Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2637/2020
CPV Kód:50232000-0
Ajánlatkérő:Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.
Teljesítés helye:Békéscsaba közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdálkodó szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60236102
Postai cím: Pásztor Utca 17.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi
Telefon: +36 66251464
E-mail: kucserane@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvgkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvgkft.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000115672020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000115672020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Gazdálkodó szervezet
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BVG-Jelzőlámpák üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000115672020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Dokumentáció tárgya:
A város területén lévő jelzőlámpás forgalomirányító készülékek üzemeltetési és fenntartási munkáinak végzése az “A” jelű melléklet szerinti helyeken.
2. Ellátandó feladatok:
2.1. Általános feladat:
2.1.1. A jelzőlámpák üzemeltetéséről üzemeltetési naplót kell folyamatosan vezetni.
2.1.2. Az üzemeltetés és fenntartás jellegű munkák körét meghaladó felújítást igénylő tevékenységekről a vállalkozónak felújítási tervet kell adni minden év október 15-ig.
2.1.3. A hibabejelentésekre a vállalkozó köteles intézkedni amelyről pontos nyilvántartást (időpont megjelölés, hiba jellege, intézkedést stb.) kell vezetni.
2.1.4. A vállalkozó tudomására jutott vagy észlelt a feladat ellátásával kapcsolatos élet-vagy balesetveszélyes hibák megszüntetéséről, illetve a veszély elhárításáról azonnal kell gondoskodnia.
2.2. Folyamatosan ellátandó feladatok:
2.2.1. A vállalkozó köteles biztosítani a forgalomtechnikai tervnek megfelelő folyamatos jelzőlámpa – időszámláló - gyalogosátkelő hangjelzés üzemeltetését és gondoskodni a jelzőberendezéseknek a megbízó által meghatározott időtartamban és programokkal történő működéséről.
2.2.2 Naponta kétszer ellenőrzést végez a jelzőlámpák működésével kapcsolatban és a szükséges javításokat elvégzi. A jelzésképeket évi egy alkalommal ellenőrizni és szükség szerint cserélni kell. A jelzőlámpák ellenőrzése történhet informatikai módon is.
2.2.3 A forgalomirányító automatikán elvégzi a gyártó által előírt ellenőrzéseket, beszabályozásokat, és megjavítja az üzemszerű működés során tapasztalt meghibásodásokat.
2.2.4. Elvégzi a jelzőfejekben, számlálóban, belső kivilágítású táblákban a szükséges izzó vagy led típusú fényforrások cseréjét, továbbá gondoskodik a folyamatos jó észlelhetőségről és hangzásáról a hangosbeszélők üzemeltetése során.
2.2.5. A jelzőfelületek folyamatos tisztántartásáról a vállalkozónak gondoskodnia kell.
2.2.6. Közvetlen balesetveszélyt okozó jelzésképeket azonnal meg kell szüntetni, legalább a berendezés sárga villogó üzemmód kapcsolásával.
A hiba kijavítása munkanapokon 4 órán belül, munkaszüneti nap esetén a zavar jelentkezését követő munkanapon kell megtörténni.
Működési zavarnál 24 óra, egyéb a forgalom lefolyását nem zavaró hibák elhárítási ideje 48 óra ill. ez utóbbinál a meghibásodást követő munkanapon kell elvégezni.
A működési rendellenességeket a „C” jelű melléklet tartalmazza.
2.2.7. A forgalomirányító berendezések megfelelő műszaki állapotának biztosítása érdekében az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni az üzemeltetőnek:
- a forgalomirányító berendezést (vezérlőberendezést, azok egységeit, a jelzéstechnikai felépítményt) évente 4-szer,
- nyomógombokat évente legalább 4-szer
- a fázisterv szerinti működést folyamatosan
- periódusidőket évente legalább 1-szer
- a programváltó óra működését havonta
- a sárga villogó üzemmódot havonta kell ellenőrizni
Az ellenőrzések időpontját és a megállapításokat, valamint az előző ellenőrzés során tett észrevételekkel kapcsolatos intézkedéseket az üzemeltetési naplóban dokumentálni kell.
2.2.8. A szándékos rongálódásokból, elemi károkból, közúti balesetekből származó üzemzavarok megszüntetését, valamint az oszlopok, jelzőtáblák, jelzőfejek stb. kijavítását a vállalkozónak kell elvégezni.
Ha a károkozó személye ismert, úgy a kár megtérítésére vonatkozó intézkedést a vállalkozónak kell megtenni.
Ismeretlen tettes esetén pedig köteles rendőrségi feljelentést tenni és a rendőrhatósági eljárás eredményének függvényében kell a kár megtérítésére vonatkozó számlát az elkövető vagy a megbízó felé benyújtani.
Fenntartás jellegű munkák:
2.3.1. Negyedévenként ellenőrzi a sodronyfeszítések és tartóoszlopok állapotát. A sodronyfeszítések zsírozását évente egyszer elvégzi.
2.3.2. A szerződéses időszak alatt a listán felsorolt tartóoszlopoknak a festését a teljes mennyiség 25%-át évenkénti ütemezéssel köteles elvégezni.
2 3.3. A jelzőlámpák kábelaknáinak rendszeres takarítását kell elvégezni és az akna fed lapokat karbantartja, valamint szükség szerinti pótlásáról gondoskodik.
2.3.4. Az összehangolás alépítményi vezetékének fenntartási munkáit elvégzi.
2.3.5. Elvégzi a szükséges érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatot.
2.3.6. Az időközben elhasználódott vagy megrongálódott jelzőfejek, jelzőlámpák
stb. cseréjéről illetve pótlásáról az üzemeltetés keretén belül köteles
gondoskodni.

2.4. Egyéb jellegű kötelezettség
2.4.1. A vállalkozó kötelezettsége a jelzőlámpás irányító központ üzemeltetése.
2.4.2. A forgalomirányító készülékek áramdíját az üzemeltetőnek kell fizetni.
2.4.3. Új jelzőlámpás csomópont, jelzőlámpa kiépítését követően az átadott jelzőlámpákat külön díjért üzemelteti. Amennyiben az Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt csomópontokat elbont az üzemeltetési díjat nem fizeti meg.
2.4.4. Az ajánlat összeállításához tájékoztatásul megadjuk, hogy 2019. évben 44.000 kWh volt az összes energia felhasználás.
2.4.5. A vállalkozónak informatikai központot kell fenntartani és üzemeltetni, ennek költségeit a vállalkozónak kell viselnie.
2.4.6. A vállalkozónak folyamatosan kapcsolatot kell tartania a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságával. „5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.”
A munkák elszámolása és műszaki ellenőrzése
3.1. A szerződés időtartama: a szerződés mindkét fél részéről történő aláírásától (hatályba lépés) 2020. december 31-ig.
3.2. A munkák elszámolása havonta történik átalányáras elszámolással, amelyet a műszaki ellenőr igazol. A havonta benyújtott számla összege a vállalási összeg egy hónapra eső része, vagy adott hónapra az ütemtervben meghatározott összeg.......(karakterkorlát miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban)
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező karbantartási munka megbontása nem lehetséges. A feladat különböző vállalkozókkal való elvégeztetése jelentős szervezési problémát okozna és jelentős megtakarítás sem lenne várható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: BVG-Jelzőlámpák üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsaba közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Dokumentáció tárgya:
A város területén lévő jelzőlámpás forgalomirányító készülékek üzemeltetési és fenntartási munkáinak végzése az “A” jelű melléklet szerinti helyeken.
2. Ellátandó feladatok:
2.1. Általános feladat:
2.1.1. A jelzőlámpák üzemeltetéséről üzemeltetési naplót kell folyamatosan vezetni.
2.1.2. Az üzemeltetés és fenntartás jellegű munkák körét meghaladó felújítást igénylő tevékenységekről a vállalkozónak felújítási tervet kell adni minden év október 15-ig.
2.1.3. A hibabejelentésekre a vállalkozó köteles intézkedni amelyről pontos nyilvántartást (időpont megjelölés, hiba jellege, intézkedést stb.) kell vezetni.
2.1.4. A vállalkozó tudomására jutott vagy észlelt a feladat ellátásával kapcsolatos élet-vagy balesetveszélyes hibák megszüntetéséről, illetve a veszély elhárításáról azonnal kell gondoskodnia.
2.2. Folyamatosan ellátandó feladatok:
2.2.1. A vállalkozó köteles biztosítani a forgalomtechnikai tervnek megfelelő folyamatos jelzőlámpa – időszámláló - gyalogosátkelő hangjelzés üzemeltetését és gondoskodni a jelzőberendezéseknek a megbízó által meghatározott időtartamban és programokkal történő működéséről.
2.2.2 Naponta kétszer ellenőrzést végez a jelzőlámpák működésével kapcsolatban és a szükséges javításokat elvégzi. A jelzésképeket évi egy alkalommal ellenőrizni és szükség szerint cserélni kell. A jelzőlámpák ellenőrzése történhet informatikai módon is.
2.2.3 A forgalomirányító automatikán elvégzi a gyártó által előírt ellenőrzéseket, beszabályozásokat, és megjavítja az üzemszerű működés során tapasztalt meghibásodásokat.
2.2.4. Elvégzi a jelzőfejekben, számlálóban, belső kivilágítású táblákban a szükséges izzó vagy led típusú fényforrások cseréjét, továbbá gondoskodik a folyamatos jó észlelhetőségről és hangzásáról a hangosbeszélők üzemeltetése során.
2.2.5. A jelzőfelületek folyamatos tisztántartásáról a vállalkozónak gondoskodnia kell.
2.2.6. Közvetlen balesetveszélyt okozó jelzésképeket azonnal meg kell szüntetni, legalább a berendezés sárga villogó üzemmód kapcsolásával.
A hiba kijavítása munkanapokon 4 órán belül, munkaszüneti nap esetén a zavar jelentkezését követő munkanapon kell megtörténni.
Működési zavarnál 24 óra, egyéb a forgalom lefolyását nem zavaró hibák elhárítási ideje 48 óra ill. ez utóbbinál a meghibásodást követő munkanapon kell elvégezni.
A működési rendellenességeket a „C” jelű melléklet tartalmazza.
2.2.7. A forgalomirányító berendezések megfelelő műszaki állapotának biztosítása érdekében az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni az üzemeltetőnek:
- a forgalomirányító berendezést (vezérlőberendezést, azok egységeit, a jelzéstechnikai felépítményt) évente 4-szer,
- nyomógombokat évente legalább 4-szer
- a fázisterv szerinti működést folyamatosan
- periódusidőket évente legalább 1-szer
- a programváltó óra működését havonta
- a sárga villogó üzemmódot havonta kell ellenőrizni
Az ellenőrzések időpontját és a megállapításokat, valamint az előző ellenőrzés során tett észrevételekkel kapcsolatos intézkedéseket az üzemeltetési naplóban dokumentálni kell.
2.2.8. A szándékos rongálódásokból, elemi károkból, közúti balesetekből származó üzemzavarok megszüntetését, valamint az oszlopok, jelzőtáblák, jelzőfejek stb. kijavítását a vállalkozónak kell elvégezni.
Ha a károkozó személye ismert, úgy a kár megtérítésére vonatkozó intézkedést a vállalkozónak kell megtenni.
Ismeretlen tettes esetén pedig köteles rendőrségi feljelentést tenni és a rendőrhatósági eljárás eredményének függvényében kell a kár megtérítésére vonatkozó számlát az elkövető vagy a megbízó felé benyújtani.
Fenntartás jellegű munkák:
2.3.1. Negyedévenként ellenőrzi a sodronyfeszítések és tartóoszlopok állapotát. A sodronyfeszítések zsírozását évente egyszer elvégzi.
2.3.2. A szerződéses időszak alatt a listán felsorolt tartóoszlopoknak a festését a teljes mennyiség 25%-át évenkénti ütemezéssel köteles elvégezni.
2 3.3. A jelzőlámpák kábelaknáinak rendszeres takarítását kell elvégezni és az akna fed lapokat karbantartja, valamint szükség szerinti pótlásáról gondoskodik.
2.3.4. Az összehangolás alépítményi vezetékének fenntartási munkáit elvégzi.
2.3.5. Elvégzi a szükséges érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatot.
2.3.6. Az időközben elhasználódott vagy megrongálódott jelzőfejek, jelzőlámpák
stb. cseréjéről illetve pótlásáról az üzemeltetés keretén belül köteles
gondoskodni.

2.4. Egyéb jellegű kötelezettség
2.4.1. A vállalkozó kötelezettsége a jelzőlámpás irányító központ üzemeltetése.
2.4.2. A forgalomirányító készülékek áramdíját az üzemeltetőnek kell fizetni.
2.4.3. Új jelzőlámpás csomópont, jelzőlámpa kiépítését követően az átadott jelzőlámpákat külön díjért üzemelteti. Amennyiben az Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt csomópontokat elbont az üzemeltetési díjat nem fizeti meg.
2.4.4. Az ajánlat összeállításához tájékoztatásul megadjuk, hogy 2019. évben 44.000 kWh volt az összes energia felhasználás.
2.4.5. A vállalkozónak informatikai központot kell fenntartani és üzemeltetni, ennek költségeit a vállalkozónak kell viselnie.
2.4.6. A vállalkozónak folyamatosan kapcsolatot kell tartania a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságával. „5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.”
A munkák elszámolása és műszaki ellenőrzése
3.1. A szerződés időtartama: a szerződés mindkét fél részéről történő aláírásától (hatályba lépés) 2020. december 31-ig.
3.2. A munkák elszámolása havonta történik átalányáras elszámolással, amelyet a műszaki ellenőr igazol. A havonta benyújtott számla összege a vállalási összeg egy hónapra eső része, vagy adott hónapra az ütemtervben meghatározott összeg.......(karakterkorlát miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az M.1. alkalmassági követelmény a) pontja kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (max. 36 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában meghatározott kezdési időpont tájékoztató jelleggel került meghatározásra. A szerződés időtartama: a szerződés mindkét fél által történő aláírásától (hatályba lépés) 2020. december 31-ig.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó feltételek előírásával rendelkezik. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő az előbbi irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 1 felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az igazolások benyújtása tekintetében az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a nettó 15.000.000,- Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek (P.1.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolandó azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó az eljárásban bevonni kívánt szakember végzettségét igazoló okirat másolata, továbbá a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, amelyből az előírt gyakorlat megléte egyértelműen megállapítható. A szakmai önéletrajzban a gyakorlati időt év, hónap bontásban kell megadni. A párhuzamosan folyó munkákban való részvétel idejét csak egyszer lehet figyelembe venni.
Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakemberek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az igazolások benyújtása tekintetében az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
a) 1 fő felsőfokú villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki legalább 1 év szakmai gyakorlattal rendelkezik jelzőlámpás csomópontok üzemeltetése (karbantartás, fenntartás) terén,
b) 1 fő középfokú elektrotechnikai vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki legalább 1 év szakmai gyakorlattal rendelkezik forgalomirányító vezérlőberendezések üzemeltetése (karbantartás, fenntartás) terén.
Ugyanazon személy megjelölhető egyszerre több végzettség igazolására is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek (M.1.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbér, mennyiségi és minőségi levonás, szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosíték az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételeknek megfelelően.
Kötbér:
— Nyertes ajánlattevő az üzemeltetési és karbantartási tevékenységét a dokumentáció melléklete szerinti szolgáltatási minőségjellemzők garantálásával végzi. Ha a nyertes ajánlattevő a mellékletben meghatározott elhárítási időket nem teljesíti – vagy azok be nem tartását nem tudja kimenteni megrendelő irányában -, késedelmi kötbért köteles fizetni a megrendelő részére. A kötbér mértéke nettó 1.000 HUF/lámpatest/naptári nap. A bejelentés dátuma a bejelentés napja (telefonon, e-mailben). A szolgáltatási minőségjellemzők betartása (elhárítási idő) ezen bejelentéstől számítódik. Abban az esetben, ha az Ajánlatkérő egy adott hibára vonatkozó első bejelentést követően a hibajavítási határidő lejártát követően újból észleli és bejelenti a hibát – függetlenül attól, hogy történt-e beavatkozás a nyertes ajánlattevő részéről vagy nem -, abban az esetben nyertes ajánlattevő kötbért köteles fizetni.
— A nyertes ajánlattevő, ha a havi dokumentációs kötelezettségét késedelmesen (tárgyhót követő hónap 20-ig), vagy nem az előírt tartalommal teljesíti, abban az esetben kötbért köteles fizetni az ajánlatkérő felé. A kötbér mértéke nettó 20.000 HUF/naptári nap.
— A nyertes ajánlattevő, ha az éves beszámoló kötelezettségét késedelmesen teljesíti vagy nem az előírt tartalommal szolgáltatja, abban az esetben kötbért köteles fizetni az ajánlatkérő felé. A kötbér mértéke nettó 20.000 HUF/naptári nap.
Mennyiségi levonás:
Mennyiségi hiányosságok esetén az elmaradt munka költsége nem kerül kiegyenlítésre.
Minőségi levonás:
A minőségi levonás mértéke az alábbiak szerint alakul, amely a havi díjból kerül levonásra a következők miatt:
- a fázistervtől eltérő működés esetén 1 percenként - 4 % levonás,
-balesetveszélyt okozó jelzésképek hibáinak, működési zavarainak a megszüntetése azonnal nem történik meg ezért a - 4 % levonás/eset ,
- folyamatosan ellátandó feladatok ellátása során észlelt hiányosságok esetén - 3 %,
- fenntartás jellegű munkák ellátása során észlelt hiányosságok esetén - 3 %,
- a nem folyamatos haladást biztosító szabad jelzés (zöldhullám) esetén a vállalkozó hibájából eredően (többször egymásután jelzett esetben) a havi számla összegéből - 4% levonás / eset.
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosíték:
A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára feltétel nélküli, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosítéknak a szerződés hatálybalépésétől a szerződés teljesítésének elismeréséig kell rendelkezésre állnia. A Vállalkozó a biztosítékot teljesítheti a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás tárgyát képező munkák pénzügyi fedezetével rendelkezik.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő havi számlázási lehetőséget biztosít nyertes ajánlattevő részére.
A munkák elszámolása havonta történik átalányáras elszámolással, amelyet a műszaki ellenőr igazol. A havonta benyújtott számla összege a vállalási összeg egy hónapra eső része, vagy adott hónapra az ütemtervben meghatározott összeg.
Az Ajánlatkérő az üzemeltetési és fenntartási számla ellenértékét a számla kiállításától számított 30 naptári napon belül átutalással fizeti ki nyertes ajánlattevő részére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint.
A nyertes ajánlattevő számláját a havonkénti teljesítésről a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig jogosult Ajánlatkérő felé benyújtani. A számla benyújtása előtt a teljesítés igazolása szükséges, amelyet a műszaki ellenőr a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig állít ki.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását a nyertes közös ajánlattevőktől, de közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi megállapodást) legalább tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelnie kell benne, hogy a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorcium tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve.
A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1) – (4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1) Az M.1. alkalmassági követelmény a) pontja kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (max. 36 hónap): egyenes arányosítás, 2) Nettó ajánlati ár (Ft): fordított arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Az ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó értékben. Az ajánlati árnak az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Az ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult.
Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok bírálatának folyamata a Kbt. 69. § rendelkezései alapján történik.
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
Az ajánlatkérő a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevők ajánlatukat .pdf formátumú dokumentumként kötelesek feltölteni az EKR rendszerbe.
Az ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció részeként pályázati űrlapot ad ki az ajánlattevők részére, amelyet beárazva az ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni, részeként benyújtani.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban, amennyiben valamely aláíró nem tartozik a 2006. évi V. törvény hatálya alá, abban az esetben az ajánlatkérő elfogadja a közjegyző, vagy ügyvéd vagy két tanú által hitelesített okiratot is.
Az ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni ajánlat benyújtásakor már ismert
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Az ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1., M.1.
A Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján megalkotott egyéb jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges