Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2459/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budakeszi Város Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budakeszi Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72590212
Postai cím: Fő Utca 179
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sebestyén László
Telefon: +36 23535710
E-mail: sebestyen.laszlo@budakeszi.hu
Fax: +36 23535712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budakeszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budakeszi.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000020192020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Budakeszi Makkosmária városrész csapadékvíz elvezetésének és ahhoz kapcsolódóan a Kert utca felső szakasz útfelújításának tervezése és kivitelezése”
I. Rész – Budakeszi Makkosmária településrész csapadékvíz elvezetésének tervezése és kivitelezése
II. Rész – Kert utca felső szakasz útfelújításának tervezése és kivitelezése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:
M/1
nem igazolja
az I. rész tekintetében: olyan munka szerződésszerű teljesítését, mely tartalmazott minimum 1665 méter csapadékvíz elvezető árok kivitelezését, a felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban.
a II. rész tekintetében: olyan munka szerződésszerű teljesítését, mely tartalmazott minimum 550 méter közút felújításának, vagy építésének kivitelezését, a felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban.
Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés alatt érti: a korábbi megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítést, amennyiben a korábbi megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait (a szervezet releváns szakmai tapasztalatát), ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az ajánlatkérő teljesítés során köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke az ajánlatban foglalt vállalásnak megfelel-e.
M/2
nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
Az I. rész tekintetében legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 3. rész 10. pontja szerinti, legalább MV-VZ szakterület jelölésű kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes), a kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki rendelkezik belterületi közút felújítása vagy építése tárgyú kivitelezési munka felelős műszaki vezetésére és/vagy építésvezetésére, és/vagy építésirányítására és/vagy művezetésére vonatkozó szakmai tapasztalattal.
A II. rész tekintetében legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 3. rész 2. pontja szerinti, legalább MV-KÉ szakterület jelölésű kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes), a kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki rendelkezik belterületi közút felújítása vagy építése tárgyú kivitelezési munka felelős műszaki vezetésére és/vagy építésvezetésére, és/vagy építésirányítására és/vagy művezetésére vonatkozó szakmai tapasztalattal.
A szakemberek között átfedés lehetséges.
Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak az átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000 (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerinti, vagy az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) kormányrendelet szerinti besorolást tekinti.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Az adott végzettséggel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. Az igazolásnak egyértelműen és minden kétséget kizáró módon meg kell győznie az ajánlatkérőt arról, hogy az egyenértékű végzettség elfogadása a szerződésszerű teljesítés szempontjából nem jelent kockázatot az ajánlatkérő számára. Ha az igazolás nem tartalmaz kellő információt, nem ad meg minden adatot, tényt az ajánlatkérő döntéséhez, nem vagy nem egyértelműen és ellenőrizhető módon indokolja meg az egyenértékűséget, ajánlattevő magát fosztja meg attól a lehetőségtől, hogy az ajánlatkérő az indokolást elfogadja, az ajánlatot érvényesnek minősítse.
A közbeszerzési eljárás során az alkalmassági követelmények való megfelelés érdekében nevesített személyek a szerződés teljesítése során személyes teljesítésre kötelezettek.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait (a szervezet releváns szakembereit), ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Helyesen:
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:
M/1
nem igazolja
az I. rész tekintetében: olyan munka szerződésszerű teljesítését, mely tartalmazott minimum 1665 méter csapadékvíz elvezető árok kivitelezését, a felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban. A referencia igazolása történhet több, maximum 4 db szerződésből.
a II. rész tekintetében: olyan munka szerződésszerű teljesítését, mely tartalmazott minimum 550 méter közút felújításának, vagy építésének kivitelezését, a felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban.
Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés alatt érti: a korábbi megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítést, amennyiben a korábbi megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait (a szervezet releváns szakmai tapasztalatát), ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az ajánlatkérő teljesítés során köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke az ajánlatban foglalt vállalásnak megfelel-e.
M/2
nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
Az I. rész tekintetében legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 3. rész 10. pontja szerinti, legalább MV-VZ szakterület jelölésű kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes), a kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakember.
A II. rész tekintetében legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 3. rész 2. pontja szerinti, legalább MV-KÉ szakterület jelölésű kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes), a kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki rendelkezik belterületi közút felújítása vagy építése tárgyú kivitelezési munka felelős műszaki vezetésére és/vagy építésvezetésére, és/vagy építésirányítására és/vagy művezetésére vonatkozó szakmai tapasztalattal.
A szakemberek között átfedés lehetséges.
Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak az átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000 (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerinti, vagy az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) kormányrendelet szerinti besorolást tekinti.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Az adott végzettséggel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. Az igazolásnak egyértelműen és minden kétséget kizáró módon meg kell győznie az ajánlatkérőt arról, hogy az egyenértékű végzettség elfogadása a szerződésszerű teljesítés szempontjából nem jelent kockázatot az ajánlatkérő számára. Ha az igazolás nem tartalmaz kellő információt, nem ad meg minden adatot, tényt az ajánlatkérő döntéséhez, nem vagy nem egyértelműen és ellenőrizhető módon indokolja meg az egyenértékűséget, ajánlattevő magát fosztja meg attól a lehetőségtől, hogy az ajánlatkérő az indokolást elfogadja, az ajánlatot érvényesnek minősítse.
A közbeszerzési eljárás során az alkalmassági követelmények való megfelelés érdekében nevesített személyek a szerződés teljesítése során személyes teljesítésre kötelezettek.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait (a szervezet releváns szakembereit), ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A műszaki dokumentáció is módosításra került a kiegészítő tájékoztatás keretében érkezett kérdésekre tekintettel. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra a válaszokat az új ajánlattételi határidőre figyelemmel fogja megadni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben