Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2622/2020
CPV Kód:85121100-4
Ajánlatkérő:Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása
Teljesítés helye:Amennyiben nyertes ajánlattevő igénybe kívánja venni, úgy a jelenlegi orvosi ügyelet helyszíne: 3170 Szécsény, Rákóczi út 115.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Területfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74704727
Postai cím: Rákóczi Út 1
Város: Varsány
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3178
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Tamás
Telefon: +36 32387387
E-mail: nogradsipek@profinter.hu
Fax: +36 32387387
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000103222020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000103222020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Területfejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Háziorvosi ügyelet ellátása a szécsényi járásban
Hivatkozási szám: EKR000103222020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beszerzés célja a központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a szécsényi járáshoz tartozó 14 település részére szolgáltatási szerződés keretében.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja, tekintettel arra, hogy a gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető, a szolgáltatás tárgya (orvosi ügyelet nyújtása) egy egységet alkot.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Háziorvosi ügyelet ellátása a szécsényi járásban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Amennyiben nyertes ajánlattevő igénybe kívánja venni, úgy a jelenlegi orvosi ügyelet helyszíne: 3170 Szécsény, Rákóczi út 115.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a szécsényi járáshoz tartozó 14 település részére szolgáltatási szerződés keretében.
A nyertes ajánlattevő központi ügyelet területi ellátási kötelezettsége az alábbi települések területére terjed ki:
Endrefalva, Hollókő, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szalmatercs, Szécsény, Szécsényfelfalu, Varsány.
Állandó lakosságszám településenkénti megoszlás 2019. január 1-jén:
Endrefalva: 1 234, Hollókő: 323, Ludányhalászi: 1 462, Magyargéc: 854, Nagylóc: 1 482, Nógrádmegyer: 1 671, Nógrádsipek: 698, Nógrádszakál: 670, Piliny: 608, Rimóc: 1 716, Szalmatercs: 452, Szécsény: 5 721, Szécsényfelfalu: 414, Varsány: 1594.
Ellátandó lakosságszám összesen: 18 899 fő
A meghatározott lakosságszám változhat. Az Ajánlatkérő által fizetendő hozzájárulás meghatározása a KSH által minden évben megadott január1-jei lakosságszám alapján történik.
Központi ügyelet rendelkezésre állási ideje:
Munkanapokon: 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig
Munkaszüneti, szabad-és ünnepnapokon: 8.00 órától- 8.00 óráig, teljes 24 órában.
Amennyiben a beteg állapota indokolja, nyertes ajánlattevő a beteget otthonában, illetve tartózkodási helyén köteles ellátni, vagy a mentőszolgálat útján gondoskodni a beteg otthonában történő ellátásáról, illetve az állapotának megfelelő ellátási szinten működő egészségügyi szolgáltatóhoz történő utalásáról.
A nyertes ajánlattevőnek a feladatellátás során a tevékenységet szabályozó mindenkori hatályos előírások szerint kell eljárni. A jelenleg hatályos jogszabályok részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A szolgáltatás nyújtásához szükséges tárgyi feltételeket a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania a mindenkor hatályos, az egészségügyi szolgáltatások szakmai minimumfeltételeinek biztosítására vonatkozó jogszabályok alapján.
A szolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi engedély beszerzése a nyertes ajánlattevő kötelezettsége és költsége.
A tevékenység ellátására szükséges központi ügyeleti rendelő biztosításáról a nyertes ajánlattevőnek kell a szerződés időtartama alatt gondoskodnia, a hatályos jogszabályok és a mindenkori minimumfeltételekben meghatározottak szerint.
Jelenlegi orvosi ügyelet helyszíne: 3170 Szécsény, Rákóczi út 115. A nyertes ajánlattevő nem köteles a szolgáltatást a jelenlegi helyszínen biztosítani, de az általa használni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie: - a központi ügyeleti rendelőt Szécsény város belterületén - ide nem értve Benczúrfalva és Pösténypuszta településrészek belterületét – kell biztosítani,
- az ingatlan tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető legyen,
- rendelkezzen a hatályos jogszabályoknak megfelelő helyiségekkel.
A nyertes ajánlattevőnek a szolgáltatás ellátása a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek értelmében biztosítania kell az ügyeleti helyiségben és a gépkocsiban - a jogszabályok alapján a minimum feltételekhez szükséges - gépeket, berendezéseket.
Az eszközök folyamatos használhatóságáról, működésképességéről és a pótlásáról a nyertes ajánlattevőnek kell gondoskodnia, saját költségén.
A nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a tevékenység ellátásának teljes időtartama alatt valamennyi egyszer használatos fogyóeszközt. Minden szükséges gyógyszer, kötszer és egyéb a betegek ellátását szolgáló anyag beszerzése és kellő mennyiségű tárolása a nyertes ajánlattevő feladata.
A feladatellátáshoz szükséges megkülönböztetett jelzéssel ellátott gépjárművet a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania, és fedezni annak fenntartási költségeit. A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy a gépkocsi valamennyi vonatkozó jogszabály rendelkezésének megfelelően legyen felszerelve.
Az ügyeleti feladatok ellátásához szükséges személyi feltételek: Az ügyeleti ellátásban alkalmazni kívánt egészségügyi szakemberek meg kell, hogy feleljenek a hatályos jogszabályi előírásoknak. A ügyeleti feladatot egyidejűleg 1 fő orvossal, 1 fő ápolóval, 1 fő gépkocsivezetővel kell ellátni. A feladat ellátásához szükséges személyi állományt saját költségén a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani.
A nyertes ajánlattevőnek kell biztosítani a szerződés teljesítése során, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan keletkező veszélyes hulladék elszállítását, ártalmatlanítását és viselni annak költségét.
A nyertes ajánlattevőnek kötelezettsége - a vonatkozó jogszabályi, hatósági előírásoknak megfelelő - információs feladatok (statisztikai adatszolgáltatás, jelentések stb.) ellátása.
A további részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Kiegészítő finanszírozási díj (nettó Ft/hó/fő) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bek. és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. A 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az igazolási módok tekintetében előírt nyilatkozatokat az EKR rendszeren keresztül kell megtenni az űrlapok kitöltésével, különös tekintettel a felhívásban előírt (Kbt.62.§ (1) bek. g-k), m) és q) pontja szerinti) kizáró okokra.
A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Felhívjuk a figyelmet a Kbt 64.§ (1) és (2) bekezdése alapján Ajánlattevő öntisztázási lehetőségére, valamint a Kbt. 69. § (11/a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Nem releváns.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem releváns.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelménye tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ szerint meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy igazolás szerint, az alábbi tartalommal: - a szerződést kötő másik fél neve és címe; - referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, faxszám, e-mail cím); - a szerződés (szolgáltatás) tárgya; - a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hó-tól – év/hó-ig); - a teljesített mennyiségi adatok; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben az ismertetett szolgáltatás teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő közös ajánlattevő tagjaként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.

M2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az Ajánlattevőnek megfelelően kitöltve be kell nyújtania a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” című EKR űrlapot, továbbá megfelelően kitöltve be kell nyújtania a „Nyilatkozat a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról” című EKR űrlapot;
M2/A, M2/B: Az ajánlatban ismertetésre kerülő szakemberek tekintetében az ajánlatban csatolni kell: - a szakemberektől származó, képzettségét, szakmai tapasztalatát, gyakorlatát bemutató, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat úgy, hogy az önéletrajzokból egyértelműen derüljenek ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberekkel szemben támasztott alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelőség, - a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben - a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát. A szakmai tapasztalat ismertetését az önéletrajzban év/hónap bontásban, valamint kezdő és befejező időpont szerint szükséges részletezni. Ahol a szakmai gyakorlati idő vonatkozásában, időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott a szakmai önéletrajznak a szakmai gyakorlat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai gyakorlat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi munkák időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai gyakorlat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, azaz ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai gyakorlat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
M2/C: Az alkalmasság igazolására a vezetői engedély és a PAV1 alkalmasságot igazoló okirat valamint a gépkocsivezető rendelkezésre állási nyilatkozata szükséges.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza. Ajánlatkérő az M1)-M2) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében, továbbá az M1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 éves (36 hónap) időtartamon belül,
- legalább egy db,
- minimum 12 hónapon keresztül folyamatosan és szerződésszerűen teljesített,
- minimum 10.000 lakosságú - háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó
referenciával.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven ( 72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§-ban foglaltak alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M2/A Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
- legalább 1 fő,
- a 4/2000. (II.25.) Eü.M. rendelet 11.§ (9) bekezdésében meghatározott képzettséggel és
- legalább 3 év (36 hónap) háziorvosi ügyeletben végzett szakmai gyakorlattal rendelkező orvossal.
M2/B) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
- legalább 1 fő ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt szakemberrel aki legalább 3 év (36 hónap) orvosi ügyeleten eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2/C) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
- legalább 1 fő,
- érvényes PAV1 minősítéssel, rendelkező gépkocsivezetővel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése nyertes ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul (megszegi a szerződést), a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni ajánlatkérő részére. Mentesül a nyertes ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegését kimenti. A meghiúsulási kötbér összege hátralévő szerződéses időszakra eső szolgáltatási díj 10 %-a. A szerződés biztosítékaival kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A jelen közbeszerzés finanszírozása a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő finanszírozásából és az ajánlatkérő által biztosított kiegészítő finanszírozásból történik. A nyertes ajánlattevőnek a szolgáltatás finanszírozására közvetlenül a NEAK-kal kell szerződést kötnie, a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján. Az ajánlatkérő hozzájárul ahhoz, hogy a nyertes ajánlattevő a NEAK-al finanszírozási szerződést megkösse.
A nyertes ajánlattevő havonta 1 darab számla benyújtására jogosult az előző hónapban ellátott és feladatok teljesítése után. A benyújtott számla ellenértékének kifizetése a Megrendelő részéről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően - átutalással - történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseit. A részletes szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozásának lehetőségét kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény;
- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendelet;
- Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004 (V.11.) ESzCsM. rendelet;
- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet;
- Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról,
valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének
engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet;
- Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás az EKR-ben történik a Kbt. 68. §-ában foglaltaknak és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltaknak megfelelően

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatot és annak részét képező dokumentumokat kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani.
2. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja.
3. Ajánlatkérő az ajánlatok összeállításához a Kbt. 57. § (1) bek. szerinti tartalommal Közbeszerzési Dokumentumokat és annak részeként a 424/2017.(X.19.) K.r. szerinti űrlapokat bocsát rendelkezésre az EKR-ben. Az ajánlat elkészítésére a Kbt.66.§ (1) bek. irányadó.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatát az erre szolgáló űrlap kitöltésével.
5. Az ajánlatban az erre szolgáló űrlapon ki kell tölteni a felolvasólapot a Kbt.68.§ (4) bek. szerinti tartalommal.
6. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (űrlapon) meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t az ajánlat benyújtásakor még nem tudja
megnevezni, úgy erre vonatkozóan is nyilatkozni kell.
7. Ajánlattevőnek (űrlapon) a Kbt.67.§ (4) bek. szerint is nyilatkoznia kell.
8. A 321/2015. (X.30.) K.r.13. §-ra tekintettel ajánlattevő az ajánlatban (űrlapon) nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
9. Az ajánlattevőnek, adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (személynek) az ajánlathoz csatolni kell képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit egyszerű másolatban. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
10. A nyertes ajánlattevőnek a teljes szolgáltatási időtartamban rendelkeznie kell orvosi
szakmai feladatai ellátásból eredő valamennyi kár viselésére kiterjedő érvényes felelősségbiztosítással, amelynek kártérítési limitje évente legalább 10 millió Ft, káreseményként legalább 2 millió Ft. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a fentifelelősségbiztosítással legkésőbb a szerződéskötés napjáig rendelkezni fog és annak hatályát a szerződés időbeli hatálya alatt fenntartja.
11. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
12. A szolgáltatás ellátásához szükséges központi ügyeleti rendelőt a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani Szécsény város – ide nem értve Benczúrfalva és Pösténypuszta településrészek belterületét - belterületén. Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelenleg a háziorvosi ügyeleti ellátása Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonában álló, Szécsény belterület 129/A/5 és 129/A/7 hrsz-, természetben 3170 Szécsény, Rákóczi út 115. szám alatti helyiségeiben működik, bérleti szerződés alapján. A bérleti díj a jelenlegi szolgáltatót terheli. Ajánlattevőnek csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szolgáltatás ellátásához szükséges központi ügyeleti rendelőt a szolgáltatás teljes ideje alatt biztosítja (formanyomtatvány). Amennyiben a jelenleg orvosi ügyeletként működő helyiségeket vagy egyéb bérelt (nem saját tulajdonú) ingatlant kíván használni a szolgáltatás helyszínéül, abban az esetben csatolni kell az ingatlan hasznosítójának kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ingatlant a szerződés teljes időtartamára ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a bemutatott ingatlan saját tulajdonban áll csatolni az ingatlan tulajdoni lapját. Amennyiben az ajánlattevő nem a jelenleg orvosi ügyeletként működő helyiségeket kívánja használni az ügyelet helyszínül úgy ajánlata részeként köteles csatolni az ingatlan leírását (megjelölve és bemutatva valamennyi jellemzőt, amely a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek való megfelelést igazolja). 13. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Ez esetben az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást.
14. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon (az EKR-ben erre szolgáló funkció használatával) elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e)pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
16. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet előírásai szerint kell eljárni
17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kolosiné dr. Percze Zsuzsanna ( Lajstromszám: 00161)

VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges