Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0369/2020
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:1038 Budapest,Pusztakúti út 2-6. sz (hrsz.61826) új szauna épület kivitelezése
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42343606
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Balatoni Zoltán
Telefon: +36 14524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000007872020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000007872020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csillaghegyi fürdőben új szaunaépület építése II.
Hivatkozási szám: EKR000007872020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő, új szaunaépület építése Ajánlatkérő a kivitelezési, valamint az azzal kapcsolatos i feladatok ellátása
II.1.5)
Becsült érték: 150000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Csillaghegyi fürdőben új szaunaépület építése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1038 Budapest,Pusztakúti út 2-6. sz (hrsz.61826) új szauna épület kivitelezése
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1038 Budapest,Pusztakúti út 2-6. sz (hrsz.61826) 1 db új szauna épület kivitelezése tervek alapján
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kivitelezés teljesítésére vállalt idő: ….. nap  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 150000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) –(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, figyelemmel a 114. § (1) bekezdésben foglaltakra is - az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel részenként külön-külön az első helyen rangsorolt ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy vele szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. § (1) bekezdésének, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) (2) bekezdéseinek hatálya alá.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerint csak nyilatkozni köteles a kizáró okok hatályának hiányáról.

Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, az ajánlattevő, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)–b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben kizáró ok az eljárás során következik be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: ÉPKIV által vezetett nyilvántartásban való szereplés
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § ib) pontja vagy a 10. § gb) pontja szerinti nyilatkozat szükséges. A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § ib) pontja vagy a 10. § gb) pontja szerinti nyilatkozat szükséges

S
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: ÉPKIV által vezetett nyilvántartásban való szereplését az ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, miszerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő (vagy ha az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni Ajánlattevő, akkor az érintett szervezet) csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő (vagy ha az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni Ajánlattevő, akkor az érintett szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
P/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő onnan ellenőrzi, így annak csatolása az ajánlatban nem szükséges, ebben az esetben az ajánlattevő erről szóló nyilatkozata csatolandó.
Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafele számított három lezárt üzleti év időszakában több mint egy évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének ideje alatt szerzett, közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működésének ideje alatt szerzett, közbeszerzés tárgyából származó árbevétele nem éri el a nettó 100.000.000Ft-ot.
(Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.)
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, miszerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő (vagy ha az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni Ajánlattevő, akkor az érintett szervezet) csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő (vagy ha az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni Ajánlattevő, akkor az érintett szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
M/1: Az eljárást megindító felhívás megküldésétől ,- hivatkozva a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§(2) bek. a) pontjára,- visszafelé számított öt évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb beszerzés tárgya szerinti munkára vonatkozó a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolást - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett munka tárgya és mennyisége olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható
(m2-ben megadva);
- a (rész)teljesítés ideje (a teljesítés kezdő időpontja (év/hónap/nap) és a műszaki átadás-átvétel befejezésének időpontja (év/hónap/nap);
- nyilatkozat a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségről;
- a szerződést kötő másik fél neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/1 alkalmassági követelmény teljesítésének igazolására ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés szerint, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A §-a alapján a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósul meg.
M/2: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján csatolni szükséges azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során bevonni kívánt szakemberek tekintetében az ajánlatához csatolnia kell:
- a végzettséget vagy képzettséget igazoló okirat másolatát,
- a szakmai tapasztalatot bemutató, a szakember által saját kezűleg aláírt, keltezett szakmai önéletrajzot olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
[szakmai gyakorlati követelmények abban az esetben kerülnek megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban
feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben elvárt időtartamot].
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll.
- Amennyiben a szakember rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal a kamarai nyilvántartási számáról szóló nyilatkozatot (a névjegyzékben szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) ingyenes, elektronikus névjegyzékében a név és/vagy jogosultsági szám alapján)
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá arról, hogy a megajánlott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljesítése alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben szerződésszerűen teljesített közcélú épület kivitelezés tárgyú referencia munkával.
Az alkalmasság több szerződéssel is igazolható.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző öt éven belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik.
M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
- 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt általános építmények építési szerelési munkáinak "MV-É" felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez ,-kamarai nyilvántartásba vételhez,- szükséges jogszabályi feltételeknek.
Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: - Ajánlatkérő az eljárásban nem tesz közzé összefoglaló tájékoztatót, hanem azt a Kbt. 117. §-ban foglaltak szerint hirdetményi úton kezdeményezi. A hirdetmény feladására, módosítására, visszavonására a Kbt. nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai kerülnek alkalmazásra.
- Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a jelen hirdetmény feladásától számított 15 naptári napban határozza meg. Az eljárás során egyebekben a Kbt. nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai kerülnek értelemszerűen alkalmazásra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződésben vállalt feladat késedelmes vagy hibás teljesítése, avagy a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek felróható okból a feladat elvégzésének meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő fél kötbér fizetésére köteles, az alábbiak szerint:
- a szerződésben körülírt feladat teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén, a kötbér naponta vállalkozói díj tartalékkeret nélkül számított értékének 0,25 %-a, maximum a teljes díj 10%-a;
- hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a fenti kulcsok szerint számított kötbér;
- a szerződés nyertes ajánlattevőként szerződő fél hibájából való meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén a kötbér a szerződés teljes nettó ellenszolgáltatásának 20 %-a.
A kötbér a pénzügyi teljesítés összegéből levonható a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek felróhatóan késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A kötbért az ajánlatkérőként szerződő fél akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Az ajánlatkérőként szerződő fél érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számlák ellenértékének kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével, és a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6) bekezdések alkalmazásával 30 napon belül kerül sor.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre:
- Kbt.;
- Ptk.;
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
A fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2020/01/31 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: A ajánlatokat az EKR ,- hivatkozva a Kbt. 68.§(1) bek b) pontjára ,- elektronikusan végzi, és a bontás során rögzített adatok az AT-k számára egyidőben rendelkezésre állnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10000
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat elve alapján értékeli. Az értékelési szempontok, illetve súlyszámai
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
2. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejártát követően változás nem következhet be.
Az ajánlathoz az EKR-n keresztül csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött és valamennyi közös AT által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza nyilatkozatukat, amelyben kifejezetten elismerik közös vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, valamint teljes jogkörű közös képviselő meghatalmazását.
3. Az ajánlat az EKR- n keresztül, az elektronikus űrlapok kitöltésével nyújthatók be.
4. AT-nek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Amennyiben az AT nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát Kbt. 66. § (2) és a 67. § (4) bekezdései szerint, melyet az EKR rendszerében űrlapok kitöltésével lehet teljesíteni.
6. Az ajánlatban EKR űrlapon keresztül kitölthető felolvasólapot kell elhelyezni, amin ki kell tölteni azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
7. Amennyiben AT, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban átalakulásra hivatkozással jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz EKR-n keresztül csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.AT., alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintát vagy ezzel egyenértékű iratot.
Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatolni kell a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles az EKR- keresztül csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8. Amennyiben az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági minimum követelmények körében meghatározott összeget nem forintban tartalmazza, azt az AK a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamán átszámítva veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott deviza az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által jegyzett, az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenértéke kerül átszámításra.
9. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását (P/1, M/1,M/2).
10. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban AT lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az EKR rendszerén keresztül, az arra alkalmas új eljárási cselekmény indításával. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket az ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni. Az AT köteles a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni.
11. Az AK hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint az EKR rendszerén keresztül azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.
12. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás EKR-ben történő csatolása kötelező.
13.AK élni fog a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében rögzített lehetőséggel
14. Az AK az értékelés során mindkét értékelési szempontnál a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes AT. kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.) 1. számú melléklet A.1. aa) pontja, fordított arányosítás módszere alapján jár el .
15. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e)pontban eredménytelenségi okot.
16. AK. a beruházás helyszínén 2020 január 20-án 10:00-kor helyszíni bejárást tart. Találkozó az intézmény főbejáratánál.
17. AK a közbeszerzés tárgyát nem bontotta részekre, mert azt a feladat jellege nem indokolja és ellentétes az AK gazdasági érdekeivel.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges