Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2681/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8900 Zalaegerszeg hrsz. 3606/1, 3606/2 és 3606/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NÍVÓDOM Építőipari és Kereskedelmi Kft.;Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tánczos Katalin
Telefon: +36 92510175
E-mail: info@zvf.hu
Fax: +36 92510175
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zalaegerszeg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zalaegerszegi Piac épületének kivitelezési munkái
Hivatkozási szám: EKR000701512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési munkák a Zalaegerszeg, Piactéren lévő 3606/1, 3606/2 és 3606/3 hrsz-ú ingatlanokon.
A Göcsej Tudásközpontnak is helyet adó Helyi Termelői és Kézműves Piac F+1(+padlástér) szintszámú, hagyományos épületszerkezetű épületének építése, a ZALA ART ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 12-14. tel. +36 92 596063, e-mail: zalaart@zalart.hu) által készített 2018. január hó keltű, ZA-3-2017/5. munkaszámú, jogerős építési engedéllyel rendelkező, Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen című komplex kiviteli tervdokumentációja alapján. Hasznos alapterület összesen: 900,61 m2
Épület beépített bruttó alapterület: 688,00 m2
Elvégzendő feladatok:
• komplett építészeti és tartószerkezeti munkák
• épületgépészeti munkák
• erősáramú villamos munkák
• gyengeáramú villamos munkák
• út- és közműépítési munkák ingatlanon belül, közműcsatlakozási munkák (belső út , térfelületek és parkoló, zöldfelület,)
• vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés, gázellátás
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 599967349 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Zalaegerszegi Piac épületének kivitelezési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45111290-7
45231300-8
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg hrsz. 3606/1, 3606/2 és 3606/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási szerződés a Zalaegerszegi Helyi Termelői és Kézműves Piac épületének kivitelezési munkáira a TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 és TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projektek keretében"
A Kivitelezési munkák: A Zalaegerszeg, Piactéren lévő 3606/1, 3606/2 és 3606/3 hrsz-ú ingatlanokon
A Göcsej Tudásközpontnak is helyet adó Helyi Termelői és Kézműves Piac F+1(+padlástér) szintszámú, hagyományos épületszerkezetű épületének építése, a ZALA ART ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 12-14. tel. +36 92 596063, e-mail: zalaart@zalart.hu) által készített 2018. január hó keltű, ZA-3-2017/5. munkaszámú, jogerős építési engedéllyel rendelkező, Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen című komplex kiviteli tervdokumentációja alapján.
Hasznos alapterület összesen: 900,61 m2
Épület beépített bruttó alapterület: 688,00 m2
Elvégzendő feladatok:
• komplett építészeti és tartószerkezeti munkák
• épületgépészeti munkák
• erősáramú villamos munkák
• gyengeáramú villamos munkák
• út- és közműépítési munkák ingatlanon belül, közműcsatlakozási munkák (belső út, térfelületek és parkoló, zöldfelület,
• vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés, gázellátás
Mennyiségi adatok:
A. jelű épületrész nettó: földszint: 327,19 m2
Emelet: 284,73 m2
Padlástér lépcsőház: 13,52 m2
Fedett átjáró (kapualj) 49,50 m2
B. jelű épületrész fedett árusító tér nettó (szín): 225,67 m2
C. térfelület kialakítása Burkolt felülettel 1002,00 m2
Ereszmagasság: +2,59m, +6,98m
Épületmagasság: 6,27 m
Útcsatlakozási-, külső közműépítési munkák: 1db
Zöldfelület építése: 60,00 m2
Épület központi fűtés, hűtés, szellőzés, gázellátás, víz-, szennyvíz csatorna-, csapadékvíz elvezetéssel
Épületvillamos munkarészek kialakítása
Gyengeáramú munkarészek, biztonságtechnikai-, informatikai-, kommunikációs rendszerek kialakítása: 1 db
1 db akadálymentes 630 kg-os személyi felvonó építése,
épület és környezete akadálymentesítésével
Részletes műszaki tartalmat a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala által, 2018.04.13-án kelt, ZA-05D/EU/213-30/2018. ügyiratszámú, 201800001982 ÉTDR üa. számú, 2018. május 6-án ZA-05D/ EU/213-31/2018 iktatószámon jogerősített építési engedély határozata és a szakági kiviteli tervek részletezik.
Vállalkozó feladata közreműködni a használatba vételi engedély megszerzésében a szerződéstervezet szerint.
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A III.1.3 M/2.1. alkalmassági minimumkövetelményt igazoló szakember III.1.3 M/2.1. alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónap, min.0, max. 36 hónap) 15
2 3. A III.1.3 M/2.2. alkalmassági minimumkövetelményt igazoló szakember III.1.3 M/2.2. alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónap, min.0, max. 36 hónap) 10
3 4. Jótállás időtartama (hónap, min 36, max 60 hónap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003; TOP-6.1.3-15-ZL1-2016
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10293 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zalaegerszegi Piac épületének kivitelezési munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NÍVÓDOM Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46084817
Postai cím: Bíró Márton Utca 26.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@nivodom.hu
Telefon: +36 92598662
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92598662
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11535434220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL) www.szabadics.hu
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 599967349
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: NÍVÓDOM Kft. nyilatkozata szerint:Felvonulási létesítmények részfeladatai, Zsaluzás és állványozás részfeladatai,Költségtérítések részfeladatai,Irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai,Helyszíni beton és vasbeton munkák részfeladatai, előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése részfeladatai,Falazás és egyéb kőműves munkák részfeladatai, folyt. VI.1.5) További információk pontban
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NÍVÓDOM Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46084817
Postai cím: Bíró Márton Utca 26.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11535434220

Hivatalos név: Z-PANNON Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21534537
Postai cím: Vár Út 6
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13211884220

Hivatalos név: SZ. T. T. A. Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56211483
Postai cím: Petőfi Sándor Út 56
Város: Nagyrécse
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14163083220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
V.2.5 folytatása:
Ácsmunka részfeladatai, Vakolás és rabicolás részfeladatai, Szárazépítés részfeladatai, Tetőfedés részfeladatai, Hideg -
és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés részfeladatai, Bádogozás részfeladatai, Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése részfeladatai, Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése részfeladatai, Üvegezés részfeladatai, Felületképzés részfeladatai, Szigetelés részfeladatai, Beépített szállító- és emelő berendezések részfeladatai, Gázszerelés részfeladatai, Vízcsatornaszerelés részfeladatai, Fűtés szerelés részfeladatai, Szellőztetőberendezések részfeladatai, Légkondicionáló berendezések részfeladatai, Keverékkészítés részfeladatai, Víztelenítés részfeladatai, Síkalapozás részfeladatai, Fém - és könnyű épületszerkezet szerelése részfeladatai, Védőcsövezés alapszerelés részfeladatai, CCTV rendszer részfeladatai, Behatolásjelző rendszer részfeladatai, Strukturált hálózat részfeladatai, TV antenna rendszer részfeladatai, Audiovizuális rendszerek, indukciós hurok részfeladatai, Hő - és füstelvezető rendszer részfeladatai, Erősáram részfeladatai, Előkészítő- és földmunkák részfeladatai, Útépítés és egyéb pálya szerkezet építés
részfeladatai, Vízépítés részfeladatai, Közműcsatorna - építés részfeladatai, Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése részfeladatai, Épületgépészet szerelvények és berendezések részfeladatai, Dísznövények telepítése részfeladatai, Akadálymentesítés részfeladatai,
SZABADICS Zrt. nyilatkozata szerint: Felvonulási létesítmények részfeladatai, Zsaluzás és állványozásrészfeladatai,
Költségtérítések részfeladatai, Irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai, Helyszíni beton és vasbeton munkák részfeladatai, Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése részfeladatai, Falazás és egyéb kőműves munkák részfeladatai, Ácsmunka részfeladatai, Vakolás és rabicolás részfeladatai, Szárazépítés részfeladatai, Tetőfedés részfeladatai, Hideg - és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés részfeladatai, Bádogozás részfeladatai, Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése részfeladatai, Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése részfeladatai, Üvegezés részfeladatai, Felületképzés részfeladatai, Szigetelés részfeladatai, Beépített szállító- és emelő berendezések részfeladatai, Gázszerelés részfeladatai, Vízcsatornaszerelés részfeladatai, Fűtés szerelés részfeladatai, Szellőztetőberendezések részfeladatai, Légkondicionáló berendezések részfeladatai, Keverékkészítés
részfeladatai, Víztelenítés részfeladatai, Síkalapozás részfeladatai, Fém - és könnyű épületszerkezet szerelése részfeladatai, Védőcsövezés alapszerelés részfeladatai, CCTV rendszer részfeladatai, Behatolásjelző rendszer részfeladatai, Strukturált hálózat részfeladatai, TV antenna rendszer részfeladatai, Audiovizuális rendszerek, indukciós hurok részfeladatai, Hő - és füstelvezető rendszer részfeladatai, Erősáram részfeladatai, Előkészítő- és földmunkák részfeladatai, Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés részfeladatai, Vízépítés részfeladatai, Közműcsatorna - építés részfeladatai, Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése részfeladatai, Épületgépészet szerelvények és berendezések részfeladatai, Dísznövények telepítése részfeladatai, Akadálymentesítés részfeladatai, Munkavédelmi, munkabiztonsági feladatok ellátása, MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok ellátása.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges