Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:2567/2020
CPV Kód:34115300-9
Ajánlatkérő:Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
Teljesítés helye:8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65082377
Postai cím: Vár Utca 5
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsirmon Máté
Telefon: +36 303535254
E-mail: m.zsirmon@netta-pannonia.hu
Fax: +36 93537385
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://netta-pannonia.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000116602020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000116602020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Használt autóbusz beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000116602020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34115300-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db használt autóbusz (M3/III. kategória) beszerzése adásvételi szerződés keretében.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Egy darab autóbusz beszerzése nem teszi lehetővé a részekre bontást.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Használt autóbusz beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34115300-9
További tárgyak:34121000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 (egy) darab használt autóbusz (M3/III. kategória)
Az autóbusz gyártási éve nem lehet korábbi, mint 2016. év (2016.01.01 napja előtt gyártott jármű megajánlását nem fogadja el az ajánlatkérő), az autóbusz futásteljesítménye max. 150000 km.
Főbb műszaki követelmények: Két tengelyes, min. 290 kw motor teljesítményű, minimum Euro 6 emissziójú diesel motorral rendelkező autóbusz. Automatizált fokozatkapcsolás és kuplungműködtetéssel, minimum 8 előremeneti fokozat (hidrodinamikus nem elfogadott). Utasülések száma min. 48 db max. 52 db, utaskísérő ülések száma 1 db, 1-1-0 ajtóképletű.
Az autóbuszt üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, magyar rendszámmal, és a jogszabályoknak megfelelő hatósági jelzésekkel ellátva kell ajánlatkérő részére átadni.
Nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell az autóbusz működésével és használatával kapcsolatos oktatást ajánlatkérő által kijelölt személyzet részére, a szállítással egy időben (a szállítás napján), minimum két fő részére, legalább 2 órában.
Nyertes ajánlattevő a szállítással egyidejűleg köteles a szerződés tárgyát képező autóbusz vonatkozásában vezetett szervizkönyvet ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az autóbusz rendelkezik-e ülésenkénti USB csatlakozási lehetőséggel (igen/nem) 10
2 2. Az autóbusz üzemanyagtartályának mérete az előírt minimális 500 liter felett (liter) 10
3 3. A szállítási határidő (naptári nap) (maximum 30 nap; legkedvezőbb megajánlás 5 nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (vételár) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kiegészítés a II.2.7.) ponthoz: Szállítási határidő: a szerződéskötéstől számított maximum 30 naptári nap (értékelési szempont).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki/amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Gazdasági szereplőnek a kizáró okok tekintetében az alábbiakat kell benyújtania.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá (elektronikus űrlap kitöltésével). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia: ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, amely a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (elektronikus űrlap kitöltésével).
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában nyilatkozni kell.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, valamint a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nyilatkoznia kell, hogy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k) m ) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap kitöltésével).
A Kr. 17. § (1) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kr. 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A kizáró okok igazolásának vonatkozásában adott esetben a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak is irányadók (öntisztázás).
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról,nemleges tartalom esetén is (elektronikus űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Gazdasági szereplőnek alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia.
M1) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (autóbusz) szállítása bemutatásával (ismertetésével) megjelölve a teljesítés idejét (kezdés és befejezés év/hónap/nap), a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát és mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az adatokat olyan részletességgel kell megadni, hogy abból az előírt
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a három év alatt befejezett (teljesítéssel lezárt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A referenciákat az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással lehet igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 23. §].
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. [Kr. 21/A. §]
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) és (12) bekezdés, Kbt. 67.§ (3) bek. rendelkezése.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik (EKR űrlap kitöltésével), továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (7)]
A Kr. 1. § (7) bek., Kr. 17. § (1) bek., Kbt. 69. § (11a) bek. rendelkezései is megfelelően irányadók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább egy darab minimum 24+1 fő szállítására alkalmas (azaz minimum 24 utasüléssel rendelkező) autóbusz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
A 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 24. §(1) bekezdése alapján ajánlatkérő a 28.§ (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az M.1. pontban előírt alkalmassági követelményt és igazolását.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: nettó ellenszolgáltatás 1%-a/nap, max. 25%.Maximum elérése esetén AK jogosult elállásra,felmondásra.
Hibás teljesítési kötbér: nettó ellenszolgáltatás 25%-a.
Meghiúsulási kötbér: nettó ellenszolgáltatás 25%-a
A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kifizetés 30 napos fizetési határidővel, átutalással. Előlegfizetés nem biztosított. 1db, HUF alapú számla nyújtható be.
Irányadók Kbt.135.§(1),(6) bek., Kbt. 27/A. §, Ptk.6:130.§(1)-(2)bek., Ptk.6:155.§(1)-(3)bek.
Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.
A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi (https://ekr.gov.hu).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.)Korm. rendelet (továbbiakban: EKR KR) 15. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ár esetén fordított arányosítás; 1. Minőségi szempont esetén pontkiosztás; 2. Minőségi szempont esetén egyenes arányosítás; 3. Minőségi szempont esetén arányosítás ME útmutató Kbt.77.§(1) bek. Részletek a közbeszerzés dokumentumban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1)Az eljárás a Kbt. 40.§(1) bek. alapján az egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kerül lebonyolításra (https://ekr.gov.hu). EKR használatához az EKR KR 6.§-a szerinti regisztráció szükséges. Ajánlatkérő (AK) a Kbt.39.§(1) bek.-nek megfelelően a közbeszerzési dokumentumokat az EKR-ben teszi hozzáférhetővé az eljárás iránt érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők részére.
2) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban Kbt.41/A.§, valamint Kbt.35.§(2a)bek.,Kbt.65.§(12)bek. rendelkezései irányadók.
3)Az EKR-ben az elektronikus űrlapon felolvasólapot kell csatolni, a Kbt.68.§(4)bek.szerinti adatokkal.
4)Az ajánlatban ajánlattevőnek (AT) nyilatkoznia kell: Kbt.66.§(2)bek. szerint (EKR űrlap kitöltésével) és Kbt.66.§(6)a)és b) pontjai szerint, nemleges tartalommal is (EKR űrlap kitöltésével), valamint Kbt. 65. § (7) bek. szerint, nemleges tartalommal is (EKR űrlap kitöltésével).
5)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az együttműködési megállapodást. AK kizárja projekttársaság létrehozását.
6)Csatolni kell a gazdasági szereplőt képviselő(k) aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (ld.2006.évi V.tv.9.§), akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratot láttak el. Ha bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, meghatalmazást is csatolni kell, mely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is, és csatolni kell a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.
7)Amennyiben az ajánlatba nem magyar nyelvű dokumentum kerül csatolásra, a becsatolt a dokumentumhoz a magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell, kivéve a vezetett szervizkönyv másolata esetén, amely nem magyar nyelven is benyújtható.
8)AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a megajánlott autóbusz műszaki adatairól, felszereltségéről a közbeszerzési dokumentumban előírt részletességgel. Az ajánlatban csatolni kell továbbá a megajánlott autóbusz forgalmi engedélyének másolatát, valamint a „Jármű Szolgáltatási Platform” gépjárműadat lekérdezési szolgáltatáson (https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/jszp.html) keresztül az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebben lekért adatokat (az adatigénylés eredményét) tartalmazó dokumentumot, továbbá a megajánlott autóbusz vezetett szervizkönyvének másolatát.
9)Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb dokumentumokat/nyilatkozatokat is.
10) FAKSz:dr.Piszkor Melitta,lajstromsz.:00423
11)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
12) Az eljárásban megjelölt határidők az EKR rendszerideje szerintiek.
13)A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottakra a Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók.
14)Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges