Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0274/2020
CPV Kód:71335000-5
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Fejér Megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.;COMPLANEX Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Hegyesi Erzsébet
Telefon: +36 22537644
E-mail: hegyesi.erzsebet@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Felszíni vízelvezetési tanulmányterv készítése
Hivatkozási szám: EKR001151282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71335000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Székesfehérvár, felszíni vízelvezetése tanulmánytervének elkészítése a rendelkezésre álló 2742 munkaszámú 2008. áprilisában készített tervdokumentáció átdolgozásával, aktualizálásával.
1.1. Tervezési alapadatok beszerzése:
• A tervhez szükséges részletességű geodézia felmérés elkészítése.
• Egyeztetés a Székesfehérvár Városgondnokság Kft. és a Vízi Társulatok illetékes szakembereivel, mint a létesítmények kezelőivel.
1.2. A tanulmánytervnek az alábbi céloknak kell megfelelni:
• Székesfehérvár egészére kiterjedő vízelvezető, vízelvezetési rendszerek felülvizsgálata, vízgyűjtő lehatárolások, a vízrendezésben szerepet játszó vízfolyások hidrológiai vizsgálatával, összhangban a Székesfehérvár érvényes Településszerkezeti tervével.
• Székesfehérvár Térségi Vízi Társulat és a Székesfehérvár Városgondnokság Kft. kezelésében lévő vízfolyások jókarba-helyezésére javaslattétel.
• A Székesfehérvár külterületén, illetve belterületén meglévő, illetve javasolt víztárolási, vízvisszatartási lehetőségek vizsgálata, a visszatartott víz további hasznosítására javaslattétel.
• A meglévő Gugásvölgyi záportározó újra-méretezése.
• A fő- és mellékvízgyűjtő területek lehatárolása a lefolyási tényezőkkel, a meglévő csatornahálózat (>DN300 mm) kiemelten a főgyűjtők hidraulikai felülvizsgálata racionális módszerrel.
• A túlterhelt, kockázatos üzemű csatornaszakaszok meghatározása, a tehermentesítésére javaslattétel az Üzemeltetőkkel egyeztetve.
• Új beépítésű területek csapadékvíz elvezetésére szolgáló javaslattétel.
• A szerkezeti terv szerint beépítésre tervezett területek csapadékvíz elvezetésére javaslattétel.
• Egyes területekre jellemző meglévő talajmechanikai adatok összegyűjtése, a felszíni vízelvezetést befolyásoló mértékadó talajvízszintek meghatározása.
• Korábban elkészült, de eddig meg nem valósult érvényes tervek, beruházások bedolgozása a tanulmányba a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján.
• Felülvizsgálatra, rekonstrukcióra javasolt csatornaszakaszok meghatározása.
• Javaslattétel a megvalósítás sorrendjére, rendszereken belül, illetve teljes székesfehérvári rendszerre vonatkozóan.
• Mennyiség kimutatás készítése.
2. Tervdokumentáció minimális tartalma:
2.1. Műszaki rész:
• Tervezői nyilatkozat,
• Műszaki leírás,
• Hidraulikai méretezés,
• Tulajdonosi, Üzemeltetői konzultációkról készült egyeztetési jegyzőkönyvek és közműkezelői nyilatkozat(ok),
• Átnézeti helyszínrajzok M= 1:100.000 – 1:25.000,
• Részletes helyszínrajzok M= 1:4.000 – 1:10.000,
• Hossz-szelvények,
2.2. Formai és tartalmi rész:
• A terveket a hatályban lévő jogszabályi követelményeknek, műszaki előírásoknak megfelelő tartalommal kell elkészíteni.
• A tervdokumentációból 8 pld. szállítandó nyomtatott formátumban a megrendelő részére.
• A tanulmányterveket digitális (dwg, pdf, doc, .xls kiterjesztésű) szerkeszthető formátumban is át kell adni megrendelő részére.
Székesfehérvár lakosság száma közel 97.000 fő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24390000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Felszíni vízelvezetési tanulmányterv készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71335000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Fejér Megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Székesfehérvár, felszíni vízelvezetése tanulmánytervének elkészítése a rendelkezésre álló 2742 munkaszámú 2008. áprilisában készített tervdokumentáció átdolgozásával, aktualizálásával.
1.1. Tervezési alapadatok beszerzése:
• A tervhez szükséges részletességű geodézia felmérés elkészítése.
• Egyeztetés a Székesfehérvár Városgondnokság Kft. és a Vízi Társulatok illetékes szakembereivel, mint a létesítmények kezelőivel.
1.2. A tanulmánytervnek az alábbi céloknak kell megfelelni:
• Székesfehérvár egészére kiterjedő vízelvezető, vízelvezetési rendszerek felülvizsgálata, vízgyűjtő lehatárolások, a vízrendezésben szerepet játszó vízfolyások hidrológiai vizsgálatával, összhangban a Székesfehérvár érvényes Településszerkezeti tervével.
• Székesfehérvár Térségi Vízi Társulat és a Székesfehérvár Városgondnokság Kft. kezelésében lévő vízfolyások jókarba-helyezésére javaslattétel.
• A Székesfehérvár külterületén, illetve belterületén meglévő, illetve javasolt víztárolási, vízvisszatartási lehetőségek vizsgálata, a visszatartott víz további hasznosítására javaslattétel.
• A meglévő Gugásvölgyi záportározó újra-méretezése.
• A fő- és mellékvízgyűjtő területek lehatárolása a lefolyási tényezőkkel, a meglévő csatornahálózat (>DN300 mm) kiemelten a főgyűjtők hidraulikai felülvizsgálata racionális módszerrel.
• A túlterhelt, kockázatos üzemű csatornaszakaszok meghatározása, a tehermentesítésére javaslattétel az Üzemeltetőkkel egyeztetve.
• Új beépítésű területek csapadékvíz elvezetésére szolgáló javaslattétel.
• A szerkezeti terv szerint beépítésre tervezett területek csapadékvíz elvezetésére javaslattétel.
• Egyes területekre jellemző meglévő talajmechanikai adatok összegyűjtése, a felszíni vízelvezetést befolyásoló mértékadó talajvízszintek meghatározása.
• Korábban elkészült, de eddig meg nem valósult érvényes tervek, beruházások bedolgozása a tanulmányba a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján.
• Felülvizsgálatra, rekonstrukcióra javasolt csatornaszakaszok meghatározása.
• Javaslattétel a megvalósítás sorrendjére, rendszereken belül, illetve teljes székesfehérvári rendszerre vonatkozóan.
• Mennyiség kimutatás készítése.
2. Tervdokumentáció minimális tartalma:
2.1. Műszaki rész:
• Tervezői nyilatkozat,
• Műszaki leírás,
• Hidraulikai méretezés,
• Tulajdonosi, Üzemeltetői konzultációkról készült egyeztetési jegyzőkönyvek és közműkezelői nyilatkozat(ok),
• Átnézeti helyszínrajzok M= 1:100.000 – 1:25.000,
• Részletes helyszínrajzok M= 1:4.000 – 1:10.000,
• Hossz-szelvények,
2.2. Formai és tartalmi rész:
• A terveket a hatályban lévő jogszabályi követelményeknek, műszaki előírásoknak megfelelő tartalommal kell elkészíteni.
• A tervdokumentációból 8 pld. szállítandó nyomtatott formátumban a megrendelő részére.
• A tanulmányterveket digitális (dwg, pdf, doc, .xls kiterjesztésű) szerkeszthető formátumban is át kell adni megrendelő részére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott VZ-VKG szakember M/1. pontban meghatározott többlettapasztalata (min. 0 hó-max. 24 hó ) hónapban 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mivel a szolgáltatási tevékenységek egy egységet képeznek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19045 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Felszíni vízelvezetési tanulmányterv készítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51009810
Postai cím: Óvoda Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: levelek@albageotrade.hu
Telefon: +36 22511150
Internetcím(ek): (URL) www.albageotrade.hu
Fax: +36 22511152
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11455796207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: COMPLANEX Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54670165
Postai cím: Kékgolyó Utca 2/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: cpe@complanex.hu
Telefon: +36 13551463
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16109702
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10349818243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24390000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház Utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842217241

Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51009810
Postai cím: Óvoda Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11455796207

Hivatalos név: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56609295
Postai cím: Zsinór Utca 38-40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23139640241

Hivatalos név: MÉLYÉPTERV ENVIRO Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13558097
Postai cím: Nyíregyháza Utca 73
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24149886243

Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10554885243

Hivatalos név: Penta-Kör Mérnökszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26949291
Postai cím: Vadvirág Utca 24
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25091030208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A COMPLANEX Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (ajánlattevő székhelye: 1123 Budapest, Kékgolyó utca 2/a., adóazonosító jele: 10349818-2-43) és az ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt. (ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Óvoda utca 2., adóazonosító jele: 11455796-2-07) közös Ajánlattevők, egyúttal az eljárás nyertes Ajánlattevői.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges