Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:3962/2020
CPV Kód:60140000-1
Ajánlatkérő:Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hencsi Busz Személyszállítási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;"Áipli Busz" Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport, szabadidő
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43676183
Postai cím: Izsáki Út 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ivkovicné Béres Tímea
Telefon: +36 76500320
E-mail: info@juniorsportkft.hu
Fax: +36 76500320
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://juniorsportkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://juniorsportkft.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport, szabadidő

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Személyszállítási szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001145742019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Személyszállítási szolgáltatások beszerzése”
Ajánlatkérő rendelkezésére álló összesen nettó 66.141.732,- Ft keretösszeg erejéig személyszállítási szolgáltatások beszerzése.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a személyszállítási szolgáltatásokat kettő év alatt több alkalommal fogja megrendelni.
Ajánlatkérő nem köteles a keretösszeg, illetve a megadott kilométer mennyiség kimerítésére.
Ajánlatkérő érvénytelenné nyilváníthatja az ajánlatot a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján, amennyiben az ajánlati árak meghaladják szolgáltatásonként a Sportági Szakszövetség által meghatározott Benchmarkokat. A Sportági Szakszövetség által meghatározott, adott honlapon elérhető Benchmarkokat Ajánlatkérő bontáskor külön is közli.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 66141732 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Személyszállítási szolgáltatások beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Európa területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevő feladata a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. személyszállítási feladatainak ellátása.
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az alábbi gépjárművekkel kell rendelkeznie:
- 9 fő személyszállítására alkalmas gépjárművekkel, igény szerint utánfutó igénybevételével
- 20 fő személyszállítására alkalmas gépjárművekkel, igény szerint utánfutó igénybevételével
- 50 fő személyszállítására alkalmas gépjárművekkel, igény szerint utánfutó igénybevételével
melyek esetenként kb. 9 - 400 fő egyidejű szállításáig állnak rendelkezésre.

A személyszállító eszközöknek az alábbi felszereltséggel kell rendelkezniük, amelyeknek működőképesnek kell lenniük.

A gépjárművek légkondicionáltak és az utastérben is biztonsági övvel felszereltek legyenek, DVD-vel vagy más audio eszközzel rendelkezzenek a komfortosabb utazáshoz, az 50 fős buszon WC használati lehetőség biztosítása szükséges.
Magyarország területén kívülre irányuló autóbuszos személyszállítás esetén a feladat ellátásának időpontjában az autóbusz első forgalomba helyezésének évétől számított életkora nem haladhatja meg a 15 naptári évet.
A személyszállítást minimum EURO IV. környezetvédelmi besorolású motorral rendelkező autóbuszokkal kell végezni.
A személyszállítás járulékos költségeit (belföldi-külföldi autópálya használati díjat, illetve az esetlegesen felmerülő egyéb útdíjakat) Ajánlatkérő viseli, amelyet az ajánlattevőnek bizonylattal kell alátámasztania.
Külföldre történő személyszállítás esetén az ajánlattevőnek kell biztosítania a kiindulási hely és a célállomás közötti útvonalon lévő országokban előírt autóbuszos személyszállítási követelményeknek megfelelő autóbuszt.
Ajánlatkérő többnapos versenyek esetén azon megtett utak esetében, amelyek a személyszállítás érdekében merülnek fel, de tényleges személyszállítás nem történik („üres buszjárat”) a szerződésben megállapított megbízási díjtételek felének megfizetésére köteles. Többnapos versenyek várható időtartama: 25-30 nap/év.
A személyszállítások becsült mennyisége összesen: 165.000 km.
Ajánlattevőnek a szerződés végéig biztosítania kell az ajánlatában szereplő egységáron történő szolgáltatás teljesítését. Ajánlatkérő a teljesítési határidő végéig folyamatosan rendeli meg az ajánlattevő által elvégzendő szolgáltatásokat az ajánlatban szereplő Ft/km, Ft/nap, Ft/km és Ft/óra ár alapján nettó 66.141.732,- Ft erejéig.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt autóbuszok maximális életkora (év) 15
2 A teljesítésbe bevonni kívánt autóbuszok rendelkeznek minimum EURO V-es környezetvédelmi besorolással (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A teljesítés helye: Európa, azonban Ajánlatkérő csak „HU” NUTS kódot tudja rögzíteni az EKR rendszerben.
A beszerzés jellege nem teszi lehetővé a részekre bontást. Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és szakmai ésszerűséggel.


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 189 - 459818
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Személyszállítási szolgáltatások beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hencsi Busz Személyszállítási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79597737
Postai cím: Petőfi Utca 42
Város: Ladánybene
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6045
Ország: Magyarország
E-mail: hencsibusz@gmail.com
Telefon: +36 303932964
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: "Áipli Busz" Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78469972
Postai cím: Honvéd Út 2216
Város: Szabadszállás
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 6080
Ország: Magyarország
E-mail: aiplibusz@aiplibusz.hu
Telefon: +36 308284461
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76354116
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66141732
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:
Hencsi Busz Kft. (6045 Ladánybene Petőfi utca 42, adóazonosító: 13237383-2-03) és
"Áipli Busz" Kft. (6080 Szabadszállás Honvéd út 2216, adóazonosító: 12601763-2-03) közös ajánlattevők
ADRIA TRANSPORT KFT (3530 Miskolc, Városház tér 22., adóazonosító: 25732184-2-05)
Füredi Busz Kft. (6000 Kecskemét, Fehérvári Utca 11. , adóazonosító: 23890084-2-03)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)