Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2457/2020
CPV Kód:45331220-4
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye:Budapest, XV. Kerület Polgármesteri Hivatal, 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.sz. I. emelet;Budapest Főváros XV. Ker. Polgármesteri Hivatal, 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.sz. II. emelet;Budapest Főváros XV. Ker. Polgármesteri Hivatal által megnevezett telephelyein található helyiségek klimatizálása
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Klíma Online Kft.;Klíma Online Kft.;Klíma Online Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46973016
Postai cím: Bocskai Utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1153
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Trinn Miklós
Telefon: +36 13053224
E-mail: trinn.miklos@bpxv.hu
Fax: +36 13074008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bpxv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Klímaberendezések kiépítése
Hivatkozási szám: EKR001651162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331220-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Klímaberendezések kiépítése ajánlatkérő székhelyén és telephelyein.
Budapest Főváros XV. Ker. Polgármesteri Hivatal, 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.sz.alatti székhelyén található Házasságkötő terem klimatizálása, Budapest Főváros XV. Ker. Polgármesteri Hivatal, 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.sz.alatti székhelyén, az új épületrész II. emeleti jelenleg működő központi légcsatornás klímarendszer bontása, és meglévő terv alapján korszerű hűtési rendszer kiépítése, Budapest Főváros XV. Ker. Polgármesteri Hivatal által megnevezett telephelyein található helyiségek klimatizálása.
A közbeszerzés mennyiségének részletezését a dokumentáció tartalmazza.
A közbeszerzési műszaki leírásban megjelölt gyártmány, típus, megnevezés megadására kizárólag a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében kerül sor. Az Ajánlatkérő a megjelölt terméket vagy azzal egyenértékű terméket fogad el. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális, teljesítmény, megbízhatósági és minőségi paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező eszközöket érti. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához az Ajánlattevők számára a bizonyítékok minden formájának használata megengedett.
Ajánlat csak a specifikáció egészére tehető.
Ajánlattevő felelőssége, hogy az általa az ajánlatban megadott adatok alapján az ajánlat megfelelősége megállapítható legyen.
Az ajánlott termékek csak új, a beépítést megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek.
Amennyiben az ajánlattevő nem a fenti típusú eszközt ajánlja meg, úgy az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:
• Az ajánlott eszközökre vonatkozó, magyar vagy angol nyelvű gyártói adatlap.
• A követelményeknek való megfelelőséget igazoló magyar nyelvű dokumentum / gyártói nyilatkozat.
• Részletes termék-összehasonlítás (pl. tételes összehasonlító táblázat).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 42409308 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331220-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XV. Kerület Polgármesteri Hivatal, 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.sz. I. emelet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest Főváros XV. Ker. Polgármesteri Hivatal, 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.sz.alatti székhelyén található Házasságkötő terem klimatizálása az alábbiak szerint.

A Polgármesteri Hivatal 2020. év elején tervezi az I. emeleten található Házasságkötő terem felújítását. A jelenlegi teljes hűtési rendszer bontásra kerül, mely rendszer lebontása a vállalkozó feladata. Az előzetes felmérések és tervek alapján az új légkondicionáló rendszerbe 5 db 600x600-a mennyezeti kazettás, és 1 db oldalfali beltéri egység, valamint a hozzájuk tartozó 3 db kültéri egység telepítésére van szükség.
Munkafolyamatok, szerelési anyagok:
 A klíma készülékek helyszínre szállítása
 Szereléshez szükséges állványzat kiszállítása, építése
 6 db beltéri egység felszerelése, bekötése a megrendelővel előre egyeztetett nyomvonalon
 3 db kültéri egység szerelése, bekötése a megrendelővel előre egyeztetett nyomvonalon
 Vegytiszta lágy rézcső alkalmazása 1 mm falvastagsággal, párazáró szigetelésekkel
 A kalorikus csövezés kábelcsatornában való kiépítése
 Fal- és födémáttörések készítése, azok visszajavítása
 A kondenzvíz gravitációs vagy szükség estén cseppvíz szivattyúval történő elvezetése, lefolyórendszerbe való bekötés esetén, bűzzáró szifon alkalmazásával
 A telepített rendszer nitrogénes nyomáspróbája és vákuumolás utáni szakszerű beüzemelése
 Szükség esetén fehér, szinterezett oldalfali tartókonzol felszerelése, vagy földre telepítés esetén hótalp beépítése
 Az árajánlatnak tartalmaznia kell a rendszer felszereléséhez szükséges összes szerelési és segédanyagot, ide értve az esetleges hűtőközeg rátöltést is
 A szerelési területek tisztán hagyása, valamint a keletkezett hulladék elszállítása
 A régi klímarendszer egységeinek és kalorikus csöveinek lebontása és elszállítása, erről „SZ-lap” kiállítása
 A régi klímarendszer hűtőközegének lefejtése és elszállítása, erről „SZ-lap” kiállítása
Regisztrációra kötelezett hűtőkörök esetén, az NKVH dokumentáció elkészítése (kalorikus rajz, szivárgásvizsgálati tervlap, kalorikus rajz, gépnapló, gépkönyv, szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv, tömörségi vizsgálati jegyzőkönyv) elektronikus szerkeszthető formában történő elkészítése és átadása a megrendelő részére. A dokumentációt az NKVH rendszerébe nem szükséges feltölteni.
Az árazatlan költségvetést tartalmazó táblázatot külön dokumentum tartalmazza. (2019klíma_árazatlan kts._I. rész)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %) 15
2 Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Polgármesteri Hivatal II. emelet
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331220-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros XV. Ker. Polgármesteri Hivatal, 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.sz. II. emelet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest Főváros XV. Ker. Polgármesteri Hivatal, 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.sz.alatti székhelyén, az új épületrész II. emeleti jelenleg működő központi légcsatornás klímarendszer bontása, és meglévő terv alapján korszerű hűtési rendszer kiépítése az alábbiak szerint.
A Polgármesteri Hivatal A-B. épület II. emeletén kb. 15 éve működő, mára már elavult, többször meghibásodott légcsatornás központi klímarendszer helyett, egy korszerű rendszer kiépítése vált szükségessé. Az előzetes helyszíni felmérések alapján készült kiépítési terv jelen pályázat mellékletét képezi.
Az ajánlatot csak a megadott táblázatban szereplő tételek beárazásával lehet elkészíteni, egyéb ettől eltérő árajánlati formula nem elfogadható – az árajánlatok összehasonlíthatósága végett. A Telepítés táblázat nettó ár összesen sorának, minden olyan felmerülő költséget tartalmaznia kell, ami a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges. Egyéb díj nem számítható fel utólagosan.
Egyéb szempontok:
 A klíma készülékek helyszínre szállítása, szükség esetén helyszíni daruzása
 A régi „A-B” klímarendszer egységeinek és kalorikus csöveinek lebontása és elszállítása, erről „SZ-lap” kiállítása
 A régi „A-B” klímarendszer hűtőközegének lefejtése és elszállítása, erről „SZ-lap” kiállítása
 Szereléshez szükséges állványzat kiszállítása, építése
 Beltéri egységek felszerelése, bekötése megvalósítási terv szerint
 Kültéri egységek szerelése, bekötése megvalósítási terv szerint
 Kalorikus csőhálózat készítése vegytiszta lágy/félkemény/kemény rézcső alkalmazásával minimum 1 mm falvastagsággal, párazáró szigetelésekkel
 Keményforrasztások készítése megfelelő ezüst tartalmú forraszanyaggal, nitrogénöblítés mellett
 Tömörségi és vákuumontartási jegyzőkönyv készítése
 Átadáskor a felhasznált anyagok megfelelőségi nyilatkozatainak mellékelése
 A kalorikus csövezés kábelcsatornában, vagy bevéséssel történő elvezetése, egyeztetés szerint
 Fal- és födémáttörések készítése, azok visszajavítása
 A kondenzvíz gravitációs vagy szükség estén cseppvíz szivattyúval történő elvezetése, rézcső irányába, lefolyórendszerbe való bekötés esetén, bűzzáró szifon alkalmazásával
 A telepített rendszer nitrogénes nyomáspróbája és vákuumolás utáni szakszerű beüzemelése
 Szükség esetén fehér, szinterezett oldalfali tartókonzol felszerelése, vagy földre telepítés esetén hótalp beépítése
 Az árajánlatnak tartalmaznia kell a rendszer felszereléséhez szükséges összes szerelési és segédanyagot, ide értve a hűtőközeg rátöltést is
 A szerelési területek tisztán hagyása, valamint a keletkezett hulladék szelektíven történő elszállítása
 Az elektromos szerelési munkákat, csak szakképzett villanyszerelő végezheti
 EPH jegyzőkönyv készítése
 Átadáskor gépkönyv, üzembe helyezési jegyzőkönyv, garancialevelek, magyar nyelvű használati útmutató, átadása
 Berendezés átadáskor oktatás a kezelő személyzet részére
Regisztrációra kötelezett hűtőkörök esetén, az NKVH dokumentáció elkészítése (kalorikus rajz, szivárgásvizsgálati tervlap, kalorikus rajz, gépnapló, gépkönyv, szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv, tömörségi vizsgálati jegyzőkönyv) elektronikus szerkeszthető formában történő elkészítése és átadása a megrendelő részére. A dokumentációt az NKVH rendszerébe nem szükséges feltölteni.
Az árazatlan költségvetést tartalmazó táblázatot külön dokumentum tartalmazza. (2019klíma_árazatlan kts._II. rész)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %) 15
2 Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap) 15 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Polgármesteri Hivatal I. emelet
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331220-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros XV. Ker. Polgármesteri Hivatal által megnevezett telephelyein található helyiségek klimatizálása
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest Főváros XV. Ker. Polgármesteri Hivatal, 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. sz. alatti székhelyén, az I. emelet 114/a., 114/b. irodák, 112. tárgyalóterem, valamint a 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6. telephelyen található 4 helyiség klimatizálása.
A hűtőkészülékek kiválasztása a helyiségek alapterületének és légköbméterének figyelembevételével történő hőtechnikai becslést alapul véve történjen.
A készülékekkel kapcsolatos elvárások:
Fentiek alapján a helyiség méretének legoptimálisabban megfelelő teljesítményű, Toshiba típusú vagy azzal egyenértékű paraméterekkel rendelkező oldalfali mono vagy duál készülékek telepítése.
 30 Watt / m3 igénynek megfelelően kell meghatározni a beépítésre kerülő készülék teljesítmény méreteket
 kettős-forgódugattyús kompresszor
 hűtő/fűtő/párátlanító üzemmód
 Öntisztító funkció
 Super Ionizátor
 IAQ szűrő
 infravörös távirányító
 R32 hűtőközeg
 Auto diagnose,
 Automatikus újraindítás üzemmód,
 Ecologic mód,
 Quiet mód,
 Comfort Sleep beállítási lehetőségek
 Heti időzítő,
 8 °C-os temperálás,
 WIFI opció
 Toshiba Suzumi Plus Hibrid Inverteres modell család
Az ajánlati ár az alábbiakat tartalmazza:
1.) Készülék típusok megnevezése és nettó ára.
2.) Munkafolyamatok és szerelési anyagok összesített nettó ajánlati ára.
 A klíma készülékek helyszínre szállítása
 Régi készülék leszerelése, elszállítása, megsemmisítése
 Szereléshez szükséges állványzat kiszállítása, építése
 Beltéri egységek felszerelése, bekötése a megrendelővel előre egyeztetett nyomvonalon
 Kültéri egységek szerelése, bekötése a megrendelővel előre egyeztetett nyomvonalon
 Vegytiszta lágy rézcső alkalmazása 1 mm falvastagsággal, párazáró szigetelésekkel
 A kalorikus csövezés kábelcsatornában való kiépítése
 Fal- és födémáttörések készítése, azok visszajavítása
 A kondenzvíz gravitációs vagy szükség estén cseppvíz szivattyúval történő elvezetése, rézcső irányába, lefolyórendszerbe való bekötés esetén, bűzzáró szifon alkalmazásával
 A telepített rendszer nitrogénes nyomáspróbája és vákuumolás utáni szakszerű beüzemelése
 Szükség esetén fehér, szinterezett oldalfali tartókonzol felszerelése, vagy földre telepítés esetén hótalp beépítése
 Az árajánlatnak tartalmaznia kell a rendszer felszereléséhez szükséges összes szerelési és segédanyagot, ide értve az esetleges hűtőközeg rátöltést is
 A szerelési területek tisztán hagyása, valamint a keletkezett hulladék szelektíven történő elszállítása
Regisztrációra kötelezett hűtőkörök esetén, az NKVH dokumentáció elkészítése (kalorikus rajz, szivárgásvizsgálati tervlap, kalorikus rajz, gépnapló, gépkönyv, szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv, tömörségi vizsgálati jegyzőkönyv) elektronikus szerkeszthető formában történő elkészítése és átadása a megrendelő részére. A dokumentációt az NKVH rendszerébe nem szükséges feltölteni.
Az árazatlan költségvetést tartalmazó táblázatot külön dokumentum tartalmazza. (2019klíma_árazatlan kts._III.rész)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %) 15
2 Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Klíma Online Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92326367
Postai cím: Jávorka Ádám Utca 63 / A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: info@klima-online.hu
Telefon: +36 304455111
Internetcím(ek): (URL) www.klima-online.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23818516242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Klíma Online Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92326367
Postai cím: Jávorka Ádám Utca 63 / A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23818516242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Polgármesteri Hivatal II. emelet
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Klíma Online Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92326367
Postai cím: Jávorka Ádám Utca 63 / A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: info@klima-online.hu
Telefon: +36 304455111
Internetcím(ek): (URL) www.klima-online.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23818516242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32709308
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Klíma Online Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92326367
Postai cím: Jávorka Ádám Utca 63 / A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23818516242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Polgármesteri Hivatal I. emelet
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Klíma Online Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92326367
Postai cím: Jávorka Ádám Utca 63 / A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: info@klima-online.hu
Telefon: +36 304455111
Internetcím(ek): (URL) www.klima-online.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23818516242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Klíma Online Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92326367
Postai cím: Jávorka Ádám Utca 63 / A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23818516242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges