Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:2535/2020
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Biharkeresztes Város Önkormányzata Ártánd Község Önkormányzata;Bedő Község Önkormányzata;Bojt Község Önkormányzat;Nagykereki Községi Önkormányzat;Told Község Önkormányzat
Teljesítés helye:Biharkeresztes város közigazgatási területe.;Ártánd község közigazgatási területe.;Bedő község közigazgatási területe.;Bojt község közigazgatási területe.;Nagykereki község közigazgatási területe.;Told község közigazgatási területe.;Biharkeresztes város közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Biharkeresztes Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68799450
Postai cím: Széchenyi Utca 57.
Város: Biharkeresztes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4110
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dani Béla Péter
Telefon: +36 54430001
E-mail: hivatal@biharkeresztes.hu
Fax: +36 54541052
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.biharkeresztes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Ártánd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31915490
Postai cím: Rákóczi Utca 28
Város: Ártánd
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Benkő Sándor
Telefon: +36 54431710
E-mail: phartand@gmail.com
Fax: +36 54431710
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.artand.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Bedő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57880613
Postai cím: Rákóczi Utca 35
Város: Bedő
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4128
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eszenyi Antal
Telefon: +36 54431609
E-mail: bedoph@freemail.hu
Fax: +36 54431609
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bedo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Bojt Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31583105
Postai cím: Ady Endre Utca 5
Város: Bojt
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4114
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bereginé Szegedi Hajnalka
Telefon: +36 54701525
E-mail: bojtph@gmail.com
Fax: +36 54701525
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bojt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Nagykereki Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38629826
Postai cím: Kossuth utca Utca 22.
Város: Nagykereki
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4127
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zilai Károly
Telefon: +36 54420800
E-mail: nagykereki.hivatal@gmail.com
Fax: +36 54420800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykereki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Told Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70024456
Postai cím: Kossuth Utca 4
Város: Told
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Béres Barnabás Mihály
Telefon: +36 54431904
E-mail: toldhivatal@gmail.com
Fax: +36 54431904
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.told.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Biharkeresztes Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000088952020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000088952020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés EFOP-1.5.3.-16-2017-00024
Hivatkozási szám: EKR000088952020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő alábbi rendezvényszervezési feladatok ellátása:
1. rész: Rendezvényszervezés Biharkeresztes
2. rész: Rendezvényszervezés Ártánd
3. rész: Rendezvényszervezés Bedő
4. rész: Rendezvényszervezés Bojt
5. rész: Rendezvényszervezés Nagykereki
6. rész: Rendezvényszervezés Told
7. rész: Rendezvényszervezés Alapítvány
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés Biharkeresztes
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Biharkeresztes város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő alábbi rendezvényszervezési feladatok ellátása:
1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység : Angyalváró Adventi program 2 alkalommal, 120 - 120 fő részvételével
2. Baba - mama klub 20 alkalommal, alkalmanként 5 fő részvételével
3. Családi és gyermekjóléti programok, tréningek 4 alkalommal, alkalmanként 90 percben 10 fő részvételével
4. Közösség egészségfejlesztése - egészségnap gyerekeknek 1 alkalommal 50 fő részvételével 2 óra időtartamban
5. Éljünk egészségesen - Városi Egészségnap – Keresztes futás 2 alkalommal, alkalmanként 150-150 fő részvételével, 4-4 óra időtartamban
6. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Juniális 1 alkalommal 50 fő részvételével
7. Családi és gyermekjóléti programok- "Keresztesi Napok" 2 alkalommal, alkalmanként 2 napos programmal, alkalmanként 1000 fő részvételével
8. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység- Nyári esték 4 alkalommal 2 - 2 hétvégi nap, alkalmanként min. 30 fő részvételével
9. Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó program: Nyári napközis tábor 6 alkalommal, alkalmanként 5 nap, napi 8 órában, alkalmanként 20 részvételével
10. Fiatalok közösségépítése- Nyárzáró 2 alkalommal 4 -4 óra időtartamban, alkalmanként 200 fő részvételével
11. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység -Őszi napok, 2 alkalommal 1 óra időtartamban alkalmanként 120 fő részvételével
12. Prevenciós program - Drogokról másképp 4 alkalommal , alkalmanként 20 fő részvételével, alkalmanként 90 percben
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki rendezvényszervezési feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes bruttó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00024
II.2.13) További információ Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés Ártánd
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Ártánd község közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő alábbi rendezvényszervezési feladatok ellátása:
1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Adventi program 1 alkalommal 4 óra időtartamban 15 fő részvételével
2. Közösség egészségfejlesztése - Tanácsadás orvos bevonásával, előadás, szűrések 1 alkalommal 20 fő részvételével 4 óra időtartamban
3. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Falu karácsony 2 alkalommal, alkalmanként 2 óra időtartamban, alkalmanként 100 fő részvételével
4. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Farsang 1 alkalommal 6 óra időtartamban 85 fő részvételével
5. Fiatalok közösségépítése - Hagyományőrzés: ismerd meg elődeidet 2 alkalommal 4 -4 óra időtartamban 35 fő részvételével
6. Fiatalok közösségépítése - Hagyományőrzés: téli népszokások, betlehemezés 2 alkalommal 4 -4 óra időtartamban 15 fő részvételével
7. Közösség egészségfejlesztése - Életmódváltás-helyes táplálkozás 1. Egy alkalommal, 2 óra időtartamban 20 fő részvételével
8. Közösség egészségfejlesztése - Életmódváltás-helyes táplálkozás 2. Két alkalommal, alkalmanként 2 óra időtartamban, 20- 20 fő részvételével
9. Közösség egészségfejlesztése - Helyes táplálkozás 3. - egészséges ünnepi ételek Egy alkalommal, alkalmanként 2 óra időtartamban, 20 fő részvételével
10. Fiatalok közösségépítése - Fiatalok nemzeti öntudatra való nevelése - Kapunyitogató 2 alkalommal, alkalmanként 8 óra időtartamban 43 fő részvételével
11. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység _ Költészet napja 1 alkalommal 4 óra időtartamban 15 fő részvételével
12. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység _ Kultúra napja 1 alkalommal 4 óra időtartamban 50 fő részvételével
13. Fiatalok közösségépítése -Hagyományőrzés: néptánc tábor Szent Iván napja 4 alkalommal , alkalmanként 1 hét időtartamban 16-18 fő részvételével , napi 8 órában
14. Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó program komplex megvalósítása - Olvasótábor, könyvtári foglalkozás 2 alkalommal, alkalmanként 5 nap, napi 8 óra 15-15 fő
15. Prevenciós program - Baba -mama klub 3 alkalommal, alkalmanként 5 fő részvételével
16. Prevenciós program - kirándulás 2 alkalommal 7 óra időtartamban 50-50 fő részvételével
17. Prevenciós program – Női Torna 4 alkalommal, alkalmanként 1 óra 8 fő részvételével
18. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Szent István nap 2 alkalommal , alkalmanként 4 óra időtartamban 200 fő részvételével
19. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Zám nap egy alkalommal 6 óra időtartamban 35 fő részvételével
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki rendezvényszervezési feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes bruttó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00024
II.2.13) További információ Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés Bedő
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Bedő község közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő alábbi rendezvényszervezési feladatok ellátása:
1. Közösség egészségfejlesztése - Egészségnap 2 alkalommal, alkalmanként 4 óra időtartamban 30 fő részvételével
2. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Hagyományőrző nap 2 alkalommal, alkalmanként 70 fő részvételével egésznapos program
3. Fiatalok közösségépítése- Ifjúsági nap 3 alkalommal, alkalmanként 50 fő részvételével egésznapos program
4. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Nemzetiségi találkozó, Falunap 2 alkalommal, alkalmanként 100 fő részvételével egésznapos program
5. Prevenciós program - egy alkalommal, 15 fő részvételével, 60 perc időtartamban
6. Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó program komplex megvalósítása - napközis tábor 3 alkalommal, alkalmanként 5 nap időtartamban, napi 5 óra 10 fő részvételével
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki rendezvényszervezési feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes bruttó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00024
II.2.13) További információ Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés Bojt
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Bojt község közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő alábbi rendezvényszervezési feladatok ellátása:
1. Közösség egészségfejlesztése - Egészségnap egy alkalommal 2 óra időtartamban 30 fő részvételével
2. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység _ Falunap 2020 egy alkalommal 2 napos, napi 6 óra időtartamban 200 fő részvételével
3. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység _ Falunap 2021 egy alkalommal 2 napos, napi 6 óra időtartamban 80 fő részvételével
4. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Fenyőünnep egy alkalommal 2 óra időtartamban 50 fő részvételével
5. Fiatalok közösségépítése - Fiatalok a szebb jövőért 2 alkalommal egy óra időtartamban 10 fő részvételével
6. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Gyereknap 2 alkalommal egész nap, 50 fő részvételével
7. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Március 15. egy alkalommal 3 óra időtartamban 30 fő részvételével
8. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Mikulás ünnep 2 alkalommal 2 -2 óra időtartamban 40 - 40 fő részvételével
9. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Nőnap egy alkalommal 2 óra időtartamban 50 fő részvételével
10. Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó program komplex megvalósítása - Nyári tábor szünidős gyermekeknek egy alkalommal 5 nap, napi 6 óra 20 fő részvételével
11. Fiatalok közösségépítése - A Föld Napja egy alkalommal 90 perc 40 fő részvételével
12. Prevenciós program 2 alkalommal 1 óra időtartamban 10 fő részvételével
13. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Új kenyér ünnepe 2 alkalommal , alkalmanként 3 óra időtartamban 25 fő részvételével
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki rendezvényszervezési feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes bruttó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00024
II.2.13) További információ Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés Nagykereki
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Nagykereki község közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő alábbi rendezvényszervezési feladatok ellátása:
1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Adventi készülődés 2 alkalommal 1-1 nap 20 -20 fő részvételével
2. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Bocskai várfesztivál 2 alkalommal 2-2 nap, 60-150 fő részvételével
3. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Csigacsináló találkozó 2 alkalommal 1-1 nap 50-50 fő részvételével
4. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Farsangi hagyományok – családi nap egy alkalommal 4 óra időtartamban 50 fő részvételével
5. Közösség egészségfejlesztése - Gyermeknap/Életmódváltás egy alkalommal egy nap 30 fő részvételével
6. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Húsvéti hagyományok – családi nap egy alkalommal 2 óra időtartamban 20 fő részvételével
7. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Idősek napja 2 alkalommal 1-1 nap 80 -80 fő részvételével
8. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Időszaki kiállítás 2 alkalommal 1-1óra időtartamban 20 - 20 fő részvételével
9. Fiatalok közösségépítése - Információs nap 2 alkalommal 3 - 3 óra időtartamban 20 -20 fő részvételével
10. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - „Kerekibe két úton kell bemenni” Kórustalálkozó „határon innen és túl” egy alkalommal 3 óra időtartamban 80 fő részvételével
11. Közösség egészségfejlesztése - Majális /Sportnap/Életmódváltás 2 alkalommal egy nap, alkalmanként 50 fő részvételével
12. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Március 15. egy alkalommal 2 óra időtartamban 30 fő részvételével
13. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Nőnap egy alkalommal 2 óra időtartamban 50 fő részvételével
14. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Őszi szüneti családi nap 2 alkalommal 1-1 nap 20-20 fő részvételével
15. Prevenciós program egy alkalommal 1 óra időtartamban 20 fő részvételével
16. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység – Szüreti hagyományok 2 alkalommal, egésznapos program, alkalmanként kb. 80 fő részvételével
17. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység – Mikulás nap 2 alkalommal 2-2 óra időtartamban kb. 30-30 fő részvételével
18. Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó komplex program megvalósítása - Szünidei gyerekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése 3 alkalommal 5-5 nap, napi 6 órában, alkalmanként 20 fő részvételével
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki rendezvényszervezési feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes bruttó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00024
II.2.13) További információ Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés Told
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Told község közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő alábbi rendezvényszervezési feladatok ellátása:
1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Adventi készülődés 2 alkalommal, alkalmanként 1 óra időtartamban 30 fő részvételével
2. Fiatalok közösségépítése - Állásinterjúra felkészítés egy alkalommal 4 óra időtartamban, 5 fő részvételével
3. Fiatalok közösségépítése - Bevezetés a digitális életbe egy alkalommal 2 nap összesen 10 óra időtartamban 5 fő részvételével
4. Közösség egészségfejlesztése – Egészségnap egy alkalommal 4 óra időtartamban 20 fő részvételével
5. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Gyereknap 2 alkalommal 1 - 1 nap 20-20 fő részvételével
6. Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó program - Nyári tábor 2 alkalommal, alkalmanként 5 nap, napi 6 óra 12 fő részvételével
7. Prevenciós program - Orvosi előadás 1 alkalommal 1 óra időtartamban 5 fő részvételével
7. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Toldi falusi vigadalom 2 alkalommal 1 - 1 nap 25 - 25 fő részvételével
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki rendezvényszervezési feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes bruttó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00024
II.2.13) További információ Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés Alapítvány
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Biharkeresztes város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő alábbi rendezvényszervezési feladatok ellátása:
1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenység - Családi nap 5 alkalommal 1 nap időtartamban, alkalmanként 25 fő részvételével
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki rendezvényszervezési feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes bruttó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00024
II.2.13) További információ Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) és d) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye tekintetében köteles nyilatkozni.
A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, az eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani. Az EKR-ben erre űrlap található, mely az ajánlatba benyújtandó.
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
SZ1) A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdése alapján a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság vonatkozásában előírt követelmény tekintetében
- Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján;
- nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás SZ1) pontjában előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az eljárást megindító felhívás SZ1) pontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ szerint meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy igazolás szerint, az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe;
- referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
- a szerződés (szolgáltatás) tárgya;
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig);
- a teljesített mennyiségi adatok;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Amennyiben az ismertetett szolgáltatás teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő közös ajánlattevő tagjaként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza.
Ajánlatkérő az M1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében, továbbá az M1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Az ajánlattevő rendelkezzen
- az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 éves időtartamon belül,
- szerződésszerűen teljesített,
- 1. részre történő ajánlattétel esetében minimum 25 db rendezvény szervezésére
- 2. részre történő ajánlattétel esetében minimum 15 db rendezvény szervezésére
- 3. részre történő ajánlattétel esetében minimum 3 db rendezvény szervezésére
- 4. részre történő ajánlattétel esetében minimum 10 db rendezvény szervezésére
- 5. részre történő ajánlattétel esetében minimum 10 db rendezvény szervezésére
- 6. részre történő ajánlattétel esetében minimum 6 db rendezvény szervezésére
- 7. részre történő ajánlattétel esetében minimum 3 db rendezvény szervezésére
vonatkozó referenciával.
Ugyanazt a referenciát az Ajánlatkérő több részre történő ajánlattétel esetében is elfogadja, ebben az esetben elegendő az ajánlat részét képező részek közül a legmagasabb mennyiséget igazolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§-ban foglaltak alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
Késedelem esetére kikötött kötbér:
A késedelmi kötbért Megrendelő a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén érvényesíti.
A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti teljes bruttó értékének 1%-a /késedelmes naptári nap a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi kötbér maximuma késedelmenként 15 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára az azonnali felmondás és a meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát.
Hibás teljesítési kötbér: az adott részajánlattételi körre vonatkozó vállalkozói díj 3%-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 2 alkalommal érvényesíthető, melyet követő ismételt hibás teljesítés után Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér:
A meghiúsulási kötbért Megrendelő abban az esetben érvényesíti, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, és Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy azt azonnali hatályú felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti vállalkozói díj teljes bruttó értékének 25%-a.
Megrendelő elállási vagy felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás vagy felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.
A kötbér esedékessé válik, amikor a Megrendelő (jogosult) a szerződésszegésről tudomást szerez.
A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
A Megrendelő a késedelmi kötbér maximumának eléréséhez fűződő jogkövetkezmények esetére a meghiúsulási kötbérbe történő beszámítását alkalmazza.
A szerződés biztosítékaival kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (Ft).
A szerződés finanszírozása az EFOP-1.5.3.-16-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében, vissza nem térítendő támogatásból, utófinanszírozással történik. A támogatás szempontjából nem elszámolható költségeket 100%-ban Ajánlatkérő finanszírozza.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Részszámla benyújtására van lehetőség. A teljesítés során lebonyolított rendezvényenként, annak Megrendelő általi elfogadását követően van lehetőség számla benyújtására. A számla értéke a lebonyolított rendezvényre megajánlott vállalkozói díjjal azonos mértékű. A részszámláknak és a végszámlának tartalmaznia kell az adott projekt projektazonosító számát. A nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolás kézhezvétele után, egy-egy rendezvény megtartását követően jogosult számlát kiállítani.
A számla a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújtható be.
A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a Vállalkozó ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.
A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)-(11) bekezdés; a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés, a 2017. évi CL. sz. törvény és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet utófinanszírozási szabályai alkalmazandók.
A további előírások a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerint az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/02/26 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül nyújtható be.
Az elektronikus bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban előírtak szerint történik.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Folytatás a VI.3.4.23. pontban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ár: fordított arányosítás. Szakember: egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Eljárási szabályok: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő (AK) az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek. b) pont nyílt eljárás szabályai szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek-eit nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
2) Az EFOP-1.5.3.-16-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében a közbeszerzési eljárást Biharkeresztes Város Önkormányzata (Konzorciumvezető) folytatja le Ártánd Község Önkormányzata, Bedő Község Önkormányzata, Bojt Község Önkormányzata, Nagykereki Községi Önkormányzat, Told Község Önkormányzata és A Gyermekek Egészséges Fejlődéséért Alapítvány kedvezményezettek nevében a mindenkor hatályos Kbt., Biharkeresztes Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzata, valamint a kedvezményezettek között létrejött konzorciumi megállapodás alapján.
3) A Kbt. 114. § (11) bekezdés tekintetében Ajánlatkérő a 2019. évi, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt veszi figyelembe.
4) AK valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja a KD elérhetőségét az EKR rendszerben.
5) Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
6) Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.
7) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR rendelet 11. §-a tartalmaz.
8) A Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján nem rendel el az AK újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
9) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint.
10) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
11) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!
12) Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott esetben – az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást képviselő személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját.
13) Ártáblázatot (lásd: iratminta) csatolni kell az ajánlathoz.
14) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmi követelményeit a KD tartalmazza.
15) A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb feltételek: III.1.3) M1) pont.
16) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.
Módszer:
Teljes bruttó ajánlati ár (Ft): fordított arányosítás.
Szakmai ajánlat: egyenes arányosítás.
Az értékelés módszerének részletes ismertetését a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
17) AK a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
18) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség az EKR rendelet szerint érvényesül.
19) AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra!
20) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
21) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
22) FAKSZ: Dr. Kovács Krisztina (Lajstromszám: 00444)
23) A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal - elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
24) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges