Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0265/2020
CPV Kód:85140000-2
Ajánlatkérő:Sajószentpéter Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sajószentpéter Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35512697
Postai cím: Kálvin Tér 4.
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3770
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Faragó Péter
Telefon: +36 48521037
E-mail: jegyzo@sajoszentpeter.hu
Fax: +36 48521137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sajoszentpeter.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000004882020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000004882020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Központi háziorvosi ügyelet működtetése
Hivatkozási szám: EKR000004882020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85140000-2
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási szerződés Sajószentpéter központtal működő, meghatározott települési önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004/V.II/ESZCSM rendelet szerint működő háziorvosi és házi gyermekorvosi központi háziorvosi ügyelet ellátására az alábbi településeken és lakosságszám számára:
Település 2019.01.01. napi lakosságszám
Alacska 735
Kondó 600
Parasznya 1173
Radostyán 570
Sajókápolna 402
Sajólászlófalva 446
Sajószentpéter 12334
Varbó 1101
Összesen 17361
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Központi háziorvosi ügyelet működtetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85140000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ellátási területe: Sajószentpéter, Alacska, Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajókápolna, Sajólászlófalva, Varbó települések
Ellátandó lakosságszám: 17 361 fő
Település lakosságszámSajószentpéter 12 334, Alacska 735, Kondó 600, Parasznya 1 173, Radostyán 570, Sajókápolna 402, Sajólászlófalva 446, Varbó 1 101
A Megbízott feladatellátására irányadó jogszabályok kifejtése a KD-ban.
A Megbízott feladata:
Az ügyelet rendjét közli a lakossággal.
Működteti a megfelelő telefonos, mobiltelefonos kommunikációs rendszert. Köteles telefonos diszpécserszolgálatot működtetni.
köteles biztosítani az ügyeleti ellátást, végzi az ambulancián történő ellátást, szükség szerint a helyszíni ellátást.
kórházi beutalás, szakorvosi vizsgálatra, gyógykezelésre utalás
Ambuláns lappal igazolja a háziorvos felé a beteg orvosi ügyeleten való megjelenését, igazolja a beteg keresőképtelenségét.
szükség esetén orvosi látleletet készít
Hatósági megkeresésre általános orvosi vizsgálatot végez, vért vesz, drogtesztet, illetve egyéb szükséges vizsgálatokat végez.
Rendkívüli esetben a mentést megszervezi
Ellátja a halottakkal kapcsolatos feladatokat.
Az ellátás része az ápolói feladatok folyamatos biztosítása.
Az ügyeleti szolgálat Időtartama:
munkanapokon 16.00 órától reggel 8.00 óráig, pihenőnapokon és munkaszüneti napokon 24 órában, 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig tart.
Az ügyeleti feladatok ellátásához szükséges személyi feltételek:
ügyeletenként 1 fő orvos (a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ának (9) bekezdésében foglalt képzettséggel),1 fő szakápoló (az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) EszCsM rendeletben foglalt képzettséggel), 1 fő gépkocsivezető.
Tárgyi feltételek: megbízó biztosítja. Szakmai anyagok biztosítása AT feladata.
Betegnyilvántartó rendszer működtetése.
Az ügyeleti szolgálat finanszírozása: NEAK finanszírozás.
A Megbízott évente az ellátott ügyeleti feladatokról, ellátási mutatókról beszámolót készít a Társulás számára.
Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés időbeli hatálya alatt gondoskodni a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban foglaltaknak megfelelő, érvényes szakmai felelősségbiztosítás folyamatos fenntartásáról.
Közüzemi költségek viselése AT feladata.
Munkaruha és egyéb textília biztosítása AT feladata.
Veszélyes hulladék ártalmatlanítása: a AK biztosítja a szerződés teljesítése során, a feladat-ellátási szerződés teljesítésével kapcsolatosan keletkező veszélyes hulladék elszállítását, ártalmatlanítását és annak költségét is viseli.
Részletes információk a KD-ban.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlat tétel lehetőségének biztosítása tárgyi szolgáltatás megrendelés esetén nem értelmezhető, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás tárgya (orvosi ügyelet nyújtása) egy egységet alkot.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az AT, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alk igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)] ATvonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Kr 17. §-a alapján az AT-nek aj-ban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tart a fenti kizáró okok hatálya alá, a Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) szerint kell igazolnia. Alváll vonatkozásában: ATa114. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles, hogy nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá tart. alváll-ót.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetés a közbeszerzés dokumentumaiban meghatározott számlázási rend figyelembe vételével, átutalással a Kbt. 135. § (1), (5)(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Naptári havonta utólag 1-1 számla benyújtása lehetséges.A NEAK finanszírozáson felül a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás tagönkormányzatainak külön-külön lakosságszámarányosan havonta utólag lehetséges számlák benyújtása.
A szerződés biztosítékai: Meghiúsulási kötbér: 2.000.000,- Ft
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempont: legalacsonyabb ár: Havi nettó vállalási ár a NEAK finanszírozáson felül (FT/fő/hó).
Alkalmatlan amennyiben nem von be: M2.1) min. 1 fő a 4/2000. (II.25.) EüM r 11. § (9) bek.képzettséggel rend szakembert, aki minimum 1 év aktív ügyeleti tevékenységet ellátó háziorvosi gyakorlattal rendelkezik.
M2.2) min. 1 fő a 60/2003. (X.20.) EszCsM rend. képzettséggel rend szakembert, aki min 1év aktív ügyeleti tevékenységet ellátó háziorvosi gyakorlattal rendelkezik. Foly. a VI.3 pontban
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Műszaki szakmai alk.: Kr. 21.§ (3) b) alapján. Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben nem von be a teljesítésbe:
M2.1) minimum 1 fő a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében foglalt képzettséggel rendelkező szakembert, aki minimum 1 év aktív ügyeleti tevékenységet ellátó háziorvosi gyakorlattal rendelkezik.
M2.2) minimum 1 fő az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) EszCsM rendeletben foglalt képzettséggel rendelkező szakápoló szakembert, aki minimum 1 év aktív ügyeleti tevékenységet ellátó háziorvosi gyakorlattal rendelkezik.
1. AK a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban, különös tekintettel a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
3. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kisely Alexandra, lajstromszáma: 00113
4. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
5. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
6. Ár változtatás a szerződés időtartama alatt: Megbízott minden évben a tárgyévet megelőző évi, KSH által közzétett infláció mértékének megfelelően, először 2021. április 1. napján jogosult az ellenérték megemelésére. Fentieket, mint a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja szerinti körülményt értékelik a felek.
7. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
8. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az EKR-ben.
9. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozóan, (nemleges nyilatkozat is).
10. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján AK előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat .pdf formátumú fájlban készítsék el.
11. Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását.
12. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásokat az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot.
13. AK a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére AK kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.
14. AK a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatás kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.
15. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
16. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
17. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtásirendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
18. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
19. AT köteles a szerződés időtartama alatt gondoskodni az érvényes szakmai felelősségbiztosítás fenntartásáról.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
A VI.3 pont folytatása:
20. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ennél fogva ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek.
21. Az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbi mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra: minimum 10.000.000,- Ft/év (azaz tízmillió forint/év) és legalább 2.000.000 Ft/ káresemény (azaz kétmillió forint/káresemény) összegű szakmai felelősségbiztosítás. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az előírt felelősségbiztosítással legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog.
22. AT többváltozatú ajánlatot nem tehet. 23. Ajánlatok bontása: www.ekr.gov.hu, 2020. 01. 30. 12:00 óra. 24. az ajánlati kötöttség 30 nap a bontás időpontjától számítva.
Fentiekre vonatkozó részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)