Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:2675/2020
CPV Kód:72200000-7
Ajánlatkérő:Magyar Államkincstár
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: AK15596
Postai cím: Hold utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szenczi Erika
Telefon: +36 13273459
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.allamkincstar.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.allamkincstar.gov.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az önkorm. ASP 2.0 projekt ker. megval, ASP adattárház és kiaknázó licenszek száll., terv., implementációja,integ., bevezetése, a bev. projektvezetése, okt., valamint próbaüzemi támog. szolg, nyújt.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72200000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az önkorm. ASP 2.0 projekt ker. megval, ASP adattárház és kiaknázó licenszek száll., terv., implementációja,integ., bevezetése, a bev. projektvezetése, okt., valamint próbaüzemi támog. szolg, nyújt.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72263000-6
További tárgyak:48600000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Államkincstár AK székh. (1054 Bp, Hold u. 4.); NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolg.Zrt., NISZ közp.raktár (Budapest X. ker. Maglódi u.6).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. A közbesz.tárgya.
Az önkormányzati ASP 2.0 projekt keretében megvalósítandó ASP adattárház és kiaknázó licenszek szállítása,az adattárház és a
kiaknázási módok tervezése, implementációja/fejlesztése, tesztelése, integrációja,bevezetése, a bevezetés projektvezetése,
oktatása, valamint próbaüzemi támogatási szolgáltatás nyújtásaVállalkozási szerződés keretében a jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakszerint.
2. A közbesz.menny.
ASP adattárház létr.é s a forrásrendszerekkel tör.integráció bizt.,az elemzéseket kiszolgáló adatpiacok és azokatkiaknázó BI és
modellező eszközrendszer imp., kapcsolódó terv.-,rendszer megval.és rendszer bev.feladatokellátása,illetve a működtetéshez
szüks.szoftverlicenszek száll.
Az adattárház forrásrendszere inek terv.száma 11, melyek az alábbiak:
1. ASP Keret-rendszer (ASP szakrendszeri portfólió keret alk.).
2. ASP GAZD (Gazdálkodási rendsz.).
3. ASP ADÓ (Adóügyi rendsz.).
4. ASP IVK (Ingatlan-vagyonka taszter).
5. ASP IRAT (Iratkezelő rendsz.).
6. ASP PORTÁL (Önkorm. portál r endsz.).
7. ASP IPARKER (Ipari és kereskedelmi ig azgatási rendsz.).
8. Interfészen ker. csatl. önkorm.ok adatszolg..
9. KTÖRZS (Kincstár Közhiteles Törzskönyvi Ny ilvántartása).
10. ÖNEGM (Önkormányzati Előirányzat Modul).
11. OSAP 1621, 1622, 1616 adatgyűjtés (Orsz. S tat. Adatgyűjt. Prog.).
A megvalósítandó rendsz. működésével kapcs. főbb folyamatok:
a) adatkiny. a tranzakciós rendszerekből és az adatszolgáltatások ból;
b) a kinyert adatok Hadoop technológiára ép. tárolása, és átform.ad h oc riportkész.,illetve további felhasználóitranszformációk
szám;
c) a ki ny.adatok klassz. adattárház platf.tör.továbbfeldolgozása,modellezése és az ezeket bizt.BI eszközökimplementációja, az
elemz.adatpiacok kialakítása;
d) adatpiaci táblák, riportok,b eszámolók elérhetővé tétele a felhasználók számára a szállító által biztosítottkiaknázó(BI és
modellező)eszközökkel,min.50 paraméterezhető rip. elkész.,üzl.intell.portál és mobil eszk.elérésmegval.
A nyert.ajánlattevő által a teljesítés során elvégzendő feladatok:
a) specifikáció és tervezés:
- Architektúra tervezés,
- Logikai tervezés,
- Fizikai tervezés;
b) alap infrast.kial akítás és üzembe helyezés;
c) rendszerfejlesztés,implementáció,továbbfej lesztés;
d) infrastruktúra költöztetés tám.;
e) teszttervezés,tesztelés,tesztelés tám.;
f) rendszer bevezetése,élesbe állás;
g) rendszer vezetői,felhasználói, ren dszerg-i (üzemeltetői) okt.;
h) ősfeltöltés;
i) projektmene dzsment támogatás;
j) éles üzemeltetés támogatási szolg áltatások nyújt.
A teljesítés során a nyertes ajánlattevő által szállítás ra kerülő eredménytermékek:
1. rendszertervezés dokumentumai;
2. adattisztaság felmérési dok.;
3. a megvalósítandó rendszerek licenszei;
4. a rendszerelemek telj.funkcionalitással rendelkező verziói tesztelési környezetben telepíthető módon,illetveaz alk.élesüzemű
környezetében tört.telepítéséhez szüks.eszk.és telepítési elemek telepíthető módon;
5. kézikönyvek(felhasználói kézik.,üzemeltetési kézik.,telepítési dok.,telepítési kézik. );
6. mentési utasítás dokumentum (vagy az ajánlatkérő meglévő mentési utasításának a kiegészítése arendszerrel kapcsolatos
feladatokkal), archiválási rend dokumentum;7. egyéb har.fél igénybe vételével száll.termékek esetén a ter.és annak telepítési,
beáll.leírásai(magyar és/vagyang.nyelv.);
8. tesztelési dokumentumok;
9. élesindulás terve(átállásho z szüks.infrast.paraméterek és forgatók.);
10. oktatási anyagok(oktatási terv és vizsga tervek, elektronikus oktatá si és e-learning anyag, e-vizsgadokumentáció, oktatási
napló),
11. mig ráció(ősfeltöltés) anyagai (ősfeltöltés feladatterve, ősfeltöltéshez szükséges speciális telepítési elemek,ősfeltöltés
végrehajtásának és ellenőrzésének dokumentációja);
12. Term.Definíciós Lapok(TDL);
13. a rendszerbevezetésre von.P AD,benne részl.projektterv és projektütemezés;
14. átv.jegyzőkönyvek(dokumentáció átv.jgyzknyvek,alk.átvételi jgyzknyvek,éles üzem átvét.jgyzknyvek);
15. emlékeztetők,jelenl.ívek,st
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0 - VEKOP-15-2016-00008.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 036 - 078820

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az önkormányzati ASP 2.0 projekt keretében megvalósítandó ASP adattárház és kiaknázó licenszek szállítása, tervezése, implementációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1099998100 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2020.01.10
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím:
Város: Riadó utca 5.
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72200000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72263000-6
További tárgyak:48600000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Államkincstár AK székh. (1054 Bp, Hold u. 4.); NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolg.Zrt., NISZ közp.raktár (Budapest X. ker. Maglódi u.6).
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az önkormányzati ASP 2.0 projekt keretében megvalósítandó ASP adattárház és kiaknázó licenszek szállítása,az adattárház és a
kiaknázási módok tervezése, implementációja/fejlesztése, tesztelése, integrációja,bevezetése, a bevezetés projektvezetése,
oktatása, valamint próbaüzemi támogatási szolgáltatás nyújtásaVállalkozási szerződés keretében a jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakszerint.
2. A közbesz.menny.
ASP adattárház létr.é s a forrásrendszerekkel tör.integráció bizt.,az elemzéseket kiszolgáló adatpiacok és azokatkiaknázó BI és
modellező eszközrendszer imp., kapcsolódó terv.-,rendszer megval.és rendszer bev.feladatokellátása,illetve a működtetéshez
szüks.szoftverlicenszek száll.
Az adattárház forrásrendszere inek terv.száma 11, melyek az alábbiak:
1. ASP Keret-rendszer (ASP szakrendszeri portfólió keret alk.).
2. ASP GAZD (Gazdálkodási rendsz.).
3. ASP ADÓ (Adóügyi rendsz.).
4. ASP IVK (Ingatlan-vagyonka taszter).
5. ASP IRAT (Iratkezelő rendsz.).
6. ASP PORTÁL (Önkorm. portál r endsz.).
7. ASP IPARKER (Ipari és kereskedelmi ig azgatási rendsz.).
8. Interfészen ker. csatl. önkorm.ok adatszolg..
9. KTÖRZS (Kincstár Közhiteles Törzskönyvi Ny ilvántartása).
10. ÖNEGM (Önkormányzati Előirányzat Modul).
11. OSAP 1621, 1622, 1616 adatgyűjtés (Orsz. S tat. Adatgyűjt. Prog.).
A megvalósítandó rendsz. működésével kapcs. főbb folyamatok:
a) adatkiny. a tranzakciós rendszerekből és az adatszolgáltatások ból;
b) a kinyert adatok Hadoop technológiára ép. tárolása, és átform.ad h oc riportkész.,illetve további felhasználóitranszformációk
szám;
c) a ki ny.adatok klassz. adattárház platf.tör.továbbfeldolgozása,modellezése és az ezeket bizt.BI eszközökimplementációja, az
elemz.adatpiacok kialakítása;
d) adatpiaci táblák, riportok,b eszámolók elérhetővé tétele a felhasználók számára a szállító által biztosítottkiaknázó(BI és
modellező)eszközökkel,min.50 paraméterezhető rip. elkész.,üzl.intell.portál és mobil eszk.elérésmegval.
A nyert.ajánlattevő által a teljesítés során elvégzendő feladatok:
a) specifikáció és tervezés:
- Architektúra tervezés,
- Logikai tervezés,
- Fizikai tervezés;
b) alap infrast.kial akítás és üzembe helyezés;
c) rendszerfejlesztés,implementáció,továbbfej lesztés;
d) infrastruktúra költöztetés tám.;
e) teszttervezés,tesztelés,tesztelés tám.;
f) rendszer bevezetése,élesbe állás;
g) rendszer vezetői,felhasználói, ren dszerg-i (üzemeltetői) okt.;
h) ősfeltöltés;
i) projektmene dzsment támogatás;
j) éles üzemeltetés támogatási szolg áltatások nyújt.
A teljesítés során a nyertes ajánlattevő által szállítás ra kerülő eredménytermékek:
1. rendszertervezés dokumentumai;
2. adattisztaság felmérési dok.;
3. a megvalósítandó rendszerek licenszei;
4. a rendszerelemek telj.funkcionalitással rendelkező verziói tesztelési környezetben telepíthető módon,illetveaz alk.élesüzemű
környezetében tört.telepítéséhez szüks.eszk.és telepítési elemek telepíthető módon;
5. kézikönyvek(felhasználói kézik.,üzemeltetési kézik.,telepítési dok.,telepítési kézik. );
6. mentési utasítás dokumentum (vagy az ajánlatkérő meglévő mentési utasításának a kiegészítése arendszerrel kapcsolatos
feladatokkal), archiválási rend dokumentum;7. egyéb har.fél igénybe vételével száll.termékek esetén a ter.és annak telepítési,
beáll.leírásai(magyar és/vagyang.nyelv.);
8. tesztelési dokumentumok;
9. élesindulás terve(átállásho z szüks.infrast.paraméterek és forgatók.);
10. oktatási anyagok(oktatási terv és vizsga tervek, elektronikus oktatá si és e-learning anyag, e-vizsgadokumentáció, oktatási
napló),
11. mig ráció(ősfeltöltés) anyagai (ősfeltöltés feladatterve, ősfeltöltéshez szükséges speciális telepítési elemek,ősfeltöltés
végrehajtásának és ellenőrzésének dokumentációja);
12. Term.Definíciós Lapok(TDL);
13. a rendszerbevezetésre von.P AD,benne részl.projektterv és projektütemezés;
14. átv.jegyzőkönyvek(dokumentáció átv.jgyzknyvek,alk.átvételi jgyzknyvek,éles üzem átvét.jgyzknyvek);
15. emlékeztetők,jelenl.ívek,st
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1100988100
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A 4. mérföldkő esetében a fennálló akadály az önkormányzati adatfeltöltés elmaradása. 2019. november 29. napján az 50 627 adatcsomagból 2 hiányzott, azaz a hiányzó adatcsomagok aránya 0,004%. Megrendelő1 a projekt sikeres befejezésére rendelkezésre álló időt és és a hiányzó adatcsomagok teljes mennyiséghez viszonyított arányát figyelembe véve az adatfeltöltés lezárásáról tájékoztatta 2019. november 29-én Vállalkozót, valamint felszólította Vállalkozót a 4. mérföldkő teljesítésére, melyre sor került 2019. december 6 napján.
Tekintettel arra, hogy két adatcsomag feltöltése még nem történt meg, Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelők felé a 2020. február 14. napjáig elvégzett utólagos adatfeltöltések feldolgozásához rendelkezésre áll és az adatfeltöltéshez alábbiakban meghatározott kapcsolódó tevékenységeket Vállalkozó az adatbetöltéstől számított 14 naptári napon, külön díj nélkül elvégzi.
Az adatfeltöltéshez kapcsolódó tevékenységek körében elvégzendő feladatok a következők.
• ősfeltöltés és napi változás csomagok Megrendelők általi befogadásának, formai ellenőrzésének és feldolgozásának támogatása,
• űrlapok esetén az éves, havi és heti űrlapok Megrendelők általi befogadásának, formai ellenőrzésének és feldolgozásának támogatása,
• az ősfeltöltést és legalább 1 napi változás küldést követő adatkonzisztencia Megrendelők általi vizsgálatának támogatása,
• a hibák Megrendelők általi kiértékelésének támogatása,
• a javított ősfeltöltés Megrendelők általi fogadásához szükséges beállítások elvégzése.
A 4. mérföldkő teljesítésének akadályozása miatt Vállalkozó az 5. mérföldkőben meghatározott feladatok elvégzésében is akadályozva volt. Az 5. mérföldkőben elvégzendő feladatok a teljes adattárházi rendszert érintőek (pl. aktualizált adattisztasági felmérés, kockázatelemzést támogató riportok, üzemeltetési kézikönyv, felhasználói kézikönyv), melyek a 4. mérföldkő zárásáig nem fejezhetőek be teljeskörűen. Az adatfeltöltés lezárásáról szóló értesítést követően Vállalkozó a 4. mérföldkő akadályoztatásának megszünése mellett az 5. mérföldkő teljesítésére vonatkozóan akadályközlést nyújtott be 2019. november 29. napján.
A 4. mérföldkő esetében fennálló akadály elhárultával az 5. mérföldkő teljesítése kapcsán a felek abban állapodnak meg, hogy a 4. és az 5. médföldkő esetében korábban fennálló akadályoztatás időtartamánál rövidebb idővel hosszabbítják meg az 5. mérföldkő teljesítésére rendelkezésre álló, eredeti határidőt, a projekt fizikai zárásának határidejére is figyelemmel. A szerződés 3. számú módosítása szerint az 5. mérföldkő teljesítésére a 4. mérföldkő teljesítési időpontjához képest 4 hónap időtartam áll rendelkezésre. Jelen, 4. számú szerződésmódosítás alapján az 5. mérföldkő teljesítésére 1,5 hónap áll rendelkezésre, jelen szerződésmódosítással a Vállakozó az 5. mérföldkő teljesítésére többlet időtartamot nem kap, a 3. szerződésmódosításhoz képest rövidebb teljesítési időtartam áll rendelkezésére.
Az 5. mérföldkő tekintetében az új teljesítési határidő 2020. január 15. napja azzal, hogy Megrendelők elfogadják, hogy az 5. mérföldkőben előírt feladatok (elektronikus ügyintézés monitorozó megoldás, kockázatelemzés támogatásának kialakítása, az adatminőség javításának támogatása) teljesítésének nem feltétele a 2019. november 29. napján még hiányzó 2 db adatcsomag feltöltése.
A szerződésmódosítással az alábbi rendelkezések módosulnak:
A szerződés 7. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete lép.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelő, mivel a módosítást az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti, önkormányzatok részére előírt adatfeltöltés elmaradása tette szükségessé, amit Megrendelők kellő gondossággal eljárva nem láthatattak előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; az ellenérték nem változik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1184836100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1184836100 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben