oldalhatáron álló falazatot is beleértve, külső oldali utólagos hőszigetelés készíthető. Az oldalhatáron telekhatár rendezéssel, ennek feltételét építtető
biztosítani fogja. A magas tetővel fedett padlásfödém hőszigetelése a felső síkon kivitelezhető. OTÉK 35.§ (8) Az épületek utólagos hőszigetelése és homlokzatburkolása az elő-, oldal-, és hátsókert méretét, valamint a telek homlokvonalára kiépített épület esetében a közterületet csökkentheti. Épületgépészeti rendszerei (fűtés-hűtés, használati melegvíz ellátás) avultak, a rendszerek korszerűsítése szükséges (gázkonvektoros fűtés, villanybojlerek stb.). A fejlesztéssel érintett épület egy gázmérővel és villanyórával rendelkezik jelenleg. A fejlesztéssel érintett épület egész évben 100%-os kihasználtsággal üzemel, mint óvoda épület.
A tervezett korszerűsítési, felújítási munkák ismertetése:
1. Homlokzati falfelület (utcai homlokzat és udvari homlokzati falak) utólagos hőszigetelése, 15 cm (az utcai homlokzaton meglévő 5 cm vastagságú hőszigetelés megmaradó, 10 cm hőszigeteléssel ki kell egészíteni, a keleti udvari homlokzat egy részén meglévő 5 cm homlokzati hőszigetelést szintén ki kell egészíteni, illetve a bővítmény épületrészem részben meglévő 10 cm hőszigetelést is ki kell egészíteni 15 cm-re). A terveken, illetve a tűzvédelmi tervfejezetben meghatározott helyeken nyílászárók feletti sávok) nem éghető anyagú (A1) kőzetgyapot hőszigetelés tervezett. A nyílászárók felett 20 cm magasságban, 30-30 cm-t túlnyúlóan nem éghető anyagú (A1 vagy A2) kőzetgyapot sávot kell kialakítani.
2. Lábazati falak utólagos hőszigetelése 12 cm vastagságú extrudált polisztirolhab anyagú rendszer alkalmazásával. A lábazati hőszigetelés elhelyezése előtt a csatlakozó járdaburkolatokat (vegyes kialakítású, kiselemes beton járda, helyszínen készült beton járda, aszfalt burkolat) a fal melletti sávban fel kell bontani. A lábazati hőszigetelés elhelyezése után a burkolatokat helyre kell állítani (a lábazathoz kell hozzázárni).
3. Fa szerkezetű padlásfödém hőszigetelése kétirányú pallóváz közé elhelyezett 25 cm vastagságú utólagos hőszigetelés (felfelé hűlő szerkezet) beépítésével.
4. Homlokzati nyílászárók (ablakok, ajtók) cseréje, korszerű, 5 vagy 6 kamrás PVC tokszerkezetű, 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű szerkezetekre.
5. Fűtetlen pince feletti födém (tégla boltozat) elbontása, pince feltöltése és új talajon fekvő padló rétegrend kiépítése.
A felhasználó napelemes energiatermelő rendszer kivitelezését határozta el Ajánlatkérő. A termelő berendezés DC oldali teljesítménye összegezve 7 kWp,az inverterek névleges AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye 7 kVA. A felhasználó célja villamos energiafogyasztásának részbeni/teljes kiváltása megújuló energiaforrás felhasználásával,illetve elszámolási időszakban keletkező többlettermelés értékesítése.
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét műszaki leírás és tervezői nyilatkozat és tételes árazatlan költségvetés határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 74348465 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Arany János utcai óvoda energetikai korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6060 Tiszakécske, Arany János utca 2. hrsz.: 1941.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Arany János utcai óvoda energetikai korszerűsítése”

CPV: 45453100-8 (Felújítás)
Nyertes ajánlattevő feladata a 6060 Tiszakécske, Arany János utca 2. hrsz.: 1941. alatti meglévő Arany János utcai óvoda felújítása, energetikai korszerűsítése.
A projekt helyszín rövid ismertetése:
Az ingatlan a földhivatali nyilvántartás szerint kivett óvoda. A telek területe 1422 m2. Az eredeti épületet a bal oldali telekhatáron, a hátsó telekhatár irányában, eltérő szerkezeti kialakítással (38 cm kisméretű tégla falazat) bővítették. Az épület a telken utcavonalon és oldalhatáron álló beépítéssel elhelyezett. A jelenleg érvényben lévő építési előírásoknak az épület nem felel meg, az oldalhatáron álló falazatban nagyméretű, (150×150 cm) nyílászárók kerültek elhelyezésre, melyek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek (csoportszobák) természetes megvilágítását és szellőzést biztosítják. (OTÉK 37.§ (4) Az épületnek a telek oldalhatárán, vagy attól 3 m-en belül álló és a telekhatárral 60º-nál kisebb szöget bezáró homlokzati falában és a vízszintessel 30ºnál nagyobb szöget bezáró, a telekhatár felé lejtő tetőfelületén csak tároló-, közlekedő-, tisztálkodó-, főzőhelyiség és illemhely, legalább 1,80 m-es mellvédmagasságú és helyiségenként legfeljebb 1 db 0,40 m2 nyílófelületű szellőzőablaka, szellőzőnyílása lehet. Az utcai kapubejárón keresztül közelíthető meg az épület udvara, ahonnan az óvoda épület előtere nyílik. A bejárat részben akadálymentesített (rámpa készült), de sem a rámpa, sem az érkező pihenő nem felel meg az érvényben levő előírásoknak. A bővítmény épületrész udvari bejáratán keresztül közelíthető meg a melegítő konyha. A melegítő konyha gazdasági bejárata alkalmatlan, lépcső hidalja át a szintkülönbséget. Az eredeti régi épületrész, és a toldalék épületrész is részben kontyolt magas tetővel (udvari hátsó homlokzatnál oromfal van) fedett. Az épületet nemrégiben részben korszerűsítették, felújították. A felújítás korszerűsítés során érintett szerkezetek azonban nem felelnek meg a 7/2006.(V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 5. melléklet (Költségoptimalizált követelményszint) előírásainak. Ennek megfelelően, az utcai homlokzat hőszigetelés (jelenleg 5 cm) kiegészítendő, illetve a már kicserélt, 2 rétegű üvegezésű műanyag ablakokat 3 rétegű üvegezésűre kell cserélni. Összefoglalóan kijelenthető, hogy az épület elsőrendű (tartó) szerkezetei megfelelő állapotúak, a külső térelhatároló szerkezetek energetikai szempontból korszerűtlenek. A külső térelhatároló falazatokon, az épület valamennyi homlokzatán, az oldalhatáron álló falazatot is beleértve, külső oldali utólagos hőszigetelés készíthető. Az oldalhatáron telekhatár rendezéssel, ennek feltételét építtető
biztosítani fogja. A magas tetővel fedett padlásfödém hőszigetelése a felső síkon kivitelezhető. OTÉK 35.§ (8) Az épületek utólagos hőszigetelése és homlokzatburkolása az elő-, oldal-, és hátsókert méretét, valamint a telek homlokvonalára kiépített épület esetében a közterületet csökkentheti. Épületgépészeti rendszerei (fűtés-hűtés, használati melegvíz ellátás) avultak, a rendszerek korszerűsítése szükséges (gázkonvektoros fűtés, villanybojlerek stb.). A fejlesztéssel érintett épület egy gázmérővel és villanyórával rendelkezik jelenleg. A fejlesztéssel érintett épület egész évben 100%-os kihasználtsággal üzemel, mint óvoda épület.
A tervezett korszerűsítési, felújítási munkák ismertetése:
1. Homlokzati falfelület (utcai homlokzat és udvari homlokzati falak) utólagos hőszigetelése, 15 cm (az utcai homlokzaton meglévő 5 cm vastagságú hőszigetelés megmaradó, 10 cm hőszigeteléssel ki kell egészíteni, a keleti udvari homlokzat egy részén meglévő 5 cm homlokzati hőszigetelést szintén ki kell egészíteni, illetve a bővítmény épületrészem részben meglévő 10 cm hőszigetelést is ki kell egészíteni 15 cm-re). A terveken, illetve a tűzvédelmi tervfejezetben meghatározott helyeken nyílászárók feletti sávok) nem éghető anyagú (A1) kőzetgyapot hőszigetelés tervezett. A nyílászárók felett 20 cm magasságban, 30-30 cm-t túlnyúlóan nem éghető anyagú (A1 vagy A2) kőzetgyapot sávot kell kialakítani.
2. Lábazati falak utólagos hőszigetelése 12 cm vastagságú extrudált polisztirolhab anyagú rendszer alkalmazásával. A lábazati hőszigetelés elhelyezése előtt a csatlakozó járdaburkolatokat (vegyes kialakítású, kiselemes beton járda, helyszínen készült beton járda, aszfalt burkolat) a fal melletti sávban fel kell bontani. A lábazati hőszigetelés elhelyezése után a burkolatokat helyre kell állítani (a lábazathoz kell hozzázárni).
3. Fa szerkezetű padlásfödém hőszigetelése kétirányú pallóváz közé elhelyezett 25 cm vastagságú utólagos hőszigetelés (felfelé hűlő szerkezet) beépítésével.
4. Homlokzati nyílászárók (ablakok, ajtók) cseréje, korszerű, 5 vagy 6 kamrás PVC tokszerkezetű, 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű szerkezetekre.
5. Fűtetlen pince feletti födém (tégla boltozat) elbontása, pince feltöltése és új talajon fekvő padló rétegrend kiépítése.
A felhasználó napelemes energiatermelő rendszer kivitelezését határozta el Ajánlatkérő. A termelő berendezés DC oldali teljesítménye összegezve 7 kWp,az inverterek névleges AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye 7 kVA. A felhasználó célja villamos energiafogyasztásának részbeni/teljes kiváltása megújuló energiaforrás felhasználásával,illetve elszámolási időszakban keletkező többlettermelés értékesítése.
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét műszaki leírás és tervezői nyilatkozat és tételes árazatlan költségvetés határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: "MV-É" szakember többlettapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap) 10
2 3. részszempont: "MV-ÉV" szakember többlettapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap) 10
3 4. résszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00011
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Ajánlatkérő az értékelési részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyítva kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap, míg a 2-4. értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.
14. Közös ajánlattétel esetében Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
15. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a kiadott árazatlan költségvetés tételein és a benne szereplő mennyiségeken nem módosíthat, azokat nem egészítheti ki. Amennyiben a költségvetésben szereplő tételek helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék egyenértékűségét a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni.
16. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. (EKRr 11. § (4) bekezdés). Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
19. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdés rendelkezéseit.
20. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
21. Nyertes ajánlattevő köteles – a 322/2015. (X.30) Korm. rend. 26. §-a alapján − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 10.000.000,- Ft/kár, illetve 20.000.000,- Ft/év összegű, építési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a fenti összegre kiterjeszteni.
22. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumokban található adatkezelési tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot.
23. A jelen ajánlattételi megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Arany János utcai óvoda energetikai korszerűsítés"
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BAUPIKTOR Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24359641
Postai cím: Arany János Utca 51
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: baupiktor@gmail.com
Telefon: +36 706368848
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14911831203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60007979
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74348465
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: M/1. a) alkalmassági követelmény - MV-É szakember, M/1. b) alkalmassági követelmény - MV-ÉV szakember
Gyenes Kálmán ev. adószáma: 67253164-1-33, Mizselektro Kft. adószáma: 24774024-2-03
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BAUPIKTOR Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24359641
Postai cím: Arany János Utca 51
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14911831203

Hivatalos név: GRANDBAU-KER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35008123
Postai cím: Jókai Utca 10
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24686853203

Hivatalos név: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97563031
Postai cím: Mindszenti Körút 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését. Erre tekintettel, az el nem bírált ajánlatok az alábbiak:
BAUGENERÁL Kft. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt 10.)
Értékelési szempont/súlyszám/ajánlat/pont/súlyozott pont
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): 70. nettó 84 340 373,- Ft.
8,82/617,4.
2. részszempont: az ajánlattételi felhívás III.1.3. M/1. a) pontjában előírt szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „MV-É”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 36 hónap): 10. 31. 8,61/86,1.
3. részszempont: az ajánlattételi felhívás III.1.3. M/1. b) pontjában előírt szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „MV-ÉV”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 36 hónap): 10. 16. 4,44/44,4.
4. résszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 24 hónap): 10. 0. 0.
Összesített pont: 747,9.

GRANDBAU-KER Kft. (6065 Lakitelek, Jókai utca 10.)
Értékelési szempont/súlyszám/ajánlat/pont/súlyozott pont
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): 70. nettó 85 431 727,- Ft.
8,7/609.
2. részszempont: az ajánlattételi felhívás III.1.3. M/1. a) pontjában előírt szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „MV-É”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 36 hónap): 10. 33. 9,17/91,7.
3. részszempont: az ajánlattételi felhívás III.1.3. M/1. b) pontjában előírt szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „MV-ÉV”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 36 hónap): 10. 30. 8,33/83,3.
4. résszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 24 hónap): 10. 0. 0.
Összesített pont: 784.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges