Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0358/2020
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:6070 Izsák Holló u. 16., 685/8 és 685/10 hrsz-ú izsáki géptelep,;6000 Kecskemét Liszt Ferenc u. 19. Központi székház és Természet Háza látogatóközpont és egyéb helyszínek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31222860
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 19.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kolozsvári - Kovács Rita
Telefon: +36 76482611
E-mail: titkarsag@knp.hu
Fax: +36 76481074
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://knp.nemzetipark.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Őrzési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000198572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1) A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, mint ajánlatkérő vállalkozási keretszerződéseket kíván kötni az 1. rész esetében az izsáki géptelepe, a 2. rész esetében a Központi székház és Természet Háza látogatóközpont, valamint egyéb helyszínek őrzési feladatainak ellátására 21 (meghosszabbítás esetén további legfeljebb 3) hónap időtartamra. Az 1. rész keretmennyisége 12.335,5 óra, melyből 11.618,5 órára ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal, a 2. rész keretmennyisége 12.464,5 óra, melyből 11.754,5 órára ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal.
2) Tekintettel arra, hogy a Kbt. a keretszerződés fogalmát nem tartalmazza, ajánlatkérő rögzíti, hogy keretszerződés alatt a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást érti, azaz részenként 1-1 nyertes ajánlattevővel kívánja a keretszerződéseket megkötni, és a tényleges beszerzési igényét egyedi megrendelés kibocsátásával valósítja meg a keretszerződés hatálya alatt.
3) Ajánlatkérő mindkét rész esetében – a felhívás II.2.4) pontjaiban – meghatározta azt a mennyiséget és feladatot, amelyre „lehívási kötelezettséget” vállal oly módon, hogy azokat a keretszerződés aláírásával rendeli meg a vállalkozótól. Meghatározásra kerültek azok a további mennyiségek és feladatok is, amelyek igénybe vételére az Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles, azaz amelyekre lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem vállal. Az ilyen eseti őrzési szolgáltatásokat - igények felmerülése esetén - egyedi megrendelés kibocsátásával veszi igénybe az ajánlatkérő a keretszerződések hatálya alatt. Az egyedi megrendelések az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 1. § 15. pontja szerinti kötelezettségvállalásnak minősülnek. A Vállalkozót kizárólag a tőle megrendelt, és általa szerződésszerűen teljesített őrzési feladat vonatkozásában illeti meg a vállalkozói díj. A keretszerződés keretében meg nem rendelt őrzési feladat vonatkozásában a Vállalkozó a vállalkozói díjra nem jogosult. A Vállalkozó köteles az egyedi megrendelést 3 munkanapon belül visszaigazolni, és megküldeni a Megrendelő részére az őrzési feladat teljesítésébe bevonni tervezett szakemberek nevét, és amennyiben arra még nem került sor, benyújtani az érintett személy 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-a szerinti a személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos hatósági igazolványának másolatát.A Megrendelő a már kiadott, és a Vállalkozó által visszaigazolt megrendelést akkor jogosult módosítani, kiegészíteni, ha a változással érintett szolgáltatás megkezdéséig legalább 24 óra áll rendelkezésre. A lehívási kötelezettséggel nem terhelt mennyiséget az alapmennyiséggel egyező nettó ajánlati áron (Ft/fő/óra) kell a nyertes ajánlattevőnek biztosítania.
4) A nyertes ajánlattevő köteles megküldeni a Megrendelő részére az őrzési feladat teljesítésébe bevonni tervezett szakemberek nevét, és amennyiben arra még nem került sor, benyújtani az érintett személy 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-a szerinti a személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos hatósági igazolványának másolatát.
5) A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29117072 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A KNPI izsáki géptelepének őrzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6070 Izsák Holló u. 16., 685/8 és 685/10 hrsz-ú izsáki géptelep,
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész – A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6070 Izsák Holló u. 16., 685/8 és 685/10 hrsz-ú izsáki géptelepe őrzési feladatainak ellátása mindösszesen 12.335,5 óra keretmennyiségben, melyből 11.618,5 órára ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal.
1) Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan egy nagy épületegyüttesből áll, 7476 m2-es telken. A terület kerítéssel bekerített, három bejárattal rendelkezik, amelyből csak egy bejárat a használatos. Az épületegyüttes részei: műhely 350 m2; műhely előtt lévő fedett szín 120 m2; irodaépület, földszint + emelet 100 m2. Az udvaron található egy telepített fix 15.000 l-es konténeres üzemanyagkút, valamint nagy értékű mezőgazdasági gépek és vontatók, illetve a Megrendelő működésével kapcsolatos telepen raktározott egyéb eszközök, értéktárgyak, mint például villanypásztor, takarófólia.
2) Az őrzési feladatokat a vállalkozási keretszerződés hatályba lépésétől számítva 21 hónap időtartamban, a 21. hónap utolsó napjáig kell teljesíteni. A keretszerződés hatálya alatt
a) hétfőtől csütörtökig napi 15 órában (délután 17.00-tól másnap reggel 08.00-ig);
b) pénteken napi 18 órában (délután 14.00-tól másnap reggel 08.00-ig);
c) munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában (8.00 órától másnap 8.00 óráig);
kell a szolgáltatást nyújtani. Ezen időtartamokat figyelembe véve az 1 rész azon becsült mennyisége, amelyre megrendelő lehívási kötelezettséget vállal 11.618,5 óra. A lehívási kötelezettség értelmében a megrendelő külön egyedi megrendelés kibocsátása nélkül, a keretszerződés aláírásával rendeli meg a nyertes ajánlattevőtől a fenti időszakra vonatkozó őrzési feladatok 1 fővel való teljesítését.
3) Az őrzési feladatokat 1 fő formaruhás vagyonőrrel, őrkutyával, vagyonvédelmi és járőrtevékenység végzésével, illetve – Megrendelő általi kiépítés és üzembe helyezést követően - a KNPI Izsáki géptelepére bekötött távfigyelő kamerarendszer nyomon követésével kell teljesíteni.
4) A Megrendelő jogosult az 1. rész nyertes ajánlattevőjétől a 2-3) pontban foglalt szolgáltatáson felül további eseti őrzési tevékenységet is megrendelni 717 óra keretmennyiség kimerüléséig a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6070 Izsák Holló u. 16., 685/8 és 685/10 hrsz-ú izsáki géptelepe vonatkozásában a következők szerint.
a) A Megrendelő jogosult a 2) pont szerinti időtartamtól eltérő időszakokra is (pl. leállás időszakban napi 24 órában, melyek pontos időpontja az egyedi megrendelésben kerül rögzítésre, de tervezett időszak előreláthatólag 2019.12.16-tól 2020.01.01-ig, illetve 2020.12.21-től 2021.01.01-ig) igénybe venni az őrzési szolgáltatást.
b) A Megrendelő jogosult a 3) pontban előírt 1 főn felül további létszámra is igényt tartani. A létszám módosítása - a Vállalkozó ajánlata alapján, a keretszerződésben rögzített eredeti díjjal - a Megrendelő írásbeli megrendelése alapján abban az esetben lehetséges, amennyiben az erre vonatkozó megrendelés minimum 24 órával az igényelt szolgáltatás megkezdésének időpontja előtt a Vállalkozóhoz megérkezik.
c) A Megrendelő az adott tárgyhóra vonatkozó, a lehívási kötelezettséggel nem terhelt őrzési feladatokat a tárgyhót megelőző hónap 15. napjáig egyedi megrendelés formájában, elektronikus úton – a kötelezettségvállalás dokumentumának pdf. verzióját csatolva – küldi meg a Vállalkozó részére.
d) Az ajánlatkérő számára a 717 óra mennyiség lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy lehívást (megrendelést) bocsát ki a 717 órán belül bármilyen mennyiségre. Az igényét az ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, egyedi megrendelés dokumentumába foglalva jogosult gyakorolni a keretszerződés 21 – meghosszabbítás esetén további 3 - hónapos időtartama alatt, a 717 óra kimerüléséig.
e) Az egyedi megrendelésekre vonatkozóan releváns még az II.1.4) pont 3) alpontja
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. szempont: M.2. pontban bemutatott szakember őrzésvédelem területén szerzett szakmai tapasztalata (hónapban, 0-60 hó közötti mennyiség kerül értékelésre) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Szolgáltatás egységára (nettó Ft/fő/óra) Súlyszám - 8
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
AK a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-et, de nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: KNPI Központi épület és egyéb helyszínek őrzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét Liszt Ferenc u. 19. Központi székház és Természet Háza látogatóközpont és egyéb helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész–A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Központi székház és Természet Háza látogatóközpont őrzési feladatainak ellátása mindösszesen 12.464,5 óra keretmennyiségben, melyből 11.754,5 órára ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal.
1) A Központi székház és Természet Háza látogatóközpont bemutatása:
Az ingatlan több épületegyüttesből áll, 1,5 hektáros parkos területen fekszik, kerítéssel elkerített, 2 bejárattal - egy bejárat a Liszt Ferenc utca és egy bejárat a Zászló utca felöl - rendelkezik. Központi irodaépület földszint + tetőtér 1 bejárattal, 550 + 300m2. Konyhaszárny, melyhez további két iroda tartozik, 125 m2. További 4 kisebb épület, melyek műhely és raktár funkciót látnak el: műhely: 35 m2; raktár: 25 m2; madárház I. 12 m2; madárház II. 16 m2. Természet Háza Látogatóközpont: földszint 400 m2; tetőtér 250 m2; pince 100 m2.
2) Az őrzési feladatokat a vállalkozási keretszerződés hatályba lépésétől számítva 21 hónap időtartamban, a 21. hónap utolsó napjáig kell teljesíteni. A keretszerződés hatálya alatt
a) hétfőtől csütörtökig napi 15órában (délután 17.00-tól másnap reggel 08.00-ig);
b) pénteken napi 18 órában (délután 14.00-tól másnap reggel 08.00-ig);
c) munkaszüneti és ünnepnapokon napi 24 órában (8.00 órától másnap 8.00 óráig)
kell a szolgáltatást nyújtani. Ezen időtartamokat figyelembe véve a 2 rész azon becsült mennyisége, amelyre a Megrendelő lehívási kötelezettséget vállal 11.754,5 óra. A lehívási kötelezettség értelmében a megrendelő külön egyedi megrendelés kibocsátása nélkül, a keretszerződés aláírásával rendeli meg a nyertes ajánlattevőtől a fenti időszakra vonatkozó őrzési feladatok 1 fővel való teljesítését.
3) Az őrzési feladatokat 1 fő formaruhás vagyonőrrel, vagyonvédelmi és járőrtevékenység végzésével kell teljesíteni.
4) A Megrendelő jogosult a 2. rész nyertes ajánlattevőjétől a 2-3) pontban foglalt szolgáltatáson felül további eseti őrzési tevékenységet is megrendelni 710 óra keretmennyiség kimerüléséig a következők szerint.
a) A Megrendelő eseti jelleggel igényt tarthat a Központi székház és Természet Háza látogatóközpont őrzési feladatainak ellátásán felül, a Megrendelő más telephelyén vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanok őrzésére is. Az érintett ingatlanok listáját a Műszaki Leírás 1. számú melléklete tartalmazza. A listában 43 db ingatlan szerepel az alábbi településeken: Apaj, Kerekegyháza, Fülöpháza, Lakitelek, Tiszaalpár, Izsák, Ágasegyháza, Orgovány, Szabadszállás, Fülöpszállás, Kunszentmiklós, Kunadacs, Pálmonostora, Bugac, Bugacpusztaháza, Bócsa, Dunapataj, Mártély, Algyő, szeged, Szatymaz, Pusztaszer és Hódmezővásárhely. Ezek jellemzően Bács-Kiskun megye és Csongrád megye Duna-Tisza közé eső részén található ingatlanok.
b) A Megrendelő jogosult a 3) pontban előírt 1 főn felül további létszámra is igényt tartani. A létszám módosítása - a Vállalkozó ajánlata alapján, a keretszerződésben rögzített eredeti díjjal - a Megrendelő írásbeli megrendelése alapján abban az esetben lehetséges, amennyiben az erre vonatkozó megrendelés minimum 24 órával az igényelt szolgáltatás megkezdésének időpontja előtt a Vállalkozóhoz megérkezik
c) A Megrendelő az adott tárgyhóra vonatkozó, a lehívási kötelezettséggel nem terhelt őrzési feladatokat a tárgyhót megelőző hónap 15. napjáig egyedi megrendelés formájában, elektronikus úton – a kötelezettségvállalás dokumentumának pdf. verzióját csatolva – küldi meg a Vállalkozó részére.
d) A megrendelő számára a 710 óra mennyiség lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért a megrendelő nem vállal kötelezettséget arra, hogy lehívást (megrendelést) bocsát ki a 710 órán belül bármilyen mennyiségre. Az igényt a megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, egyedi megrendelés dokumentumába foglalva jogosult gyakorolni a keretszerződés 21 – meghosszabbítás esetén további 3 - hónapos időtartama alatt, a 717 óra kimerüléséig.
e) Az egyedi megrendelésekre vonatkozóan releváns még az II.1.4) pont 3) alpontja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2. pontban bemutatott szakember őrzésvédelem területén szerzett szakmai tapasztalata (hónapban, 0-60 hó közötti mennyiség kerül értékelésre) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Szolgáltatás egységára (nettó Ft/fő/óra) Súlyszám - 8
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseket, de nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: A KNPI izsáki géptelepének őrzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás 1. részére vonatkozóan az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
Az Izsáki Géptelep (6070 Izsák Holló u. 16., 685/8 és 685/10 hrsz.) ingatlanon a saját vagyonkezelésében és működtetésében lévő mezőgazdasági erő és munkagépek szervízszolgáltatását látta el saját dolgozókkal. Az elmúlt hónapokban a géptelepen dolgozó gépész és géptelep vezető kollégák igazgatósággal fennálló jogviszonya megszűnt. A létszámgazdálkodással kapcsolatos egyes intézkedések elrendeléséről szóló 4116/2019 Kormányhatározat 2019. november 6-i dátummal visszavonásig a teljes közszférára létszámstopot rendelt el, így a fent nevezett géptelepen a javítási munkálatok saját létszámmal való biztosítása vállalhatatlanná és megoldhatatlanná vált, ezért az ingatlan, géptelepként történő működése megszűnik.

Az ingatlanon elhelyezett főbb vagyontárgyak az igazgatóság egyéb őrzött létesítményeiben kerülnek elhelyezésre, így az épület 12/24 órás őrzése szükségtelenné válik.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48034702
Postai cím: Szindbád Utca 3 15. em. 161.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13020682241

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62335760
Postai cím: Jászberényi Út 24-36. 4. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24851862242

Hivatalos név: Granpol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11519113
Postai cím: Lőrinc Utca 4
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11471587211

Hivatalos név: G-DEFENSE ZRT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81877177
Postai cím: Hofherr Albert Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26552253243

Hivatalos név: Szarvas Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61297373
Postai cím: Bethlen Gábor Utca 2/b fsz. 2
Város: Szarvas
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12949641204

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SG/386/2019 Rész száma: 2 Elnevezés: KNPI Központi épület és egyéb helyszínek őrzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.ilona@s-group.hu
Telefon: +36 95523848
Internetcím(ek): (URL) www.s-group.hu
Fax: +36 95523849
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31635000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29117072
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Granpol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11519113
Postai cím: Lőrinc Utca 4
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
E-mail: orzesvedelem@granpol.hu
Telefon: +36 302165200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 33411587
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11471587211
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48034702
Postai cím: Szindbád Utca 3 15. em. 161.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13020682241

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62335760
Postai cím: Jászberényi Út 24-36. 4. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24851862242

Hivatalos név: Granpol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11519113
Postai cím: Lőrinc Utca 4
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11471587211

Hivatalos név: G-DEFENSE ZRT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81877177
Postai cím: Hofherr Albert Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26552253243

Hivatalos név: Szarvas Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61297373
Postai cím: Bethlen Gábor Utca 2/b fsz. 2
Város: Szarvas
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12949641204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges