Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0347/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamás Ditta
Telefon: +36 76513567
E-mail: tamas.ditta@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000305262019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003 azonosító számú „Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése” című projekt építés kivitelezési munkáira"
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 81. § (1) bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.
FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907.
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés rendelkezései alapján rögzíti, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 566807872 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Nyíri út 77/a. Hrsz.: 10577/76
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003 azonosító számú „Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése” című projekt építés kivitelezési munkáira. Kivitelezői feladat a meglévő épület energetikai korszerűsítése építés kivitelezési munkáinak elvégzése. Építési beruházás ismertetése: A tervezett beruházás a 6000 Kecskemét, Nyíri út 77/a. (hrsz.: 10577/76) alatt található részben földszintes, részben földszint + egy emeletes, mindösszesen kb. 8.330 m2 fűtött alapterületű, idős emberek ellátását, gondozását biztosító épület épületenergetikai fejlesztését tartalmazza.
A fejlesztés során megvalósul − az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje (összesen 228 db, kb. 1.175 m2), - a homlokzati falak utólagos külső oldali hőszigetelése a teljes felületen (kb. 4.780 m2) - a lapostetők egyenes rétegrendű hő- és csapadékvíz elleni szigetelése a teljes tetőfelületen (kb. 5.800 m2 alapterületen) − radiátorokra termosztatikus szelepek és szelepfejek felszerelése, − fűtési rendszer beszabályozása, − napkollektoros és napelemes rendszer telepítése, − projektarányos akadálymentesítés.
Építési körülmények: A felújítás idejére az intézmény nem költözik ki az épületből. A munkálatok ütemezését illetően Vállalkozónak az üzemeltetővel a kivitelezés időtartama alatt folyamatosan egyeztetnie szükséges. Vállalkozónak az intézmény zavartalan és biztonságos működését a felújítás időtartama alatt biztosítania kell, valamint fokozott figyelemmel kell gondoskodnia a munkavégzési helyek biztonságos lehatárolásáról, az épülethasználók élet– és balesetvédelméről. Építtető által nyújtott szolgáltatás: Ajánlatkérő a tervdokumentációk rendelkezésre bocsátása mellett, az építési beruházás megvalósításának koordinálására beruházás-lebonyolítót biztosít. Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a mellékelt közbeszerzési dokumentáció műszaki leírás része, valamint mellékletét képező kivitelezési tervdokumentáció és tételes költségvetési kiírás határozza meg. Indokolás az ajánlati felhívás II.1.6. pontjára vonatkozóan: a korszerűsítendő épületkomplexumban idős emberek ellátását, gondozását biztosító intézmény működik. A felújítás idejére az intézmény nem tud kiköltözni az épületből. Az épületben a folyamatos, zavartalan és biztonságos üzemelést Vállalkozónak biztosítania kell a kivitelezés teljes időtartama alatt. Az intézmény működtetése csak úgy oldható meg, hogy az éppen aktuálisan felújítandó részről az ellátottakat a helyiségek között költöztetni kell. Mindezek érdekében szükséges a kivitelezési munkafolyamatok ütemezésének teljes mértékű összehangolása, amely külön vállalkozási szerződések esetében nem oldható meg. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Az M/1. alkalmassági követelményhez kapcsolódó alapmennyiségek:
Összesen:
Homlokzati hőszigetelés összesen: 5.092,27 m2
Lapostető szigetelés összesen: 5.794 m2
Ebből:
Lapostető szigetelés, 1,5 mm vtg. PVC-lemezzel, és 20 cm vtg. EPS hőszigeteléssel – 3.970 m2
Lapostető szigetelés, 20 cm vtg. EPS hőszigeteléssel – 1.824 m2
Felülvilágító felújítása vagy beépítése min. 34 m2 mennyiségben
A szerződés teljesítésének határideje a szerződés hatályba lépésének napjától kezdődik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db) 10
2 3. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 8 fő)  5
3 4.:a felhívás III.1.3) pontjának M/2. a) alpontjában szereplő szakembernek az M/2. a) pontban meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap) 10
4 5.:a felhívás III.1.3) pontjának M/2. b) alpontjában szereplő szakembernek az M/2. b) pontban meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés rendelkezése alapján az értékelési sorrendben az első és a második legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el − az ajánlatok értékelését követően − a bírálatot. Értékelés pontszáma 0-10, módszere: 1. részszempont: fordított arányosság, 2-5. részszempont: egyenes arányosság.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 152 - 373955
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon: +36 306493733
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 596717019
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 566807872
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kovács Tamás egyéni vállalkozó III.1.3.) M/2b. MV-ÉV felelős műszaki vezető 74694642-2-23

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését, erre való tekintettel az el nem bírált Ajánlattevők ajánlatai az alábbiak:
Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse Dózsa György Út 219)
Értékelési részszempont/súlyszám/ajánlat/pont/súlyozott pont
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): 70, 603 136 601, 9,4/658.
2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db): 10, 0, 0.
3. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0 fő maximum 8 fő): 5, 1, 1,25/6,25.
4. részszempont: a felhívás III.1.3) pontjának M/2. a) alpontjában szereplő szakembernek az M/2. a) pontban meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap): 10, 15, 4,17/41,7.
5. résszempont: a felhívás III.1.3) pontjának M/2. b) alpontjában szereplő szakembernek az M/2. b) pontban meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap): 5, 6, 1,67/8,35.
Összesített pont 714.3.
Mester-Bau 2002 Kft. (6000 Kecskemét-Kadafalva Tövis u. 18.)
Értékelési részszempont/súlyszám/ajánlat/pont/súlyozott pont
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): 70, 587 028 563, 9,66/676,2.
2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db): 10, 5, 10/100.
3. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0 fő maximum 8 fő): 5, 8, 10/50.
4. részszempont: a felhívás III.1.3) pontjának M/2. a) alpontjában szereplő szakembernek az M/2. a) pontban meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap): 10, 36, 10/100.
5. résszempont: a felhívás III.1.3) pontjának M/2. b) alpontjában szereplő szakembernek az M/2. b) pontban meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap): 5, 36, 10/50.
Összesített pont 976,2.
V.2.8. ponthoz: Szigetelési munkák, kőműves munkák, hideg-melegburkolási munkák, állványozás, festési munkák, napelemes rendszer kiépítése, MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok, gépészet részmunkák, épületvillamossági részmunkák, akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák, ácsmunkák, vakolási munkák, betonozás, bádogozás, lakatosszerkezet elhelyezése
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)