Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0320/2020
CPV Kód:34152000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.;Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.;Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.;Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.;Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.;Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.;Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Szandra
Telefon: +36 5251270074284
E-mail: szabo.szandra@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001459432019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001459432019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-835 Egészs. Kar eszköz beszerzése EFOP-4.2.1.
Hivatkozási szám: EKR001459432019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34152000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Egyetem „A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzés megújítása érdekében” megnevezésű EFOP-4.2.1-16-2017-00015 azonosítószámú projektjének keretein belül az alábbiak beszerzésére vállalkoztunk, hogy az oktatásban széleskörű ismereteket adhassunk át a hallgatóinknak:
1. rész: Laboreszközök
2. rész: Újraélesztéshez szükséges eszközök
3. rész: Demonstrációs terem berendezés és kiegészítő eszközök
4. rész: Sürgősségi eszközök
5. rész: Szimulációs és demonstrációs eszközök
6. rész: Laboreszközök II. – Lamináris fülke
7. rész: Szimulációs eszközök
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. Laboreszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-835 Eszközök beszerzése az Egészségügyi Kar számára az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 projekt keretein belül
1. rész: Laboreszközök
Tűz biztos szekrény 1 db
Min. 30 perces tűzálló szekrény,
3 polccal, 1 alsó kármentő tálcával és perforált lemezbetéttel rendelkezik,
az elszívási igény 10-szeres légcsere esetén min. 6,3 m3/óra,
Max. terhelés 600 kg.
Sav-lúg szekrény 1 db
A szekrény hátulján min. 40 mm-es átmérőjű szellőzőnyílás található az elszívásra való rákötéshez,
az elszívási érték 10-szeres légcsere esetén min. 3 m3/óra,
nyomásveszteség 10-szeres légcsere esetén max. 10 Pa,
Max. terhelés min. 90 kg.
Laboratóriumi vegyi fülke 1 db
A belső munkatér felülete: fehér epoxi-porszórt acél,
az ablak teljes nyílási magassága: min. 800 mm,
az ablak anyaga 3+3-as ragasztott biztonsági üveg,
hasznos belső munkatér: min. 1300 x 700 x 1000mm; munka magasság: min. 800 mm.
Jótállás: 12 hónap teljes körű jótállás.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A Laboratóriumi vegyi fülkében a munka magasság a minimum előírt 800 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm – legkedvezőbb: 700 mm) 10
2 2. A Laboratóriumi vegyi fülke ablakának nyitási magassága a minimum előírt 800 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm – legkedvezőbb: 700 mm)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00015
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1-2. ért. szp két szélsőérték közötti arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2019. évi 106. szám; 2019.06.04. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak a részletes ártáblázatot tekinti a megajánl. alátám.

II.2.1)
Elnevezés: 2. Újraélesztéshez szükséges eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33182100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-835 Eszközök beszerzése az Egészségügyi Kar számára az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 projekt keretein belül
2. rész: Újraélesztéshez szükséges eszközök
Defibrillátor fali tartóval 1 db
Asynchron üzemmód automatikusan, bekapcsoláskor életbe lép,
Synchron üzemmód külön kapcsolóval beállítható.
Bifázisú hullámalak,
Feltöltődési idő maximális energiaszintre, kevesebb, mint 12 sec bifázisúnál.
Hordozható kivitel,
Defibrillátor-monitor egység tömege, akkumulátor(ok) és tartozékok nélkül max. 10 kg.
Motoros váladékszívó 1 db
Hordozható kivitel. Minimum 80 - 500 mmHg / 12 - 25 l / perc beállítási lehetőség. Minimum 1000 ml tartálykapacitás, szívócső méret: 1m hosszúság, 8 mm belső átmérő.
Airway Management Trainer 2 db
Felnőtt gyakorlófej állványon, hordtáskával. Többféle intubációs technika gyakorlására alkalmas modell. Endotracheális intubáció készségének gyakorlására alkalmas.
Trauma module szett 1 db
Többféle Laerdal oktatási babához csatlakoztatható realisztikus sérüléseket szimuláló trauma készlet. Első, másod-és harmadfokú égés a felső végtagon. Nyílt hasi sérülés szimulálható.
Jótállás: 12 hónap teljes körű jótállás.
Ajánlatkérő a Defibrillátor fali tartóval eszköz esetén kéri annak beüzemelését is.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Defibrillátor feltöltődési ideje a maximális energiaszintre bifázisban az előírt 12 s-hez képest mennyivel kedvezőbb s-ben fejezve (legkedvezőtlenebb: 0 s – legkedvezőbb: 5 s)  10
2 2. Defibrillátor-monitor egységének tömege az előírt 10 kg-hoz képest mennyivel kedvezőbb kg-ban fejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kg – legkedvezőbb: 2 kg)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00015
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1-2. ért. szp két szélsőérték közötti arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2019. évi 106. szám; 2019.06.04. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak a részletes ártáblázatot tekinti a megajánl. alátám.

II.2.1)
Elnevezés: 3. Demonstrációs terem berendezés és kiegészítő es
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33171000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-835 Eszközök beszerzése az Egészségügyi Kar számára az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 projekt keretein belül
3. rész: Demonstrációs terem berendezés és kiegészítő eszközök
Oxigén palackhoz reduktor 2l 1 db,
Műszerasztal rozsdamentes 6 db,
Infúziós állvány 10 db,
Magzati szívhallgató 2 db,
Elektromos betegágy 5 db,
Gyógyszerosztó kocsi 1 db,
Digitális mérleg 3 db,
Betegemelő lift 1 db,
Vákumszívó 1 db,
Infúziós állvány 2 db,
műszerasztal lemezlapos 2 db,
Volumetrikus infúziós pumpa 1 db,
Gyógypárna 1 db,
Ágybetét szivacs 5 db,
Inhalátor 1 db,
Reanimációs eszköz kocsi 1 db,
Betegágy gyermekeknek 1 db,
Infúziós pumpa 1 db,
Vércukorszintmérő 20 db,
Vércukor mérő 4 db,
Éjjeliszekrény 6 db,
Oxigén palack 2 l 1 db,
Pulzoximeter 2 db,
Műszer és gyógyszer szekrény 3 db,
Kompresszoros inhalátor 1 db,
Betegőrző monitor 1 db: mért paraméterek:
EKG: Szívritmus (HR); min 2-csatornás EKG hullámforma; Aritmia és STszegmens analízis. 32 másodperces full-disclosure hullámforma visszanézés. min 450 NIBP mérési adat eltárolható és visszanézhető.,
Ágyazókocsi 1 db,
Váladékszívó 3 db.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
Jótállás: 12 hónap teljes körű jótállás.
Ajánlatkérő az Elektromos betegágyak, Betegemelő lift és Volumetrikus infúziós pumpa esetén kéri azoknak beüzemelését is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A Betegőrző monitor EKG hullámformáinak száma a minimum előírt 2 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db – legkedvezőbb: 2 db) 10
2 2. A Betegőrző monitor eltárolható és visszanézhető NBIP adatainak száma a minimum előírt 450 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db – legkedvezőbb: 50 db)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00015
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1-2. ért. szp két szélsőérték közötti arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2019. évi 106. szám; 2019.06.04. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak a részletes ártáblázatot tekinti a megajánl. alátám.

II.2.1)
Elnevezés: 4. Sürgősségi eszközök
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-835 Eszközök beszerzése az Egészségügyi Kar számára az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 projekt keretein belül
4. rész: Sürgősségi eszközök
Lámpa Germicid 3 db
Min. 1 csöves, zárt, légmozgatással. Névleges bemenet min. 75 VA. Germicid csövek száma legalább 1 X 30 W. Automata programok száma min. 6
lntraosszealis eh. belövő felnőtt 3 db
Behatolási mélysége állítható. A tű vastagsága felnőtteknél min. 15G.
Nővértáska felszerelve 2 db
Sürgősségi táska felszerelt 2 db
Jótállás: 12 hónap teljes körű jótállás.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A Lámpa germicid automata programjainak száma a minimum előírt 6 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db – legkedvezőbb: 4 db)  10
2 2. A Lámpa germicid csöveinek száma a minimum előírt 1 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db – legkedvezőbb: 1 db)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00015
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1-2. ért. szp két szélsőérték közötti arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2019. évi 106. szám; 2019.06.04. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak a részletes ártáblázatot tekinti a megajánl. alátám.

II.2.1)
Elnevezés: 5. Szimulációs és demonstrációs eszközök
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34152000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-835 Eszközök beszerzése az Egészségügyi Kar számára az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 projekt keretein belül
5. rész: Szimulációs és demonstrációs eszközök
1.Oktatási modul ALS helyzetek szimulálásához gyermek páciens szimulátorhoz 1 db
2.Sebápolási modell 3 db
3.Hozzáférést kontrolláló (ACF) párna- Véna punkció 4 db
4.Gluteális modell 3 db
5.IV kar teljes vénás rendszerét tartalmazó kar vérvételhez és infúziós terápiához 5 db
6.Felnőtt IO infúziós szimulátor 1 db
7.ALS felnőtt baba, szoftver nélkül 1 db
8.Gyermek páciens szimulátor 1 db
9.Férfi katéterező modell 3 db
10.Betegszállító gurulós hordágy 1 db
11.Vénázó kar 2 db
12.Lapáthordágy 1 db
13.Muscle mate 1 db
14.Gyermek intubációs fantom 2 db
15.Sebimitációs készlet 1 db
16.Intramuszkuláris injekciós modell 1 db
17.Pericardiocentezis szimulátor 1 db
18.Intubációs fantom, serdülő 2 db
19.Sebészeti gyakorló párna kerettel 10 db
20.Oktatási modul sürgősségi szülészeti helyzetek szimulálásához 1 db
21.Ápolási csecsemő 2 db
22.Pulzoximeter 1 db
23.4-5 hónapos ápolási csecsemő 2 db
24.Felnőtt ápolási baba női modell 3 db
25.Intraosszeális láb 1 db
26.Gyermek lélegeztető ballon, egyutas szeleppel, nyomáshatárolóval, oxigén rezervoár csővel, gyermek méretű transzparens maszkkal 2 db
27.Felnőtt szilikon lélegeztetőballon, egyutas szeleppel, nyomáshatároló szeleppel, oxigén reservoirral, 5-ös méretű transzparens szilikon maszkkal 3 db
28.Manuális leszívópumpa 1 db
29.Női katéterező modell 3 db
30.Csecsemő lélegeztető ballon, egyutas szeleppel, nyomáshatárolóval, oxigén rezervoár csővel, 0 méretű transzparens szilikon maszkkal 2 db
31.Női medence vizsgálati modell 2 db
32.Összetett trauma sebkészlet 1 db
33.Decubitus modell sorozat 1 db
34.Fiú ápolási csecsemő 1 db
35.Sztóma ápolási modell 3 db
36.Here vizsgáló modell 2 db
37.Centrális véna kanülálást gyakorló modell 1 db
38.Felcsatolható mell modell 2 db
39.Decubitus modell, felcsatolható 1 db
40.Gyermek ápolási baba (5 éves) 1 db
41.Csecsemő tréner tablettel 1 db
42.Ápolási sebimitációs készlet 1 db
43.Tracheostómiás szett 1 db
44.Gátmetszés és gátszakadás modell 30 db
45.Gyermek ápolási baba (1 éves) 1 db
46.Matrac hordágyhoz 1 db
47.EZ-IO fúró és hordtáska 1 db
48.Intradermális injekciós kar 3 db
49.Conicotomiás modell 2 db
50.Integrált ápolási program felnőtt férfi páciens szimulátorhoz 1 db
51.Csecsemő újraélesztő szimulátor 1 db
52.BLS modell szoftverrel 2 db
53.Defibrillátor félautomata 1 db
54.Betegszállító hordágyhoz betegkiemelő 1 db
55.ALS Baby újraélesztő modell 1 db
56.CPR Manikin 2 db
57.Hordszék modell 1 db
58.Felnőtt táplálási oktatási modell 2 db
59.ALS felnőtt baba tablettel 1 db
60.Intramuszkuláris injekció szimulátor 1 db
61.Felnőtt lélegeztető ballon egyutas szeleppel, 5-ös és 2- es méretű szilikon maszkkal, oxigén- rezervoárral 2 db
62.Magashűségű (HiFi) szülészeti szimulátor, magzattal 1 db
A megajánlott szimulátor szüléslevezetés oktatásához szükséges különböző oktatási tananyagokkal (klinikai szituációkat tartalmazó forgatókönyvekkel) rendelkezik (minimum 4 SCE-vel), mely a szimulátor installálásakor átadásra kerül.
A magzati szívhangok min. 4 helyen hallgathatók, a magzat pozíciójától függően.
63.Mellkascsövezést gyakorló modell PTX 1 db
64.Újszülött ápolási baba, lány 1 db
65.Lélegeztető ballon maszkkal 5 db
66.EKG monitor 2 db
67.EKG monitor 3 db
68.Defibrillátor automata 1 db
69.Laryngoscop szett (1 db nyél, 5 db lapoc, MAC 1,2,3,4,5 méretben)3 db
Jótállás: 12 hónap teljes körű jótállás.
Ajánlatkérő az 1., 7., 8., 17., 20., 41., 50., 51., 52., 53., 55., 59., 60., 62., 66., 67., 68. eszközök esetén kéri azoknak beüzemelését is.
Ajánlatkérő az alábbi eszközök esetében betanítást kér az általa kijelölt 4 főnek a megjelölt időtartamban a beüzemelést követően: 1. 1x 4 óra, 7. 1x 4 óra, 8. 1x 4 óra, 20. 1x 6 óra, 41. 1x 4 óra, 50. 1x 4 óra, 51. 1x 6 óra, 52. 1x 4 óra, 55. 1x 4 óra, 59. 1x 4 óra, 62. 1x 6 óra.
Folytatás a jelen felhívás VI.4.3) pontjában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A Magashűségű szülészeti szimulátorhoz tartozó vértartály űrtartalma a minimum előírt 1500 ml felett ml-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 ml – legkedvezőbb: 300 ml) 10
2 2. A Magashűségű szülészeti szim. magzati szívhang hallgatási helyeinek száma a minimum előírt 3 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db – legkedvezőbb: 2 db) 10
3 3. A Magashűségű szülészeti szimulátorhoz tartozó statikus cervix állapotainak száma minimum előírt 6 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db – legkedvezőbb: 2 db) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00015
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1-3. ért. szp két szélsőérték közötti arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2019. évi 106. szám; 2019.06.04. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak a részletes ártáblázatot tekinti a megajánl. alátám.

II.2.1)
Elnevezés: 6. Laboreszközök II. – Lamináris fülke
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-835 Eszközök beszerzése az Egészségügyi Kar számára az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 projekt keretein belül
6. rész: Laboreszközök
Lamináris fülke 1 db
Vertikális áramlású lamináris fülke.
Munkamagasság: min. 700mm
Kijelző: LED kijelző
Külső anyaga: hidegen hengerelt acél, antibakteriális bevonattal
Min. nyitásmagasság: 250 mm
Súly: max. 140 kg
Áramlási sebesség min: 0,3 m/s
Jótállás: 12 hónap teljes körű jótállás.
Ajánlatkérő kéri a Lamináris fülke beüzemelését is.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A Lamináris fülke nyitási magassága a minimum előírt 250 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm – legkedvezőbb: 100 mm)  10
2 2. A Lamináris fülke áramlási sebessége a minimum előírt 0,3 m/s felett m/s-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 m/s – legkedvezőbb: 0,1 m/s) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00015
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1-2. ért. szp két szélsőérték közötti arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2019. évi 106. szám; 2019.06.04. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak a részletes ártáblázatot tekinti a megajánl. alátám.

II.2.1)
Elnevezés: 7. Szimulációs eszközök
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34152000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-835 Eszközök beszerzése az Egészségügyi Kar számára az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 projekt keretein belül
7. rész: Szimulációs eszközök
Várandósági mellény 2 db
Az állítható pántok lehetővé teszik, hogy különböző méretű emberek viselhessék: min. 155 magas emberek használhatják.
A mellény súlya változtatható a benne lévő zsebekkel, amibe súlyt lehet helyezni (1 kg súlyt, 3 részben). A súlyok változtatásával szimulálható a második és harmadik trimeszter. A teljes mellény súlya min. 7 kg. A hasi rész súlya min. 3,5 kg.
Megrázott-baba szindrómás csecsemő szimulátor 1 db
Shaken Baby szimulátor és a benne foglalt tananyag segít a „Shaken baby” szindróma/gyermekbántalmazás veszélyeinek tudatosításában.
Anyaga vinyl. Átlátszó vinyl fej, benne mozgás szenzorokkal, min. 6 db piros LED, 8-bit vezérlőegység, 4 db elemmel működik.
Drogszindrómás csecsemő szimulátor 1 db
A kábítószer hatása alatt álló csecsemő bemutatja a drogok terhesség közbeni lehetséges hatását. Anyaga vinyl. min. 1 db hangszóró, 4 db elemmel működtethető, 8-bit 48 MHz vezérlőegység.
Alkoholszindrómás csecsemő szimulátor 1 db
Kis fejméret, széles körben ülő szemek, alacsony orrnyereg, alacsonyan ülő, nagyobb fülek, rövidebb orr, illetve a kisebb áll, lapos közép-arc ívelt ujjak, csuklók jellemzik.
Anyaga vinyl. Elektronikát nem tartalmaz.
Csecsemő szimulátor 3 db
Festett ajkak, műanyag szem, a szájban elektronikus szenzor. Újszülött baba átfogó tantervekkel. Tölthető, nem cserélhető akkumulátorok. Két db külső RFID rádió antennával, habszivacs burkolatban.
Jótállás: 12 hónap teljes körű jótállás.
Ajánlatkérő a 2., 3., 4., 5. eszközök esetén kéri azoknak beüzemelését is.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A Várandóssági mellény viselőjének magassága a minimum előírt 155 cm felett cm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 cm – legkedvezőbb: 30 cm)  10
2 2. A Várandóssági mellény teljes súlya a minimum előírt 7 kg felett kg-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kg – legkedvezőbb: 3 kg)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00015
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1-2. ért. szp két szélsőérték közötti arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2019. évi 106. szám; 2019.06.04. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak a részletes ártáblázatot tekinti a megajánl. alátám.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Vmennyi rész esetén irányadó:
Az eljárásban nem lehet AT, alváll. és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1) bek és Kbt.62.§(2) bek-ben felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt.63.§(3) bek alapján az AK köteles kizárni az eljárásból azt a gazd szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt.74.§(1) bek b) pontja alapján az AK kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Kbt. 67.§(1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 15.§-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3.§(3)bek. alapján, ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az AT nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alk. feltételek von. csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ATvagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alk. igazolásához. Az AT az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
AK felhívja a figyelmet a 424/2017.(XII.19.)Korm. rend 6.§(6a) bek-ben foglaltakra.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ATnek a Kbt.67.§(4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. §(4)-(7) bekezdéseire figy. jár el, e vonatkozásban az érintett ATnek a 321/2015.(X.30.)Korm. rend 8.§,10.§,12-16.§-ai szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. AK felhívja a figyelmet a Kbt.64.§ szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt.62§(1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében az ATnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII.tv. 3.§38.pont a)-b) v. d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és vmennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017.évi LIII. tv.3.§38. pont a)-b) v. d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre von nyilatkozatot szükséges csatolni.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 13.§ szerint kell eljárni. Amennyiben AT tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015.(X.30.)Kr.r 1.§(7)bek alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre von a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK –ellenkező bizonyításáig– az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.)Korm. rend 1.§(8) bek alapján nem kérhető a gazd szereplőtől olyan nyilatkozat v igazolás benyújtása, amelyet ua. közbesz. eljárás vmely része tek a gazd sz. már benyújtott. A gazd. sz-nek nyilatkoznia kell arról, h mely rész tek-ben benyújtott nyilatkozatot v igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
AK felhívja a figyelmet a Kbt.69.§(11a) bek-ben fogl.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
M.1.) Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három évből származó szállításainak ismertetését (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe), az ismertetett szállításokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint figyelemmel a (3a) bek. foglaltakra. A referenciaigazolás min. tartalma: a teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpontja - év, hónap, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, a szállítás mennyisége (1.,2.,3.,4.,5.,7. részek) vagy a szállítás ellenértéke (6. rész), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 6. részben a közbeszerzés tárgya 1 db eszköz beszerzése, melyre nem alkalmazható a Kbt.65.§(5) bek. foglalt százalékos viszonyítás. AK így ebben a részben az alkalmasság megítéléséhez az ellenszolgáltatás összegét alkalmazza.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdéseiben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő:
M.1.) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
- 1. rész esetén: legalább 1 db labor eszköz szállítására vonatkozó,
- 2. rész esetén: legalább 2 db újraélesztéshez szükséges eszköz szállítására vonatkozó,
- 3. rész esetén legalább 52 db anesztéziai és/vagy újraélesztéshez szükséges eszköz szállítására vonatkozó,
- 4. rész esetén: legalább 6 db sürgősségi ellátáshoz szükséges eszköz szállítására vonatkozó,
- 5. rész esetén: legalább 92 db szimulációs és/vagy demonstrációs eszköz szállítására vonatkozó
- 6. rész esetén: legalább 950.000 Ft értékű labor eszköz szállítására vonatkozó,
- 7. rész esetén: legalább 4 db szimulációs eszköz szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható.
A fenti M.1.) pontban rögzített feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Vmennyi résznél: AK részszámlázási,előlegigénylési lehetőséget nem biztosít. Minden résznél 1db szla nyújtható be.A szla kifizetése utófinan. tört. figy. a 272/2014(XI.5.) Kr-re.A beszerzés EFOP-4.2.1-16-2017-00015sz. p. forrás terhére valósul meg..Támogatás inten:100%.A szerz. alapján tört kifizetés a Kbt.135.§(1),(6) és a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek-iben a szla kézhezvét szám30napos fiz. hat.idővel. Késedelem esetén AK a Ptk.6:155.§ késedelmi kamat megfiz köt. A részletes fiz. felt a szerz.tervezet tart. Késedelmi kötbér:késedelmes telj. esetén nyertes AT kés. kötbér fizetésére köt.,mértéke 1,5%/munkanap,alapja a nettó vételár, max.10 napig kerül felszám. Meghiúsulási kötbér:nyertes AT nem teljesítése esetén AK az áru nettó vételára 20%ának megfelelő kötbérre jog. Kés. és meghiú. kb egyidejű érv. kizárt. Hibás telj.kötbér nettó vételár 20%. Jótáll a teljtől számítva 12 hónap, tov. részletek a szerztervben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Rövidítések: Ajánlattevő: AT, Ajánlatkérő: AK
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be.
2. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I/3. pont. (az eljárás EKR azonosítója: EKR001459432019).
3. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
4. AT-nek és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. a 2006. évi V. tv.9.§(3)bek. szerinti ügyvéd v kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
5. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (2) és Kbt. 67.§ (4) bek. vonatkozásában részenként valamint folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.
7. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat - ha releváns részenként csatolandó.
8. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint.
9. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35.§).
10. A Kbt. 41/A. § (1) bek alapján, ahol a Kbt. v külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dok.benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
11. A Kbt. 66.§ (5) bek.-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a Kbt.68.§ (4) bek.-e szerinti összes adatot.
12. AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell az AK által kiadott részletes ártáblázatot beárazva, konkrét típusmegjelöléssel, valamint a származási hely feltüntetésével, amelyből AK meg tudja állapítani, hogy az AT mely terméket ajánlotta meg (A DEK-835 Ártáblázat kezdetű dok.nak megfelelően). A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára.
13. AK kéri a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírását, amelyből AK meg tudja állapítani, h az megfelel-e a közbeszerzési dok-okban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek.
14. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
15. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
16. A szerződés, az elszámolás, a kifizetés pénzneme HUF.
17. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire, az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
18. A felhívás IV.2.6. meghat. 2 hónap ajánlati kötöttség 60 napnak felel meg.
19. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
20. AK nem kívánja előírni a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjának alkalmazását.
21. FAKSZ: Szabó Szandra, 01073
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

A jelen felhívás II.2.4) pontjának a folytatása (az 5. rész vonatkozásában):
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák