Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:2605/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Terem Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4342 Terem, külterület 0523 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Terem Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87177572
Postai cím: Fő Utca 10.
Város: Terem
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4342
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csák István
Telefon: +36 306358960
E-mail: teremonkormanyzat@gmail.com
Fax: +36 42720316
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.terem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.terem.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Terem 0523. hrsz-ú mg-i gyűjtőút aszfaltozása
Hivatkozási szám: EKR000004572020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Meglévő állapot: Az út jelenleg földútként funkcionál. Kezdőszelvénye a 4915 sz. ök. út 11+913 km. sz.-be csatlakozik. Az út viszonylag
jól karbantartott földút, amelynek anyaga homoktalaj. Az út mellett szórványosan szikkasztó árkok találhatóak. A tervezés során ezek
egyrészt áttervezésre kerülnek másrészt a megmaradó szakaszok profilozással megfelelő szelvényűre alakítandók. A tervezett földút
melletti területek mezőgazdasági jellegűek. A szilárdburkolatú kiépítést elsősorban az indokolja, hogy az út az esősebb évszakok során
(természetesen a csapadék mennyiségétől függően) járhatatlanná válik. Ezek a periódusok akár hetekre is megakadályozzák az út
menti ingatlanok megközelítését és rendeltetésszerű használatát. A kialakítás ismertetése: Kategória az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági
utak tervezési előírásai” szerint : szántóföldi gyűjtőút. Az út hossza: 1623,71 m. KITŰZÉS ADATAI: 0.000 SP0 X=
891507.993 Y=277687.112 Egyenes: H=8.762
8.762 SP1 X=891506.741 Y=277673.749 Ív bal: R=200.000 alfa
=2.6689734957240145 T1=4.659 T2=4.659 S1K=0.054 Ih=9.316 18.079 Egyenes: H=4.216 alfa=
2.6689734957240144
22.295 SP2 X=891506.170 Y=277661.559 Ív jobb: R=200.000 alfa=
1.9066846356476196 T1=3.328 T2=3.328 S1K=0.028 Ih=6.656 28.951 Egyenes: H=427.308 alfa=
1.9066846356476195
456.259 SP3 X=891471.221 Y=277226.093 Ív bal: R=1000.000 alfa=
0.7138493624374179 T1=6.230 T2=6.230 S1K=0.019 Ih=12.459 468.718 Egyenes: H=109.070 alfa=
0.7138493624374178 SP4 X=891463.003 Y=277104.768 Ív jobb: R=1000.000 alfa=0.7223276428291155 T1=6.304 T2=6.304 S1K=
0.020 Ih=12.607
590.395 Egyenes: H=412.910 alfa=0.7223276428291155 1003.305 SP5
X=891428.690 Y=276678.020 Ív bal: R=1000.000 alfa=1.0212107419166076 T1=8.912 T2=8.912 S1K=0.040 Ih=17.823

1021.128 Egyenes: H=356.563 alfa=1.0212107419166079 1377.691 SP6 X=891404.970 Y=
276298.439 Ív jobb: R=1000.000 alfa=1.7011423138605795 T1=14.846 T2=14.846 S1K=0.110 Ih=29.691

1407.382 Egyenes: H=216.322 alfa=1.7011423138605797 --- 1623.704 SP7 X=891383.709 Y=276068.250
Keresztmetszeti kialakítás: A pálya szélesség minimum paramétereinek megállapításához az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak
tervezési előírásai”-t vettük figyelembe: A sáv szélesség: 4,00 m. egyoldali esési 2,5 % Padka: 0,50 m. Korona szélesség: 5,00 m. 5.
Magassági vonalvezetés: A magassági vonalvezetés és nyomvonal kialakítás a meglévő terepviszonyok figyelembevételével lett
kialakítva, azonban néhány szakaszon a vízelvezetésének kiépíthetősége érdekében bevágások kiépítésére is sor került. Burkolat és
földmű: A burkolatszerkezet kiválasztása során szerepet játszott az adott út, hálózatban betöltött szerepe és az ebből fakadó forgalmi
becslés. Földművekre vonatkozó követelmények: A földmű kialakítása során a szerves anyagot tartalmazó réteget el kell távolítani. A
termett talaj tömörségét és teherbírását a e-ÚT 06.02.11 UME előírásai szerint kell minősíteni. A földművet a tükör szinten a tervezett
profillal kell kialakítani. A beépítendő HK javító és fagyvédő réteg X-1 fagyállóságú legyen. A kivitelezés során a a szükséges
teherbírási és tömörségi követelmények meglétét az e-ÚT 06.02.11 UME előírásai szerint kell igazolni és ellenőrizni. Az utak alatti
földmű tömörsége: Trg≥ 87% E2 ≥ 40 MN/m2 Az utak alá tervezett 20 cm. javító réteg tömörsége: Trg≥ 96% E2 ≥ 60 MN/m2
Burkolatalapokra vonatkozó követelmények: Az alap építése csak abban az esetben kezdhető meg, ha a földmű tömörsége elérte az
előírt értéket. Az előirt geometriai méretek meglétét az építés során folyamatosan ellenőrizni kell. Aszfalt rétegekre vonatkozó
előírások: Aszfaltréteg csak olyan fogadó felületre építhető, amely terv szerin profilhelyes, száraz, szennyezéstől mentes. Az aszfalt
réteg és a fogadó felület közé a tapadás biztosítása érdekében 0,2-0,35 kg/m2 bitumenemulziót kell permetezni az aszfaltozást
megkezdődően min. fél órával. Az aszfaltozási munkálatokat az e-ÚT 06.03.21 UME előírásai szerint kell elvégezni. Pályaszerkezetét az
alábbiak szerint határoztuk meg: - 4 cm. AC-11 - 35,0 cm. FZKA zúzottkő alap - 20,0 cm. homokos kavicságy talajjavító javító réteg
Fagyérzékenység ellenőrzése a ÚT 2-1.222 szerint.: A tervezési terület fagyérzékeny. 50- (6x1,5+(25x1,0))=16< 20. A tervezett 20 cm.
fagyvédő és talajjavító réteg megfelelő. Bozót, cserje irtás, fakivágás, pótlás: Az Önkormányzati tulajdonban található területeken lévő
fák visszatelepítéséről és 2 éves ápolásukról engedélyesnek gondoskodni kell. A pótlásra és visszatelepítésre kerülő növények fajtáit,
méretét, helyét a terület tulajdonosainak előírása alapján elkészített és jóváhagyott növénytelepítési terv szerint kell telepíteni. A
kitermelt fákat mérlegelni kell és a tulajdonos által meghatározott helyre be kell szállítani. A visszamaradt tuskókat ki kell termelni és
a kitermelés során képződött gallyakat a területről el kell szállítani. Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra
vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok
részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező
műszaki fejezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Terem 0523. hrsz-ú mg-i gyűjtőút aszfaltozása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45220000-5
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4342 Terem, külterület 0523 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő állapot: Az út jelenleg földútként funkcionál. Kezdőszelvénye a 4915 sz. ök. út 11+913 km. sz.-be csatlakozik. Az út viszonylag
jól karbantartott földút, amelynek anyaga homoktalaj. Az út mellett szórványosan szikkasztó árkok találhatóak. A tervezés során ezek
egyrészt áttervezésre kerülnek másrészt a megmaradó szakaszok profilozással megfelelő szelvényűre alakítandók. A tervezett földút
melletti területek mezőgazdasági jellegűek. A szilárdburkolatú kiépítést elsősorban az indokolja, hogy az út az esősebb évszakok során
(természetesen a csapadék mennyiségétől függően) járhatatlanná válik. Ezek a periódusok akár hetekre is megakadályozzák az út
menti ingatlanok megközelítését és rendeltetésszerű használatát.
A kialakítás ismertetése: Kategória az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági
utak tervezési előírásai” szerint : szántóföldi gyűjtőút.
Az út hossza: 1623,71 m.
KITŰZÉS ADATAI: 0.000 SP0 X=891507.993 Y=277687.112
Egyenes: H=8.762
8.762
SP1 X=891506.741 Y=277673.749
Ív bal: R=200.000
alfa=2.6689734957240145
T1=4.659 T2=4.659
S1K=0.054 Ih=9.316 18.079
Egyenes: H=4.216 alfa=2.6689734957240144
22.295
SP2 X=891506.170 Y=277661.559
Ív jobb: R=200.000 alfa=1.9066846356476196 T1=3.328 T2=3.328 S1K=0.028 Ih=6.656 28.951
Egyenes: H=427.308 alfa=1.9066846356476195
456.259 SP3 X=891471.221 Y=277226.093
Ív bal: R=1000.000 alfa=0.7138493624374179 T1=6.230 T2=6.230 S1K=0.019 Ih=12.459 468.718
Egyenes: H=109.070 alfa=0.7138493624374178 SP4 X=891463.003 Y=277104.768 Ív jobb: R=1000.000 alfa=0.7223276428291155 T1=6.304 T2=6.304 S1K=0.020 Ih=12.607
590.395
Egyenes: H=412.910 alfa=0.7223276428291155 1003.305 SP5 X=891428.690 Y=276678.020 Ív bal: R=1000.000 alfa=1.0212107419166076 T1=8.912 T2=8.912 S1K=0.040 Ih=17.823 1021.128
Egyenes: H=356.563 alfa=1.0212107419166079 1377.691 SP6 X=891404.970
Y=276298.439 Ív jobb: R=1000.000 alfa=1.7011423138605795 T1=14.846 T2=14.846 S1K=0.110
Ih=29.691
1407.382
Egyenes: H=216.322 alfa=1.7011423138605797 --- 1623.704 SP7 X=891383.709 Y=276068.250
Keresztmetszeti kialakítás:
A pálya szélesség minimum paramétereinek megállapításához az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak
tervezési előírásai”-t vettük figyelembe: A sáv szélesség: 4,00 m. egyoldali esési 2,5 % Padka: 0,50 m. Korona szélesség: 5,00 m. 5.
Magassági vonalvezetés:
A magassági vonalvezetés és nyomvonal kialakítás a meglévő terepviszonyok figyelembevételével lett kialakítva, azonban néhány szakaszon a vízelvezetésének kiépíthetősége érdekében bevágások kiépítésére is sor került.
Burkolat és földmű:
A burkolatszerkezet kiválasztása során szerepet játszott az adott út, hálózatban betöltött szerepe és az ebből fakadó forgalmi becslés.
Földművekre vonatkozó követelmények: A földmű kialakítása során a szerves anyagot tartalmazó réteget el kell távolítani. A termett talaj tömörségét és teherbírását a e-ÚT 06.02.11 UME előírásai szerint kell minősíteni. A földművet a tükör szinten a tervezett profillal kell kialakítani. A beépítendő HK javító és fagyvédő réteg X-1 fagyállóságú legyen. A kivitelezés során a a szükséges teherbírási és tömörségi követelmények meglétét az e-ÚT 06.02.11 UME előírásai szerint kell igazolni és ellenőrizni. Az utak alatti földmű tömörsége: Trg≥ 87% E2 ≥ 40 MN/m2 Az utak alá tervezett 20 cm. javító réteg tömörsége: Trg≥ 96% E2 ≥ 60 MN/m2
Burkolatalapokra vonatkozó követelmények: Az alap építése csak abban az esetben kezdhető meg, ha a földmű tömörsége elérte az előírt értéket. Az előirt geometriai méretek meglétét az építés során folyamatosan ellenőrizni kell.
Aszfalt rétegekre vonatkozó előírások: Aszfaltréteg csak olyan fogadó felületre építhető, amely terv szerin profilhelyes, száraz, szennyezéstől mentes. Az aszfalt réteg és a fogadó felület közé a tapadás biztosítása érdekében 0,2-0,35 kg/m2 bitumenemulziót kell permetezni az aszfaltozást
megkezdődően min. fél órával. Az aszfaltozási munkálatokat az e-ÚT 06.03.21 UME előírásai szerint kell elvégezni.
Pályaszerkezetét az alábbiak szerint határoztuk meg: - 4 cm. AC-11 - 35,0 cm. FZKA zúzottkő alap - 20,0 cm. homokos kavicságy talajjavító javító réteg
Fagyérzékenység ellenőrzése a ÚT 2-1.222 szerint.: A tervezési terület fagyérzékeny. 50- (6x1,5+(25x1,0))=16< 20. A tervezett 20 cm.
fagyvédő és talajjavító réteg megfelelő.
Bozót, cserje irtás, fakivágás, pótlás: Az Önkormányzati tulajdonban található területeken lévő fák visszatelepítéséről és 2 éves ápolásukról engedélyesnek gondoskodni kell. A pótlásra és visszatelepítésre kerülő növények fajtáit, méretét, helyét a terület tulajdonosainak előírása alapján elkészített és jóváhagyott növénytelepítési terv szerint kell telepíteni. A kitermelt fákat mérlegelni kell és a tulajdonos által meghatározott helyre be kell szállítani. A visszamaradt tuskókat ki kell termelni és a kitermelés során képződött gallyakat a területről el kell szállítani. Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok
részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező
műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember mélyépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db) 10
2 3. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
3 4. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-Projektazonosító:1826786279
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Terem 0523. hrsz-ú mg-i gyűjtőút aszfaltozása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdés alapján jár el, így csak az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatának a Kaiser Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatának érvényessége került megállapításra. Az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevő azonban ajánlatát visszavonta az ajánlati kötöttség fennállása ellenére, így ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (6) bekezdés a.) pontja szerint, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A döntéshozó az eljárást eredménytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy nem érkezett be a rendelkezésre álló forrás - nettó 71.628.805,-Ft - mértékének megfelelő ajánlat. Az összességében legkedvezőbb Ajánlattevő ajánlatát visszavonta, így az érvénytelen, továbbá, hogy ha az adott eljárásban a további árajánlatok mindegyike meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, így az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontja szerint.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: K-BAU NOVA PLUSZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46893727
Postai cím: Nefelejcs Út 6
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24823537216

Hivatalos név: Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90290682
Postai cím: Pacsirta Utca 33 1. em. 4
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22915706210

Hivatalos név: AK-ON Strategy Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37638566
Postai cím: Kertész Út 137/A. I. em. 3.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22957694110

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők az eljárásban:
1.)
Ajánlattevő neve: Kaiser Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Pacsirta utca 33. 1. em. 4.
Ajánlattevő adószáma: 22915706-2-10
1 Nettó vállalkozási díj (Ft) 69 823 702,-
2. Szakmai ajánlat: Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember mélyépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db) 3
3. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 0
4. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő) 0

2.)
Ajánlattevő neve: K-BAU NOVA PLUSZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 5350 Tiszafüred, Nefelejcs út 6
Ajánlattevő adószáma: 24823537-2-16
1 Nettó vállalkozási díj (Ft) 125 187 709,-
2. Szakmai ajánlat: Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember mélyépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db) 0
3. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 0
4. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő) 0

3.)
Ajánlattevő neve: AK-ON Strategy Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Kertész utca 137/A. I. em. 3
Ajánlattevő adószáma: 22957694-1-10
1 Nettó vállalkozási díj (Ft) 117 777 690
2. Szakmai ajánlat: Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember mélyépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db) 0
3. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 0
4. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő) 0
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges