Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0396/2020
CPV Kód:45233200-1
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest XVI. kerület, Rákosi út;Budapest XVI. kerület, Kolozs utca, Pósa utca;Budapest XVI. kerület, Szilas-patak 13+219 szelvény;Budapest XVI. kerület, Műkő utca;Budapest XVI. kerület, Jókai utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21198560
Postai cím: Havashalom Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss Melinda
Telefon: +36 14011626
E-mail: kissm@bp16.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001528082019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001528082019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárosbarát fejlesztések 5. ütem
Hivatkozási szám: EKR001528082019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében 5. ütem az alábbiak szerint:
1. rész: Rákosi úton kerékpársáv kialakítása az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:
- Körvasút és Rózsa utca között: 331,5 m
- burkolatszélesítés: aszfalt burkolat csere 2740 m2, térkő járdaburkolat építés 1313 m2, öko parkoló és egyéb térburkolat építés 396 m2;
- MÁV átjáró kiszélesítése: előregyártott gumielemes útátjáró építése 1 mező, aszfaltburkolat építés 200 m2, burkolati jelek festése 27 m2, sorompó berendezés bontása és telepítése 1 db, közvilágítási oszlopok áthelyezése 2 db, kábelfektetés 55 m;
- út víztelenítése: 64 m, DN 300 méretű, PVC-U SN8 anyagú csapadékcsatorna építése;
- csapadékvíz főgyűjtő építése: körszelvényű tokos betoncsatorna építése ф 80 cm 112,5 m, ф 100 cm 6,8 m
- füvesítés: 480 m2, fa ültetés: 9 db, cserje ültetés:25 m2
2. rész: Kolozs – Pósa átkötés:
Kolozs utca és Pósa utca között, közterületen közös gyalogos-kerékpáros út építése csapadékvíz-kezeléssel az építési engedély és a tervdokumentációk alapján: 227,4 m.
- 2 rtg aszfaltburkolat: 650 m2
- térkő burkolat építése: 72 m2
- tornapálya, burkolattal: 200 m2
- füvesítés: 60 m2
3. rész: Szilas-patak felett kerékpáros híd építése:
- Szilas-patak felett a 13+219 szelvényben szabadnyílású, acélgerendás kerékpáros fahíd építése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján: 1 db, 11,8 m áthidalás, 120 m2 mederburkolat építés a folyamatos vízhozamú Szilas patakban,
- Szilas-patak felett gázvezeték csőhíd kiváltása: 1 db csőhíd elbontása, 42 m dn 200 PE gázvezeték építése, 30,0 m dn 315 PE meder alatti átvezetése irányított fúrással.
4. rész: Műkő utcában MÁV-HÉV átjáró átépítése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:
- önműködő sorompó létesítése 2 db áthívó jelzőberendezéssel, 700 m kábel kiépítéssel, a jelzőberendezések közúti jelzőlámpa-rendszerrel való összehangolásával
- előregyártott gumielemes útátjáró építése 12 mező,
- labirint korlát elhelyezése 1 db, egyéb korlát 59 m,
- öntött aszfalt burkolat építése 153 m2,
- életvédelmi kerítés építése 14 fm,
- áramellátó berendezés átalakítása 1 db.
5. rész: Jókai utcában MÁV-HÉV átjáró átépítése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:
- áthívó rendszerű közúti-vasúti önműködő sorompó létesítése 2 db áthívó jelzőberendezéssel, 1000 m kábel kiépítéssel, a jelzőberendezések közúti jelzőlámpa-rendszerrel való összehangolásával
- előregyártott gumielemes útátjáró építése 10 mező,
- életvédelmi kerítés építése 17 fm,
- közvilágítási oszlop kiépítése 1 db,
- áramellátó berendezés átalakítása 1 db.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Rákosi úton kerékpársáv kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233223-8
További tárgyak:45247110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, Rákosi út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rákosi úton kerékpársáv kialakítása az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:
- Körvasút és Rózsa utca között: 331,5 m
- burkolatszélesítés: aszfalt burkolat csere 2740 m2, térkő járdaburkolat építés 1313 m2, öko parkoló és egyéb térburkolat építés 396 m2;
- MÁV átjáró kiszélesítése: előregyártott gumielemes útátjáró építése 1 mező, aszfaltburkolat építés 200 m2, burkolati jelek festése 27 m2, sorompó berendezés bontása és telepítése 1 db, közvilágítási oszlopok áthelyezése 2 db, kábelfektetés 55 m;
- út víztelenítése: 64 m, DN 300 méretű, PVC-U SN8 anyagú csapadékcsatorna építése;
- csapadékvíz főgyűjtő építése: körszelvényű tokos betoncsatorna építése ф 80 cm 112,5 m, ф 100 cm 6,8 m
- füvesítés: 480 m2, fa ültetés: 9 db, cserje ültetés:25 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A Műszaki, szakmai alkalmasság M2.a) pontjában előírt szakember a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend. 1. mellékletében meghatározott gyakorlati időt meghaladó szakmai tapasztalata (min. 0hó – max. 36hó) 10
2 2. A Műszaki, szakmai alkalmasság M2.b) pontjában előírt szakember a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend. 1. mellékletében meghatározott gyakorlati időt meghaladó szakmai tapasztalata (min. 0hó – max. 36hó) 10
3 3. Jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 36 hónap felett (kivéve zöldfelület rendezés, kertészet) (min. 0 hónap – max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 4. Nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00006
II.2.13) További információ
Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.
1-3. szempont: egyenes arányosítás. 36 hónap vagy több többlettapasztalat, illetve 24 hónap vagy több többletjótállás esetén a maximális pontszámot kapja az ajánlat és a képletbe a legkedvezőbb szintnek megfelelő érték kerül behelyettesítésre. Ha megajánlás 0, akkor az ajánlat a pontskála alsó értékét kapja.
4. szempont: fordított arányosítás.

II.2.1) Elnevezés: Kolozs – Pósa átkötés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, Kolozs utca, Pósa utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kolozs utca és Pósa utca között, közterületen közös gyalogos-kerékpáros út építése csapadékvíz-kezeléssel az építési engedély és a tervdokumentációk alapján: 227,4 m.
- 2 rtg aszfaltburkolat: 650 m2
- térkő burkolat építése: 72 m2
- tornapálya, burkolattal: 200 m2
- füvesítés: 60 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A Műszaki, szakmai alkalmasság M2.a) pontjában előírt szakember a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend. 1. mellékletében meghatározott gyakorlati időt meghaladó szakmai tapasztalata (min. 0hó – max. 36hó) 10
2 2. A Műszaki, szakmai alkalmasság M2.b) pontjában előírt szakember a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend. 1. mellékletében meghatározott gyakorlati időt meghaladó szakmai tapasztalata (min. 0hó – max. 36hó) 10
3 3. Jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 36 hónap felett (kivéve zöldfelület rendezés, kertészet) (min. 0 hónap – max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 4. Nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00006
II.2.13) További információ
Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.
1-3. szempont: egyenes arányosítás. 36 hónap vagy több többlettapasztalat, illetve 24 hónap vagy több többletjótállás esetén a maximális pontszámot kapja az ajánlat és a képletbe a legkedvezőbb szintnek megfelelő érték kerül behelyettesítésre. Ha megajánlás 0, akkor az ajánlat a pontskála alsó értékét kapja.
4. szempont: fordított arányosítás.

II.2.1) Elnevezés: Szilas-patak felett kerékpáros híd építése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, Szilas-patak 13+219 szelvény
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szilas-patak felett kerékpáros híd építése:
- Szilas-patak felett a 13+219 szelvényben szabadnyílású, acélgerendás kerékpáros fahíd építése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján: 1 db, 11,8 m áthidalás, 120 m2 mederburkolat építés a folyamatos vízhozamú Szilas patakban,
- Szilas-patak felett gázvezeték csőhíd kiváltása: 1 db csőhíd elbontása, 42 m dn 200 PE gázvezeték építése, 30,0 m dn 315 PE meder alatti átvezetése irányított fúrással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A Műszaki, szakmai alkalmasság M2.a) pontjában előírt szakember a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend. 1. mellékletében meghatározott gyakorlati időt meghaladó szakmai tapasztalata (min. 0hó – max. 36hó) 10
2 2. A Műszaki, szakmai alkalmasság M2.b) pontjában előírt szakember a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend. 1. mellékletében meghatározott gyakorlati időt meghaladó szakmai tapasztalata (min. 0hó – max. 36hó) 10
3 3. Jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 36 hónap felett (min. 0 hónap – max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 4. Nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00006
II.2.13) További információ
Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.
1-3. szempont: egyenes arányosítás. 36 hónap vagy több többlettapasztalat, illetve 24 hónap vagy több többletjótállás esetén a maximális pontszámot kapja az ajánlat és a képletbe a legkedvezőbb szintnek megfelelő érték kerül behelyettesítésre. Ha megajánlás 0, akkor az ajánlat a pontskála alsó értékét kapja.
4. szempont: fordított arányosítás.

II.2.1) Elnevezés: Műkő utcában MÁV-HÉV átjáró átépítése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
További tárgyak:45233292-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, Műkő utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műkő utcában MÁV-HÉV átjáró átépítése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:
- önműködő sorompó létesítése 2 db áthívó jelzőberendezéssel, 700 m kábel kiépítéssel, a jelzőberendezések közúti jelzőlámpa-rendszerrel való összehangolásával
- előregyártott gumielemes útátjáró építése 12 mező,
- labirint korlát elhelyezése 1 db, egyéb korlát 59 m,
- öntött aszfalt burkolat építése 153 m2,
- életvédelmi kerítés építése 14 fm,
- áramellátó berendezés átalakítása 1 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A Műszaki, szakmai alkalmasság M2.a) pontjában előírt szakember a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend. 1. mellékletében meghatározott gyakorlati időt meghaladó szakmai tapasztalata (min. 0hó – max. 36hó) 10
2 2. a teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő szakember, aki jelzőlámpás csomópont kiépítésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 3. Jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 36 hónap felett (min. 0 hónap – max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 4. Nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00006
II.2.13) További információ
Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.
1. és 3. szempont: egyenes arányosítás. 36 hónap vagy több többlettapasztalat, illetve 24 hónap vagy több többletjótállás esetén a maximális pontszámot kapja az ajánlat és a képletbe a legkedvezőbb szintnek megfelelő érték kerül behelyettesítésre. Ha megajánlás 0, akkor az ajánlat a pontskála alsó értékét kapja.
2. szempont: abszolút értékelés.
4. szempont: fordított arányosítás.

II.2.1) Elnevezés: Jókai utcában MÁV-HÉV átjáró átépítése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
További tárgyak:45233292-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, Jókai utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jókai utcában MÁV-HÉV átjáró átépítése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:
- áthívó rendszerű közúti-vasúti önműködő sorompó létesítése 2 db áthívó jelzőberendezéssel, 1000 m kábel kiépítéssel, a jelzőberendezések közúti jelzőlámpa-rendszerrel való összehangolásával
- előregyártott gumielemes útátjáró építése 10 mező,
- életvédelmi kerítés építése 17 fm,
- közvilágítási oszlop kiépítése 1 db,
- áramellátó berendezés átalakítása 1 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A Műszaki, szakmai alkalmasság M2.a) pontjában előírt szakember a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend. 1. mellékletében meghatározott gyakorlati időt meghaladó szakmai tapasztalata (min. 0hó – max. 36hó) 10
2 2. a teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő szakember, aki jelzőlámpás csomópont kiépítésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 3. Jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 36 hónap felett (min. 0 hónap – max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 4. Nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00006
II.2.13) További információ
Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.
1. és 3. szempont: egyenes arányosítás. 36 hónap vagy több többlettapasztalat, illetve 24 hónap vagy több többletjótállás esetén a maximális pontszámot kapja az ajánlat és a képletbe a legkedvezőbb szintnek megfelelő érték kerül behelyettesítésre. Ha megajánlás 0, akkor az ajánlat a pontskála alsó értékét kapja.
2. szempont: abszolút értékelés.
4. szempont: fordított arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő és alvállalkozó, továbbá nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban szereplő kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek az ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint igazolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és 10. § g) pont gb) alpontja szerint, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek az ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy az általa bevonni kívánt alvállalkozók, illetve alkalmasság igazolására bevonni kívánt más szervezetek vonatkozásában nem állnak fenn az előírt kizárási okok.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1.) Ajánlattevő (Közös Ajánlattevők) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, útépítés/kerékpárút építés/burkolat-felújítás, csatornaépítés/csatorna-felújítás (1. rész); útépítés/kerékpárút építés/burkolat-felújítás (2. rész), élő vízfolyásban végzett vízépítés (3. rész) jelzőlámpás kereszteződés építése (4. és 5. rész) munkáinak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) és (2a) bekezdés a) pontjai és 21/A. § alapján, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ban meghatározott módon. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevői nyilatkozat a bevonni kívánt szakember személyéről részenként külön-külön, a szakember aláírt önéletrajza (amely tartalmazza a szakmai tapasztalatot év/hónap bontásban) és a végzettségét/képzettségét igazoló dokumentum másolata, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés kiderül (lásd: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete), valamint a bevonni kívánt szakember szándéknyilatkozata arról, hogy a teljesítésben, annak felelős műszaki vezetésében részt vesz.
A referenciaigazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a referencia igazolás közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozik és a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésének megfelelően a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A fent megadott műszaki és szakmai alkalmasságnak való megfelelést (az 1.) és 2.) pont tekintetében is) ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott módon is megteheti.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatában csak nyilatkoznia kell, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az előírt igazolást csak Ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, ha együttesen nem rendelkeznek és nem mutatnak be
M.1.)
- Az 1. rész vonatkozásában az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évből származó, minimum 160 m hosszúságú, útépítés és/vagy kerékpárút építés és/vagy burkolat-felújítás tárgyú referenciát, valamint
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évből származó, minimum 1 db nagy átmérőjű (60 cm vagy nagyobb) csatornaépítés és/vagy felújítás tárgyú referenciát,
- A 2. rész vonatkozásában az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évből származó, minimum 100 m hosszúságú, útépítés és/vagy kerékpárút építés és/vagy burkolat-felújítás tárgyú referenciát,
- A 3. rész vonatkozásában az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évből származó, élő vízfolyásban végzett minimum 40 m2 felületű vízépítés (minden olyan folyamatos vízutánpótlású mederben végzett építési munka, amelyhez a víz természetes folyását megváltoztatva lehetett az építési területet biztosítani) tárgyú referenciát,
- A 4. rész vonatkozásában az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évből származó, minimum 1 db jelzőlámpás kereszteződés építése tárgyú referenciát,
- Az 5. rész vonatkozásában az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évből származó, minimum 1 db jelzőlámpás kereszteződés építése tárgyú referenciát,
Az előírt referencia követelmény akár a mennyiség, akár a tárgy szempontjából több szerződésből is teljesíthető.
Amennyiben Ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, akkor azonos tárgyú referencia-előírás esetén benyújtható több részhez is ugyanaz az igazolás.
Az M1.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés szempontjából a referencia - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a pontja szerint - megfelelő, ha az a vizsgált időszakban befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, illetve - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A § alapján – akkor is, ha a referencia részteljesítéseként valósult meg.
M2.a)
- 1-5. rész vonatkozásában legalább egy fő szakembert, aki közlekedési építmények építése szakterületen a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű képzettséggel/végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet - IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész „A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek” 2. „Közlekedési építmények szakterület” (MV-KÉ))
M2.b)
- 1-3. rész vonatkozásában legalább egy fő szakembert, aki vízgazdálkodási építmények építése szakterületen a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű képzettséggel/végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet - IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész „A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek” 10. „Vízgazdálkodási építmények szakterület” (MV-VZ))
Ajánlatkérő az előírt alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában a meghatározott jogosultsággal egyenértékű jogosultságot is elfogad (figyelemmel a külföldi ajánlattevőkre, illetve a jelenleg hatályban lévőt megelőző, 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletre).
Ugyanaz a szakember rendelkezhet több megadott képzettséggel/végzettséggel.
Ugyanazon képzettséggel/végzettséggel rendelkező, ugyanazon szakember több részben is bemutatható.
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, továbbá 67. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- Teljesítési biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, a szerződés hatálybalépésének időpontjától kell rendelkezésre állnia.
- Jólteljesítési biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, futamideje mind az öt rész esetében a teljesítés időpontját, az átadás-átvételi eljárás lezárását követő minimum 36 hónap (ajánlattevő jótállásra vonatkozó vállalása szerint), az 1. és 2. rész tekintetében a zöldfelület rendezés, kertészet vonatkozásában a futamidő 24 hónap.
A biztosítékok a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti időpontban és a Kbt. 134. § (6) a) pontja szerinti módokon, ajánlattevő választása szerint teljesíthetőek, rendelkezésre bocsátásukról a Kbt. 134. § (5) bekezdése értelmében nyilatkozni kell.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az elszámolás pénzneme: HUF. Mind az öt részre 4 számla nyújtható be a dokumentációban foglaltak szerint. A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. § és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32., 32/A és 32/B § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik. Végszámla csak a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás után nyújtható be.
Ajánlatkérő a nettó ár 5%-a mértékű tartalékkeretet biztosít, melynek felhasználása Ajánlattevő benyújtott ajánlatában szereplő egységárak alapján történik.
A beruházás Európai Uniós támogatásból valósul meg, mértéke 100%, a finanszírozás utólagos.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (7) bekezdésébe foglaltakra. Az előleg mértéke maximum a tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg (de legfeljebb 75 millió forint). Az előleg az első számla értékéből kerül levonásra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: részenként 200.000,- HUF
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-15516006-06530000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdésben meghatározott módokon teljesíthető. Átutalás esetén (közlemény: VEKOP 5. ütem 1-5. rész) az erről szóló igazolást, bankgarancia vagy biztosítási kötelezvény esetén ezek elektronikus okiratát kell az ajánlathoz csatolni.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő a hiánypótlás tekintetében nem ír elő korlátozást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján kerül sor. Lásd: II.2.13. pontok.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) Közös ajánlattétel esetén meg kell nevezni a vezető céget, csatolni kell a közös ajánlattevők közötti megállapodást, amely minimum rendelkezik arról, hogy a teljesítési/jólteljesítési biztosítékot melyik közös ajánlattevő bocsátja rendelkezésre és ki a számla kiállítására jogosult.
2.) Az ajánlat pdf. formátumú nyilatkozatait az Ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia. Az aláírás hitelességét aláírási címpéldánnyal/aláírás-mintával kell igazolni. Amennyiben az Ajánlattevő személyétől eltérő gazdasági szereplő nyilatkozata is szerepel, az aláírásra jogosult aláírásának hitelességét ez esetben is igazolni kell. Ha az aláírásra jogosult nevében meghatalmazott jár el, úgy meghatalmazást kell mellékelni és a meghatalmazó aláírásának hitelességét igazolni kell.
3.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésében foglaltakról.
4.) Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell az árazott költségvetést pdf és excel formátumban is, valamint az ajánlati felhívás III.1.3. M2.a) és b) pontjaiban előírt szakember szakmai önéletrajzát az értékelés elvégzéséhez. Az önéletrajzban meg kell adni a figyelembe venni kívánt projektek kezdő és befejező időpontját év/hó pontossággal. A párhuzamos tapasztalatok időtartamát Ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe.
5.) Késedelmi kötbér: napi mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1%-a, maximális mértéke húsz napi tétel. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondani a késedelmes teljesítés 21. napján.
Amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból elmarad, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a.
6.) 1-2. rész: A jótállás időtartama minimum 36 hónap, Ajánlattevő vállalása szerint. Zöldfelület rendezésre, kertészetre a jótállás 24 hónap. 3-5. rész: A jótállás időtartama minimum 36 hónap, Ajánlattevő vállalása szerint. A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja.
7.) A nyertes ajánlattevőnek mind az öt rész tekintetében rendelkeznie kell a kivitelezés időtartama alatt teljeskörű (all risks) építési-szerelési felelősségbiztosítással, amely minimum 5 mFt/káresemény és minimum 10 mFt/év kárértékű, a kötvény másolatát a szerződéskötés időpontjáig az ajánlatkérőnek át kell adni.
8.) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a környezetvédelmi, szociális, munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A tájékoztatást adó szervekről a dokumentációban található bővebb információ.
9.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén vállalja, hogy az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés érdekében megjelölt szakember a szerződés megkötésekor szerepelni fog az akkor hatályos 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt felelős műszaki vezetői névjegyzékben. Ajánlatkérő a névjegyzékbevétel elmaradását a nyertes visszalépésének tekinti, és a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést.
10.) Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig csatolnia kell mind az öt rész esetében kivitelezési és pénzügyi ütemtervet, az 1-3. rész esetében pedig minőségvizsgálati tervet is. Ezek minimális tartalmát a rendelkezésre bocsátott dokumentáció tartalmazza.
11.) Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
12.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bodorics István, lajstromszáma: 00374
13.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét (321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdéssel összhangban), hogy a felhívásban az ajánlattevő szerződés teljesítésére való műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
14.) A felhívás karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
15.) Az ajánlatkérő az eljárást az EKR-ben folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes követelmények a közbeszerzési dokumentumokban kerültek rögzítésre.
16.) Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bárminemű segítséget és tájékoztatást a NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (http://nekszt.hu)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/01/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges